Des1Des2Des3Des4Des5Des6

08

ЯЕНЭРЭШЪХЬ

 

Исус нэбгырэ миниплІ зэригъэшхагъэр

(Маттэ 15:32-39)

 

А мафэхэм джыри зэ цІыф купышхо къэзэрэугъоигъ. Ахэмэ ашхын зи яІагъэпти, Исус игъогу рыкІохэрэм къяджи ариІуагъ:

2–ЦІыф купышхом сыгу ягъу, сыда пІомэ мэфищ хъугъэу сигъус, ышхыни иІэп. 3МэлакІэ лІэхэу пІыф­хэр стІупщыжьхэмэ, гъогум щызэхэфэщтых, сыда пІомэ чыжьэу къикІыгъэхэр ахэмэ ахэтых.

4–Мы шъоф нэкІым ахэмэ афырикъун хьалыгъу зы­горэм тыдэ къихын ылъэкІына?– аІуи, игъогу ры­кІохэрэм Исус къыраІожьыгъ.

5–Хьалыгъу тхьапша шъуиІэр?– яупчІыгъ Исус ахэмэ. –Хьалыгъуибл тиІ,– къаІожьыгъ ахэмэ. 6Джащыгъум Исус цІыф купышхор чІыгум етІысэхын­хэу унашъо ышІыгъ. Хьалыгъуиблыр къыштэхи, Тхьэм щытхъу фишІыгъ. ЕтІанэ хьалыгъухэр зэгуичыхи, цІыф купышхом ыпашъхьэ ралъхьанхэу игъогу рыкІохэрэм аритыгъэх. Ахэми арэущтэу ашІыгъ. 7Пцэжъые цІыкІу заули яІагъ. Ахэмэ апаий Исус Тхьэм щытхъу фишІи, ахэри цІыфмэ апашъхьэ ралъхьанхэу игъогу рыкІохэрэм ариІуагъ. 8ЦІыфхэр шхагъэх ыкІи загъэшхэкІыгъ. Ащ нэужым хьалыгъу такъырхэу къялыжьыгъэхэр мэтибл ар ызэу аугъоижьыгъэх. 9Шхагъэхэр нэбгырэ миниплІы фэдиз хъущтыгъэх. ЕтІанэ Исус цІыфхэр ытІупщыжьыгъэх. 10 ЦІыфхэр зетІупщыжьыхэ ужым, игъогу рыкІохэрэр игъу­сэхэу къуашъом итІысхьи, къуаджэу Далмануфэ иІэгъо­благъо кІуагъэ.

 

Зы нэшэнэ гъэшІэгъонышхо горэ уашъом къафыригъэхынэу фарисейхэр Исус къызэрелъэІугъэхэр

(Маттэ 16:1-4; Лука 11:29-32)

 

11Фарисейхэр Исус ыдэжь къакІохи, гущыІэкІэ къены­къокъухэу къаублагъ. Ежьыр агъэунэфыным пае, зы нэ­шэнэ гъэшІэгъонышхо горэ уашъом къафыригъэхынэу фэягъэх. 12Исус ыгукІэ куоу хэщэтыкІи къыІуагъ:

–Джырэ цІыфхэр нэшэнэ гъэшІэгъонышхо сыд пае кІэупчІэхэра? Шъыпкъэр шъосэІо, Тхьэм джырэ цІыф­хэм нэшэнэ гъэшІэгъонышхо зи къаритыщтэп.

13ЕтІанэ Исус ахэр къыгъанэхи, къуашъом итІысхьи, псыхъураем иадрабгъу зэпырыкІыжьыгъ.

 

Фарисейхэм ятэджэпсырэ пачъыхьэ Ирод итэджэпсырэ

(Маттэ 16:5-12)

 

14Исус игъогу рыкІохэрэм икъун хьалыгъу къызда­хьынэу ащыгъупшэгъагъ. Къуашъом илъэу, зы хьалы­гъу закъо нэмыкІ зи къыздахьыгъэп. 15Исус ахэмэ афи­гъэпытэу ариІуагъ:

–Шъуфэсакъ, фарисейхэм ятэджэпсырэ пачъыхьэ Ирод итэджэпсырэ защышъуухъум.

