Des1Des2Des3Des4Des5Des6

15

ЯПШІЫКІУТФЭНЭРЭШЪХЬ

 

Исус Іэшъхьэтетэу Пилат ыпашъхьэ зэрэращагъэр

(Маттэ 27:1-2, 11-14; Лука 23:1-5; Иуан 18:28-38)

 

Нэф къызэрышъэу, нахьыжъхэри, Тэурат егъэджэкІо пащэхэри, адрэ тхьаматэхэу Тхьэмэтэ Хэсэшхом щыщ­хэри ягъусэхэу, дин пэщэшхохэмэ хасэ ашІыгъ. Исус Іэхъу тыралъхьи, Іуащи, Іэшъхьэтетэу Пилат* ІэкІалъ­хьагъ.

2–О джуртхэм уряпачъыхьа?– ыІуи, Пилат Исус къе­упчІыгъ.

–Ары, къызэрэпІорэм фэдэу,*– риІожьыгъ Исус.

3Дин пэщэшхохэм ІэджыкІи Исус агъэмысэщтыгъ. 4Пи­лат джыри зэ Исус къеупчІыгъ:

–Сыда зи къызкІэмыІорэр? Къыптыралъхьэрэр зыфэди­зыр плъэгъурэба?

5Ау Исус зи къыІожьыгъэп. Зи къызэримыІожьыгъэм пае, Пилат ыгъэшІэгъуагъ.

 

Исус укІ зэрэтыралъхьагъэр

(Маттэ 27:15-26; Лука 23:13-25; Иуан 18:39-19:16)

 

6Пасхъэ мэфэкІ мэфэшхо къэсымэ, цІыфхэр зыкІэ­лъэІурэ хьапсчІэс горэ шъхьафитэу къафитІупщыжьыныр Пилат ихабзэу щытыгъ. 7А мафэхэм нэбгырэ заулэу цІыф­хэр къэзыгъэбырсыгъэхэу, лІы горэ зыукІыгъэхэр хьапсым чІэсыгъэх. Вараввэ зыцІэу зы лІы горэ ахэмэ ахэтыгъ. 8ЦІыфхэр купышхоу Пилат ыдэжь къакІохи, ихабзэ фэдэу къафишІэнэу къелъэІугъэх.

9–Джуртхэм япачъыхьэ шъхьафитэу къышъуфэстІуп­щыжьынэу шъуфая?– ариІожьыгъ Пилат. 10Пилат аущтэу зыкІяупчІыгъэр шъугъоным къыхэкІэу, дин пащэхэм Исус къызэрэІэкІалъхьагъэр къыгурыІуагъэти ары. 11Ау Пилат Вараввэ шъхьафитэу къырагъэтІупщыжьыным пае,

 

15:1 Пилат – еплъ Маттэ 27:2.

15:2 –Ары, къызэрэпІорэм фэдэу,– е –О пшъхьэкІэ къэоІо.

 

дин пэщэшхохэм цІыф купышхор зэкІагъэплъыхьагъэх.

12–Адэ, джуртхэм япачъыхьэу зыфашъуІорэм сыда есшІэщтыр?– джыри зэ ариІуагъ Пилат.

13–Къащым теІулІ!– къэкууагъэх ахэр.

14–Сыд ащ бзэджагъэу ышІагъэр?– ариІуагъ Пилат.

Ау ахэр нахь инэу къэзэрэгъэкууагъэх:

–Къащым теІулІ!

15Джащыгъум Пилат цІыф купышхор ыгъэрэзэнхэу фэягъэти, Вараввэ шъхьафитэу къафитІупщыжьыгъ. ЕтІанэ дзэлІхэр Исус къамыщкІэ ригъаохи, къащым тыраІулІэнэу аІэкІилъхьагъ.

