Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

КЪЭБАРЫШІУР

МАРК

КЪЫЗЭРИЮТАГЪЭР

 

АПЭРЭШЪХЬ

 

УмэхъэкІо Иуан Тхьэм игущыІэхэр зэригъэІущтыгъэхэр

(Маттэ 3:1-12; Лука 3:1-9, 15-17; Иуан 1:19-28)

 

Тхьэм Ыкъоу Исус Христос ехьылІэгъэ къэбары­шІур мырэущтэу къеублэ.

2Тхьэм мыщ фэдэу къызэриІорэр пегъымбархэм ятхы­лъхэм арыт:

«Мары уапэ рапшІэу сэ силІыкІо къэсэгъакІо; ащ уигъогу къыпфигъэпсыщт. 3Ащ иджэ макъэ ары* мыщ фэдэу ыІозэ, шъоф нэкІым къыщыІурэр: Зиусхьаным игъогу фэжъугъэпси, игъогу лъагъохэр зэшъхьэ-зашъоу фэшъушІых».

 

1:3 Ащ иджэ макъэ ары – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 40:3.

 

4Тхьэм къызэриІуагъэм тетэу, умэхъэкІо* Иуан шъоф нэкІым къыщылъагъуи,* цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр ари­гъэІухэзэ, мырэущтэу къыІощтыгъ:

–ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, зысэжъугъэ­умэхъ, Тхьэм ахэр къышъуфигъэгъунхэм пае.

5Иудей хэкум* зэкІэ ис цІыфхэри, Ерусалим дэс цІыф пстэури Иуан ыдэжь кІощтыгъэх. ПсэкІодхэу ашІагъэ­хэр Тхьэм ыпашъхьэ ралъхьэхэти, Иордан псыхъом Иуан зыщырагъэумэхъыщтыгъ. 6Иуан махъшэцым хэшІыкІы­гъэу щыгъын щыгъыгъ, ыбги шъобгырыпх илъыгъ, ма­цІи шъоф шъоуи ышхыщтыгъ. 7Тхьэм игущыІэхэр цІыфхэм аригъэІухэзэ къыІощтыгъ:

–Сэщ нахьи нахь лъэкІыныгъэшхо иІэу зыгорэ саужкІэ къэкІощт. Зезгъэзыхэу ащ ицокъэлъэпсхэр фэстІэтэн­хэуи сифэшъуашэп. 8Сэ псымкІэ шъусыумэхъыгъ, ау ащ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэкІэ шъуиумэхъыщт.

 

Иуан Исус зэриумэхъыгъэр

(Маттэ 3:13-17; Лука 3:21-22)

 

9А мафэхэм Галилей хэкум* щыщ Назарет къалэм* Исус къыдэкІи, Иордан псыхъом Иуан зыщыригъэумэ­хъыгъ. 10Исус псым къыхэкІыжьы пэтэу, уашъор зэгочи, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ тхьаркъом фэдэу ежьым къызэрэфе­хырэр ылъэгъугъ. 11Уашъоми зы макъэ къиІукІыгъ:

–Сэ шІу слъэгъурэ Скъо кІасэу сыгу зэІурэр оры.*

 

1:4 умэхъакІо – еплъ Маттэ 3:1.

1:4 Иуан шъоф нэкІым къыщылъагъуи – умэхъэкІо Иуан (Яхья) иІоф зыублагъэр Исус къызэхъу нэужым 27-рэ илъэсым игъунэгъу ары. Еплъ Лука 3:1-3.

1:5 Иудей хэкур – еплъ Маттэ 2:1.

1:9 Галилей хэкур –еплъ Маттэ 2:22.

1:9 Назарет къалэр – еплъ Маттэ 2:23.

1:11 Сэ шІу слъэгъурэ Скъо кІасэу сыгу зэІурэр оры – еплъ Сэбур (Псалтыр) 2:7; Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 22:2; Пе­гъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 42:1.

 

Шэйтаныр Исус псэкІод ригъэшІэнэу ыуж зэритыгъэр

(Маттэ 4:1-11; Лука 4:1-13)

 

12Ащ лъыпытэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Исус шъоф нэ­кІым ыщагъ. 13Шэйтаныр Исус псэкІод ригъэшІэнэу ыуж итэу, Исус мэфэ тІокІитІурэ шъоф нэкІым итыгъ. ХьакІэ­къуакІэхэм ахэтыгъ. МэлэІичхэри фэІофтабгэщтыгъэх.

