Des1Des2Des3Des4Des5Des6

14

ЯПШІЫКІУПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

 

Тхьэмэтэ Хэсэшхом щыщ тхьаматэхэм Исус тхьагъэпцІыгъэкІэ аукІынэу гухэлъ зэрашІыгъэр

(Маттэ 26:1-5; Лука 22:1-2; Иуан 11:45-53)

 

Пасхъэ зыцІэ мэфэкІ мэфэшхомрэ Хьалыгъу Мыгъэ­тэдж зыщашхырэ мэфэкІ мэфэшхо мафэхэмрэ* къэсын-

 

14:1 Пасхъэ зыцІэ мэфэкІ мэфэшхомрэ Хьалыгъу Мыгъэтэдж зыща­шхырэ мэфэкІ мэфэшхо мафэхэмрэ – еплъ Маттэ 26:2.

 

хэкІэ мэфитІу къэнэжьыгъ. Дин пэщэшхохэмрэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ Исус аукІыным пае, тхьагъэпцІы­гъэкІэ зэраубытыщт шІыкІэм лъыхъущтыгъэх. 2Сыда пІомэ ахэмэ аІуагъ:

–ЦІыфхэм бырсырышхо амышІыным пае, мэфэкІ мэ­фэшхом тефэу орэмыхъу.

 

Зы бзылъфыгъэ горэм Вифание къуаджэм дагъэу осэшхо зиІэр Исус зэрэщифагъэр

(Маттэ 26:6-13; Иуан 12:1-8)

 

3ЕтІанэ Исус Вифание къуаджэм щыІэу, Симонэу шъо­джэ уз Іае зиІагъэм иунэ Іанэм пэсэу щышхэщтыгъ. Шхэзэ, бзылъфыгъэ горэ унэм къихьагъ. А бзылъфы­гъэм алавастэр зыцІэ мыжъом хэшІыкІыгъэу, апч ыІыгъыгъ. Нард зыцІэ къэкІыгъэм идагъэ къабзэу ыкІи осэшхо зиІэу, мэ ІэшІу зыпихырэр а апчым итыгъ. Бзылъ­фыгъэм апчыр ыкъути, Исус ышъхьэ дагъэр тырикІагъ.

4Ар залъэгъум, зы куп губжи, мыщ фэдэу зэриІо­жьыгъ:

–Мы дагъэу осэшхо зиІэр хьаулыеу сыд пае ыгъэкІо­дыгъа? 5А дагъэр ащагъэмэ, динар шъищ нахьи нахьыбэ къыхьыщтыгъ, тхьамыкІэхэми афагощын алъэкІыщтыгъ.

Арэущтэу аІозэ, бзылъфыгъэм щыхьагъэх.

6–Ыуж шъуикІ,– къыІуагъ Исус. –Сыд пае бзылъфы­гъэр жъугъэукІытэра? Ащ шІугъэ къысфишІагъ. 7Тхьа­мыкІэхэр къышъухэт зэпытых, сыдигъо шъуфаеми шІугъэ афэшъушІэн шъулъэкІыщт, ау сэ сышъухэт зэпытыщтэп. 8Мы бзылъфыгъэм ылъэкІыгъэр ышІагъ. Ащ сэ спкъы дагъэ щифи, сызэрэчІалъхьажьыным сыфиухьазырыгъ. 9Шъыпкъэр шъосэІо, сэ къысфэлажьэрэ цІыфхэм чІы­лъэм зэкІэ къэбарышІур* тыдэ щагъэІуми, мы бзылъфы­гъэм ышІагъэр къаІотэжьыщт, цІыфхэм шІукІэ а бзы­лъфыгъэр агу къагъэкІыжьыным пае.

 

14:9 къэбарышІур – еплъ 8:35.

 

Иудэ зыцІэм Исус дин пэщэшхохэм аІэкІигъэхьанэу зэрадиштагъэр

(Маттэ 26:14-16; Лука 22:3-6)

 

10Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум ащыщэу Иудэ Искариот зыцІэр дин пэщэшхохэм адэжь кІуагъэ, Исус аІэкІигъэхьаным пае. 11Ахэмэ ар зызэхахым, гушІуа­гъэх, ахъщи Иудэ къыратынэу къагъэгугъагъ. Арэущтэу Иудэ Исус ахэмэ аІэкІигъэхьаным пае, Іэрыфэгъу уахътэ паплъэу ыублагъ.

