Des1Des2Des3Des4Des5Des6

09

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

 

Хьисэ игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІур Тхьэм фэлэжьэнхэу зэрэдигъэкІыгъэхэр

(Маттэ 10:515; Марк 6:713)

 

Хьисэ игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІур зэІуигъакІэхи, цІыфмэ джынапцІэхэр ахафынхэуи, яузхэр агъэхъужьынхэуи лъэкІыныгъэрэ тетыгъорэ аритыгъ. 2Тхьэм и Тетыгъошхо ехьылІэгъэ къэбарышІур агъэІунэуи, сымаджэхэр агъэхъужьынхэуи дигъэкІыгъэх. 3 Мырэущтэу ариІуагъ:

–Гъогум шъузытехьэкІэ, зи зыдэшъумышт, бэщи, Іалъмэкъи, хьалыгъуи, ахъщи зыдэшъумышт. ДжэнитІуи зыщышъумылъ. 4ХьакІэу зы унэ горэм шъуихьэмэ, а чІыпІэм шъукъикІыжьыфэ нэс, а унэм шъуис. 5 ЦІыфхэм шъурамыгъэблагъэмэ, якъалэ шъукъызыдэкІыжькІэ, мыхъунэу ашІагъэмкІэ ахэмэ апашъхьэ шыхьат щыхъуным пае, шъулъакъохэм акІэрылъ сапэр акІэрыжъугъэтэкъужь.

6Арэущтэу Хьисэ игъогу рыкІохэрэр ежьэхи, къуаджэмэ адэхьэ-адэкІыхэу къэбарышІур щагъэІущтыгъ, тыдэкІи сымаджэхэри щагъэхъужьыщтыгъэх.

 

Пщы Ирод зэрэгумэкІыгъэр

(Маттэ 14:1-12; Марк 6:14-29)

 

7 Пщы Ирод* Хьисэ ышІэгъэ пстэуми якъэбар зэхихыгъэти, гумэкІи, зыфихьын ышІэщтыгъэп, сыда пІомэ цІыф куп ыІощтыгъ:

–Пегъымбар Иуан лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъ.

8Пегъымбар Иляс* къэлъэгъуагъ,– аІощтыгъ етІанэ нэмыкІхэми.

–Пэсэрэ пегъымбархэм ащыщэу горэ къэтэджыжьыгъ,– аІощтыгъ адрэхэми. 9Ау Ирод къыІуагъ:

–Иуан ышъхьэ дзэлІхэм пязгъэупкІыгъ. Адэ, мыщ фэдэ къэбархэр зэраІуалІэрэ лІыр хэта?

Арэущтэу къыІозэ, Хьисэ зэригъэлъэгъунэу ыуж итыгъ.

 

Хьисэ нэбгырэ минитф зэригъэшхагъэр

(Маттэ 14:13-21; Марк 6:30-44; Иуан 6:1-14)

 

10 Апостолхэм* Хьисэ ыдэжь къызагъэзэжьым, Іофхэу ашІагъэхэр раІотэжьыгъэх. ЕтІанэ Хьисэ цІыфхэм ахэкІи, апостолхэр зыдищэхэзэ, язакъоу ВифсайдэкІэ заджэхэрэ къалэм* кІуагъэх. 11 Ау цІыф купышхохэм ар къызашІэм,

 

9:7 пщы Ирод – еплъ 3:1.

9:8 пегъымбар Иляс – ар чІылъэм къыгъэзэжьынышъ, Мэссихь игъогу фигъэпсынэу джуртхэр паплъэхэу щытыгъэх. Еплъ Пегъымбар Малахие тхылъэу ытхыгъэм 4:5-6.

9:10 апостолхэр – еплъ 6:13.

9:10 ВифсайдэкІэ заджэхэрэ къалэр – Галилей псыхъураем итемыр тыгъэ къыкъокІыпІэ Іушъо Іутыгъ.

