Des1Des2Des3Des4Des5Des6

08

ЯЕНЭРЭШЪХЬ

Бзылъфыгъэу зинэ зышІэ пэтэу аубытыгъэр

Исус Елеон зыцІэ Іуашъхьэм* кІуагъэ. 2Нэф къызэ­шъым, Тхьэм иунэшхо чІэхьажьыгъ, цІыфхэри зэкІэ ежьым ыдэжь къэкІуагъэх. Исус тІыси, Тхьэм игущы­Іэхэр аригъашІэхэу ыублагъ. 3Ащ дэжьым зы бзылъфы­гъэ горэу зинэ зышІэ пэтэу къаубытыгъэр Тэурат егъэ­джэкІо пащэхэми* фарисейхэми Исус къыфащи, утыгум къырагъэуцуи, 4къыраІуагъ:

–Дин гъэсакІу, мы бзылъфыгъэр, зинэ ышІэ пэтэу, къа­убытыгъ. 5Мыщ фэдэхэм мыжъохэмкІэ тяозэ, тыукІын­хэу Тэурат хабзэм зэритым фэдэу, пегъымбар Мусэ уна­шъо къытфишІыгъ*. О сыда епІуалІэрэр?

6Арэущтэу зыкІаІуагъэр Исус Іоф хагъэфэнышъ, зэра­гъэмысэн горэ къагъотыныр ары.

Ау Исус зиуфи, ІапэкІэ чІыгум зыгорэ тыритхагъ. 7Зэпамыгъэоу къеупчІыхэ зэхъум, Исус зыкъиузэнкІы­жьи ариІуагъ:

–Шъуащыщэу псэкІод зимыІэр апэу бзылъфыгъэм мы­жъокІэ ерэу.

8Ар зареІом, зиуфэжьи, чІыгум тыритхэу ыублэжьыгъ.

8:1 Елеон зыцІэ Іуашъхьэр – Зейтун Іуашъхьэр ары. Ерусалим игъунэ­гъубзэу, итыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъомкІэ Кедрон къуладжэм иадрабгъу щыт.

8:3 Тэурат егъэджэкІо пащэхэр – Тэурат хабзэм итхэмрэ джуртхэм адрэ тхылъ лъапІэхэу яІэхэм арытхэмрэ цІыфхэм агурызыгъаІоу щытыгъэ пащэхэр ары.

8:5 пегъымбар Мусэ унашъо къытфишІыгъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 22:22.


9Ар зызэхахым, агухэмкІэ загъэмысэжьэу, анахьыжъ­хэр апэ итхэу, зым ыуж адрэр итэу, аужырэм нэс зэкІэ ІукІыжьыгъэх. Исус изакъоу къэнагъ, бзылъфыгъэри утыгум къинагъ. 10Исус зыкъиузэнкІыжьи, бзылъфы­гъэм нэмыкІ зи ылъэгъужьыгъэпти, ащ риІуагъ:

–О бзылъфыгъ, узыгъэмысэщтыгъэхэр тыдэ щыІэха? Узыгъэмысэнэу цІыф зи къэнагъэп, ара?

11–Хьау, Зиусхьан,– къыІуагъ бзылъфыгъэм, –цІыф зи къэнагъэп.

–Сэри узгъэмысэрэп,– къыІуагъ Исус. –КІожь, джы щегъэжьагъэу псэкІод умышІэжь.

Исусэу мы дунаем инэфынэр

12Исус джыри цІыфмэ адэгущыІи къыІуагъ:

–Дунаем инэфынэр сэры. Сэ сауж къырыкІорэр шІун­кІыгъэм хэтэу зекІощтэп, щыІэныгъэм инэфынэ ыгъо­тыщт нахь.

13–О ор-орэу шыхьат узфэхъужьы,– къыраІуагъ фари­сейхэм. –Арышъ, уишыхьатныгъэ хъунэу щытэп.