 

Исус Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр игъогу рыкІохэрэм зэрадишІыгъэр

(Маттэ 26:17-25; Лука 22:7-14, 21-23; Иуан 13:21-30)

 

12Хьалыгъу Мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэкІ мэфэшхо мафэхэм ащыщэу апэрэ мафэу Пасхъэ шъынэр зыщы­шІуабзыщтыгъэм дэжь игъогу рыкІохэрэм Исус къыра­Іуагъ:

–Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр щыпшІынэу тыдэ тыкІо­нышъ, щыдгъэхьазырынэу уфая?

13Арэущтэу Исус игъогу рыкІохэрэм ащыщэу нэбгыри­тІу къалэм ыгъэкІуагъэх, мырэущтэу ариІуагъэу:

–Къалэм шъудахьи, зы лІы горэм псы къошын ыхьэу, ащ дэжьым къыщышъуІукІэщт. А лІым ыуж шъуитэу шъукІу. 14А лІыр зэрыхьэрэ унэр зием ешъуІу: «Дин гъэсакІом еІо: Сэррэ сигъогу рыкІохэрэмрэ Пасхъэ пчы­хьэшъхьашхэр зыщытшІыщт хьакІэщыр тыдэ щыІа?» 15Джащыгъум гъэкІэрэкІагъэу, тегъэпсыхьагъэу хьэкІэщы­шхо лъагэ горэ шъуигъэлъэгъущт. Ащ дэжьым зэкІэри къыщытфэжъугъэхьазыр.

16Исус игъогу рыкІохэрэр дэкІыхи, къалэм дэхьагъэх. Исус зэрариІуагъэм тетэу пстэури къагъоти, Пасхъэ пчы­хьэшъхьашхэр агъэхьазырыгъ.

17Пчыхьашъхьэр къызэсым, Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІур игъусэхэу къэкІуагъ. 18Ахэр Іанэм пэсхэу шхэхэ зэхъум, Исус къыІуагъ:

–Шъыпкъэр шъосэІо, шъо сэ къыздашхэхэрэм шъуащыщ горэм тетыгъо зиІэхэм саІэкІигъэхьащт.

19Ахэмэ агу къеуагъ. Зым зыр ыуж итэу къыраІонэу фежьагъэх:

–Ар сэрэп, арыба?

20–Шъо пшІыкІутІум шъуащыщэу мы апсым сигъу­сэу хьалыгъу къыхэзыгъаорэр ары тетыгъо зиІэхэм са­ІэкІэзыгъэхьащтыр,– ариІуагъ Исус. 21–Шъыпкъэ, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо дунаем ехыжьыщт, ежьым ехьылІагъэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу. Ау ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо тетыгъо зиІэхэм аІэкІэзыгъахьэрэр сы­хьатмыгъо ежьагъ! А цІыфыр къэмыхъугъэмэ, ежьымкІэ нахьышІущтыгъ.

 

Зиусхьаным ипчыхьэшъхьашх

(Маттэ 26:26-30; Лука 22:15-20; 1. Кор. 11:23-25)

 

22Ахэр шхэхэ зэхъум, Исус хьалыгъур къыштагъ, Тхьэм щытхъу фишІи, зэгуичи, ахэм арити къыІуагъ:

–Ма, шъушхы, мы хьалыгъур сэ спкъы ары.

23ЕтІанэ зы шъуалъэ къышти, Тхьэм щытхъу фишІи аритыгъ. Ахэр зэкІэ ащ итым щыщ ешъуагъэх.

24–Мы сэнэпсыр сэ слъэу Тхьэм ежьымрэ ицІыфхэмрэ азыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэр къэзыгъэшъыпкъэ­жьырэр* ары,– ариІуагъ Исус. –ЦІыфыбэхэм яшІуагъэ къа­кІонэу, лъэу сэ къыскІэкІыщтыр ары. 25Шъыпкъэр шъо­сэІо, Тхьэм и Тетыгъошхо къызыкІощтым нэсыфэ, сэнэ­шъхьэ къутамэм ипс сешъожьыщтэп. А мафэм кІэу сешъожьыщт.

