Des1Des2Des3Des4Des5Des6

11

ЯПШІЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

 

Щытхъушхо иІэу, Исус Ерусалим зэрэдэхьагъэр

(Маттэ 21:1-11; Лука 19:28-40; Иуан 12:12-19)

 

Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ Ерусалим игъунэгъу хъугъэх. Елеон Гуашъхьэм* Іус къуаджэхэу Виффагиерэ Вифаниерэ къызынэсхэм, Исус игъогу рыкІохэрэм ащыщ­хэу нэбгыритІу апэ ыгъэкІуагъэх, 2мырэущтэу ариІозэ:

–ШъуапэкІэ ит къуаджэм шъудахь. Шъузэрэдахьэу, щыд къунанэу зы цІыф горэ ныбжьи зытемытІысхьагъэр епхыгъэу шъуапэ къифэщт. Ар къыкІэрышъутІэтыкІи, мо къашъущэ. 3«Сыда шъушІэрэр?» ыІоу, зыгорэ къы­шъоупчІымэ, «Зиусхьаныр ащ фай», ешъуІуи, занкІэу къэшъущэнэу фит шъуишІыщт.

4Ахэр кІохи, урамым тетэу къэлапчъэ горэм епхы­гъэу, щыд къунан горэ къагъоти, къыкІэратІэтыкІыгъ. 5А чІыпІэм щытхэм ащыщхэм къараІуагъ:

–Сыд пае а щыд къунаныр къыкІэрышъутІэтыкІыра?

6Исус зэриІуагъэм фэдэу пэгъокІ аратыжьи, адрэхэм щыд къунаныр ащэнэу фит къашІыгъэх. 7Щыд къунаныр Исус ыдэжь къащи, ящыгъынхэр тыралъхьагъэх. ЕтІанэ Исус щыд къунаным тетІысхьагъ. 8ЦІыфыбэхэм ящы­гъынхэр гъогум тыраубгъощтыгъэх, нэмыкІхэми чъыг къутамэхэр хатэхэм къащыпаупкІыхэти, гъогум тыра­лъхьэщтыгъэх. 9ЦІыфхэу Исус ыпэ итхэу кІощтыгъэ­хэми, ыуж итхэу кІощтыгъэхэми мэкъэшхокІэ аІощтыгъ: –Хьусаннэ!* Зиусхьаным ыцІэкІэ къакІорэм щы­тхъушхор ий! 10Тятэшхоу Даутэ и Тетыгъоу къэкІощтым щытхъу­шхор ий! Хьусаннэ! Анахь Иным щытхъушхор ий!*

11Исус Ерусалим дахьи, Тхьэм иунэшхо чІэхьагъ. Зэпстэури къызеплъыхьэм ыуж, мафэр хэкІотагъэти, къалэм дэкІи, игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІур игъусэхэу Вифание къуаджэм кІуагъэ.

 

11:1 Елеон Іуашъхьэр – еплъ Маттэ 21:1.

11:9 Хьусаннэ – щытхъу гущыІэ ары.

11:9-10 Еплъ Сэбур (Псалтыр) 118:25-26 (урыс библиемкІэ 117:25-26).

 

Исус ынджыр чъыгым зэребгыгъэр

(Маттэ 21:18-19)

 

12ЯтІонэрэ мафэм Вифанием зыдэкІыжьхэм, Исус къэмэлэкІагъ. 13Тхьапэхэр зыпыт ынджыр чъыг чыжьэ­кІэ зелъэгъум, зыгорэ пытмэ еплъынэу кІуагъэ. Чъыгым зынэсым, тхьапэ нэмыкІ зи пымытэу къычІэкІыгъ, сыда пІомэ ынджырым игъо щытыгъэпти ары. 14Арэущтэу зэхъум, Исус чъыгым риІуагъ:

–Непэ щегъэжьагъэу о къыппыкІэу егъашІэми зыми зи ерэмышх.

Игъогу рыкІохэрэм Исус къыІуагъэр зэхахыгъ.

 

Исус щэн-щэфакІохэр Тхьэм иунэшхо къызэрэчІифыгъэхэр

(Маттэ 21:12-17; Лука 19:45-48; Иуан 2:13-22)

 

15ЕтІанэ Ерусалим нэсыгъэх. Исус Тхьэм иунэшхо чІахьи, щэн-щэфакІохэу ащ чІэтхэр* къычІифыхэу ыу­благъ. Ахъщэ зыхъожьхэрэм* яІанэхэмрэ, тхьаркъо зыщэ­хэрэм япхъэнтІэкІухэмрэ зэпыригъэзагъэх. 16Тхьэм иунэшхо кІоцІыкІэ зыми зи щызэпырихынэу ыдагъэп.17ЦІыфхэм шъыпкъэр аригъашІэзэ, мыщ фэдэу ариІуагъ:

–Тхьэм къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арытба:* «Сэ сиунэ лъэпкъ пстэуми тхьэлъэІупІэу афэхъущт?» Ау шъо «хъункІэкІо гъэбылъыпІэм»* фэдэу шъушІыгъэ.