16–Хьалыгъу тиІэпышъ ары ащ зыкІиІорэр,– зэраІоу, игъогу рыкІохэрэр а Іофым тегущыІагъэх.

17Исус ахэмэ аІорэм гу лъити ариІуагъ:

–Хьалыгъу зэрэшъуимыІэм сыд пае шъутегущыІэрэ? Джыри зи зэхэшъумышІыкІэу ыкІи къыжъугурымыІоу ара? Ащ фэдизэу шъугуркъэу* шъущыта? 18Нэ шъуиІэ пэтми, шъумылъэгъоу ара? ТхьакІумэ шъуиІэ пэтми, зэхэшъумыхэу ара? 19Шъугу къэкІыжьырэба, хьалыгъуи­тфыр цІыф минитфым зафызэгосэчым, хьалыгъу такъыр матэхэу сыд фэдиза арызэу шъуугъоижьыгъэхэр?

–Мэтэ пшІыкІутІу,– къыраІожьыгъ ахэмэ.

20–Хьалыгъуиблыри цІыф миниплІым зафызэгосэчым, хьалыгъу такъыр матэхэу сыд фэдиза арызэу шъуугъои­жьыгъэхэр?

–Мэтибл,– къыраІожьыгъ ахэмэ.

21–Джыри зи къыжъугурымыІоу ара?– ариІуагъ Исус ахэмэ.

 

8:17 гуркъэ – еплъ 3:5.

 

Исус Вифсайдэ къуаджэм щыщэу лІы нэшъу горэ зэригъэхъужьыгъэр

 

22ЕтІанэ Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ Вифсайдэ къу­аджэм* къэкІуагъэх. ЦІыфхэм лІы нэшъу горэ Исус къыфащи, теІэбэнэу елъэІугъэх. 23Исус нэшъум ыІэ ыубыти, къуаджэм дищыгъ. ЕтІанэ нэшъум ынэхэм акІэужъунтхи, ыІэхэр нэшъум тырилъхьэхи еупчІыгъ:

–Зыгорэ олъэгъуа?

24Нэшъум ышъхьэ къыІэти къыІуагъ:

–ЦІыфхэм къакІухьэу сэлъэгъух. Ахэр чъыгхэм афэ­дэх.

25ЕтІанэ Исус ыІэхэр джыри зэ нэшъум ынитІумэ атырилъхьажьыгъэх. Ащ дэжьым лІым тэрэзэу ылъэ­гъоу хъугъэ. Ар хъужьи, пстэури нафэу ылъэгъоу хъужьыгъэ. 26Ащ нэужым Исус а лІым риІуагъ:

–Къуаджэм удэмыхь, зыми зи емыІу.

ЕтІанэ ядэжь ыгъэкІожьыгъ.

 

«Оры Христосыр», ыІуи, Петрэ Исус зэрэриІуагъэр

(Маттэ 16:13-20; Лука 9:18-21)

 

27Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ Кайсарфилипие къа­лэм* иІэгъо-благъо икъуаджэхэм алъэныкъомкІэ кІуа­гъэх. КІохэзэ, Исус игъогу рыкІохэрэм яупчІыгъ:

–ЦІыфхэм сэ хэт сыщыщэу аІора?

28–Зы купым о уумэхъэкІо Иуанэу аІо,– къыраІо­жьыгъ ахэмэ. –НэмыкІхэми о упегъымбар Илясэу* аІо. ЕтІанэ адрэхэми о пегъымбархэмэ уащыщ горэу аІо.

29–Адэ шъори, сэ хэт сыщыщэу шъуІора?– яупчІыгъ Исус ахэмэ.

–Оры Христосыр*,– ыІуи, Петрэ Исус къыриІожьыгъ.

