Des1Des2Des3Des4Des5Des6

08

Чылапхъэ зыпхъырэм ехьылІэгъэ гъэсэпэ тхыдэр

(Маттэ 13:1-9; Марк 4:1-9)

 

4Ащ нэужым цІыф купышхо къэзэрэугъоигъэу, тэдрэ къуаджэм къикІыгъэ цІыфхэри Хьисэ ыдэжь къызэкІохэм, мы гъэсэпэ тхыдэр афиІотагъ:

5 –Зы лІы горэ чылапхъэ ыпхъынэу дэкІыгъ. Чылапхъэр ыпхъызэ, ащ щыщ тІэкІу гъогум тетэкъуагъ. ЦІыфхэм ар лъэгукІэ аубагъ, ошъогу бзыухэми ашыпыгъ. 6ТІэкІуи чІыгу мыжъуалъэм тетэкъуагъ. Ахэр къызыхэкІыхэм, псы агъотыгъэпти, гъужьыгъэх. 7НэмыкІ тІэкІуи панэхэм ахэтэкъуагъ. Панэхэр ахэмэ ягъусэхэу къэкІыхи, чылапхъэу къыхэкІыгъэхэр атхьалагъэх. 8 ЕтІани зы тІэкІуи чІыгу дэгъум хэтэкъуагъ. Ахэр къэкІыхи, шъхьэхэр къапыкІэхи, зы шъхьэ налъэм коцишъэ къикІагъ.

Ар Хьисэ къызеІо нэужым, мэкъэшхокІэ къыІуагъ:

–РыдэІонэу тхьакІумэ зиІэм зэхерэх.

 

Хьисэ цІыфхэм Іофхэр аригъашІэхэзэ, гъэсэпэ тхыдэхэр къызыкІафиІотэщтыгъэхэр

(Маттэ 13:10-17; Марк 4:10-12)

 

9Игъогу рыкІохэрэр Хьисэ къеупчІыгъэх:

–Мы гъэсэпэ тхыдэм сыда къикІырэр?

10–Тхьэм и Тетыгъошхо ишъэфхэр шъушІэнхэу Тхьэм фитыныгъэ къышъуитыгъ,– къыІуагъ Хьисэ, –ау нэмыкІ цІыфхэм гъэсэпэ тхыдэхэмкІэ садэгущыІэ. Арэущтэу*

 

 

8:3 пщэу Ирод – еплъ 3:1.

 

 

«ахэр еплъыхэ пэтми, алъэгъущтэп,

даІохэ пэтми, къагурыІощтэп».

 

Чылапхъэр зыпхъырэм ехьылІэгъэ гъэсэпэ тхыдэм къикІырэр Хьисэ игъогу рыкІохэрэм къызэрагуригъэІуагъэр

(Маттэ 13:18-23; Марк 4:13-20)

 

11 –Гъэсэпэ тхыдэм къикІырэр мыры: Чылапхъэр Тхьэм игущыІэу ары. 12ЦІыфхэм ащыщэу зы купыр чылапхъэу гъогум тетэкъуагъэм фэд. Мыхэр ары Тхьэм игущыІэхэр зэхэзыххэрэр, ау етІанэ шэйтаныр къэкІошъ, шІошъхъуныгъэ аримыгъэгъотызэ, а гущыІэхэр агухэм арехыжьых, Тхьэм а цІыфхэр къымыгъэнэжьынхэм пае. 13Адрэ цІыф купыр чІыгу мыжъуалъэм тетэкъогъэ чылапхъэм фэд. Мыхэр ары Тхьэм игущыІэхэр зэрэзэхаххэу, а гущыІэхэр гушІуагъокІэ зыштэхэрэр, ау ахэмэ лъапсэ яІэп. ШІошъхъуныгъэм игъогу бэрэ тетыжьхэрэп. ЯшІошъхъуныгъэ ишъыпкъагъэ гъэунэфыгъэу зыхъукІэ, шІошъхъуныгъэм игъогу текІыжьых. 14ЕтІанэ зы цІыф купыр панэхэм ахэтэкъогъэ чылапхъэм фэд. Мыхэр ары Тхьэм игущыІэхэр зэхэзыххэрэр, ау мы дунаим игугъухэмкІи, баиныгъэмкІиэ, щыІэныгъэм итхъагъохэмкІи мэкІэ-макІэу зырагъэтхьалэ, ахэми шІугъэ къапыкІырэп. 15ЕтІани нэмыкІ цІыф куп чІыгу дэгъум хэтэкъогъэ чылапхъэм фэд. Мыхэр ары шІугъэрэ шъыпкъагъэрэ зыгу илъхэу, Тхьэм игущыІэхэр зэхэзыххэу зыубытхэрэр. Теубытэныгъэ яІэу, шІугъэ къапэкІы.

