Des1Des2Des3Des4Des5Des6

16

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

–А Іофхэр зэкІэ къызыфышъосІуагъэхэр сэ сигъогу шъутемыкІынэу ары. 2Синэгогухэм шъукъачІафыщт. Ащ имызакъоу, хэт щыщми шъузыукІырэр Тхьэм фэла­жьэкІэ зыгугъэщт мафэри къэсыщт. 3Ты лъапІэри сэри тызэрамышІагъэм пае, а Іофхэр ашІэщт. 4Ау а Іофхэр джы къызфышъосІуагъэхэр а мафэр къызыскІэ, ахэр къызэрэшъосІуагъэхэр шъугу къэжъугъэкІыжьынхэу ары. Сышъуигъусагъэти, нахьыпэкІэ ахэр сэ къышъуасІощты­гъэхэп.

Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Іофхэу ыгъэцакІэхэрэр

5–Джы сыкъэзыгъэкІуагъэм ыдэжь сыкІожьыщт. Ау шъуащыщ гори «Тыдэ укІорэ?» ыІоу къысэупчІырэп. 6Ау а Іофхэр зэрэшъосІуагъэхэм пае, шъугу мапэ. 7Ау шъыпкъэр шъосэІо, сэ сызэрэшъухэкІырэр шъоркІэ нахьышІу; сыда пІомэ сышъухэмыкІымэ, шъуигукъао Шъушъхьэщызыхыжьрэр къышъуфэкІощтэп. СызыкІокІэ, ар къышъуфезгъэхыщт. 8Шъуигукъао Шъушъхьэщызыхы­жьрэр къызыкІокІэ, псэкІодшІэныр зыфэдэри, шъыпкъа­гъэр зыфэдэри, Тхьэм мы дунаем ицІыфхэм хьыкум зэратыришІыхьащтри зэхаригъэшІыкІыщт: 9сэркІэ шІошъ­хъуныгъэ яІэ зэрэмыхъугъэр зэрэпсэкІодыр зэхаригъэ­шІыкІыщт. 10Шъыпкъагъэ зэрэсиІэри зэхаригъэшІы­кІыщт, сыда пІомэ сэ Ты лъапІэм ыдэжь сыдэкІое­жьынышъ, сышъулъэгъужьыщтэп. 11Тхьэм ихьыкум цІыфхэм атыришІыхьаныр зыфэдэри зэхаригъэшІыкІыщт, сыда пІомэ Тхьэм мы дунаем ипщ* ыгъэмысэгъах.

12–Джыри къышъосІонэу щыІэр бэ, ау джы шъо ар шъу­щыІэн шъулъэкІыщтэп. 13Ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу цІыф­хэм шъыпкъагъэр языгъашІэрэр къызыкІокІэ, шъыпкъа­гъэр зэкІэ зэхэшъуигъэшІыкІыщт. Ежь-ежьырэу зи къыІощтэп, Тхьэм къыІохэу зэхиххэрэр ары къыІощтхэр, къэхъущт-къэшІэщтхэри къышъуигъэІущтых. 14Ащ щы­тхъушхо къысфишІыщт, сыда пІомэ Іофхэу шъуигъэ­шІэщтхэр зэкІэ сэ садэжь къекІыхэшъ ары. 15Ты лъапІэм

16:11 мы дунаем ипщ – шэйтаныр ары.


иІэр зэкІэ сэсый. Ары зыкІэсІуагъэр Тхьэм Ыпсэ Лъа­пІэу цІыфхэм шъыпкъагъэр языгъашІэрэр Іофхэу сІохэ­рэр къызэрэшъуигъэшІэжьыщтхэр.

Исус игъогу рыкІохэрэм ягукъао текІынышъ, гушІуагъокІэ зэрэзэблихъущтыр

16ТІэкІу шІэмэ, сышъулъэгъужьыщтэп, етІани тІэкІу шІэмэ сышъулъэгъужьыщт; сыда пІомэ Ты лъапІэм ыдэжь сыдэкІоежьыщтышъ ары.

17Исус ар зеІом, игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу заулэмэ зэраІожьыгъ:

–«ТІэкІу шІэмэ сышъулъэгъужьыщтэп, етІани тІэкІу шІэмэ сышъулъэгъужьыщт», ыкІи «Ты лъапІэм ыдэжь сыдэкІоежьыщт», зиІокІэ къыригъэкІырэр сыд шъуІуа?

