Des1Des2Des3Des4Des5Des6

10

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

Шъхъэгьусэ тІупщыжьыным ехьылІагъ

(Маттэ 19:1-12)

Исус а лъэныкъом икІыжьи, Иудей хэкоу Иордан псыхъом иадрабгъу щыІэм кІуагъэ. Джыри зэ цІыф купышхохэр ыдэжь къыщызэрэугъоигъэх, зэрихабзэуи Исус ахэмэ Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэхэу ыублагъ.

2Джащыгъум фарисей заулэ Исус къыбгъодахьэхи, ежьыр хагъэукъоным пае, къеупчІыгъэх:

–ЛІым ишъуз ытІупщыжьыныр хабзэкІэ хъущта?

3–Пегъымбар Мусэ унашъоу сыда къышъуфишІыгъэр?–ариІожьыгъ Исус ахэмэ.

4–ЛІы горэм ишъуз зэритІупщыжьырэ тхылъ ытхы­мэ, шъузыр ытІупщыжьынэу пегъымбар Мусэ фит ышІыгъ*,– къаІожьыгъ ахэмэ.

5–Шъуигуркъагъэ* пае пегъымбар Мусэ а унашъор къышъуфитхыгъ,– ариІожьыгъ Исус ахэмэ. 6–Ау убла­пІэм дэжь Тхьэм щыІэр зэкІэ къызегъэхъум, цІыфхэр «хъулъфыгъэрэ бзылъфыгъэрэ къыгъэхъугъэх»*. 7«Ащ къыхэкІыкІэ* лІыр ятэ-янэхэм ахэкІынышъ, ишъуз гъусэ фэхъунышъ, 8итІур зыпкъы хъущтых». Арэу­щтэу ахэр зыпкъых нахь, пкъитІоу хъужьхэрэп. 9Арышъ, а тІоу Тхьэм гъусэ зэфишІыгъэхэр цІыфым зэгуигъэ­кІыжьы хъущтэп.

10ЕтІанэ унэм исхэу, игъогу рыкІохэрэр а ІофымкІэ Исус къеупчІыгъэх. 11Исус ариІуагъ:

–Хэтми зишъуз зытІупщыжьэу, нэмыкІ бзылъфыгъэ къэзыщэжьырэм апэрэ шъузымкІэ зинэ ышІагъэу мэхъу. 12Шъузыри илІ гокІыжьэу нэмыкІ лІы горэм дэкІожьмэ, ащи зинэ ышІагъэу мэхъу.

10:4 Мусэ фит ышІыгъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 24:1.

10:5 гуркъагъэ – еплъ 3:5.

10:6 хъулъфыгъэрэ бзылъфыгъэрэ къыгъэхъугъэх – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 1:27.

10:7-8 Ащ къыхэкІыкІэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:24.

Исусрэ сабыйхэмрэ

(Маттэ 19:13-15; Лука 18:15-17)

13ЕтІанэ цІыфхэм сабыйхэр Исус къыфащагъэх, Тхьэм ынэшІу ахэмэ къащифэным пае, Исус ахэмэ атеІэбэнэу. Ау Исус игъогу рыкІохэрэм афадагъэп. 14Исус ащ гу зы­лъетэм, ыгу ябгъэу ариІуагъ:

–Сабыйхэр садэжь къэрэкІох, зи яшъумыІоу, сыда пІомэ ащ фэдэхэр Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ чІэ­тых. 15Шъыпкъэр шъосэІо, сабыим Тхьэм и Тетыгъошхо зэридэрэм фэдэу, хэтми Тхьэм и Тетыгъошхо зымыдэрэр а Тетыгъошхом ыІэчІэгъ чІэхьащтэп.

16ЕтІанэ Исус сабыйхэм ІаплІ арищэкІи, ыІэхэр аты­рилъхьэхи, Тхьэм ынэшІу къащифэнэу афелъэІугъ.

ЛІы баир

(Маттэ 19:16-30; Лука 18:18-30)

17Исус гъогум зытехьажьым, зы лІы горэ ыдэжь къачъи, лъэгонджэмышъхьэкІэ ыпашъхьэ къитІысхьи къе­упчІыгъ:

–Дин гъэсэкІо дэгъу, мыкІодыжьын щыІэныгъэ ІэхьышІоу къыслъысыным пае, сыда сшІэщтыр?

18–Сыда дэгъукІэ укъызкІысаджэрэр?– риІожьыгъ Исус а лІым. –Тхьэм нэмыкІэу зи дэгъу щыІэп. 19Тхьэм иуна­шъохэр ошІэх: «ЦІыф умыукІ, зинэ умышІэ, умытыгъу, нэмыкІ цІыфхэм пцІы атемылъхь, цІыфхэм яІэр гъэ­пцІэныгъэкІэ къатемых, уятэрэ уянэрэ лъытэныгъэ афэшІ».

