Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

 

Исус джынапцІэ зыхэс лІы горэ зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 8:28-34; Лука 8:26-39)

 

Галилей псыхъураем иадрабгъу ит хэкоу Гадарэ зыцІэ къалэм епхыгъэм нэсыгъэх. 2Исус къуашъом къызэри­кІэу, джынэпцІэ Іае зыхэс лІы горэ къэунэхэм алъэны­къокІэ къикІи къыпэгъокІыгъ. 3А лІыр къэунэхэм ахэ­сыгъ. ГъучІ Іэхъурэ лъэхэъурэкІэ зыми ыпхын ылъэкІы­щтыгъэп. 4Сыда пІомэ гъучІ Іэхъу-лъэхъу бэрэ ты­ралъхьэщтыгъ, ау Іэхъур ээпичыщтыгъ, лъэхъури зэ­пиутыщтыгъ. Арэущтэу зыми а лІыр ыгъэуцун ылъэкІы­щтыгъэп. 5Чэщи мафи къэунэхэмрэ Іуашъхьэхэмрэ ахэт зэпытыщтыгъ, куомэ-кІыизэ мыжъохэмкІэ зэожьы­щтыгъ.

6ЧыжьэкІэ а лІым Исус зелъэгъум, къачъи лъэгъон­джэмышъхьэкІэ ыпашъхьэ къитІысхьагъ. 7МэкъэшхокІэ къэкуозэ къыІуагъ:

–Исус, Тхьэу анахь Иным Ыкъу, сыда уиІофэу къы­схэлъыр? Тхьэм ыцІэкІэ сыолъэІу, къин сэмыгъэлъэгъу!

8А лІым арэущтэу зыкІиІуагъэр, Исус джынапцІэм, «О джынэпцІэ Іае, мы лІым хэкІыжь!» риІуагъэти ары.

9–Сыда о пцІэр?– еупчІыгъ Исус а лІым.

–Сэ сцІэр дзэ,– пэгъокІ къытыжьыгъ ащ, –сыда пІомэ бэ тэхъушъ ары.

10ЕтІанэ Исус ахэр а хэкум римыфынхэу лъэшэу къе­лъэІугъэх.

11А чІыпІэ дэдэм зы къо Іэхъогъушхо Іошъхьэ нэпкъым щыхъущтыгъ. 12Джащыгъум джынэпцІэ Іаехэр Исус къе­лъэІугъэх:

–Къохэм адэжь тыгъакІуи, ахэмэ апкъыхэм тахэгъахь.

13Исус ахэр фит ышІыгъэх. ДжынэпцІэ Іаехэр лІым хэкІыжьхи, къохэм апкъыхэм ахэхьагъэх. Къо Іэхъогъур Іошъхьэ нэпкъым къечъэхи, псыхъураем хэлъадэхи, псым ытхьалагъэх. Ахэр минитІу фэдиз хъущтыгъэх.

14Къуахъохэр хэхьажьхи, къалэмрэ къуаджэхэмрэ хъу­гъэ-шІагъэр щаІотэжьыгъ, цІыфхэри хъугъэр зэрагъэ­лъэгъунэу къэкІуагъэх. 15Ахэр Исус ыдэжь къызэкІохэм, джынэпцІабэхэр къызхэкІыжьыгъэ лІыр фэпагъэу, иакъыл къыгъотыжьыгъэу, ащ дэжьым щысэу алъэ­гъугъ. Ар залъэгъум, къэщтагъэх. 16Джащыгъум къэхъугъэр зылъэгъугъэ цІыфхэм джынапцІэхэр зы­хэсыгъэ лІымрэ къохэмрэ къяхъулІагъэр цІыфхэм ара­Іотэжьыгъ. 17ЦІыфхэм ар зызэхахым, Исус яхэку ыбгынэнэу къелъэІугъэх.

18Исус къуашъом итІысхьажьы зэхъум, джынапцІэхэр къызхэкІыжьыгъэ лІыр ащ къелъэІугъ:

–Гъусэ сызыфэшІ.

19–О уибынхэм адэжь уиунэ кІожьи, Зиусхьаным къы­пфишІэгъэ шІугъэшхомрэ гукІэгъу къызэрэпфишІы­гъэмрэ яІотэжь,– риІуагъ Исус ар фимыдэу. 20Арэущтэу ар кІуи, Исус къыфишІагъэр КъэлипшІ* зыцІэ хэкум щиІуатэу ыублагъ, цІыфхэми зэкІэ агъэшІэгъуагъ.

 

5:20 КъэлипшІ – еплъ Маттэ 4:25.

