Des1Des2Des3Des4Des5Des6

07

ЯБЛЭНЭРЭШЪХЬ

 

Тыжъхэм къакІэныжьыгъэ хабзэхэр

(Маттэ 15:1-20)

 

Фарисейхэри Ерусалим къикІыгъэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэм ащыщхэри Исус ыдэжь къыщызэрэугъоигъэх.

 

6:52 гуркъэхэу – еплъ 3:5.

 

2Ахэмэ Исус игъогу рыкІохэрэм ащыщхэр Іэ мыкъа­бзэхэмкІэ, ащ къикІырэр аІэхэр амытхьакІыхэу, шхэхэу алъэгъугъ. 3Сыда пІомэ фарисейхэмрэ адрэ джурт пстэумрэ ятэжъхэм къакІэныжьыгъэ хабзэхэм атетхэу, аІэхэр амытхьакІыгъэхэу шхэхэрэп. 4Бэдзэрым къикІы­жьхэмэ, замыгъэкъэбзэжьыгъэу шхэхэрэп. А хабзэхэм анэмыкІэу, ятэжъхэм къакІэныжьыгъэ хэбзабэхэр зэ­рахьэ, гущыІэм пае, шъуалъэхэми, къумгъанхэми, лэ­гъупхэми ятхьакІынхэр.

5Арыти, фарисейхэмрэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ Исус къеупчІыгъэх:

–О уигъогу рыкІохэрэр тятэжъхэм къытфагъэнэгъэ хабзэхэм атемытхэу, Іэ шІоихэмкІэ сыд пае шхэхэра?

6–Пегъымбар Исайас шъо нэпитІу зиІэхэм шъыпкъэр къышъуиІолІагъ,– ариІожьыгъ Исус. –Мыщ фэдэу итхылъ ит:*

«Мы цІыфхэм аІупэхэмкІэ сагъэлъапІэ, ау агухэмкІэ спэчыжьэх. 7Ахэм цІыфхэм Іофхэр арагъашІэхэзэ, цІыфхэм яхабзэ Тхьэм иунашъо зэрэфагъадэрэм пае, сэ сызэрагъэлъапІэрэр хьаулый».

8–Тхьэм иунашъо къэжъугъэнагъэу, цІыфхэм къакІэ­ныжьыгъэ хабзэхэм шъуатет.

9–Шъуятэжъхэм къакІэныжьыгъэ хабзэхэр жъугъэцэ­кІэнхэм пае, Тхьэм иунашъо зы лъэныкъокІэ ешъогъэ­зы,– къыпигъэхъожьыгъ Исус. 10–Сыда пІомэ пегъымбар Мусэ ыГуагъ:* «Уятэрэ уянэрэ лъытэныгъэ афэшІ», ыкІи «Хэти щэрэт зятэ е зянэ ІэягъэкІэ тегущыІэрэр шъуукІын фае». 11,12Ау шъо шъоІо: «Зы цІыф горэм ежьым ятэ е янэ мырэущтэу риІомэ: Сэ тынэу шъо шъостын слъэкІыщтгъэр джы корбан сшІыщт, ыІоу, (ащ къикІырэр Тхьэм пае тын сшІыщт), ащыгъум а цІыфым ятэ е янэ зи фимышІэнэу фит». 13Арэущтэу шъушІы­зэ, шъуятэжъхэм яхабзэхэу шъо шъукъохэм къафэ­жъугъанэхэрэмкІэ Тхьэм игущыІэхэр зы лъэныкъокІэ ешъогъэзых. Ащ фэдэ Іаджи шъошІэ.

 

7:6-7 Пегъымбар Исайас . . . итхылъ ит – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 29:13.

7:10 пегъымбар Мусэ ыІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 20:12; 21:17.

 

14Исус цІыф купышхом джыри зэ къяджи ариІуагъ:

–Шъо пстэури шъукъысэдэІу, къасІорэри зыгурыжъу­гъаГу. 15ЦІыфыр мыкъабзэу зышІын зылъэкІырэр шхы­нэу ышхырэр арэп, ыгу къикІыхэрэр ары нахь. 16Рыдэ­Іонэу тхьакІумэ зиІэм зэхерэх.

17Исус цІыф купышхом хэкІыжьи, унэм зехьажьым, игъогу рыкІохэрэр а гъэсэныгъэ къэбарым ехьылІагъэу къеупчІыгъэх.

18–Шъори зи къыжъугурымыІоу ара?– ариІожьыгъ Исус. –ЦІыфым шхынэу ышхырэм ежьыр мыкъабзэу ышІын зэримылъэкІырэр къыжъугурыІорэба? 19Сыда пІомэ цІыфым шхынэу ышхырэр ыгу ихьэрэп, ыныбэ ехьэ нахь, етІани пкъым хэкІыжьы. (А гущыІэхэмкІэ Исус шхын пстэури хьалэлэу ыІуагъ.)