 

Хьисэ лъыкІуагъэх. Хьисэ ахэмэ дахэкІэ къапэгъокІыгъ, Тхьэм и Тетыгъошхо ехьылІагъэуи адэгущыІагъ, зэІэзэн фаеу зищыкІагъэхэри ыгъэхъужьыгъэх.

12Мафэр хэкІуатэу ыублагъ. Игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІур Хьисэ къыбгъодахьэхи къыраІуагъ:

–Къоджэ-чІылэ гъунэгъухэм кІонхэшъ, гъолъыпІэрэ гъомлапхъэрэ къагъотынхэм пае, цІыф купышхор тІупщыжь; сыда пІомэ мы чІыпІэр Іудзыгъэшъ ары.

13–Шъо ахэр жъугъашхэх,– ариІуагъ Хьисэ ахэмэ.

–Тэ хьалыгъуитфырэ пцэжъыитІурэ нахь тиІэп,– къаІуагъ ахэмэ, – хьауми мы цІыф пстэуми ашхын къафэтщэфынэу тыкІона?

14Ахэр лІы минитф фэдиз хъущтыгъэх.

ЕтІанэ Хьисэ игъогу рыкІохэрэм ариІуагъ:

–ЦІыфхэр шъэныкъо-шъэныкъоу, куп-купэу ежъугъэтІысэхых.

15Игъогу рыкІохэрэм арэущтэу ашІызэ, цІыф пстэури рагъэтІысэхыгъэх. 16ЕтІанэ Хьисэ хьалыгъуитфымрэ пцэжъыитІумрэ къыштэхи, уашъом дэплъыий, ахэмэ апае Тхьэм щытхъу фишІыгъ. ЕтІанэ хьалыгъухэр зэгуичыхи, цІыфмэ апашъхьэ ралъхьанхэу игъогу рыкІохэрэм аритыгъэх. 17 ЦІыф пстэури шхагъэх ыкІи загъэшхэкІыгъ. Ащ нэужым хьалыгъу такъырхэу къялыжьыгъэхэр мэтэ пшІыкІутІу арызэу аугъоижьыгъэх.

 

«Оры Тхьэм и Мэссихь», ыІуи, Петр Хьисэ зэрэриІуагъэр

(Маттз 16:13-19; Марк 8:27-29)

 

18 Зы мафэ горэм чІыпІэ Іудзыгъэ горэм щыІэу, игъогу рыкІохэрэр игъусэхэу Хьисэ Тхьэм зелъэІу ужым, ахэмэ яупчІыгъ:

–ЦІыф купышхохэм сэ хэт сыщыщэу аІора?

19–Зы купым о уумэхъэкІо Иуанэу аІо,– къаІожьыгъ ахэмэ. –НэмыкІхэми о упегъымбар Илясэу аІо. ЕтІанэ адрэхэми пэсэрэ пегъымбархэм ащыщэу зыгорэ къэтэджыжьыгъэу аІо.

20–Адэ шъори, сэ хэт сыщыщэу шъуІора?– ариІуагъ Хьисэ.

–Оры Тхьэм и Мэссихь,– къыІожьыгъ Петрэ.

 

Хьисэ ежьыр зэраукІыщтри, лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыщтри къызэриІуагъэр

(Маттэ 16:20-28; Марк 8:31-9:1)

 

21 Джащыгъум Хьисэ ежьыр зэрэ Мэссихьыр зыми рамыІотэжьынэу афигъэпытагъ.

22 –ЦІыф Лъэпкъым ы Къо къиныбэ ыщэчын фаеу щыт,–ыІуагъ. –Нахьыжъхэми*, дин пэщэшхохэми*, Тэурат егъэджэкІо пащэхэми* ежьыр зэрамыпэсын ыкІи аукІын фаеу щыт, ящэнэрэ мафэми лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьын фаеу щыт.