26ЕтІанэ Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ тхьэщытхъу орэд къызаІо ужым, унэм икІыхи, Елеон Іуашъхьэм кІуагъэх.

 

«Сэ сыкъэмышІэу къэпІощт», Исус Петрэ зэрэриІуагъэр

(Маттэ 26:31-35; Лука 22:31-34; Иуан 13:36-38)

 

27–Шъо пстэуми сизакъоу утыгум сыкъишъунэщт,– ари­Іуагъ Исус игъогу рыкІохэрэм, –сыда пІомэ Тхьэм къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт:* «Сэ мэлахъор

 

14:24 Сэ слъэу... зэзэгъыныгъэр къэзыгъэшъыпкъэжьырэр – еплъ Маттэ 26:28.

14:27 Тхьэм... игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Зэкъарие тхылъэу ытхыгъэм 13:7.

 

сыукІыщт, мэлхэри зэбгырыкІыжьыщтых». 28Ау лІагъэ­хэм сыкъызахэтэджыкІыжьыкІэ, шъуапэ рапшІэу Галилей хэкум сыкІощт.

29–Пстэуми утыгум укъыранэми, сэ укъисынэщтэп,–къыриІуагъ Петрэ Исус.

30–Шъыпкъэр осэІо,– риІожьыгъ Исус Петрэ, –мы ны­чэпэ дэдэм атакъэр тІо Іоным ыпэкІэ, гъогогъуищэ сэ сыкъэмышІэу къэпІощт.

31–Сэ сыбдэлІэн фаеу щытми, усымышІэу сІощтэп,–теубытагъэу къыІуагъ Петрэ. Ащ фэдэ къабзэу Исус игъо­гу рыкІорэ адрэ лІы пстэуми къаІуагъ.

 

Исус Гефсимание хатэм Тхьэм зэрэщелъэІугъэр

(Маттэ 26:36-46; Лука 22:39-46)

 

32Ащ нэужым Гефсимание* зыцІэу чІыпІэ горэм нэ­сыгъэх.

–Мо шъуетІысэх, сэ Тхьэм селъэІуфэ,– ыІуи, Исус игъо­гу рыкІохэрэм ариІуагъ. 33Исус етІанэ Петри, Якъуби, Иуани зыдищэхи, ыгу къеоу, гумэкІэу ыублагъ.

34–СылІэрэм фэдэу инэу сыгу хэкІы,– ариІуагъ. –Шъу­мычъыеу шъусакъэу мо шъущыІ.

35ЕтІанэ зы тІэкІу ІукІоти, чІыгум зыридзыхи, амал иІэмэ, къин щэчыныгъэм исыхьат блигъэкІынэу Тхьэм елъэІугъ.

З6–Аввэу* сэ Сят, о умылъэкІын Іоф зи щыІэп,– ыІуагъ. –Мы къин щэчыныгъэм ишъуалъэ сэ сІых. Ау сэ сызыфаер мыхъоу, о узыфаер орэхъу.

37Ащ ыужым Исус игъогу рыкІорэ нэбгырищымэ адэжь къыгъэзэжьи, чъыехэу къыгъотыжьыгъэх.

–Симон очъыя?– ыІуи, Исус Петрэ риІуагъ. –Зы сыхьат закъокІэ умычъыеу усакъын плъэкІыгъэп, ара? 38Шъу­мычъыеу шъусакъ, псэкІодшІэным шъудимыхьыхынэуи Тхьэм шъуелъэІу. Гур фай, ау пкъым ылъэкІырэп.

39Исус етІанэ ІукІыжьи, а гущыІэ дэдэхэмкІэ Тхьэм елъэІугъ. 40Джыри зэ къызегъэзэжьым, а нэбгырищыр

 

14:32 Гефсимание – еплъ Маттэ 26:36. 14:36 Аввэ – «ты» ары.