20–ЦІыфым ыгу къикІырэр ары мыкъабзэу зышІырэр,–къыпигъэхъожьыгъ Исус. 21–Сыда пІомэ цІыфым ыкІо­цІырэ ыгурэ ары мыхэр къызэрыкІыхэрэр: гупшысэ бза­джэхэр, зинэ шІэныр, тыгъоныр, цІыф укІыныр, 22нэй­псыеныр, бзэджагъэр, тхьагъэпцІыгъэр, мыхъомышІэ псэу­кІэр, шъугъоныр, цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэныр, пэ­гагъэр, делагъэр. 23А бзэджэгъэ пстэури гу кІоцІым къекІыхэшъ, цІыфыр мыкъабзэу ашІы.

 

Сирофиникие хэкум щыщ бзылъфыгъэм шІошъхъуныгъэу

иІагъэр

(Маттэ 15:21-28)

 

24ЕтІанэ Исус а чІыпІэм икІи, къалэхэу Тиррэ Сидонрэ яІэгъо-благъо кІуагъэ. Зы унэ горэм зехьэм, ащ дэжьым ежьыр зэрэщыІэр зыми ышІэнэу фэягъэп, ау ар гъэбэ­лъыгъэу хъугъэп. 253ы бзылъфыгъэу джынапцІэ зыхэс пхъу зиІэм Исус къызэрэкІуагъэр зэрэзэхихэу къакІуи, ылъакъохэм адэжь зыщыридзыхыгъ. 26А бзылъфыгъэр Сирофиникие хэкум щыщыгъ, ыбзи урымыбзагъ*. Ып­хъу джынапцІэр хифынэу Исус къелъэІугъ.

27–Ыпэ рапшІэу сабыйхэм загъэгъэшхэкІ,– риІуагъ Исус а бзылъфыгъэм, –сыда пІомэ сабыйхэм хьалы­гъур аІыпхэу, хьэхэм ябгъэшхыныр тэрэзэп.

7:26 урымыбзэр – иунаныбзэр ары.

28–Шъыпкъэ, тхьаматэ,– къыриІожьыгъ бзылъфыгъэм, –ау сабыйхэм къаІэпытэкъурэ хьалыгъу шкъойхэр Іэнэ чІэгъым чІэс хьэхэми ашхых.

29–А гущыІэр къызэрэпІуагъэм пае, джынапцІэр о ппхъу хэкІыжьыгъ,– риІуагъ Исус. –О уиунэ кІожь.

30Бзылъфыгъэр унэм къызэкІожьым, джынапцІэр хэ­кІыжьыгъэу, ыпхъу пІэм хэлъэу къыгъотыжьыгъ.

 

Исус дэгоу ыкІи гущыІэгъуаеу щыт лІы горэ зэригъэхъужьыгъэр

 

31Ащ ыужым Исус къалэхэу Тиррэ Сидонрэ* яІэ­гъо-благъо къикІыжьи, КъэлипшІ* зыцІэ хэкум кІоцІы­рыкІи, Галилей псыхъураем къэкІожьыгъ. 32Джащыгъум дэгоу ыкІи гущыІэгъуаеу щыт лІы горэ цІыфхэм Исус къыфащи, ыІэ тырилъхьанэу къелъэІугъэх.

33Исус а лІыр цІыфхэм зы лъэныкъокІэ ахищи, яза­къоу къызэнэжьхэм, ыІэхъуамбэхэр лІым ытхьакІумэхэм ариІухи, ужъунтхи, лІым ыбзэгу теІэбагъ. 34ЕтІанэ уашъом дэплъыий, куоу хэщэтыкІи, а лІым риІуагъ: «Еффатэ!» (Еффатэм къикІырэр, «ПтхьакІумэхэм зыкъызэІуахы­жьыщт!») 35Ардэдэм лІым ытхьакІумэхэм зэхахэу хъу­жьыгъэх, ыбзэгуи къытІупщыжьи, къабзэу къэгущыІэу ыублагъ.

36Исус цІыфхэм ар зыми рамыІотэжьынэу унашъо афи­шІыгъ. Ау сыд фэдизэу унашъо афишІыгъэми, а Іофыр нахьыбэу агъэІущтыгъ. 37ЦІыфхэм хъугъэ-шІагъэр ин дэдэу агъэшІагъозэ аІощтыгъ:

–ЗэкІэри дэгъоу ышІагъ. Дэгухэм зэхахэу егъэхъу­жьых, бзакохэри къегъэгущыІэх.

 

7:31 къалэхэу Тиррэ Сидонрэ – еплъ Маттэ 11:21. 7:31 КъэлипшІ – еплъ Маттэ 4:25.