Des1Des2Des3Des4Des5Des6

16

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

Исус лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэр

(Маттэ 28:1-8; Лука 24:1-12; Иуан 20:1-10)

Шэмбэтыр зыблэкІым, Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэ­ми, Саломий, Якъубэ* янэ Мерэми къэунэм кІо­хэу, Исус ихьадэ дагъэ щафэным пае, мэ ІэшІу зыпихырэ щыфэн дагъэхэр ащэфыгъэх. 2Тхьамафэм иапэрэ мафэм* жьы дэдэу, тыгъэр къыкъокІыгъэ къодыеу, къэунэм кІонхэу гъогум техьагъэх.

3–Къэунэ чІэхьапІэм мыжъошхоу Іулъыр хэт тфыІуи­гъэукІорэикІына?– зэраІожьыгъ ахэмэ.

43эплъэхэм, мыжъошхор, ар мыжъошхо ин дэдагъ, Іу­гъэукІорэикІыгъэу алъэгъугъ. 5Къэунэм зычІахьэхэм, щыгъын фыжьы кІыхьэкІэ фэпагъэу, зы кІалэ горэ джа­бгъу лъэныкъомкІэ щысэу алъэгъуи, агучІэ изыгъ.

6–ШъумыгумэкІ,– къариІуагъ ащ ахэмэ. –Назарет щыщ Исусэу къащым раІулІыгъэм шъузэрэлъыхъурэр сэшІэ. Ар мыщ дэжьым щыІэжьэп. Ар лІагъэхэм къахэтэджы­кІыжьыгъ! Мары чІыпІэу зычІалъхьажьыгъэр. 7Ау шъо шъукІуи, Петрэрэ адрэ лІыхэу Исус игъогу рыкІохэрэмрэ яшъуІу: «Шъо шъуапэ рапшІэу ар Галилей кІощт. Къы­зэрэшъуиІуагъэм тетэу ащ дэжьым щышъулъэгъужьыщт».

8Джащыгъум агучІэ изыгъэти, бзылъфыгъэхэр кІэзэз­хэу къэунэм къычІэкІыжьхи, хэхьажьыгъэх. Зыми зи раІуагъэп, сыда пІомэ джащ фэдизэу щынагъэхэти ары.

16:1 Якъубэ – еплъ 15:40.

16:2 Тхьамафэм иапэрэ мафэр – тхьаумэфэ мафэр ары.

Исус Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэм зыкъызэрэригъэлъэгъугъэр

(Маттэ 28:9-10; Иуан 20:11-18)

9Тхьамафэм иапэрэ мафэм жьэу Исус лІагъэхэм къы­захэтэджыкІыжьым, ыпэ рапшІэу Магдалэ къуаджэм щыщ Мерэм зыкъыригъэлъэгъугъ. А Мерэм ары Исус джы­нэпцІибл зыхифыгъагъэр. 10Мерэм цІыфхэу Исус игъусэ­гъагъэхэу, джы шъыгъохэу гъыщтыгъэхэм адэжь кІуи, хъугъэ-шІагъэр ариІуагъ. 11Исус зэрэпсаурэри Мерэм ар зэрилъэгъугъэри зызэхахым, ашІошъ хъугъэп.

Исус игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу нэбгыритІу зыкъызэраригъэлъэгъугъэр

(Лука 24:13-35)

12ЕтІанэ игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу нэбгыритІу гу­бгъомкІэ кІохэзэ, нэмыкІ теплъэ иІэу, Исус зыкъаригъэ­лъэгъугъ. 13Ахэми агъэзэжьи, адрэ цІыфхэу Исус игъогу рыкІохэрэм къэбарыр араІотэжьыгъ, ау ахэмэ ашІошъ хъугъэп.

Исус игъогу рыкІохэрэм Іофэу ашІэнэу апшъэ рилъхьагъэр

(Маттэ 28:16-20; Лука 24:36-49; Иуан 20:19-23; Апостол. 1:6-8)

14Ащ ыужым игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІузыр шхэ­хэзэ, Исус зыкъаригъэлъэгъугъ. Ахэмэ яшІошъмыхъу­ныгъэмрэ ягуркъагъэрэ* апаий, ежьыр лІагъэхэм къахэ­тэджыкІыжьыгъэу зылъэгъугъэхэм къаІотагъэр ашІошъ зэрэмыхъугъэм паий ягыигъ.

15–Дунаер зэкІэ къэшъукІухьи,– ариІуагъ Исус ахэмэ, –цІыф пстэуми къэбарышІур* яжъугъэІу. 16Хэти зы­шІошъ хъоу, зыгорэм зезыгъэумэхъырэр* мыкІодэу Тхьэм къыгъэнэжьыщт, ау хэти зышІошъ мыхъурэр Тхьэм ыгъэ-

16:14 гуркъагъэр – еплъ 3:5. 16:15 къэбарышІур – еплъ 8:35. 16:16 умэхъыныр – еплъ Маттэ 3:1.

мысэщт. 17Мы нэшанэхэр шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыфхэм ягъусэщтых: Сэ сцІэкІэ цІыфхэм джынапцІэхэр ахафы­щтых; амышІэрэ бзэхэмкІэ гущыІэщтых; 18аІэхэмкІи блэ­хэр къаштэщтых; лІэныгъэ къызхэкІын шъоным ешъохэми, зи къаришІэщтэп; ахэмэ аІэхэр зытыралъхьэрэ сыма­джэхэр хъужьыщтых.

Исус уашъом зэрэдэкІоежьыгъэр

(Лука 24:50-53; Апостол. 1:9-11)

193иусхьан Исус игъогу рыкІохэрэм къызадэгущыІэм ыуж, Тхьэм ар уашъом дищэежьыгъ, Тхьэм иджабгъу­кІи щысынэу готІысхьагъ. 20Исус игъогу рыкІохэрэр ежьагъэхэу, Тхьэм игущыІэхэр тыдэкІи щагъэІущтыгъэх. Зиусхьаныр адэлажьэу, нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэу ежь игущыІэхэм гъусэу афишІэу щытыгъэхэмкІэ а гущыІэхэр ыгъэшъыпкъэжьыщтыгъэх. Амин.