 

ДзэлІхэр Исус зэрэкІэнэкІагъэхэр

(Маттэ 27:27-31; Иуан 19:2-3)

 

16ДзэлІхэм преторие* зыцІэ унэшхом Исус чІащи, адрэ къэнагъэ дзэлІ купышхор ащ щызэхаугъоягъэх. 17ЕтІанэ плъыжь чІапцІэу зы шъошэ кІыхьэ Исус щалъи, панэ хэшІыкІыгъэу пачъыхьэ тандж фабли, ышъхьэ тыралъ­хьагъ. 18 Шъхьащэ фашІэу аублагъ: «Опсэу, о джуртхэм япачъыхь!» аІозэ. 19ЕтІанэ бэщкІэ ышъхьэ еощтыгъэх, теужъунтхэщтыгъэх ыкІи агъэлъапІэрэм фэдэу лъэгон­джэмышъхьэкІэ ыпашъхьэ къитІысхьэщтыгъэх. 20Ахэр Исус зыкІэнакІэхэ ужым, шъошэ кІыхьэ плъыжь чІапцІэр щахыжьи, ежь ищыгъынхэр щалъэжьыгъэх. ЕтІанэ къа­щым тыраІулІэнэу преторием ращыжьыгъ.

 

Исус къащым зэрэтыраІулІагъэр

(Маттэ 27:32-44; Лука 23:26-43; Иуан 19:17-27)

 

21Кириние къалэм* щыщэу, Симон зыцІэу зы лІы горэ щыІагъ. Ар Александррэ Руфрэ ятэу щытыгъ. Ар губгъом къикІызэ блэкІ пэтэу, Исус икъащ ыхьынэу рагъэзыгъ. 22Голгофэ зыфаІорэ чІыпІэм Исус ащагъ, (Голгофэ къи­кІырэр «Шъхьэпкъ ЧІыпІэр» ары). 23Ащ дэжьым зынэс-

 

15:16 Преторие – еплъ Маттэ 27:27. 15:21 Кириние къалэр– еплъ Маттэ 27:32.

 

хэм, мур зыцІэ мыстхъу горэ зыхэлъ сэнэпс Исус фащэигъ, арышъхьакІэ аІихыгъэп. 24ЕтІанэ Исус къащым тыраІу­лІагъ. Пхъэдз ашІызэ, ищыгъынхэм ащыщэу хэти иІахьэу къылъысыщтыр зэфагощыгъ.

25Исус къащым зытыраІулІэм, пчэдыжьым сыхьатыр бгъум нэсыгъагъ. 26Исус къащым зыкІыраІулІыгъэр зы пхъэм­бгъу горэм мырэущтэу тетхагъэу щытыгъ: «Джуртхэм я Пачъыхь». 27А чІыпІэм хъункІэкІуитІу, зыр иджабгъу­кІэ адрэр исэмэгубгъукІэ, Исус игъусэхэу къащхэм атыра­ІулІагъэх. 28Арэущтэу мы гущыІэхэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр* къэшъыпкъэжьыгъэх: «Хабзэм текІы­гъэхэм ащыщэу ежьыр алъытагъ».29КъыблэкІырэ цІыфхэр Исус къехъонхэзэ, ашъхьэхэр агъэсысхэу, мырэущтэу аІуагъ:

–О Тхьэм иунэшхо зэхэзыкъутэу, мэфищкІэ зэтезыгъэ­уцожьыщтыр, 30умыкІодэу зыкъэгъэнэжьи, къащым къе­хыжь!

31Ащ фэдэу дин пэщэшхохэмрэ Тэурат егъэджэкІо па­щэхэмрэ Исус кІэнакІэхэу зэраІожьыгъ:

–НэмыкІ цІыфхэр мыкІодэу къыгъэнэжьыгъэх, ау ежь зыкъигъэнэжьышъурэп. 32Христосэу Израил ипачъы­хьэ джы къащым къерэхыжь. Ар тлъэгъумэ, шІошъхъу­ныгъэ тиІэ хъущт.

Исус игъусэхэу къащхэм атыраІулІагъэхэри ежь къехъо­ныщтыгъэх.

 

Исус зэрэлІагъэр

(Маттэ 27:45-56; Лука 23:44-49; Иуан 19:28-30)

 

33Щэджагъом* щегъэжьагъэу сыхьатыр щым* нэс, а хэгъэгум тыдэкІи шІункІ къыщыхъугъ. 34Сыхьатыр щым дэжь Исус мэкъэшхокІэ джагъэ:

–Элой, Элой! Лама савахфани? (Ащ къикІырэр, «О Ситхь, о Ситхь! Сыд пае утыгум сизакъоу сыкъиунагъ?»)