 

чъыехэу къыгъотыжьыгъэх, сыда пІомэ анапІэхэр онтэ­гъоу хъугъэхэти ары. Ахэмэ Исус къыраІожьыщтыр ашІагъэп. 41Исус ящэнэрэу къызегъэзэжьым, ахэмэ ариІуагъ: –Зыжъугъэпсэфызэ джыри шъочъыя? Икъун! Сыхьатыр къэсыгъ. Мары, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо псэкІод зышІэрэ цІыфхэм аІэкІэхьащт. 42Шъукъэтэдж! НекІо, мары ахэмэ саІэкІэзыгъэхьащтыр къэблэгъагъ.

 

Исус зэраубытыгъэр

(Маттэ 26:47-56; Лука 22:47-53; Иуан 18:3-12)

 

43Ардэдэм Исус джыри гущыІэзэ, игъогу рыкІорэ нэб­гырэ пшІыкІутІум ащыщэу Иудэу Исус тетыгъо зиІэхэм аІэкІэзыгъэхьанэу щытыгъэр къэкІуагъ. Сэшхохэмрэ умэ­хэмрэ аІыгъхэу, цІыф купышхо игъусагъ. Дин пэщэшхо­хэри, Тэурат егъэджэкІо пащэхэри, нахьыжъхэри ары ахэр къэзыгъэкІогъагъэхэр.

44–Сэ сызэбэущтыр ары зыфасІорэр,– ыІуи, Иудэ Исус зэраІэкІигъэхьащт шІыкІэр игъусэхэм ариІогъагъ. –Ар шъуубыти, шъуфэсакъызэ Іушъущ.

45Иудэ зэрэнэсэу Исус екІуалІи, –Равви!– ыІуи, Исус ебэугъ. 46Арэущтэу Исус аубытыгъ. 47Ащ дэжьым щыт­хэм ащыщэу зым исэшхо къырихи, дин пэщэшхом иунэІут еуи, ытхьакІумэ лъэныкъо гуиупкІыгъ.

48–ХъункІакІо горэ шъуубытыщтым фэдэу, сэшхохэмрэ умэхэмрэ шъуІыгъхэу шъукъыспэгъокІыгъа?– ариІуагъ Исус ахэмэ. 49–Мафэ къэси Тхьэм иунэшхо цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр щязгъашІэхэу сышъухэтыгъ, арышъхьакІэ сы­шъуубытыгъэп. Ау мыр зыфэхъугъэр Тхьэм игущыІэ тхы­гъэхэм арытхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары.

50Джащыгъум Исус игъогу рыкІорэ пстэуми ежьыр уты­гум къырани хэхьажьыгъэх.

 

КІалэу хэхьажьыгъэр

 

51Зы кІалэ горэ чэсэй фыжь ыпкъ ещэкІыгъэу, Исус игъусэхэм ахэтыгъ. А кІалэр къаубытэу аублагъ, 52ары­шъхьакІэ кІалэм чэсэй фыжьыр ахэмэ къаІэкІини, пцІанэу аІэкІэкІи хэхьажьыгъ.

 

Исус Тхьэмэтэ Хэсэшхом ыпашъхьэ зэрэращагъэр

(Маттэ 26:57-68; Лука 22:54-55, 63-71; Иуан 18:13-14, 19-24)

 

53Исус дин пэщэшхом ыдэжь ащагъ, адрэ дин пэщэшхо­хэри, нахьыжъхэри, Тэурат егъэджэкІо пащэхэри зэкІэ ащ дэжьым къыщызэІукІагъэх. 54Петри чыжьэкІэ Исус ыуж итэу, дин пэщэшхом ищагу нэсыфэ къыкІэлъыкІо­гъагъ. Ащ дэжьым машІом зыщыригъэоу, ухъумакІохэм ахэсыгъ.

55Дин пэщэшхохэмрэ Тхьэмэтэ Хэсэшхом* щыщхэу адрэ тхьаматэ пстэумрэ Исус укІ тыралъхьаным пае, шыхьат лъыхъущтыгъэх, ау зи къагъотыгъэп. 56Шыхьат нэпцІы­бэхэм Исус пцІы Іаджи тыралъхьагъ, арышъхьакІэ къа­Іуагъэхэр зэтефагъэхэп.

