Des1Des2Des3Des4Des5Des6

20

ЯТЮКІЭНЭРЭШЪХЬ

Исус лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэр

(Маттэ 28:1-10; Марк 16:1-8; Лука 24:1-12)

Тхьамафэм иапэрэ мафэм*, пчэдыжьым жьэу джыри мэзахэу, Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэм къэунэм кІуа­гъэ. ЗэкІом, мыжъошхор къэунэм ІугъэукІорэикІыгъэу ылъэгъугъ. 2Мерэм ащ фэдэу зелъэгъум, Симон Петрэрэ игъогу рыкІохэрэм ащыщэу Исус анахьышІоу ылъэгъу­рэмрэ адэжь чъи ариІуагъ:

–Зиусхьаныр къэунэм чІахыгъ, зыдахьыгъэри тшІэ­рэп.

3Петрэрэ адрэ лІэу Исус игъогу рыкІорэмрэ унэм икІы­хи, къэунэмкІэ ежьагъэх. 4ТІури зэгъусэхэу чъагъэх, ау адрэ лІэу Исус игъогу рыкІорэр Петрэ нахьи нахь псынкІэу чъи, ыпэ къэунэм нэсыгъ. 53иуфи, чІаплъи, чэфынхэр щылъхэу ылъэгъугъэх, ау къэунэм чІэхьагъэп. 6Ащ ыуж итэу, Симон Петрэ къэси, къэунэм чІэхьагъ. ЗычІахьэм, чэфынхэр ащ дэжьым щылъхэу ылъэгъугъэх, 7ау чэфы­нэу Исус ышъхьэ ещэкІыгъагъэр адрэ чэфынхэм абгъо­дэмылъэу, зэкІоцІыщыхьагъэу изакъоу зы чІыпІэм щы­лъыгъ. 8ЕтІанэ адрэ лІэу Исус игъогу рыкІорэр ыпэ къэсыгъагъэри къэунэм чІэхьагъ. Ащи зэкІэ ылъэгъуи, ышІошъ хъугъэ; 9сыда пІомэ Исус лІагъэхэм къахэтэ­джыкІыжьын фаеу зэрэщытыр Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу, ахэмэ къагурыІогъагъэгоп. 10ЕтІанэ а лІыхэу Исус игъогу рыкІохэрэм адэжь агъэзэжьыгъ.

Исус Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэм зыкъызэрэригъэлъэгъугъэр

(Марк 16:9-11)

11Мерэм къэунэм ыдэжь щытэу гъыщтыгъ. Гъызэ къэ­унэм чІэплъэнэу зызеуфэм, 12мэлэІичІитІу фыжьыкІэ фэ­пагъэхэу, Исус ихьадэ зыдэщылъыгъагъэм ыдэжь, зыр ышъхьэкІэ адрэр ылъапэкІэ, щысхэу ылъэгъугъэх.

20:1 Тхьамафэм иапэрэ мафэр – тхьаумафэ мафэр ары.


13–О бзылъфыгъ! Сыда узкІэгъырэр?– аГуи, ахэмэ Ме­рэм къыраІуагъ.

–Си Зиусхьан ихьадэ чІахыгъ, зыдахьыгъэри сшІэрэп,– ариІожьыгъ Мерэм.

14Ар къыІуагъэу зыкъызызэрегъэзэкІым, Исус щытэу ылъэгъугъ, ау ар зэрэ-Исусыр ышІагъэп.

15–О бзылъфыгъ, сыда узкІэгъырэр?– къыриІуагъ Исус. –Хэта узлъыхъурэр?

Мерэм хатэм пэсырэ лІыр арэу къышІошІи риІуагъ:

–Тхьаматэ, орымэ ар чІэзыхыгъэр зыдэпхьыгъэр къы­саГуи, сэ ар схьыжьыщт.

16–Мерэм!– къыриІуагъ Исус.

Ар зеІом, Мерэм зыкъызэригъэзэкІи, джуртыбзэкІэ риІуагъ:

–Раввуни!– (Раввуним къикІырэр «Дин ГъэсакІор» ары.)

17–Укъызнэмыс,– къыІуагъ Исус, –сыда пІомэ Ты лъа­пІэм ыдэжь джыри сыдэкІоежьыгъэгопышъ ары, ау сшы­хэм* адэжь кІуи, ахэмэ яІу: «Сэ Сятэ шъори Шъуятэу, сэ си Тхьэу шъори шъуи Тхьэм ыдэжь сыдэкІоежьыщт».