20–Дин гъэсакІу,– къыриІожьыгъ а лІым Исус, –си­кІэлэгъу къыщегъэжьагъэу ахэр зэкІэ сэгъэцакІэх.

21Джащыгъум Исус а лІым еплъи, ыгу еІуи риІожьыгъ: –Зы уищыкІагъ. КІуи, уиІэ пстэури щэжьи, ахъщэр

тхьамыкІэхэм ят. Джащыгъум уашъом мылъкушхо щы­уиІэ хъущт. ЕтІанэ къащыр къашти, къакІуи, сауж къырыкІу.

22Ар Исус къызеІом, лІым ынэгу къызэІахьи, ыгу къеоу ІукІыжьыгъ, сыда пІомэ мылъкушхо иІагъэти ары.

23Исус зиплъыхьи, игъогу рыкІохэрэм ариІуагъ:

–Мылъку зиІэхэмкІэ Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ чІэхьанхэу сыдэу къин!

24Исус игъогу рыкІохэрэм а гущыІэхэр зызэхаххэм, лъэшэу агъэшІэгъуагъ. Ау Исус джыри зэ ариІуагъ:

–Синыбджэгъухэр, мылъкум щыгугъыхэрэмкІэ Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ чІэхьанхэр сыдэу къин! 25Баир Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ чІэхьаным нахьи, ма­хъшэр мэстанэм икІыныр нахь ІэшІэх.

26Исус игъогу рыкІохэрэм ар нахьыбэу агъэшІагъуи зэраІожьыгъ:

–Арэущтэу щытмэ, ежьым зимыгъэкІодэу, хэт зыкъэ­зыгъэнэжьын зылъэкІыщтыр?

27Исус ахэмэ яплъи къыІуагъ:

–ЦІыфхэм ежьхэм замыгъэкІодэу зыкъагъэнэжьын алъэ­кІырэп, ау Тхьэм елъэкІы; сыда пІомэ Тхьэм ымылъэ­кІын Іоф зи щыІэп.

28–Мо къэдаІолъ, тэ тиІэгъэ пстэури къэдгъани, о уауж тыкъырыкІуагъ,– ыІуи, Петрэ Исус риІоу ыублагъ.

29,30–Шъыпкъэр шъосэІо,– къыІуагъ Исус, –хэт щыщми е зиунэ, е зышхэр, е зышыпхъухэр, е зянэ, е зятэ, е зишъуз, е зибынхэр, е зичІыгухэр сэщ паерэ къэбарышГум* паерэ къэзыгъэнагъэу, джы мы дунаем унэхэр, шыхэр, шыпхъухэр, ныхэр, бынхэр, чІыгухэрэ фэдишъэу щы­зымыгъотыжьыщт цІыф зи щыІэп, а цІыфыми къи­ныбэ рагъэщэчыщт. Адрэ дунаеми мыкІодыжьын щы­Іэныгъэ щыриІэ хъущт. 31Ау апэ итхэм ащыщхэу бэхэр ауж къинэщтых, ауж итхэри апэу хъущтых.

Исус ежьыр зэраукІыщтри, лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыщтри ящэнэрэу къызэриІуагъэр

(Маттэ 20:17-19; Лука 18:31-34)

32Ерусалим дэкІуаехэу гъогум зытетхэм, игъогу ры­кІохэрэм апэ итэу Исус кІуагъэ. Ахэмэ агъэшІагъоу, щынагъо агухэм арылъэу, ыуж итхэу кІощтыгъэх. Исус джыри зэ игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІур зы лъэ-

10:29-30 къэбарышІур – еплъ 8:35.

ныкъокІэ Іуищыхи, ежьым къехъулІэщтыр ариІоу ыублагъ.

З3–Мары, тэ джы ЕрусалимкІэ тыдэкІуае,– ыІуагъ. –Ащ дэжьым ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо дин пэщэшхохэмрэ Тэу­рат егъэджэкІо пащэхэмрэ аІэкІэхьащт. Ахэмэ ежьым укІ къытыралъхьащт, хымэ лъэпкъхэми* аІэкІалъхьащт. 34Ахэр къыкІэнэкІэщтых, къытеужъунтхэщтых, къа­мыщкІэ къеощтых ыкІи аукІыщт. Мэфищ нэужми ежьыр лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыщт.

Якъубэрэ Иуанрэ Іофэу Исус зыкІелъэІугъэхэр

(Маттэ 20:20-28)

35Зеведей ыкъохэу, Якъубэрэ Иуанрэ Исус къыбгъо­дахьэхи къыраІуагъ:

–Дин гъэсакІу, тэ тыкъызэрэолъэІущтыр къытфэ­пшІэнэу тыфай.