18Дин пэщэшхохэмрэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ Исус къыІуагъэхэр зызэхаххэм, ежьыр зэрагъэкІодыщт шІыкІэм лъыхъухэу аублагъ; сыда пІомэ Исус Іофхэу аригъашІэщтыгъэхэр цІыф купышхом ыгъэшІагъохэти, дин пэщэшхохэмрэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ Исус щыщынэщтыгъэх.

19ЕтІанэ пчыхьэр къызэсым, Исусрэ игъогу рыкІохэ­рэмрэ къалэм дэкІыжьыгъэх.

 

11:15 щэн-щэфакІохэу ащ чІэтхэр – еплъ Маттэ 21:12.

11:15 ахъщэ зыхъожьхэрэр – еплъ Маттэ 21:12.

11:17 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытба? – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 56:7.

11:17 хъункІэкІо гъэбылъыпІэ – еплъ Пегъымбар Иеремие тхылъэу ытхыгъэм 7:11.

 

Ынджыр чъыгэу гъугъэр

(Маттэ 21:20-22)

 

20Пчэдыжьым ынджыр чъыгым къызыблэкІыжьхэм, ылъапсэ нэсэу ар зэрэгъугъэр алъэгъугъ. 21Петрэ ащ дэжьым Исус ыІогъагъэр ыгу къэкІыжьи къыриІуагъ:

–Равви, еплъ, ынджыр чъыгэу узэбгыгъэр гъугъэ!

22–ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъугухэм арыжъу­гъэлъ,– ариІожьыгъ Исус ахэмэ. 23–Шъыпкъэр шъо­сэІо, зыгорэм ыгу щэч къыримыгъахьэу, къыІорэр хъун­кІэ шІошъхъуныгъэ иІэу, мы Іуашъхьэм, «ЗыкъэІэти хым зыхадз», зиІокІэ, ар къыдэхъущт. 24Арышъ, шъо­сэІо, сыд щыщкІи Тхьэм шъуелъэІумэ, Тхьэм ар къы­зэрэшъуфишІэщтымкІэ шІошъхъуныгъэ шъугухэм ары­жъугъэлъи, къышъуфишІэщт. 25Тхьэм шъузелъэІукІи, гукъанэ зыгорэм фышъуиІэмэ фэжъугъэгъу, Шъуятэ лъапІэу уашъом щыІэм шъо мыхъунхэу шъушІагъэхэр къышъуфигъэгъунхэм пае. 26Ау шъо ащ фэшъумы­гъэгъумэ, Шъуятэ лъапІэу уашъом щыІэм шъо мы­хъунхэу шъушІагъэхэри къышъуфигъэгъущтхэп.

 

Джурт тхьаматэхэр Исус итетыгъо къезытыгъэмкІэ къызэреупчІыгъэхэр

(Маттэ 21:23-27; Лука 20:1-8)

 

27Джыри зэ Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ Еруса­лим къэкІожьыгъэх. Исус Тхьэм иунэшхо къыкІухьэзэ, дин пэщэшхохэмри, Тэурат егъэджэкІо пащэхэри, на­хьыжъхэри къыбгъодахьэхи, 28къыраІуагъ:

–Мы Іофхэр пшІэнхэу фитыныгъэр тыда къыздипхы­гъэр, е ахэр пшІэнхэу тетыгъор хэта о къыозытыгъэр?

29–Сэри шъо зы Іоф горэкІэ сышъоупчІыщт,– ариІу­агъ Исус. –ПэгъокІ къысэшъутыжьмэ, сэри шъосІон мы Іофхэр сшІэнхэу фитыныгъэр къыздисхыгъэр. 30Иуан цІыфхэр ыумэхъынхэу хэта къэзыгъэкІуагъэр? ЦІыфхэр ара, хьауми Тхьэр ара? ПэгъокІ къысэшъут.

31–«Тхьэр ары Иуан къэзыгъэкІуагъэр», тІомэ, ежьым къытиІожьышт: «Адэ, сыд пае Иуан къыІуагъэхэр шъу­шІошъ мыхъугъэха?»– аІозэ, ахэр зэупчІыжьыгъэх. 32–«ЦІыфхэр ары Иуан къэзыгъэкІуагъэхэр», етІожьы­на?– ау ахэр цІыфхэм ащыщынэщтыгъэх; сыда пІомэ цІыф пстэуми Иуан шъыпкъэу пегъымбарэу зэрэщы­тыгъэр алъытэщтыгъэти ары. 33Арыти,

–ТшІэрэп,– аІуи, Исус къыраІожьыгъ.

–Ащыгъум сэри шъосІощтэп мы Іофхэр сшІэнхэу фиты­ныгъэр къыздисхыгъэр,– ариІожьыгъ Исус ахэмэ.