 

15:28 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр – еплъ Пегъымбар Исайас тхы­лъэу ытхыгъэм 53:12.

15:33 щэджагъом – еплъ Маттэ 27:45.

15:34 сыхьатыр щым – еплъ Маттэ 27:45.

 

35А чІыпІэм щытхэм ащыщхэм ар зызэхахым, аІуагъ:

–ШъукъэдаІу, ар пегъымбар Иляс еджэ.

36Зыгорэ Іулъади, кІышъо зэраІотырэм сэнэпс шІоІу­гъэр хиз ышІи, бэщ горэм пилъхьи, Исус кІигъэшъунэу фищэигъ. ЕтІанэ ыІуагъ:

–Зэ, пегъымбар Иляс къакІоу къащым къыпихыжьмэ, тежъугъэплъ.

37Ау Исус мэкъэшхокІэ джи, ыпсэ ытыгъ.

38Джащыгъум Тхьэм иунэшхо ипэІухъо ыпшъэкІэ къы­щегъэжьагъэу ыхэ нэсыфэ тІоу къызэготхъыгъ.

39ДзэлІхэм япащэу Исус къыфэзанкІэу щытым Исус мырэущтэу лІэу зелъэгъум, къыІуагъ:

–Шъыпкъэ дэдэу мы лІыр Тхьэм Ыкъоу щытыгъ.

40ЧыжьэкІэ къаплъэхэу бзылъфыгъэхэри ащ дэжьым щытыгъэх. Мыхэр ахэмэ ахэтыгъэх: Магдалэ къуаджэм* щыщ Мерэми, Саломий, нэмыкІ Мерэми. А Мерэм Якъубэ нахьыкІэу зыфаІорэмрэ ышы Иосыирэ янэу щытыгъ. 41Исус Галилей хэкум зыщэІэм, ахэр игъусэщтыгъэх ыкІи ІэпыІэгъу фэхъущтыгъэх. Ахэмэ анэмыкІхэуи бзы­лъфыгъэ Іаджи Исус игъусэхэу Ерусалим къэкІуагъэхэу а чІыпІэм щытыгъэх.

 

Исус ихьадэ къэунэм зэрэчІалъхьажьыгъэр

(Маттэ 27:57-61; Лука 23:50-56; Иуан 19:38-42)

 

42Бэрэскэшхо мэфагъ, шэмбэт мафэм ыпэрэ мафэр ары. Пчыхьэшъхьапэ хъугъэти, 43Аримафей къуаджэм щыщ Юсыфыр къэкІуагъ. А Юсыф Тхьэмэтэ Хэсэшхом щыщэу, лъытэныгъэ зифэшъошэ тхьаматэу щытыгъ. Тхьэм и Тетыгъошхо къэсыным паплъэу щытыгъ. Ащ зигъэгушхуи, Пилат ыдэжь кІуи, Исус ихьадэ кІэлъэІугъ. 44Исус зэрэлІагъэр Пилат ыгъэшІэгъуагъ. ДзэлІхэм япа­щэ къаригъащи еупчІыгъ:

–Исус бэшІагъа зылІагъэр?

45Дзэ пащэм Исус зэрэлІагъэр Пилат къызыреІом, Юсыф Исус ихьадэ ыхьыжьынэу фит ышІыгъ. 46Юсыф чэфын къыщэфи, хьадэр къащым къыпихыжьи, чэфыныр рищэкІи, Іошъхьэ цакІэу акъутагъэм къыхашІыкІыгъэ

 

15:40 Магдалэ къуаджэр – еплъ Маттэ 27:56.

 

къэунэм чІилъхьажьыгъ. ЕтІанэ къэунэ чІэхьапІэм зы мыжъошхо ІуигъэукІорэягъ. 47Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэмрэ Иосый янэ Мерэмрэ Юсыф хьадэр зычІилъхьа­жьыгъэр алъэгъугъ.