57Арэущтэу зэхъум, шыхьат нэпцІ куп къэтэджи, мыр Исус тырилъхьагъ:

58–Мы лІым мыщ фэдэу къыІоу зэхэтхыгъэ: «Тхьэм иунэшхоу цІыфхэм аІэкІэ ашІыгъэр сэ зэхэскъутэнышъ, цІыфхэм аІэкІэ амышІыгъэу нэмыкІ унэшхо мэфищкІэ зэтезгъэуцожьыщт».

59Ау а шыхьатхэми Исус тыралъхьагъэхэр зэтефагъэ­хэп.

60ЕтІанэ дин пэщэшхор къэтэджи, утыгум къиуцуагъ.

–Сыд мы лІыхэм о къыптралъхьэрэр?– еупчІыгъ ар Исус. –Сыда зи къызкІэмыІорэр?

61 Исус зиушъэфэу, зи къыІуагъэп.

–Ора Христосэу щытхъушхор зиІэ Тхьэм Ыкъо? –джыри зэ дин пэщэшхор еупчІыгъ.

62–Сэры,– къыІуагъ Исус,– лъэкІыныгъэшхор зиІэ Тхьэм иджабгъукІи госэу, ошъуапщэми ахэтэу, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо къакІоу шъулъэгъущт.

63Джащыгъум дин пэщэшхом ищыгъынхэр къызэгуи­тхъыгъэх*.

 

14:55 Тхьэмэтэ Хэсэшхор – еплъ Маттэ 5:22.

14:63 ищыгъынхэр къызэгуитхъыгъэх– еплъ Маттэ 26:65.

 

–Сыда нэмыкІ шыхьат зэрэтищыкІэгъэжьыр?– къыІуагъ ащ. 64–Тхьэр зэригъэпцІыгъэр шъо зэхэшъухыгъ. Сыдэу­щтэу шъухаплъэра?

Ахэмэ зэкІэмэ Исус укІ ифэшъуашэу къаГуагъ. 653ы купыр Исус теужъунтхэхэу аублагъ. ЫнэкІуи рахъуи, бжымкІэ еуагъэх.

–Упегъымбармэ, хэтми къыоуагъэм ыцІэ къаІо!– раІуагъ. УхъумакІохэри Исус енэпэшъоуагъэх.

 

Петрэ Исус ымышІэу къызэриІуагъэр

(Маттэ 26:69-75; Лука 22:56-62; Иуан 18:15-18; 25-27)

 

66Петрэ ыхэкІэ щагум зыдэтым, дин пэщэшхом иунэІут пшъашъэхэм ащыщ къэкІуагъ. 67Петрэ машІом зыщыри­гъэоу зелъэгъум, еплъи риІуагъ:

–Ори а Исусэу Назарет щыщым уригъусагъ.

68–Хьау, о зыфапІорэр сэ сшІэрэп ыкІи зэхэсшІы­кІырэп,– ыІуагъ Петр. ЕтІанэ щагум дэкІи, идэхьапІэ дэхьагъ. Атакъэр къэІуагъ.

69УнэІут пшъашъэм Петрэ ащ дэжьым щытэу зелъэгъум, а чІыпІэм щытхэм джыри зэ ариІожьэу ыублагъ:

–Мыр ахэмэ ащыщ.

70–Хьау, сэ ахэмэ сащыщэп,– джыри зэ ыІуагъ Петрэ.

Зы тІэкІу тешІагъэу ащ дэжьым щытхэм джыри зэ Петрэ къыраІожьыгъ:

–Шъыпкъэу ори ахэмэ уащыщ; сыда пІомэ Галилей хэкум ущыщба? ЯгущыІакІэкІэ укъэгущыІэ.

71–Тхьэр сэгъэпцІы къасІорэр мышъыпкъэмэ, а лІэу зыфашъуІорэр сшІэрэп,– ыІуи, Петрэ тхьарыІо ышІэу ыублагъ.

72Ардэдэм ятІонэрэу атакъэр къэІуагъ. Джащыгъум Исус къыриІогъэгъэ гущыІэхэр Петрэ ыгу къэкІыжьы­гъэх:

–Атакъэр тІо Іоным ыпэкІэ, гъогогъуищэ сэ сыкъэмы­шІэу къэпІощт.

Ар ыгу къызэкІыжьым, Петрэ къэгъыгъ.