 

8:22 Вифсайдэ къуаджэр – Вифсайдэ къуаджэр Иулиас зыцІэ къуаджэу Галилей псыхъураем итемыр тыгъэ къыкъокІыпІэ Іушъом Іутыгъэр арыщтын.

8:27 Кайсарфилипие къалэр – Галилей псыхъураем километрэ 40-кІэ пэчыжьэу, итемыр лъэныкъомкІэ итыгъ.

8:28 пегъэмбар Иляс – еплъ Маттэ 16:14.

8:29 Христос – еплъ Маттэ 1:17.

 

30Ащ дэжьым Исус ар зыми рамыІотэжьынэу ахэмэ афигъэпытагъ.

 

Исус ежьыр зэраукІыщтри, лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыщтри къызэриІуагъэр

(Маттэ 16:21-28; Лука 9:22-27)

 

31Джащыгъум Исус игъогу рыкІохэрэм мырэущтэу аригъашІэу ыублагъ:

–ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо* къиныбэ ыщэчын фаеу щыт. Нахьыжъхэми*, дин пэщэшхохэми*, Тэурат егъэджэ­кІо пащэхэми* ежьыр зэрамыпэсын ыкІи аукІын фаеу щыт, мэфищ нэужми лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьын фаеу щыт.

32Исус мы Іофхэр шъхьаихыгъэу къыІуагъэх. Джащы­гъум Петрэ Исус зы лъэныкъокІэ Іуищи, фимыдэу ыу­благъ.

33Ау Исус зыкъызэригъэзэкІи, игъогу рыкІохэрэм яплъи, Петрэ егыигъ:

–Сауж икІ, шэйтан! О уигупшысакІэ Тхьэм игупшы­сакІэу щытэп, цІыфым игупшысакІэу щыт нахь.

34ЕтІанэ Исус цІыф купышхомрэ игъогу рыкІохэрэм­рэ къяджи ариІуагъ:

–Зыгорэ сэ сауж къырыкІонэу фаемэ, ежьыр зыфэе Іофхэр къерэгъанэхи, лІэныгъэм икъащ къерэшти, сауж къырэрэкІу; 35сыда пІомэ хэти зыпсэ мыкІодэу къэзы­гъэнэжьынэу фаем ыпсэ шІокІодыщт, ау хэти сэщ пае­рэ къэбарышІум* паерэ зыпсэ зышІокІодрэм ыпсэ мы­кІодэу къыгъэнэжьыщт. 36Дунаер зэкІэ зы цІыфым ие хъоу, ежьыр кІодмэ, ишІуагъэу къэкІощтыр сыда? 37ЦІы-

 

8:31 ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо – еплъ Маттэ 8:20.

8:31 нахьыжъхэр – еплъ Маттэ 16:21.

8:31 дин пэщэшхохэр – еплъ Маттэ 2:4.

8:31 Тэурат егъэджэкІо пащэхэр – еплъ Маттэ 2:4.

8:35 къэбарышІур – Исус Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур ары. Тхьэм пегъымбархэм ягущыІэкІэ цІыфхэр къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр Исус Христос Іофэу ышІагъэмкІэ къыыгъэшъыпкъэжьхэзэ ыгъэхъугъэх, арэущтэуи цІыфхэр мыкІодхэу къызэригъэнэжьыщтхэ гъогу афишІыгъ.

 

фым ыпсэ пае уасэу сыд ытышъущтыр? 38Джырэ цІыф­хэу Тхьэр зымышІэхэу, псэкІод зышІэхэрэм ащыщэу хэти сэррэ сэ сигущыІэхэмрэ къыттеукІытыхьэрэм, сэ ЦІыф Лъэпкъым Ыкъуи а цІыфым сытеукІытыхьажьыщт, мэ­лэІич лъапІэхэр сигъусэхэу сэ Сятэ ищытхъушхо фэдэ щытхъушхо сиІэу сыкъызыкІожькІэ.