Хьисэ ар къызеІо ужым, мэкъэшхокІэ къыІуагъ:

–РыдэІонэу тхьакІумэ зиІэм зэхерэх.

 

Щэлъэ чІэгъым чІэт остыгъэр

(Марк 4:21-25)

 

16–3ыми остыгъэ хигъанэу, щэлъэ чІэгъым е пІэкІор чІэгъым чІигъэуцорэп, ау унэм къихьахэрэм инэфынэ алъэгъуным пае, итетыпІэ лъагэ тырегъэуцо. 17Сыда

 

8:10 Арэущтэу ... – еплъ Пегъымбар Ешай тхылъэу ытхыгъэм 6:9-10.

 

пІомэ къэмылъэгъожьынэу гъэбылъыгъэу зи щыІэп, цІыфхэм къамышІэнэуи къэмылъэгъожьынэуи чІэухъумагъэу зи щыІэп. 18Арышъ, шъузэрэдэІощтым шъуфэсакъ. Тхьэм хэт щыщми зиІэм нахьыбэ къыритыщт, ау Тхьэм зи зимыІэм иІэу шІошІырэри Іихыжьыщт.

 

Хьисэ янэрэ ышхэмрэ

(Маттэ 12:46-50; Марк 3:31-35)

 

19Хьисэ янэрэ ышхэмрэ ежьым ыдэжь къэкІуагъэх, арышъхьакІэ цІыфхэр багъэхэти, екІолІэнхэ алъэкІыгъэп. 2()Джащыгъум Хьисэ къэбар фахьыгъ:

–О уянэрэ пшыхэмрэ уалъэгъумэ ашІоигъоу щагум дэтых.

21 –Тхьэм игущыІэхэр зэхэзыххэу зыгъэцакІэхэрэр ары сэ сянэри сшыхэри,– ариІожьыгъ Хьисэ ахэмэ.

 

Хьисэ жьыбгъэ щынэгъошхор зэригъэуцугъэр

(Маттэ 8:23-27; Марк 4:35-41)

 

22Мафэ горэм игъогу рыкІохэрэр игъусэхэу къуашъо горэм Йсус итІысхьи ариІуагъ:

–НекІо, псыхъураем иадрабгъу тызэпырыжъугъэкІ.

Арэущтэу ежьагъэх. 23 Къуашъом исхэу кІохэзэ, Хьисэ хэчъыягъ. Псыхъураем жьыбгъэшхо къыщепщи, къуашъом псыр изы къэхъоу фежьи, щынэгъошхо хэфагъэх.

24Джащыгъум Хьисэ къыбгъодахьэхи, къагъэущи аІуагъ:

–Зиусхьан, Зиусхьан, тэкІоды!

Хьисэ къэтэджи, жьыбгъэшхоми псыорхэми ягыий, зэтыригъэуцуагъэх, кІым-сыми къэхъугъ. 25 ЕтІанэ ахэмэ ариІуагъ:

–ШъуишІошъхъуныгъэ тыдэ щыІа?

–Хэта мыр? Жьыбгъэшхоми псыми унашъо афишІызэ егъэдаІох,– щтагъэхэу, агъэшІагъоу зэупчІыжьыгъэх ахэр.

