Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

 

Чылапхъэр зыпхъырэм ехьылІэгъэ гъэсэныгъэ тхыдэр

(Маттэ 13:1-9; Лука 8:4-8)

 

Исус джыри зэ псыхъурае Іушъом цІыфхэм Тхьэм игу­щыІэхэр щаригъашІэхэу ыублагъ. ЦІыфхэу Исус ыдэжь къыщызэрэугъоигъэхэр зэрэбагъэм пае, ежьыр псым тет къуашъо горэм дэкІуаий, итІысхьагъ. ЗэкІэ цІыф

купышхор псым игъунэгъоу Іушъом Іутыгъ. 2Гъэсэныгъэ тхыдэхэмкІэ цІыфхэм Іофыбэр аригъэшІагъ. ЦІыфхэм ари­гъашІэзэ, мыщ фэдэу ариІуагъ:

3–ШъукъэдаГу. ЛІы горэм чылапхъэ ыпхъынэу дэкІыгъ. 4Чылапхъэр ыпхъызэ, ащ щыщ тІэкІу гъогум тетэ­къуагъ. Бзыухэр къэбыбыхи, ар ашыпыгъ. 5Зы тІэкІуи ятІэ макІэ зыхэлъ чІыгу мыжъуалъэм тетэкъуагъ. ЧІы­гур куугъэпти, шІэх дэдэу къыхэкІыгъ, 6ау тыгъэр къы­зыдэкІуаем пыгъукІыгъ, лъэпсэ куу зэрямыІагъэм паий, гъугъэх. 7НэмыкІ тІэкІуи панэхэм ахэтэкъуагъ. Па­нэхэр къэкІыхи, чылапхъэу къыхэкІыгъэхэр атхьалэхи, зи къапагъэкІагъэп. 8ЕтІани зы тІэкІу чІыгу дэгъум хэтэкъуагъ. Ахэр къэкІыхи, къыдэкІуаехи, шъхьэхэр къа­пыкІагъэх. Зы шъхьэ налъэм коцыцэ щэкІ къыпыкІагъ, адрэм тІокІищ, адрэми коцыцишъэ къыпыкІагъ.

9ЕтІанэ Исус къыпигъэхъожьыгъ:

–РыдэІонэу тхьакІумэ зиІэм зэхерэх.*

 

Исус цІыфхэм Іофхэр аригъашІэхэзэ, гъэсэныгъэ тхыдэхэр къызыкІафиІотэщтыгъэхэр

(Маттэ 13:10-17; Лука 8:9-10)

 

10ЦІыфхэр зэбгырыкІыжьхи, Исус изакъоу къызэнэ­жьым, игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІумрэ игъусэхэм­рэ гъэсэныгъэ тхыдэхэм яхьылІагъэу къеупчІыгъэх.

11–Тхьэм и Тетыгъошхо ишъэфхэр шъушІэнхэу Тхьэм фитыныгъэ къышъуитыгъ,– ариІуагъ Исус, –ау нэмыкІ цІыфхэм гъэсэныгъэ тхыдэхэмкІэ Іоф пстэури алъэІэсы. 12Арэущтэу*

«ахэр анэхэмкІэ еплъыхэ пэтми, зи алъэгъущтэп,

атхьакІумэхэмкІэ даІохэ пэтми, зи къагурыІощтэп.

Армырмэ Тхьэм ыдэжь къагъэзэжьыщтыгъ,

ащи япсэкІодхэр афигъэгъущтгъэх».

 

4:12 Арэущтэу. . . – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 6:9-10.

 

Чылапхъэр зыпхъырэм ехьылІэгъэ гъэсэныгъэ тхыдэм къикІырэр Исус игъогу рыкІохэрэм къызэрагуригъэІуагъэр

(Маттэ 13:18-23; Лука 8:11-15)

 

13Ащ ыужым Исус ахэмэ ариГуагъ:

–Мы гъэсэныгъэ тхыдэр къыжъугурымыІоу, адрэ гъэ­сэныгъэ тхыдэ пстэури сыдэущтэу къыжъугурыІощта? 143ыпхъырэм Тхьэм игущыІэхэр епхъых. 15ЦІыфхэм ащыщэу зы купыр чылапхъэу гъогум тепхъагъэм фэд. Тхьэм игущыІэхэр зэрэзэхаххэу, шэйтаныр къэкІошъ, гущыІэхэу агухэм арылъ хъугъэхэр рехыжьых.

16–Адрэ цІыф купыр чІыгу мыжъуалъэм тепхъэгъэ чылапхъэм фэд. Тхьэм игущыІэхэр зэрэзэхаххэу, а гущыІэхэр гушІуагъокІэ аштэх. 17Ау ахэмэ агухэмкІэ лъа­псэ зэрямыІэм пае, шІошъхъуныгъэм игъогу бэрэ теты­жьхэрэп. Тхьэм игущыІэхэм апаекІэ, е гузэжъогъу зэрэхафэхэу, е цІыфхэм ахэмэ къин зэрарагъэщэчэу, шІошъхъуныгъэм игъогу текІыжьых. 18ЕтІанэ зы цІыф купыр панэхэм ахэпхъэгъэ чылапхъэм фэд. Ахэмэ Тхьэм игущыІэхэр зэхахых, 19ау мы дунаем игугъухэри, баиныгъэм игъэпцІэныгъэри, нэмыкІ Іоф мыхъомы­шІэхэм акІэхъопсэныри агухэм ехьэхэшъ, Тхьэм игущы­Іэхэу агухэм арылъхэр атхьалэхэшъ, а цІыфхэми шІу­гъэ къапыкІырэп. 20ЕтІани нэмыкІ цІыф куп чІыгу дэ­гъум хэпхъэгъэ чылапхъэм фэд. Ахэмэ Тхьэм игущы­Іэхэр зэхахыхэшъ, а гущыІэхэр аштэх, ахэми шІугъэ къа­пэкІы, е фэдэ щэкІ, е фэдэ тІокІищ, е фэдишъэ.

