Des1Des2Des3Des4Des5Des6

21

ЯТЮКІЫРЭ ЗЫНЭРЭШЪХЬ

Исус игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу нэбгыриблымэ зыкъызэраригъэлъэгъугъэр

Ащ нэуж Тивериадэ зыцІэ псыхъураем* игъогу рыкІо­хэрэм джыри зэ Исус зыкъаригъэлъэгъугъ. Ар зэрэхъу­гъэр мары: 2Симон Петрэрэ, Фомэу ТІуазэкІэ заджэхэ­рэмрэ, Галилей хэкум ит Канэ къуаджэм щыщ Нафа­наилрэ, Зеведей ыкъуитІурэ, нэмыкІ нэбгыритІоу Исус игъогу рыкІохэрэмрэ зэгъусагъэх.

3–Пцэжъыяшэ сыкІощт,– ыІуи, Симон Петрэ адрэмэ ариІуагъ.

–Тэри тыкъыбдэкІощт,– къыраІожьыгъ ахэмэ. ЕтІанэ ежьэхи, къуашъом итІысхьэхи, кІуагъэх, а чэщым зи къа­убытыгъэп.

4Нэф къызэшъым, Исус псыІушъом Іутыгъ, ау ар зэ­рэ-Исусыр игъогу рыкІохэрэм ашІэжьыгъэп.

5 –Ныбджэгъухэр,– ариІуагъ Исус, –пцэжъые къэшъу­убытыгъа?

–Хьау, зи къэтыубытыгъэп,– къыраІожьыгъ ахэмэ.

6 –Къуашъом иджабгъу лъэныкъокІэ хъытыур хажъу­дзи, къэшъуубытыщт,– ариІуагъ Исус. Ар къызеІом, хъы­тыур хадзи, пцэжъыябэр хъытыум къызэрихьагъэм пае, хъытыур къыхахыжьын алъэкІыгъэп.

7Игъогу рыкІохэрэм ащыщэу Исус анахьышІоу ылъэ­гъурэм Петр риІуагъ:

–Мыр Зиусхьаныр ары.

Симон Петрэ ар зэрэ-Зиусхьаныр зызэхехым, ищыгъын кІыІутелъ зыщихыгъагъэти, ар къызэрищэкІыжьи, псым зыхидзагъ. 8Адрэ лІыхэу Исус игъогу рыкІохэрэм пцэ­жъыехэр зэрылъ хъытыур къыздалъэшъузэ, къуашъом исхэу къэсыгъэх, сыда пІомэ псыушъом пэчыжьэу щыты­гъэхэп, Іэнтэгъу шъитІум фэдиз ныІэп зэрэпэчыжьагъэ­хэр, 9ПсыІушъом къэзынэсхэм, шІомыкІ машІор хэгъэнагъэу, ащ пцэжъые телъэу, хьалыгъуи бгъодэлъэу алъэгъугъ.

21:1 Тивериадэ зыцІэ псыхъураер – Галилей псыхъураер ары.


10–Джы къэшъуубытыгъэ пцэжъыехэм ащыщ къэ­шъухь,– ариІуагъ Исус.

11      Симон Петрэ къуашъом ыдэжь кІуи, пцэжъые инхэр зэрыз хъытыур Іушъом къытырилъэшъуагъ. Пцэжъые­хэу хъытыум илъыгъэхэр шъэрэ шъэныкъорэ щырэ хъу­щтыгъэ. Ащ фэдиз илъыгъэхэ пэтми, хъытыур зэІэ­тхъыгъэп.

12–ШъукъакІуи, пчэдыжьышхэ шъушІы,– ариІуагъ Исус. –О хэт ущыща?– ыІоу, игъогу рыкІохэрэм ащыщэу зи

Исус къеупчІынэу тегушхуагъэп. Ар зэрэ-Зиусхьаныр ашІагъ. 13Исус къакІуи, хьалыгъур къышти аритыгъ. Ащ фэдэу пцэжъыехэри аритыгъ. 14Исус лІагъэхэм къыза­хэтэджыкІыжьы ужым, игъогу рыкІохэрэм зыкъызэра­ригъэлъэгъугъэр мыр ящэнэрэу щытыгъ.