 

Хьисэ джынэпцІабэхэр зыхэс лІы горэ зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 8:28-34; Марк 5:1-20)

 

26Галилей хэкум къыпэІулъ хэкоу Гадарэ зыцІэ къалэм епхыгъэм къуашъомкІэ нэсыгъэх. 27Хьисэ къуашъом икІи, псы Іушъом зытехьэм, къалэм щыщэу джынапцІэхэр зыхэс лІы горэ къачъэзэ къыпэгъокІыгъ. А лІым бэшІагъэу щыгъын щыгъыжьыгъэп, унэ горэми исыжьыгъэп, ау къэунэхэм ахэсыгъ. 28Ащ Хьисэ зелъэгъум, ыпашъхьэ чІыгум зыкъыщыридзыхи, мэкъэшхокІэ къэкуозэ, къыІуагъ:

–Хьисэ, Тхьэу анахь Иным ы Къу, сыда уиІофэу къысхэлъыр? СыолъэІу, къин сэмыгъэлъэгъу.

29 Ар зыкІиІуагъэр джынэпцІэ Іаер лІым хэкІыжьынэу Хьисэ унашъо фишІыгъэти ары. ДжынапцІэхэр а лІым бэрэ хахьэщтыгъэх. ЦІыфхэм гъучІ Іэхъу-лъэхъу ащ тыралъхьэти, аухъумэу аІыгъыщтыгъ. Ау Іэхъу-лъэхъухэр зэпиутхэти, джынапцІэм а лІыр шъоф нэкІым ригъэзыхьэщтыгъ.

30–Сыда о пцІэр?– еупчІыгъ Хьисэ а лІым.

–Сэ сцІэр дзэ,– къыІожьыгъ ащ. Ар зыкІиІуагъэр джынэпцІабэхэр хэхьагъэхэу шытыгъэти ары. 31 ДжынапцІэхэр чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм кІонхэу унашъо афимышІынэу Хьисэ къелъэІугъэх.

32 А чІыпІэ дэдэм къо Іэхъогъушхо Іошъхьэ нэпкъым щыхъущтыгъ. А къохэм апкъыхэм ахэхьанхэу фит къышІынхэу джынапцІэхэр Хьисэ къелъэІугъэх. Хьисэ ахэр фит ышІыгъэх. 33Ардэдэм джынапцІэхэр лІым хэкІыжьхи, къохэм апкъыхэм ахэхьагъэх. Къо Іэхъогъур Іошъхьэ нэпкъым къечъэхи, псыхъураем хэлъадэхи, псым ытхьалагъэх.

34Къуахъохэм хъугъэ-шІагъэр залъэгъум, хэхьажьхи, къалэмрэ къуаджэхэмрэ хъугъэ-шІагъэр ащаІотагъ. 35 ЦІыфхэр хъугъэ-шІагъэр зэрагъэлъэгъунэу дэкІыгъэх. Ахэр Хьисэ ыдэжь къызэкІохэм, джынапцІэхэр къызхэкІыгъэ лІыр фэпагъэу, иакъыл къыгъотыжьыгъэу Хьисэ ыдэжь щысэу алъэгъугъ. Ар залъэгъум, лъэшэу къэщтагъэх. 36Хъугъэр зылъэгъугъэ цІыфхэм джынапцІэхэр зыхэсыгъэ лІыр Хьисэ зэригъэхъужьыгъэр джы араІотэжьыгъ. 37Джащыгъум яхэку ыбгынэнэу Гадарэ цІыф пстэури Хьисэ къелъэІугъэх, сыда пІомэ ахэр щынэгъошхо хэфагъэхэти ары. Арэущтэу ІукІыжьыным пае, Хьисэ къуашъом итІысхьагъ.

38Хьисэ къуашъом итІысхьэ пэтызэ, джынапцІэхэр къызхэкІыгъэ лІыр Хьисэ къелъэІугъ:

–Гъусэу къызыфэшІ.

39–О уиунэ кІожьи, Тхьэм къыпфишІэгъэ шІугъэшхор уицІыфхэм яІотэжь!– риІуагъ Хьисэ а лІым. ЕтІанэ ытІупщыжьыгъ. ЛІыр кІожьи, Хьисэ къыфишІэгъэ шІугъэшхор къалэм щиІотэжьыгъ.