14–Сэ шыхьат сызфэхъужьми, сишыхьатныгъэ хъунэу щыт,– ариІожьыгъ Исус ахэмэ, –сыда пІомэ сэ сызщыщ­ри сыздакІорэри сэшІэ. Ау шъо сызщыщри сыздакІорэри шъушІэрэп. 15Мы дунаем ицІыфхэм Іофхэм хьыкум зэра­трашІыхьэрэм фэдэу хьыкум шъошІы. Сэ зыми хьыкум тесшІыхьэрэп. 16Ау зыгорэм хьыкум тесшІыхьэ хъумэ, ащыгъум хьыкумэу тесшІыхьарэр шъыпкъэу щыт, сыда пІомэ, сэ зизакъоп, Ты лъапІэу сыкъэзыгъэкІуагъэри си­гъус. 17НэбгыритІумэ къаушыхьатырэр шыхьатныгъэ хъунэу зэрэщытыр шъо шъуи Тэурат хабзэ ит*. 18Сэр-сэ- рэу шыхьат сызфэхъужьы. Ты лъапІэу сыкъэзыгъэкІуа­гъэри шыхьат къысфэхъу.

19 Арыти къеупчІыгъэх:

–Тыдэ щыІа уятэ?

–Сэри Сяти шъо тышъушІэрэп,– пэгъокІ ытыжьыгъ Исус. –Сэ сышъушІэщтыгъэмэ, Сяти шъушІэщтыгъэ.

20Исус Тхьэм иунэшхо чІэтэу, цІыфхэм Тхьэм тын фа-

8:17 шъо шъуи Тэурат хабзэ ит – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхы­лъэу ытхыгъэм 19:15.


шІэу ахъщэр зыдалъхьэрэ пхъуантэхэм адэжь щытэу, цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэхэ зэхъум, а гущы­Іэхэр къыІуагъэх. Зыми ар ыубытэу фежьагъэп, сыда пІо­мэ ежьыр зыщаубытыщтым игъо къэсыгъэгопти ары.

Сэ сыздакІорэм шъо шъукъэкІон шъулъэкІыщтэп

21Исус джыри ахэмэ ариІуагъ:

–Сэ сышъухэкІыжьыщт, шъори шъукъыслъыхъужьыщт, ау шъуипсэкІодхэр шъутелъхэу шъулІэжьыщт. Сэ сызда­кІорэм шъо шъукъэкІон шъулъэкІыщтэп.

22–Ежь-ежьырэу зиукІыжьыщта?– аІуагъ джуртхэм. –Ара, «Сэ сыздакІорэм шъо шъукъэкІон шъулъэкІы­щтэп», зыкІиІорэр?

23–Шъо ыхэ шъущыщ, ау сэ ыпшъэ сыщыщ,– ариІуагъ Исус. –Шъо мы дунаем шъущыщ, сэ мы дунаем сыщы­щэп. 24«ШъуипсэкІодхэр шъутелъхэу шъулІэжьыщт», шъо­сІуагъэ. Шъыпкъэ, сэ хэтми сызщыщыр къызышъуасІо­кІэ, шъушІошъ мыхъумэ, шъуипсэкІодхэр шъутелъхэу шъулІэжьыщт.

25–О хэта узщыщыр адэ?– къыраІуагъ ахэмэ.

–Апэм щегъэжьагъэу сэ хэтми сызщыщыр къызэрэшъо­сІуагъэм фэдэу сыщыт,– ариІожьыгъ Исус. 26–Шъо къы­шъохьылІагъэу сэ сІонэу ыкІи шъузэрызгъэмысэнэу Іа­джи сиІ, ау сэ сыкъэзыгъэкІуагъэр шъыпкъэ, ащ къыІо­хэу зэхэсхыгъэхэр дунаем ицІыфмэ ясэІох.

