Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

 

Исус лІы горэу зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэр зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 9:1-8; Лука 5:17-26)

 

Мафэ заулэ тешІагъэу Исус Капернаум къалэм къызе­гъэзэжьым, иунэ къызэрэкІожьыгъэр цІыфмэ зэхахыгъ. 2Зызэхахым, цІыфхэу къэзэрэугъоигъэхэр зэрэбагъэм пае, унэпчъэІупэми хэуцуапІэ имыІэжьэу хъугъэ, Исуси Тхьэм игущыІэхэр аригъэІухэу ыублагъ. 3Джащыгъум цІыф куп къэкІуагъ; ахэмэ ащыщэу нэбгыриплІым лІы горэу зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэр къыздахьыгъ. 4ЦІыфхэр зэрэбагъэм къыхэкІыкІэ, сымаджэр Исус

 

1:41 теІаби – еплъ Маттэ 8:3.

 

рахьылІэн алъэкІыгъэп. ЗамылъэкІым, унашъхьэм да­хьыий, Исус зыдэщыІэм дэжь унашъхьэм щыщ тырахи, сымаджэр пІуаблэм телъэу ратІупщэхыгъ. 5Исус ахэмэ яшІошъхъуныгъэ зелъэгъум, лІэу зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэм риІуагъ:

–СикІал, уипсэкІодхэр къыпфэгъугъэх.

6Тэурат егъэджэкІо пащэхэу ащ щысыгъэхэм ащыщхэм агухэмкІэ аІуагъ:

7–Сыд пае мы лІыр мырэущтэу гущыІэра? Ащ Тхьэр егъэпцІыба? Тхьэм нэмыкІэу, хэта псэкІодхэр зыгъэгъун зылъэкІырэр?

8Ардэдэм Исус ыгукІэ ахэмэ агухэм арылъыр ешІэти ариІуагъ:

–Сыд пае ащ фэдэ Іофхэр шъо шъугухэмкІэ шъуІора? 9Тара нахь псынкІагъор, лІэу зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэ­кІиубытагъэу щытым «УипсэкІодхэр къыпфэгъугъэх», епІоныр ара, хьауми «Тэджи, уипІуаблэ къашти къэ­кІухь», епІоныр ара? 10Ау къэшъушІэным пае, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо* псэкІодхэр ыгъэгъунхэу дунаим теты­гъо зэрэщыриІэр,– джащыгъум Исус лІэу зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэу щытым риІуагъ: 11–Сэ осэІо, къэтэджи, уипІуаблэ къашти, шъуадэжь кІожь!

12Ар дэдэм лІыр къэтэджи, ипІуаблэ къышти, цІыф пстэуми алъэгъоу унэм икІыжьыгъ. Ар пстэуми инэу агъэшІагъозэ, Тхьэм щытхъу фашІэу аІуагъ:

–Мыщ фэдэ Іоф тэ ныбжьи тлъэгъугъэп.

 

Исус игъогу рыкІонэу Левый къызэреджагъэр

(Маттэ 9:9-13; Лука 5:27-32)

 

13Исус джыри Галилей псыхъурэе Іушъом Іухьажьыгъ. ЦІыф купышхо ыдэжь къэкІуагъэ, Исуси Тхьэм игущы­Іэхэр аригъашІэхэу ыублагъ. 14ЕтІанэ нахь чыжьэу кІозэ, хьакъулахь ахъщэр* зыщыхахырэ унэм Іусэу, Алфей ыкъо Левый ылъэгъугъ.

–Сауж къырыкІу,– риІуагъ Исус. Левый къэтэджи, Исус ыуж ихьагъ.

 

2:10 ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо – еплъ Маттэ 8:20.

2:14 хьакъулахь ахъщэр – еплъ Маттэ 5:46.

 

15 ЕтІанэ Исус Левый иунэ щышхэщтыгъ. Хьакъулахь ахъщэр хэзыххэрэмрэ псэкІод зышІэхэрэмрэ бэ хъухэу, Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ адашхэщтыгъэх; сыда пІомэ Исус ыуж итэу къэкІуагъэхэр бэ мэхъухэти ары. 16Тэурат егъэджэкІо пащэхэу фарисейхэм* ащыщхэм Исус хьакъулахь ахъщэр хэзыххэрэмрэ псэкІод зышІэхэрэмрэ адашхэу залъэгъум, Исус игъогу рыкІохэрэм араІуагъ:

–Хьакъулахь ахъщэр хэзыххэрэмрэ псэкІод зышІэхэ­рэмрэ сыда ар зыкІадашхэрэр ыкІи зыкІадешъорэр?