Исус Петрэ зэрэдэгущыІагъэр

15Зэшхэхэм ыуж, Исус Симон Петрэ риІуагъ:

–Иуан ыкъо Симон, мыхэмэ сызэралъэгъурэм нахьи нахьышІоу сыолъэгъуа?

–Ары, Зиусхьан,– къыриІожьыгъ Петрэ. –ШІу узэрэс­лъэгъурэр о ошІэ.

–Сэ сишъынэхэр гъэхъух,– риІуагъ Исус.

16–Иуан ыкъо Симон, шІу сыолъэгъуа?– ыІуи, ятІонэ­рэу Исус Петрэ риІуагъ.

–Ары, Зиусхьан,– къыриІожьыгъ Петрэ. –ШІу узэрэ­слъэгъурэр о ошІэ.

–Сэ симэлхэм Іахъоу афэхъу,– риІуагъ Исус.

17–Иуан ыкъо Симон, шІу сыолъэгъуа?– ыІуи, ящэнэ­рэу Исус Петрэ риІуагъ.

«ШІу сыолъэгъуа?» ыІуи, ящэнэрэу Исус зэреупчІы­гъэм пае, Петрэ ыгу къеуи къыриІожьыгъ:

–Зиусхьан, зэкІэри о ошІэ, шІу узэрэслъэгъурэри ошІэ.

–Симэлхэр гъэхъух,– риІуагъ Исус. 18–Шъыпкъэ дэдэр осэІо, уикІэлэгъу ор-орэу убгы бгырыпх иплъхьэти, узы­фаем укІощтыгъ. Ау жъы узыхъукІэ, о пІэхэр фэпщэй­хэзэ, нэмыкІ горэм бгырыпхыр убгы къырилъхьанышъ, уздэкІонэу узыфэмыем уищэщт.


19Исус ащ фэдэу зыфыриІуагъэр лІакІэу Петрэ фэхъу­щтэу*, Тхьэм щытхъушхо зэрыфишІыщт шІыкІыр гури­гъэІоныр арыгъэ. Исус ар зыреІом ыуж риІуагъ:

–Сэ сауж къырыкІу.

Исусрэ игъогу рыкІохэрэм ащыщэу анахьышІоу ылъэгъурэмрэ

20Петрэ зыкъызызэрегъэзэкІым, игъогу рыкІохэрэм ащыщэу Исус анахьышІоу ылъэгъурэр ауж итэу къакІоу ылъэгъугъ. А лІыр ары пчыхьэшъхьашхэм дэжь Исус къыбгъодэсэу Іэнэм пэсэу къезыІогъагъэр:

–Зиусхьан, хэт тетыгъо зиІэхэм уаІэкІэзыгъэхьащтыр?

21Петрэ а лІыр зелъэгъум, Исус къеупчІыгъ: –Зиусхьан, мы лІыр сыдэу хъущт?

22–Сэ дунаем къэсэгъэзэжьыфэкІэ, ар щыІэнэу сыфае­мэ, сыда уиІофэу ащ хэлъыр?– риІожьыгъ Исус. –О сауж къырыкІу!

23Арэущтэу, «А лІэу Исус игъогу рыкІорэр лІэщтэп», зыІорэ къэбар шІошъхъуныгъэ зиІэ къошхэм ахэхьагъ. АрышъхьакІэ, «Ар лІэщтэп», ыІоу Исус Петрэ къыриІо­гъагъэп. Исус къыриІогъагъэр мары: «Сэ къэсэгъэзэжь­фэкІэ, ар щыІэнэу сыфаемэ, сыд уиІофэу ащ хэлъыр?»

24А лІэу Исус игъогу рыкІорэр ары мы Іофхэр къэзы­ушыхьатырэри ахэр зытхыгъэри. Ащ къыушыхьатырэр зэрэшъыпкъэр тэ тэшІэ.

25Исус нэмыкІ Іофыбэхэри ышІагъэх. Сызэрэгугъэрэм­кІэ, ахэр зэкІэри зырызэу тхыгъэхэмэ, тхыгъэн фаеу тхылъхэр дунаем тефэщтгъэхэп. Амин.

21:19 лІакІэу Петрэ фэхъущтыр – Петрэ къащым тыраІулІэнышъ, агъэ­лІэныр ары; сыда пІомэ зыгорэ къащым зытыраІулІэрэм, кІапсэкІэ е бгы­рыпхкІэ ыІэхэр къащым тырапхэщтыгъэх.