23–Зыгорэ сэ сауж къырыкІонэу фаемэ, ежьыр зыфэе Іофхэр къерэгъанэхи, лІэныгъэм икъащ мафэ къэс къерэшти, сауж къырэрэкІу,– ариІуагъ Хьисэ ахэмэ зэкІэмэ. 24 –Сыда пІомэ хэти зыпсэ мыкІодэу къэзыгъэнэжьынэу фаем ыпсэ шІокІодыщт, ау хэти сэщ пае зыпсэ зышІокІодрэм ыпсэ мыкІодэу къыгъэнэжьыщт. 25Дунаир зэкІэ зы цІыфым ие хъоу, ежьыр кІодмэ, е ыпсэ зэрар фэхъужьмэ, ишІуагъэу къэкІощтыр сыда? 26 Хэти сэррэ сэ сигущыІэхэмрэ къыттеукІытыхьарэм сэ, ЦІыф Лъэпкъым ы Къуи, а цІыфым сытеукІытыхьажьыщт, Ты лъапІэмрэ мэлэІич лъапІэхэмрэ ящытхъушхо фэдэ щытхъушхо сиІэу сыкъызыкІожькІэ. 27Шъыпкъэр шъосэІо, Тхьэм и Тетыгъошхо алъэгъуфэ, мыщ дэжьым щыт цІыфхэм ащыщхэу заулэм лІэныгъэр алъэгъущтэп.

 

Хьисэ итеплъэ зэрэзэрихъокІыгъэр

(Маттэ 17:1-8; Марк 9:2-8)

 

28Хьисэ а гущыІэхэр къызеІохэ ужым мэфий тешІагъэу, Петри, Иуани, Якъуби зыдищэхи, Тхьэм елъэІунэу Іуашъхьэм дэкІоягъ. 29Тхьэм елъэІузэ, ынапэ итеплъэ зэрихъокІыгъ, ищыгъынхэри фыжьыбзэу, къэлыдэу хъугъэх. 303эплъэхэм,  

 

9:22 нахьыжъхэр – еплъ 7:3.

9:22 дин пэщэшхохэр – дин пэщэшхор, дин пэщэшхоу щытыгъэхэр, дин пэщэшхохэм яунагъохэм ащыщхэр ары.

9:22 Тэурат егъэджэкІо пащэхэр – еплъ 5:17.

 

нэбгыритІу Хьисэ къыдэгущыІэу щытэу алъэгъугъ. Ахэр пегъымбар Мусэрэ Илясрэ арыгъэх. 31 Нэфынэ гъэшІэгъонышхом къыхэлыдыкІыхэу къэлъэгъуагъэх, Хьисэ Ерусалим дунаим зэрэщехыжьын фаеми тегущыІагъэх. 32 Петрэрэ игъусэхэмрэ хэчъыягъэх, ау къызэущыжьхэм, Хьисэ нэфынэ гъэшІэгъонышхом хэтэу, къыхэлыдыкІэу адрэ нэбгыритІур къыбгъодэтхэу алъэгъугъэх. 33А нэбгыритІур ІукІыжьхэ зэхъум, Петрэ Хьисэ риІуагъ:

–Тхьаматэ, мыщ дэжьым тызэрэщыІэр дэгъу. Чэлищ щыдгъэІэн, ощ пае зы, Мусэ паий зы, Иляс паий зы.

Петрэ ыІорэр ымышІэу ащ фэдэу къыІуагъ.

34Петр гущыІэзэ, ошъуапщэ къакІуи, ахэмэ къашъхьэщыхьагъ. Ошъуапщэр къызашъхьэщэхьэм, Хьисэ игъогу рыкІохэрэр къэщтагъэх. 35 Ошъуапщэм зы макъэ горэ къыхэІукІыгъ:

–Мары сэ шІу слъэгъурэ с Къо кІасэр. Ащ ыІорэм шъуедэІу.*

36 А макъэр къызэІу ужым, Хьисэ изакъоу къэнагъ. Ау игъогу рыкІохэрэм алъэгъугъэр а мафэхэм зыми рамыІуатэу аушъэфыгъ.