 

Щэлъэ чІэгъым чІэт остыгъэр

 

21Ащ ыужым Исус ариІуагъ:

–Зыгорэм остыгъэр къыхьэу, щэлъэ чІэгъым е пІэ­кІор чІэгъым ар чІегъэуцуа? Остыгъэм итетыпІэ лъагэ тырегъэуцо нахь. 22Сыда пІомэ сыд щыщми гъэбылъы­гъэр къэлъэгъожьыщт, сыд щыщми чІэухъумагъэри къэнэфэжьыщт. 23РыдэІонэу тхьакІумэ зиІэм зэхерэх.

24Исус етІанэ ариІуагъ:

–Зэхэшъухырэм тэрэзэу гу лъышъут. Шъо шапхъэу зэрэшъушырэм фэдэ шапхъэкІэ Тхьэм шъо къышъу­фишыжьыщт, нахьыбэуи къышъуфыхигъэхъощт. Тхьэм

25 зиІэм нахьыбэ къыритыщт, ау Тхьэм зимыІэм иІэ тІэкІури Іихыжьыщт.

 

Чылапхъэу къэкІырэм ехьылІэгъэ гъэсэныгъэ тхыдэр

 

26Исус мыри къыІуагъ:

–Тхьэм и Тетыгъошхо зыфэдэр мары. ЛІы горэм чыла­пхъэр чІыгум хепхъэ. 27Чэщым мэчъые, мафэми къэ­ущы, чылапхъэр къэкІы, къыдэкІуае, ау ар зэрэхъурэр ащ ышІэрэп. 28ЧІыгум ежь-ежьырэу къыхэкІы, ыпэ рапшІэу пкъыр къыхэкІы, етІанэ ар мэшъхьалъэ, етІанэ мэтІыргъо. 29Шъхьэналъэхэр зытІыргъохэкІэ, хыныгъор къэсыгъэшъ, ахыжьы.

 

Горчицацэм ехьылІэгъэ гъэсэныгъэ тхыдэр

(Маттэ 13:31-32; Лука 13:18-19)

 

30–Тхьэм и Тетыгъошхо сыдым фэдгъэдэн?– къыІуагъ Исус. –Хьауми сыд гъэсэныгъэ тхыдэкІэ ар зыфэдэр къэтІон? 31Ар зыфэдэр горчицацэр* ары. ЧІыгум хэ­фэфэ, дунаим тет цэ пстэуми анахь цІыкІу. 32Ау чІыгум зыхафэкІэ, къэкІышъ, зы илъэс зыныбжь къэ­кІыгъэ пстэуми анахьи нахь инэу мэхъу. Ижьауи къо­лэбзыухэр чІэсынхэ алъэкІынэу къутэмэ инхэри къыго­кІэх.

33Ащ фэдэ гъэсэныгъэ тхыдабэхэмкІэ цІыфхэм зэ­хашІыкІын зэралъэкІыщтым тетэу, Исус Тхьэм игущы­Іэхэр ариІощтыгъэх. 34Гъэсэныгъэ тхыдэ хэмытэу цІыф­хэм адэгущыІэщтыгъэп. Ау игъогу рыкІохэрэр яза­къоу къызэнэжьхэкІэ, пстэури зэхаригъэшІыкІыщтыгъ.

 

Исус жьыбгъэ щынэгъошхор зэригъэуцугъэр

(Маттэ 8:23-27; Лука 8:22-25)

 

35А мэфэ дэдэм пчъыхьэр къызэсым, Исус игъогу рыкІохэрэм ариІуагъ:

4:31 горчицэ – арапыбзэкІи тыркубзэкІи «хъардэл» ары.

–НекІо, псыхъураем иадрабгъу тызэпырыжъугъэкІ.

36Игъогу рыкІохэрэр цІыф купышхом къыхэкІыхи, Исус къуашъоу зэрысым къыдитІысхьэхи ежьагъэх. НэмыкІ къуашъохэри игъусагъэх. 37Жьыбгъэ щынэгъо­шхо къэхъуи, къуашъом псыорхэр къиохэу, псыр изы хъоу фежьагъ. 38Исус ышъхьэ шъхьантэм телъэу, къошъо кІоцІым ыкІэкІэ щычъыещтыгъ. Ахэмэ къагъэущи ра­Іуагъ:

–Дин гъэсакІу, тызэрэкІодырэм уигъэгумэкІырэба?

39Исус къэтэджи, жьыбгъэшхом егыий, псым риІуагъ:

–Самбыр! Щыгъэт!

Жьыбгъэр уцужьи, кІым-сым дэдэу къэхъугъ. 40ЕтІанэ игъогу рыкІохэрэм ариІуагъ:

–Сыд пае ащ фэдизэу шъущтэрэ? ШІошъхъуныгъэ джыри шъуимыІэу ара?

41–Хэт мыр, жьыбгъэшхори псыри зыгъэдаІорэр?–зэраІожьыгъ ахэмэ щтагъэхэу.