18Ар къызыреІом, Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэм Исус игъогу рыкІохэрэм адэжь кІуи, Зиусхьаныр зэрилъэгъу­гъэри мы гущыІэхэр къызэриІуагъэхэри ариІотэжьыгъ.

Исус игъогу рыкІохэрэм зыкъызэраригъэлъэгъугъэр

(Маттэ 28:16-20; Марк 16:14-18; Лука 24:36-49)

19А мэфэ дэдэм, тхьамафэм иапэрэ мафэу арыгъэ, пчы­хьашъхьэм Исус игъогу рыкІохэрэр унэ горэм щызэІу­кІагъэх. Джуртмэ ащыщынэщтыгъэхэти, унэу зыщызэІу­кІагъэм ипчъэхэр агъэпытагъэх. Джащыгъум Исус адэжь къакІуи, пчэгум къиуцуи къариІуагъ:

–Гупсэфыныгъэ шъуиІэу шъопсэу!

20Ар къызеІом, ыІэхэри ычапэри къаригъэлъэгъугъэх. Зиусхьаныр залъэгъум, игъогу рыкІохэрэр гушІуагъэх.

21–Гупсэфыныгъэ шъуиІэу шъопсэу!– къариІуагъ Исус джыри зэ. –Ты лъапІэм сэ сыкъызэригъэкІуагъэм фэдэу, сэри шъусэгъакІо.

20:17 сшыхэр – зы диным рыкІохэрэр ары.


22 Ар къызеІо ужым, игъогу рыкІохэрэм япщи ариІуагъ: –Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм арысэжъугъалъхь.

23ПсэкІодхэр шъо зыфэжъугъэгъурэм фэгъущтых, зы-

фэшъумыгъэгъурэми фэгъущтхэп.

«О уси Зиусхьан ыкІи уси Тхь», Фомэ Исус зэрэриІуагъэр

24Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІумэ язэу Фо­мэу ТІуазэкІэ заджэхэрэр Исус къызэкІом, адрэмэ ягъу­сагъэп.

25Адрэ лІыхэу Исус игъогу рыкІохэрэм къыраІуагъ:

–Зиусхьаныр тлъэгъугъэ.

–ГъучІыІунэ опІэ гъуанэхэр Исус ыІэмэ атесымылъа­гъохэу, сэ сІэхъуамбэ а гъучІыІунэ уапІэ гъуанэхэм ате­сымылъхьэу, сэ сІи Исус ычапэ тесымылъхьэу сшІошъы хъущтэп,– ариІуагъ Фомэ ахэмэ.

26Мэфий зытешІэм ыуж Исус игъогу рыкІохэрэр джы­ри унэм исыгъэх, Фоми ягъусагъ. Пчъэхэр агъэпытагъэхэ пэтми, Исус къакІуи, пчэгум къиуцуи къариІуагъ:

–Гупсэфыныгъэ шъуиІэу шъопсэу!

27ЕтІанэ Исус Фомэ риІуагъ:

–О пІэхъуамбэ мо къытелъхь, сІэмэ къяплъ. ПІи къэ­щэий, сэ счапэ къытелъхь, пшІошъ мыхъоу ущымытэу, шІошъхъуныгъэ зигъаІ.

28–О уси Зиусхьан ыкІи уси Тхь!– Фомэ Исус ри­Іуагъ.

29–Сэ сыплъэгъугъэти, пшІошъ хъугъэ,– къыриІуагъ Исус. –Мы Іофхэр амылъэгъугъэхэ пэтми, шІошъхъуны­гъэ зиІэ хъугъэхэр сыхьатмафэ ежьагъэх.

Мы тхылъыр зыфэттхыгъэр

30Мы нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэм анэмыкІэу Исус игъогу рыкІохэрэм апашъхьэ мы тхылъым имытхэу, нэшэнэ гъэшІэгъонышхо Іаджыхэри къыгъэлъэгъуагъэх. 31Ау мы Іофхэр зыфэттхыгъэр Исусыр Христосэу Тхьэм Ыкъоу зэрэщытымкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ хъуныр ары, а шІошъхъуныгъэмкІи Исус ыцІэкІэ мыкІодыжьын щыІэныгъэ шъуиІэ хъуныр ары.