Des1Des2Des3Des4Des5Des6

17

ЯПШІЫКІУБЛЭНЭРЭШЪХЬ

Исус Тхьэм зэрелъэІугъэр

А гущыІэхэр къызеІохэ ужым, Исус уашъом дэплъыий къыІуагъ:

–Сэ Сят, игъор къэсыгъ. О пкъо ищытхъушхо цІыфхэм ягъэлъэгъу, о пКъуи о уищытхъушхо цІыфхэм аригъэ-


лъэгъуным пае. 2Сыда пІомэ цІыф пстэуми тетыгъо афы­риІэнэу о Пкъо ыІэ ахэр иплъхьагъэх, о ащ ыІэ иплъ­хьэгъэ цІыф пстэуми мыкІодыжьын щыІэныгъэ ариты­ным пае. 3ЦІыфхэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ яІэ зэрэхъу­рэ гъогур о Тхьэ шъыпкъэ закъор узэрашІэщтри, о къэбгъэ­кІогъэ Исус Христос зэрашІэштри ары. 4Сэ Іофэу згъэ­цэкІэнэу спшъэ къиплъхьагъэр зэрэзгъэцэкІагъэмкІэ ду­наем ицІыфхэм о уищытхъушхо язгъэлъэгъугъ. 5Джы, Сят, дунаер къэхъуным ыпэкІэ, уадэжь щысиІэгъэ щытхъу­шхом фэдэ щытхъушхо уадэжь щысиІэ гъэхъу.

6–Дунаем яІахьэ хэмылъынэу сэ сІэ къиплъхьэгъэ цІыфмэ о уязгъэшІагъ. Ахэр о уицІыфхэу щытыгъэх, сэ сІэ къиплъхьагъэх, уигущыІэхэри агъэцэкІагъэх. 7Сэ сІэ къиплъхьагъэр зэкІэ уадэжь къызэрикІыгъэр ахэмэ джы ашІэ; 8сыда пІомэ о сІэ къиплъхьэгъэ гущыІэхэр сэ ахэмэ аІэ ислъхьажьыгъэх. Ахэмэ а гущыІэхэр аштагъэх. Сэ о сы­зэрэпщыщым ишъыпкъагъэ зэрагъэшІагъ, о сыкъызэрэ­бгъэкІуагъэмкІи шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ. 9Сэ ахэмэ апае сыолъэІу. Дунаем ицІыфхэр арэп сыкъызфыолъэ­Іурэр, о сэ сІэ къиплъхьэгъэ цІыфхэр ары нахь, сыда пІомэ ахэр оуиех. 10ЦІыфхэу сэ сІэ илъхэр зэкІэри оуи­ех, уицІыфхэри зэкІэ сэсиех. Ахэми сищытхъушхо агъэ­нафэ. 11Сэ джы дунаем сытетыжьыщтэп, ау ахэр джыри дунаем тетых. Сэ уадэжь сыкъэкІожьыщт. Сятэ лъапІ, о пцІэу къысэптыгъэм ыкІуачІэкІэ ахэр къэухъумэх, оррэ сэррэ зы тызэрэхъурэм фэдэу, ахэри зы хъунхэм пае. 12Сэ ахэмэ сырягъусэу зыщэтым, о пцІэу къысэптыгъэм ыкІуа­чІэкІэ ахэр къэсыухъумэщтыгъэх ыкІи сафэсакъы­щтыгъ. КІодын фае цІыфым* нэмыкІ ахэмэ ащыщэу зи кІодыгъэп, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр къэшъы­пкъэжьынхэм пае.

13–Ау джы уадэжь сыкъэкІожьыщт. Дунаем сытетыфэ, мы гущыІэхэр къэсэІох, сигушІуагъо ахэмэ агухэм икъу­гъэу арылъ хъуным пае. 14О уигущыІэхэр ахэмэ аІэ ислъ­хьажьыгъэх. Сэ мы дунаем сызэрэщымыщым фэдэу, ахэ­ри мы дунаем зэрэщымыщхэм пае, мы дунаем ицІыфхэм ахэр ауджэгъугъэх. 15СыкъызэрэолъэІурэр ахэр шэйта­ным о щыуухъумэнхэр ары, ахэр дунаем тепхыжьынхэр арэп. 16Сэ мы дунаем сызэрэщымыщым фэдэу, ахэри мы

17:12 кІодын фае цІыфыр – Иудэу Исус тстыгъо зиІэхэм аІэкІэзыгъэхьа­нэу щытыгъэр ары.


дунаем щыщхэп. 17Ахэмэ шъыпкъагъэмкІэ зыкъыуаты­жьынэу гъэхъу. О уигущыІэхэр ары шъыпкъагъэу щыт­хэр. 180 дунаем сыкъызэрэбгъэкІуагъэм фэдэу, сэри ахэр дунаем згъэкІуагъэх. 19Сэ ахэмэ яхьатыркІэ зыкъыо­сэты, ахэми шъыпкъэу зыкъыуатыгъэу хъуным пае.

20–Ахэмэ язакъоу арэп сэ сыкъызфыолъэІурэр, ахэмэ ягущыІэхэмкІэ сэркІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъущт цІыф­хэми сыкъафыолъэІу. 21Ахэр зэкІэри зы орэхъух. О Сятэ сэ сыгу уилъ зэпытэу, сэри о угу сызэрилъ зэпытым фэдэу, тэ ахэми агухэм тарылъ зэпытынэу сыкъыолъэІу. Ащыгъум о сыкъызэрэбгъэкІуагъэмкІэ дунаем ицІыфмэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъущт. 22О сэ щытхъушхо сиІэ зэрэ­бгъэхъугъэм фэдэу, сэри ахэмэ щытхъушхо яІэ згъэхъу­гъэ, тэ зы тызэрэщытым фэдэу, ахэри зы хъунхэм пае: 23Сэ ахэмэ агухэм сарылъ зэпытэу, о сэ сыгу уилъ зэпы­тэу, шъыпкъэу зы орэхъух. Ащыгъум о сыкъызэрэбгъэ­кІуагъэри, сэ шІу сызэрэплъэгъугъэм фэдэу, ахэри шІу зэрэплъэгъугъэхэри дунаем ицІыфхэм ашІэщт.

24–Сят, цІыфхэу о сІэ къиплъхьагъэхэр сэ сыздэщы­Іэм сигъусэхэу щыІэнхэу сэ сшІоигъу, сэ щытхъушхоу сиІэ бгъэхъугъэр алъэгъуным пае. А щытхъушхор сиІэ зыкІэбгъэхъугъэр дунаер къэхъуным ыпэкІэ, шІу сызэрэ­плъэгъугъэр ары.

25–Сятэ заф, дунаем ицІыфхэм о уашІэрэп, ау сэ усэ­шІэ. СицІыфхэм о сыкъызэрэбгъэкІуагъэр ашІэ. 26Сэ о ахэмэ уязгъэшІагъ ыкІи уязгъэшІэщт, шІулъэгъуныгъэу о къысфыуиІэр ахэми агухэм арылъ зэпытыным паий, сэри ахэмэ агухэм сарылъ зэпытыным паий.