27Исус Ты лъапІэм ехьылІагъэу къызэрадэгущыІэрэр къагурыІуагъэп. 28Арыти, Исус ариІуагъ:

–ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо зышъуІэтыкІэ,* сэ хэтми сы­зщыщри сэр-сэрэуи зи сымыгъэцакІэу, Сятэ гущыІэхэу сигъэшІагъэхэр къызэрэсІохэрэр къэшъушІэщт. 29Сы­къэзыгъэкІуагъэр сэ сигъусэ, сизакъоу сыкъигъэнагъэп, сыда пІомэ ежьым игъоу ылъытэрэ Іофхэр сэ сыдигъуи сэгъэцакІэхэшъ ары.

30Исус а гущыІэхэр къыІохэзэ, цІыфыбэмэ ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ.

8:28 ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо зышъуІэтыкІэ – еплъ 3:14; 1:51.


Шъыпкъагъэм шъхьафит шъуишІыжьыщт

31Исус джуртхэу шІошъхъуныгъэ къыфызиІэ хъугъэхэм ариІуагъ:

–Сэ сигущыІэхэр шъугухэм арылъхэмэ, шъыпкъэу си­гъогу рыкІохэрэм шъуащыщ. 32Джащыгъум шъыпкъа­гъэр къэшъушІэщт, шъыпкъагъэми шъхьафит шъуишІы­жьыщт.

33–Тэ Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм тащыщ, егъа­шІэми зыми тырипщылІыгъэп,– къыраІожьыгъ ахэмэ. –«Шъхьафит шъухъужьыщт» зыфапІорэм сыда къибгъэ­кІырэр?

34–Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо,– ариІуагъ Исус. –Хэти псэ­кІод зышІэрэр псэкІодшІэным пщылІы фэхъужьы. 35Ау пщылІыр унэм къинэжьы зэпытыщтэп. Ятэ ыкъу ары унэм къинэжьы зэпытыщтыр. 36Арышъ, Къо лъапІэм шъхьафит шъуишІыжьмэ, шъхьафит шъыпкъэ шъухъу­жьыщт. 37Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм шъузэра­щыщыр сэшІэ, ау сигущыІэхэр шъугухэм арылъхэрэ­пышъ, сышъуукІынэу сауж шъуит. 38Сэ Сятэ дэжь щыс­лъэгъугъэхэр ары къасІохэрэр, шъори шъуятэ ыдэжь щыжъулъэгъугъэ Іофхэр ары жъугъэцакІэхэрэр.

Шъуятэ шэйтаныр ары

39–Тэ тятэр Ибрахьимэ ары,– аІуи, джуртхэм Исус къыраІуагъ.

–Ибрахьимэ шъурибынхэу щытыгъэмэ, Ибрахьимэ иІоф­хэр жъугъэцэкІэщтгъэх,– ариІожьыгъ Исус. 40–Ау джы сышъуукІынэу сауж шъуит, Тхьэм къыІорэ шъыпкъагъэр зэхэсхыгъэу къышъосІуагъэ пэтми, сышъуукІынэу сауж шъуит. Ибрахьимэ ащ фэдэ Іофхэр ышІэщтыгъэхэп. 41Шъо шъуятэ Іофхэу ыгъэцакІэхэрэр шъори шъогъэца­кІэх.

–ЗинэкІэ тэ тыкъэхъугъэп,– къыраІуагъ Исус. –Ты за­къоу тиІэр Тхьэр ары.

42–Тхьэр шъуятэу щытыгъэмэ, сэ шІу сышъулъэгъу- щтыгъ,– ариІуагъ Исус, –сыда пІомэ сэ Тхьэм сыщыщэу мыщ дэжьым сыкъэкІуагъ. Сэр-сэрэу сыкъэкІуагъэп, ежьым сыкъигъэкІуагъэ нахь. 43Сэ къасІохэрэр сыд пае