 

Хьисэ джынапцІэ зыхэс кІалэ горэ зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 17:14-18; Марк 9:14-27)

 

37ЯтІонэрэ мафэм ахэр Іуашъхьэм къызехыжьхэм, цІыф купышхо Хьисэ къыпэгъокІыгъ. 38 ОшІэ-дэмышІэу а цІыф купышхом зы лІы горэ къыхэкуукІыгъ:

–Дин гъэсакІу, сэ скъо усфеплъынэу сыолъэІу, а къо закъор ары сиІэр. 39ДжынапцІэ горэм кІалэр зэкІеубытэшъ, ошІэ-дэмышІэу егъэкуо. КІалэм ыжэ Іупс къыІутІэтІэу, джынапцІэм ар къегъэкІэзэзышъ, къинышхо римыгъахьэу хэкІыжьырэп. 40 О уигъогу рыкІохэрэм джынапцІэр хафынэу сялъэІугъ, арышъхьакІэ ахэмэ ар хафын алъэкІыгъэп.

41 –Еоой, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэу, джырэ цІыф къуанчэхэр,– къыІожьыгъ Хьисэ. –Сыд фэдизрэ сышъухэтын ыкІи шъусщыІэн фая? О пкъо мо къащэ.

42 Ау кІалэр къакІозэ, джынэпцІэ Іаем ар чІыгум тыридзи ыгъэкІэзэзыгъ.

 

9:35 Мары сэ шІу слъэгъурэ с Къо кІасэр. Ащ ыІорэм шъуедэІу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 2:7; Пегъымбар Мусэ япэрэ тхылъэу ытхыгъэм 22:2 ыкІи ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:15.

 

Хьисэ джынэпцІэ Іаем егыий, кІалэр ыгъэхъужьыгъ, яти ритыжьыгъ. 43 ЦІыф пстэуми Тхьэм илъэкІыныгъэшхо лъэшэу агъэшІэгъуагъ.

 

Хьисэ ежьыр цІыфхэм зэраубытыщтыр ятІонэрэу къызэриІуагъэр

(Маттэ 17:22-23; Марк 9:30-32)

 

ЦІыф пстэуми Хьисэ Іофхэу ышІагъэ пстэури агъэшІагъохэ зэхъум, игъогу рыкІохэрэм ариІуагъ:

44–Мы гущыІэхэр шъутхьакІумэхэм арыжъугъахь. ЦІыф Лъэпкъым ы Къо цІыфхэм аубытыщт.

45 Ау а гущыІэхэм къарыкІырэр къагурыІуагъэп. А гущыІэхэр къагурыІон амылъэкІынэу ахэмкІэ гъэбылъыгъэу щытыгъэх, а гущыІэхэм яхьылІагъэуи Хьисэ къеупчІынхэу щынэщтыгъэх.

 

Хэта анахь ин дэдэр?

(Маттэ 18:1-5; Марк 9:33-37)

 

46Хьисэ игъогу рыкІохэрэм, «Тэ тщыщэу хэта анахь иныр?» аІоу, зэнэкъокъуныгъэ къахэхьагъ. 47Хьисэ ахэмэ агухэм арылъыр ышІэзэ, зы сабый горэ къышти, ыбгъукІэ ыгъэуцуи ариІуагъ:

48–Хэти мы сабыир сэ сцІэкІэ къезыгъэблагъэрэм сэ сыригъэблэгъагъэу мэхъу, хэти сэ сезыгъэблагъэрэми сэ сыкъэзыгъэкІуагъэри ригъэблэгъагъэу мэхъу, сыда пІомэ шъуащыщэу анахь цІыкІур ары анахь ин дэдэр.