17 Исус ар зызэхехым, ариІуагъ:

–Псаухэр арэп Іазэ зищыкІагъэхэр, сымаджэхэр ары нахь. ІПъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэм сяджэнэу арэп сыкъы­зфэкІуагъэр, псэкІод зышІэхэрэр япсэкІодхэм афыкІэгъо­жьынхэм пае, сяджэнэу ары нахь.

 

Джурт тхьаматэхэр нэкІыным ехьылІагъэу Исус къызэреупчІыгъэхэр

(Маттэ 9:14-17; Лука 5:33-39)

 

18УмэхъэкІо Иуан игъогу рыкІохэрэмрэ фарисейхэмрэ анэкІыщтыгъ*. ЦІыф заулэ къакІохи, Исус къыраІуагъ:

–Иуан игъогу рыкІохэрэмрэ фарисейхэмэ ягъогу рыкІо­хэрэмрэ анэкІы. О уигъогу рыкІохэрэм сыд зыкІамы­нэкІырэр?

19–ІПъаор ягъусэфэкІэ, шъаом игъусэхэр нэкІын алъэ­кІына? Хьау, шъаор ягъусэфэкІэ, нэкІынхэ алъэкІыщтэп,– ариІожьыгъ Исус ахэмэ. 20–Ау шъаор затырахыщт ма­фэхэр къэкІощтых. А мафэр къызыкІокІэ, нэкІыщтых.

21–ШэкІыкІэм щыщ идэжьын щыгъыныжъым зыми ты­ридэрэп. Арэущтэу ышІымэ, шэкІыкІэм щыщ идэжьыным щыгъыныжъыр зэІитхъынышъ, гъуанэр нахь ин ышІыщт. 22Джащ фэдэу, зыми сэнэпс шІыгъакІэр шъо­нтыжъхэм аригъахъорэп. Арэущтэу ышІымэ, сэнэпсым шъонтхэр къызэгуитхъынхэшъ, сэнэпсыри къичъыщт, шъонтхэри кІодыщтых. Ау сэнэпс шІыгъакІэр шъонты­кІэхэм арагъэхъон фае.

 

2:16 фарисейхэр – еплъ Маттэ 3:7.

2:18 анэкІыщтыгъ – агухэмкІэ фаехэу, фарисейхэм тхьамафэ къэс мэфитІум анэкІыщтыгъ.

 

Исус игъогу рыкІохэрэм шэмбэт мафэм коцышъхьэхэр къызэрэпачыгъэхэр

(Маттэ 12:1-8; Лука 6:1-5)

 

23Шэмбэт мафэ горэм Исус коц хьасэхэм ахэтэу кІощтыгъ. Игъогу рыкІохэрэр кІохэзэ, коцышъхьэхэр къыпачыхэу аублагъ. 24Фарисейхэм Исус къыраІуагъ:

–Еплъ, ахэмэ шэмбэт мафэм хабзэкІэ пшІэ мыхъу­щтыр* сыд пае ашІэра?

25–Даутэрэ игъусэхэмрэ къин хэтхэу, мэлакІэ лІэхэ зэ­хъум, ащ ышІагъэм зыкІи шъуеджагъэба?– ариІожьыгъ Исус. 26–Авиафар зыцІэ дин пэщэшхом* имафэхэм Даутэ Тхьэм иунэ ихьи, цІыфхэм Тхьэм ыпашъхьэ агъэтІылъы­гъэ хьалыгъур* ышхыгъ. А хьалыгъур дин пащэхэм анэмыкІ хабзэкІэ зыгорэм ышхы мыхъунэу щытыгъ, ау Даутэ ышхыгъ игъусэхэми аригъэшхыгъ.

27ЕтІанэ Исус ариІуагъ:

–Тхьэм шэмбэт мафэр цІыфым пае къыгъэхъугъэ нахь, цІыфыр шэмбэт мафэм пае къыгъэхъугъэп. 28Арышъ, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо шэмбэт мафэм итхьамат.