 

Исус иІоф Галилей хэкум зэрэщиублагъэр

(Маттэ 4:12-17; Лука 4:14-15)

 

14УмэхъэкІо Иуан хьапсым зычІадзэ ужым,* Исус Гали­лей хэкум кІуи, Тхьэм и Тетыгъошхо ехьылІэгъэ къэбары­шІур щигъэІоу ыублагъ.

15–Мафэр къэсыгъ, Тхьэм и Тетыгъошхуи* къэблэгъагъ. ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, къэбарышІур шъу­шІошъ жъугъэхъу,– ыІощтыгъ.

 

Исус пцэжъыяшэ нэбгыриплІ игъогу рыкІонхэу къызэряджагъэр

(Маттэ 4:18-22; Лука 5:1-11)

 

16Исус Галилей псыхъураем* иІушъо рекІокІызэ, Си­монрэ ащ ышэу Индрысрэ хъытыур псым хадзэу ылъэгъу­гъэх, сыда пІомэ пцэжъыяшэхэу щытыгъэхэти ары. 17Исус ахэмэ ариІуагъ:

–Сауж шъукъырыкІу. Пцэжъые къэшъуубытыным пае, ыуж шъузэритыгъэм фэдэу, цІыфхэр сэ сигъогу къы-

 

1:14 Иуан Хьапсым зычІадзэ ужым – еплъ Маттэ 4:12.

1:15 Тхьэм и Тетыгъошхо – Тхьэм мы дунаеми, мы дунаем ицІыфхэми тетыгъошхоуи лъэкІыныгъэшхоуи афыриІэр ары. Инджылыр Тхьэм и Тетыгъошхо зытегущыІэкІэ, зыфиІорэр загъорэ мы уахътэм Тхьэм тет­ыгъошхоу иІэр ары, загъори къэкІощт уахътэм Тхьэм тетыгъошхоу иІэщтыр ары, загъори Тхьэм ыдэжь мыкІодыжьын щыІэныгъэ щыуиІэныр ары.

1:16 Галилей псыхъураер – еплъ Маттэ 4:18.

 

тежъугъэхьанхэм пае, ауж шъузэрихьащтыр шъозгъэ­шІэщт.

18 Ахэмэ а гущыІэхэр зэрэзэхахэу, хъытыухэр къабгынэхи, Исус ыуж ихьагъэх.

19Исус ащ тІэкІу ІукІотыгъэу, Зеведей ыкъохэу Якъубэ­рэ Иуанрэ къуашъом исхэу, яхъытыухэр агъэхьазырхэу ылъэгъугъэх. 20Ащ лъыпытэу Исус ахэми яджагъ. Ятэу Зеведеирэ илэжьакІохэмрэ къуашъом исхэу къабгынэхи Исус ыуж ихьагъэх.

 

Исус лІы горэм джынэпцІэ Іае зэрэхифыгъэр

(Лука 4:31-37)

 

21ЕтІанэ Капернаум къалэм* дэхьагъэх. Шэмбэт мафэр* къызэсым, Исус синэгогум* чІахьи, цІыфхэм Тхьэм игу­щыІэхэр аригъашІэхэу ыублагъ. 22ЦІыфхэм Исус Іофхэр зэраригъашІэщтыгъэ шІыкІэр агъэшІэгъуагъ, сыда пІо­мэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэм* афэмыдэу, тетыгъошхо иІэу, Тхьэм игъогу цІыфхэм аригъашІэщтыгъэти ары. 23ОшІэ-дэмышІэу джынэпцІэ Іае зыхэс лІы горэ синэго­гум къыщылъагъуи къахэкууагъ:

24–Сыд уиІофэу къытхэлъыр, Назарет щыщ Исус? Ты­бгъэкІодынэу укъэкІуагъа? О хэтми узщыщыр сэшІэ: Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ ЛъапІэр оры.

25–Щыгъэт, мы лІым къыхэкІыжь!– къыІуагъ Исус джынапцІэм егыеу. 26ДжынэпцІэ Іаем лІыр къыгъэкІэзэ­зи, мэкъэшхокІэ къэкууи лІым хэкІыжьыгъ.

27ЦІыфхэм ар залъэгъум, пстэуми лъэшэу агъэшІагъуи зэраІожьыгъ:

–Сыда мыр? ІофыкІэхэр цІыфхэм арегъашІэх. Тетыгъо­шхуи иІэу, джынэпцІэ Іаехэми унашъо афишІызэ, егъэ­даІох.

 

1:21 Капернаум къалэр – Галилей псыхъураем итемыр тыгъэ къохьапІэ Іушъом Іут. Темыр зыфаІорэр арапыбзэкІэ «шэмал», тыркубзэкІи «кузей» ары.

1:21 шэмбэт мафэр – еплъ Маттэ 12:1.