къыжъугурымыІохэра? Сэ къасІохэрэм шъуядэІун шъулъэ­кІырэпышъ ары къызкІыжъугурымыІорэр. 44Шъуятэ шэй­таныр ары. Шъуятэ зыфаер ары шъо жъугъэцэкІэнэу шъузыфаер. Апэм щегъэжьагъэу ар цІыф укІакІоу щыт, шъыпкъагъэми тетэп, сыда пІомэ шъыпкъагъэ зи хэлъы­пышъ ары. Ащ пцІы зиусыкІэ, ыгу илъыр къеІо, сыда пІомэ ар пцІыусышъ, пцІыри къызхэкІырэр ежьырышъ ары. 45Ау сэ шъыпкъагъэр къызэрэсІорэм пае, къасІохэ­рэр шъушІошъ хъурэп. 46Сэ псэкІод сшІагъэу шъуащыщ горэм къыушыхьатын ылъэкІына? Шъыпкъагъэр къэсэІо пэтми, сыд пае къасІохэрэр шъушІошъ мыхъура? 47Тхьэм ибынхэр ежьым игущыІэхэм ядэІух, ау шъо Тхьэм игущы­Іэхэм шъузкІямыдэІурэр Тхьэм ибынхэу шъущытэпышъ ары.

Ибрахьимэ къэхъуным ыпэкІэ сэ сыщыІ

48–Самарие цІыфхэм* уащыщ, джынапцІи о пхэс тэІо. Тэ къатІорэр шъыпкъэба?– аІуи, джуртхэмэ Исус къыра­Іожьыгъ.

49–ДжынапцІэ сэ схэсэп,– ариІожьыгъ Исус. –Сэ Сятэ лъытэныгъэ фэсэшІы, ау шъо шъукъысэхъоны. 50Сэ сищытхъу ыуж ситэп, ау сищытхъу ыуж итэу, цІыф­хэм хьыкум атезышІыхьэрэр щыІ. 51Шъыпкъэ дэдэр шъо­сэІо, сэ сигущыІэхэр зыгъэцакІэрэм егъашІэми лІэны­гъэр ылъэгъущтэп.

52Исус ар зеІом, джуртхэмэ къыраІожьыгъ:

–ДжынапцІэр о зэрэпхэсыр джы тшІагъэ. Ибрахьимэ лІагъэ, пегъымбархэри лІагъэх, ау о «Сэ сигущыІэхэр зы­гъэцакІэрэр егъашІэми лІэжьыщтэп», оІо. 53Тятэжъы­шхо Ибрахьимэ нахьи унахь ина о? Ар лІагъэ, пегъымбар­хэри лІагъэх. О ухэтэу зыплъытэжьыра?

54–Сэ сыкъызщытхъужьмэ, сищытхъу зи уасэ иІэп,– пэгъокІ ытыжьыгъ Исус. –Ау сэ сищытхъу зышІырэр Сятэу шъо шъуи Тхьэу зыфашъуІорэр ары. 55Ар шъо шъушІэрэп, ау сэ ар сэшІэ. Ар сымышІэу сІуагъэмэ, сэри шъощ фэдэу пцІыусэу сыхъущтыгъ. Ау ар сэшІэ, игущы-

8:48 Самарие цІыфхэр – еплъ 4:4.


Іэхэри сэгъэцакІэх. 56Шъуятэжъышхо Ибрахьимэ симафэ зэрилъэгъущтымкІэ гушІощтыгъэ. Ар ылъэгъугъ ыкІи гушІуагъэ.

57–Илъэс шъэныкъо умыныбжьэу, ау щытми Ибрахьимэ плъэгъугъэу оІо,– аІуи, джуртхэм Исус къыраІуагъ.

58–Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо,– ариІуагъ Исус ахэмэ. –Ибрахьимэ къэхъуным ыпэкІэ, сэ сыщыІ.

59Исус ар зареІом, аукІыным пае еонхэу мыжъохэр къа­штагъэх. Ау Исус амылъэгъоу къахэкІыжьи, Тхьэм иунэшхо къычІэкІыжьыгъ.