З6–Сыда къышъуфэсшІэнэу шъузыфаер?– ариІуагъ Исус.

37–О уищытхъушхо къызыскІэ, зыр уиджабгъукІэ адрэр уисэмэгубгъукІэ тыкъэтІысынэу фит тыкъэшІ,– къыра­Іожьыгъ ахэмэ.

38–Шъо шъузыкІэлъэІурэр шъушІэрэп,– ариІуагъ Исус. –Сэ сызэшъощт къиныгъэм ишъуалъэ итым шъо шъуе­шъон шъулъэкІыщта, хьауми цІыфхэм Іаеу сызэраумэ­хъыщт шІыкІэм фэдэу, зяжъугъэумэхъын шъулъэкІы­щта?

39–ТлъэкІыщт,– къыраІожьыгъ ахэмэ.

–Сэ сызэшъощт къиныгъэм ишъуалъэ итым шъори шъуешъощт,– ариІуагъ Исус. –ЦІыфхэм сэ Іаеу сы­зэраумэхъыщт шІыкІэм фэдэу, шъори шъуаумэхъыщт. 40Ау сэ сиджабгъукІэ е сисэмэгубгъукІэ шъукъэтІы­сынэу фит шъусшІын слъэкІыщтэп. А тІысыпІэхэр цІыфхэу Тхьэм зыфигъэхьазырыгъэхэм яй.

41Адрэ нэбгырипшІэу Исус игъогу рыкІохэрэм ар зы­зэхахым, Якъубрээ Иуанрэ афэгубжыгъэх. 42Ащ дэжьым Исус игъогу рыкІохэрэм къяджагъ.

–Шъо шъошІэ,– ариІуагъ Исус, –мы дунаем пщы-

10:33 хымэ лъэпкъхэр – мыщ дэжьым ащ къикІырэр Рим (Рум) и цІыфхэу тетыгъо зиІэхэр ары.

кІэ щызаджэхэрэр цІыфхэм апшъэ зэрэдэсхэрэри, ятхьа­матэхэм цІыфхэм тетыгъо зэряфыряІэри шъошІэ. 43Шъо шъуазыфагу арэп зэрэщытын фаер. Шъуащыщэу ин хъу­нэу фаер Іофтабгэу къышъуфэхъун фае. 44Шъуащыщэу апэ итынэу фаери пстэуми пщылІ афэхъун фае. 45Сы­да пІомэ ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо* цІыфхэм яшІуагъэ ежьым зэригъэкІыжьыныр арэп къызфэкІуагъэр, ежьым ишІуагъэ цІыфхэм аригъэкІыныр, цІыфыбэхэми апае ыпсэ шъхьэщэфыжьэу ытыныр ары нахь.

Исус Вартимей зыцІэ нэшъур зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 20:29-34; Лука 18:35-43)

46Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ Ерихон къалэм* къэ­кІуагъэх. ЦІыф купышхо ягъусэу ахэр къалэм зыдэкІы­жьхэм, Тимей ыкъоу Вартимей зыцІэу, зы лъэІокІо нэшъу горэ гъогу напцэм Іусыгъ. 47Назарет щыщ Исус зэрэблэкІырэр зызэхехым, мэкъэшхокІэ къэ­джагъ:

–Даутэ Ыкъо* Исус, гукІэгъу къысфэшІ!

48ЦІыфыбэхэм амыдэу «Щыгъэт!» раІуагъ. Ау ар джыри нахь мэкъэшхокІэ къэджагъ:

–Даутэ Ыкъу, гукІэгъу къысфэшІ!

49Исус къызэтеуцуи къыІуагъ:

–Мо шъукъедж.

–Умыщын, къэтэдж, ежьыр къыоджэ,– аІуи, нэшъум къеджагъэх. 50Нэшъум ищыгъын кІыІутелъ зытыридзы­жьи, къызщылъэти Исус ыдэжь къэкІуагъ.

51–Сыда къыпфэсшІэнэу узыфаер?– риІуагъ Исус а лІым.

–Равви, сынэхэр къэгъэплъэжьых,– къыриІуагъ нэшъум.

52–КІожь,– риІуагъ Исус. –О уишІошъхъуныгъэ уи­гъэхъужьыгъ.

Ардэдэм нэшъум ынэхэр къэплъэжьыгъэх, Исуси ыуж итэу гъогум техьагъ.

10:45 ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо – еплъ Маттэ 8:20. 10:46 Ерихон къалэр – еплъ Маттэ 20:29. 10:47 Даутэ Ыкъо – еплъ Маттэ 9:27.