 

Къышъупэмыуцурэр шъуигъус

(Марк 9:38-40)

 

49–Тхьаматэ, о пцІэкІэ лІы горэм джынапцІэхэр цІыфхэм ахифхэу тлъэгъугъэ,– къыІуагъ Иуан. – Ар тэ зэрэтщымыщым пае, зэтетІэжьэнэу тыпылъыгъ.

50 –ЗэтешъумыІажь ар,– къыриІожьыгъ Хьисэ, –сыда пІомэ шъо къышъупэмыуцурэр шъуигъусэшъ ары.

 

Самарие хэкум щыщ къуаджэ горэм дэсхэм

Хьисэ рагъэблэгъэнэу зэрамыдагъэр

 

51 Тхьэм Хьисэ уашъом зыдищэежьыщт мафэр къызэблагъэм, Хьисэ Ерусалим кІонэу тыриубытагъ. 52ЛІыкІохэр ыпэ рапшІэу ыгъэкІуагъэх. Ахэр кІохи, Самарие хэкум* щыщэу зы къуаджэ горэм зыщыхьакІэн чІыпІэ къыфагъэхьазырынэу дэхьагъэх. 53 Ау Хьисэ Ерусалим зэрэкІорэм пае, а къуаджэм дэс цІыфхэм рагъэблэгъэнэу адагъэп. 54 Ар залъэгъум, Хьисэ игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу Якъубэрэ Иуанрэ къаГуагъ:

–Зиусхьан, уашъом машІо къехэу мы цІыфхэр ыгъэстынхэу тІона?

55 Ау Хьисэ ахэмэ зафигъази, афимыдэу ариІуагъ:

–Хьау, ар хъущтэп; 56сыда пІомэ ЦІыф Лъэпкъым ы Къо къызфэкІуагъэр цІыфхэр ыгъэкІодынхэу арэп, мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэу ары нахь.

ЕтІанэ нэмыкІ къуаджэ горэм кІуагъэх.

 

Хьисэ игъогу рыкІоным къин щэчыныгъэу хэлъыр

(Маттэ 8:19-22)

 

57Гъогум рыкІохэзэ, зыгорэм Хьисэ къыриІуагъ:

–Тыдэ укІоми, уауж сыкъырыкІощт.

58– Баджэхэм исынхэу бы яІ, ошъогу бзыухэми набгъо яІ, ау ЦІыф Лъэпкъым ы Къо* ышъхьэ зэрихьылІэжьын чІыпІэ иІэп,– риІожьыгъ Хьисэ.

59–Сауж къырыкІу,– риІуагъ Хьисэ нэмыкІ горэм.

–Тхьаматэ,– къыІожьыгъ адрэм, – ыпэ рапшІэу сыкІонышъ, сятэ чІэслъхьажьынэу фит сыкъэшІ.

60–ЛІагъэхэу щытхэм ежьхэм ялІагъэхэм яхьадэхэр чІарэлъхьажьых,– риІожьыгъ Хьисэ. –Ау о кІуи, Тхьэм и Тетыгъошхо ехьылІэгъэ къэбарышІур гъэІу.

61–Сэ уауж сыкъырыкІощт, тхьаматэ,– къыІуагъ нэмыкІ горэми. –Ау ыпэ рапшІэу сэ сибынхэм аІапэ сыубытыжьынэу фит сыкъэшІ.

 

9:52 Самарие хэкур – Иудей хэкумрэ Галилей хэкумрэ азыфагу дэлъ хэкур арыгъэ. Джуртхэмрэ Самарие цІыфхэмрэ яхабзэхэри ядинхэри зэрэзэфэшъхьафхэм пае, зэпыищтыгъэх.

9:58 ЦІыф Лъэпкъым ы Къо – еплъ 5:24.

 

62 –ПхъэІэшэкІыр* зыубытыгъэу къызэплъэкІыжьырэр Тхьэм и Тетыгъошхо фэлэжьэнэу ифэшъуашэп,– ыІуи, Хьисэ ащ риІожьыгъ.