 

Хьисэ Иаир зыцІэм ыпхъоу лІагъэр

къызэригъэтэджыжьыгъэр; Хьисэ ищыгъын кІапэ

къынэсыгъэ бзылъфыгъэр зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 9:18-26; Марк 5:21-43)

 

40 ЕтІанэ Хьисэ къызегъэзэжьым, цІыф купышхор къыпэгъокІыгъ, сыда пІомэ зэкІэри ащ паплъэщтыгъэхэти ары. 41Иаир зыцІэ синэгогу пащэ горэ къакІуи, Хьисэ ылъакъохэм адэжь зыкъыщыридзыхи къелъэІугъ:

–Садэжь къакІо.

42 Сыда пІомэ илъэс пшІыкІутІу фэдиз ыныбжьэу зы пхъу закъо иІагъ. Ар лІэным нэсыгъэу сымаджэу щылъыгъ.

Арэущтэу Хьисэ Иаир ыдэжь кІо зэхъум, цІыф купышхор тезэрэгъэбэнагъ. 43Ахэмэ зы бзылъфыгъэ горэ ахэтыгъ. Илъэс пшІыкІутІу хъугъэу, ащ бэрэ лъы къыкІэкІэу гуІэщтыгъэ. Ащ иІэр зэкІэ Іазэхэм атыригъэкІодэгъагъ, ау зыми ыгъэхъужьын ылъэкІыщтыгъэп. 44А бзылъфыгъэр Хьисэ ыкІыбкІэ къекІуалІи, ищыгъын кІапэ къынэсыгъ. Ащ зэрэнэсэу илъыкІэкІын уцужьыгъэ.

45 –Хэта къызнэсыгъэр?– къыІуагъ Хьисэ.

Зэпстэуми загъэхые зэхъум, Петр къыІуагъ:

–Тхьаматэ, цІыфхэм укъауцухьызэ, къыптебанэхэу зэрэщытхэр плъэгъурэба?

46–Зыгорэ къызнэсыгъ,– къыІуагъ Хьисэ. -Сыда пІомэ кІуачІэ зэрэсхэкІыгъэр зэхэсшІагъэшъ ары.

47 Ау бзылъфыгъэм ышІагъэр къызэрашІэщтыр зелъэгъум, кІэзэзэу къыІухьи, Хьисэ ыпашъхьэ зыкъыщыридзыхи, цІыф пстэуми апашъхьэ къызкІынэсыгъэри, занкІэу зэрэхъужьыгъэри къыІуагъ:

48–Сипшъашъ, уишІошъхъуныгъэ уигъэхъужьыгъ,–риІуагъ Хьисэ. –Гъогу маф. Гупсэфыныгъэ уиІэу опсэу.

49Хьисэ гущыІэзэ, синэгогу пащэм иунэ зыгорэ къикІыгъэу, къакІуи къыІуагъ:

–О ппхъу дунаим ехыжьыгъ. Дин гъэсакІом къин джыри емыгъэлъэгъужь.

50 Ау Хьисэ ар зызэхехым, Иаир риІуагъ:

–О умыщын. ШІошъхъуныгъэ зигъаІэ къодый. Ппхъу къэхъужьыщт.

51 Хьисэ Иаир иунэ зынэсым, Петрэ, Иуан, Якъубэ, пшъэшъэжъыем ятэ-янэ анэмыкІ унэм зыдыригъэхьагъэп. 52ЦІыф пстэуми хьадагъэ ашІызэ, абгъэгухэм яожьыщтыгъэх. Ау Хьисэ ыІуагъ:

–Хьадагъэ шъумышІы. Ар лІагъэп, мэчъые нахь.

53 Ау ахэмэ ар зэрэлІагъэр ашІэти, Хьисэ къыдэхьащхыгъэх. 54Ау Хьисэ пшъэшъэжъыем ыІэ къыубыти, мэкъэшхокІэ къыІуагъ:

–Сипшъэшъэжъый, къэтэдж!

55 Пшъэшъэжъыем ыпсэ къыпыхьажьи, ардэдэм къэтэджыжьыгъ. Ар агъэшхэнэу Хьисэ ариІуагъ. 56Пшъэшъэжъыем ятэ-янэхэм лъэшэу агъэшІэгъуагъ, ау Хьисэ хъугъэ-шІагъэр зыми рамыІотэжьынэу афигъэпытагъ.