1:21 синэгогу – еплъ Маттэ 2:4.

1:22 Тэурат егъэджэкІо пащэхэр – еплъ Маттэ 2:4.

 

28Арэущтэу Галилей хэкум зэкІэ Исус икъэбар псынкІэу тыдэкІи щыІугъ.

 

Исус цІыфыбэхэр зэригъэхъужьыгъэхэр

(Маттэ 8:14-17; Лука 4:38-41)

 

29ЕтІанэ ахэр синэгогум къызэрэчІэкІыжьхэу, Якъубэрэ Иуанрэ ягъусэхэу, Симонрэ Индрысрэ яунэ кІуагъэх. 30Симон ишІугуащэ плъырстыркІэ сымаджэу пІэм хэ­лъыгъ. Ар зэрэсымаджэр занкІэу Исус къыраІуагъ. 31Исус ащ ыдэжь кІуи, ыІэ ыубыти, къыгъэтІысыгъ. ШІугуа­щэм плъырстырыр хэкІыжьи, къэтэджыжьи, ахэр къы­хьакІэхэу ыублагъ.

32Пчыхьашъхьэм тыгъэр зыкъохьажьы ужым, сыма­джэхэмрэ джынапцІэ зыхэсхэмрэ зэкІэ Исус къыфаща­гъэх. 33Къалэм дэс пстэури пчъэІупэм къыщызэІукІагъэх. 34Ащ дэжьым Исус уз зэмылІэужыгъуабэ зиІэ сымаджэ Іаджи ыгъэхъужьыгъэх, джынэпцІабэхэри цІыфхэм ахи­фыгъэх, ау джынапцІэхэр къэгущыІэнхэу фит ышІыгъэ­хэп, сыда пІомэ ахэмэ ар зэрэ-Христосыр ашІэщтыгъэти арыгъэ.

 

Исус Галилей хэкур къыкІухьэзэ, Тхьэм игущыІэхэр цІыфхэм зэраригъэІущтыгъэхэр

(Лука 4:42-44)

 

35Пчэдыжьым жьы дэдэу Исус къэтэджи, къалэм дэкІи, чІыпІэ Іудзыгъэ горэм кІуи, Тхьэм щелъэІугъ. 36Симон­рэ игъусэхэмрэ Исус лъыхъунхэу дэкІыгъэх. 37Къызагъо­тыжьым раІуагъ:

–ЗэкІэ цІыфхэр къыплъэхъух.

38–Гъунэгъу къуаджэхэми къалэхэми тыжъугъакІу, ахэ­ми Тхьэм игущыІэхэр цІыфхэм щязгъэІунхэм пае,– къа­риІожьыгъ Исус, –сыда пІомэ джары сэ сыкъызфэкІуа­гъэр.

39Арэущтэу Галилей хэкур зэкІэ къыкІухьэзэ, ясинэ­гогухэм цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр щаригъэІущтыгъэх, джынапцІэхэри цІыфхэм ахифыщтыгъэх.

 

Исус шъоджэ уз Іае зиІэ лІы горэ зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 8:1-4; Лука 5:12-16)

 

40Шъоджэ уз Іае зиІэ лІы горэ Исус ыдэжь къакІуи, лъэгонджэмышъхьэкІэ къэтІыси къелъэІугъ:

–Уфаемэ, сыбгъэхъужьын плъэкІыщт.

41 Исус ыгу егъугъ, ыІэ ыщэий, теІаби* ыІуагъ:

–Ары, сыфай, псаоу хъужь!

42Ардэдэм шъоджэ узыр а лІым хэкІыжьи, къабзэу хъу­жьыгъэ.

43 Ащ лъыпытэу Исус ар ытІупщыжьэу, фигъэпытэу ри­Іуагъ:

44 –Фэсакъ, мыр зыми емыІотэжь, ау дин пащэм ыдэжь кІуи зегъэлъэгъу. Узэрэхъужьыгъэм пае, пегъымбар Мусэ иунашъо тетэу къурмэн шІы. Ар узэрэхъужьыгъэмкІэ цІыфхэм апашъхьэ шыхьат щыхъущт.

45 Ау а лІыр ІукІыжьи, къехъулІэгъэ пстэури ыІуатэзэ къэбарыр цІыфхэм ариІоу ыублагъ. Арыти, цІыфхэм къа­лъэгъоу Исус зы къалэ горэмя дэхьан ымылъэкІы­жьы хъугъэ, ау чІыпІэ Іудзыгъэхэм ащыІагъ. Ау щытми, тыдэкІи къикІыхэу цІыфхэр ыдэжь къэкІощтыгъэх.