 

Исус Иаир зыцІэм ыпхъоу лІагъэр

къызэригъэтэджыжьыгъэр; Исус ищыгъын къынэсыгъэ

бзылъфыгъэр зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 9:18-26; Лука 8:40-56)

 

21Исус къуашъомкІэ Галилей псыхъураем иадрабгъу зызэпырэкІыжьым, цІыф купышхо ежьым ыдэжь къы­щызэрэугъоигъ. Исус псы Іушъом Іутэу, 22Иаир зыцІэ синэгогу пащэ горэ къэкІуагъ. Ащ Исус зелъэгъум, ылъакъохэм адэжь зыкъыщыридзыхи, 23лъэшэу къелъэ­Іугъ:

–Сэ спхъу цІыкІу малІэ пэт. Хъужьынышъ, псаоу къэ­нэжьыным пае, къакІуи, пІэхэр телъхьэх.

24Джащыгъум Исус а лІым игъусэу кІуагъэ. ЦІыф купышхо Исус тезэрэгъэбанэхэу игъусэхэу кІощты­гъэх. 25А цІыфхэм зы бзылъфыгъэ горэ ахэтыгъ. Илъэс пшІыкІутІу хъугъэу, бэрэ ащ лъы къыкІэкІэу гуІэщтыгъ. 26Іэзэ Іаджи еплъыгъагъэх, къиныби рагъэ­щэчыгъагъ. Бзылъфыгъэм иІэ пстэури ахэмэ атыригъэ­кІодэгъагъ, ау нахь Іае хъущтыгъэ нахь, ишІуагъэ къэ­кІуагъэп. 27Ащ Исус икъэбар зэхихыгъэти, цІыф купы­шхом хэтэу Исус ыкІыбкІэ къакІуи, ищыгъын къы­нэсыгъ; 28сыда пІомэ а бзылъфыгъэм мыщ фэдэу ыгу­кІэ ыІуагъэти ары: «Исус ищыгъынхэм санэс нэмыІэми, сыхъужьыщт». 29Ардэдэм лъыкІэкІыныр уцужьыгъэ, зэ­рэхъужьыгъэри ыпкъыкІэ зэхишІагъ.

30 Исус ыгукІэ кІуачІэ зэрэхэкІыгъэм занкІэу гу лъи­тагъ. ЦІыф купышхом хэтэу зыкъызэригъэзэкІи ари­Іуагъ:

–Хэта сищыгъынхэм къанэсыгъэр?

31 –ЦІыф купышхор къыптезэрэгъэбанэхэу плъэгъузэ, етІани, «Хэта къызнэсыгъэр?» оІуа?– къыраІуагъ игъогу рыкІохэрэм.

32 Ау Исус ар зышІагъэр ылъэгъуным пае, зиплъыхьэ­щтыгъ. 33Джащыгъум бзылъфыгъэм къехъулІагъэр ешІэти, щтагъэу, кІэзэзэу къыІухьи, Исус ыпашъхьэ зыкъыщыридзыхи, шъыпкъэр зэкІэ къыриІуагъ.

34–Сипшъашъ,– риІуагъ Исус, –уишІошъхъуныгъэ уи­гъэхъужьыгъ. Гъогу маф, гупсэфыныгъэ уиІэу опсэу. Узы­нчъэу ухъужьыгъ.

35Исус гущыІэзэ, лІы заулэ синэгогу пащэм иунэ

къикІыгъэхэу, къакІохи, Иаир къыраІуагъ:

–Ппхъу дунаем ехыжьыгъ. Дин гъэсакІом сыд пае джыри къин ебгъэлъэгъужьыра?

36Ау Исус ахэмэ къаІуагъэр зэрэзэхихэу, синэгогу пащэм риІуагъ:

–Умыщын, шІошъхъуныгъэ зигъаІэ къодый.

37ЕтІанэ Петри, Якъуби, ащ ышы Иуани нэмыкІ зи зыдимыщэу, Исус гъогум техьажьыгъ. 38Синэгогу пащэм иунэ къызэкІохэм, Исус цІыфхэр бырсырхэу, хьадагъэ ашІэу, пыхьэхэу ылъэгъугъэх. 39Исус унэм къызехьэм, ариІуагъ:

–Сыд пае бырсыр къэшъуІэтэу, хьадагъэ шъушІыра? Пшъэшъэжъыер лІагъэп, мэчъые нахь.

40Исус ар къызеІом, къыдэхьащхыгъэх. Ау Исус зэ­пстэури унэм къыригъэкІыхи, пшъэшъэжъыем ятэ-янэм­рэ игъусищрэ зыдищэхи, пшъэшъэжъыер зэрылъ унэм ихьагъ. 41ЕтІанэ пшъэшъэжъыем ыІэ къыубыти ри­Іуагъ:

–Талифэ кум! (Ащ къикІырэр, –Сипшъэшъэжъый, сэ осэІо, къэтэдж!)

42Пшъэшъэжъыер ардэдэм къэтэджыжьи, унэ кІоцІыр къыкІухьагъ. Ар илъэс пшІыкІутІум итыгъ. Ар залъэ­гъум, лъэшэу агъэшІэгъуагъ. 43Ау Исус хъугъэр зыми рамыІотэжьынэу унэшъо пытэ афишІыгъ. ЕтІанэ пшъэ­шъэжъыер агъэшхэнэу ариІуагъ.