18Арэущтэу ахэмэ аІо зэпытыщтыгъ:

–«ТІэкІу шІэмэ» зыфиІорэм къыригъэкІырэр тшІэрэп.

19Исус ахэр къеупчІыхэмэ зэрашІоигъор къышІи ари­Іуагъ:

–«ТІэкІу шІэмэ сышъулъэгъужьыщтэп, етІани тІэкІу шІэмэ сышъулъэгъужьыщт», сІуи, зыфэсІуагъэмкІэ шъу­зэупчІыжьа? 20Шъыпкъэ дэдэр шъосэІо, шъо шъугъыщт ыкІи шъупыхьащт, ау дунаем ицІыфхэр гушІощтых. Шъо шъугу къеощт, ау шъуигукъао текІынышъ, гушІуагъокІэ зэблихъущт. 21Бзылъфыгъэм сабый къыфэхъунэу зыхъу­кІэ, къин ещэчы, сыда пІомэ къин зыщищэчын фае игъор къэсыгъэшъ ары. Ау бын къызыфэхъукІэ, гушІо­зэ къинэу ыщэчыгъэр щэгъупшэжьы, сыда пІомэ дунаем зы цІыф къытехъуагъэшъ ары. 22Ащ фэдэу шъори джы гукъао шъуиІ, ау сэ шъуслъэгъужьыщт. Джащыгъум шъори шъугушІожьыщт, а гушІуагъори зыми шъутыри­хыщтэп. 23А мафэм зыкІи шъукъысэупчІыщтэп. Шъы­пкъэ дэдэр шъосэІо, сэ сцІэкІэ Ты лъапІэм сыд щыщ­кІи шъуелъэІумэ, ар къышъуфишІэщт. 24Джы нэсы сэ сцІэкІэ Сятэ зыкІи шъуелъэІугъэп. ШъуелъэІуи, шъузэ­релъэІурэри шъуиІэ ыгъэхъущт, шъуигушІуагъо икъу­гъэу хъуным пае.

25–А Іофхэр гъэсэныгъэ тхыдэхэмкІэ шъосІуагъэх. Ау гъэсэныгъэ тхыдэхэмкІэ сыкъызыжъудэмыгущыІэ­жьын мафэр къэсыщт. А мафэр къызыскІэ, Ты лъа­пІэм ехьылІагъэу нафэу шъосІощт. 26А мафэм сэ сцІэкІэ Ты лъапІэм шъуелъэІущт. Шъо къышъохьы­лІагъэу Ты лъапІэм селъэІунэу шъуасІорэп; 27сыда пІомэ шъо сэ шІу сышъулъэгъугъэу, Тхьэм сызэрэ­щыщымкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэм пае, ежь Ты лъапІэми шъо шІу шъуелъэгъу. 28Ты лъа­пІэм сыщыщэу сэ дунаем сыкъытехьагъ. Джыри зэ дунаем сытекІыжьынышъ, Ты лъапІэм ыдэжь сыдэ­кІоежьыщт.

29–Джы гъэсэныгъэ тхыдэ хэмытэу, нафэу укъэгу­щыІэ,– къаІуагъ Исус игъогу рыкІохэрэм. 30–О зэкІэри зэрэпшІэрэри, цІыф горэм ыгу илъыр пшІэным пае, а цІыфыр къыоупчІыжьынэу щыкІагъэ зэрэуимыІэри джы зэдгъэшІагъ. Ащ пае Тхьэм о узэрэщыщымкІэ шІошъхъу­ныгъэ тиІ.

31–Джы шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъугъа?– ариІуагъ Исус ахэмэ. 32–Мары, шъо шъузэбгырыкІыжьэу, шъуа­щыщэу хэти иунэ зигъэзэжьыщт игъор къэсы пэт ыкІи къэсыгъах. Сэ сизакъоу утыгум сыкъишъунэщт, ау сэ сизакъоп, сыда пІомэ, Ты лъапІэр сигъусэшъ ары.

33–А Іофхэр сэ къызфышъосІуагъэхэр сэ шъугухэм сы­зэрарылъым пае, гупсэфыныгъэ шъуиІэ хъуныр ары. Ду­наем къин щышъущэчыщт, ау шъугу шъумыгъэкІоды: сэ дунаем сытекІуагъ.