Des1Des2Des3Des4Des5Des6

12

 


ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

 

НэпитІугъэм шъуфэсакъ

 

Джащыгъум цІыфхэм хэуцуапІэ амыгъотыжьэу, купышхо мин пчъагъэкІэ къызызэІокІэхэм, Хьисэ апэу игъогу рыкІохэрэм ариІоу къыублагъ:

–Фарисейхэм ятэджэпсэу янэпитІугъэ шъуфэсакъ. 2 Къэмылъэгъожьынэу чІэухъумагъэу зи щыІэп, цІыфхэм къамышІэнэуи гъэбылъыгъэу зи щыІэп. 3Ащ къыхэкІыкІэ, мэзахэм щышъуІуагъэр мэфэ нэфынэм цІыфхэм зэхахыжьыщт, унэ кІоцІым шъущыІушъашъэу тхьакІумэм ишъуІуагъэри унашъхьэхэм атетхэу къыщаІотэжьыщт.

 

Шъузщыщынэн фаер

(Маттэ 10:28-31)

 

4–Ау сэ шъосэІо, синыбджэгъухэр, пкъыр зыукІхэу ащ нэужым ащ ехъу зи зышІэн зымылъэкІхэрэм шъуащымыщын. 5 Ау шъо шъузщыщынэн фаер сэ шъозгъэлъэгъущт: ЗиукІырэ ужым, джэхьнэмым хэзыдзэжьынэу тетыгъо зиІэр ары шъузщыщынэн фаер. Ары, шъосэІо, ащ шъущыщын. 6Бзыу цІыкІуитфыр чапычитIукІэ* ащэрэба? Ау щытми, ахэмэ ащыщэу зи щымыгъупшэжьэу Тхьэм ыгу илъ. 7Ау шъо шъушъхьэ тет шъхьац налъэ пстэури лъытагъэ. Шъумыщын, бзыубэхэм анахьи шъо шъуанахь лъапІ.

 

Мэссихь игъогу рыкІохэрэм узэращыщыр цІыфхэм ябгъэшІэныр

(Маттэ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

 

8– Сэ шъосэІо, сэ ЦІыф Лъэпкъым ы Къо* сигъогу рыкІохэрэм зэращыщыр цІыфхэм апашъхьэ хэтми къыщызыІорэр, сэри ар сигъогу рыкІохэрэм зэращыщыр Тхьэм имэлэІичхэм апашъхьэ къыщысІощт. 9 Ау хэтми сэ сигъогу рыкІохэрэм ащыщэу цІыфхэм апашъхьэ щызымыІорэр, сэри ар сигъогу рыкІохэрэм зэращымыщыр Тхьэм имэлэІичхэм апашъхьэ щысІощт. 10 Хэтми ЦІыф Лъэпкъым ы Къо гущыІэ Іае фэзыІорэм фэгъущт, ау Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ зыгъэпцІырэм фэгъущтэп.

11 –Синэгогухэм шъузаратыкІэ, хэку пащэхэмрэ тетыгъор зиІэхэмрэ апашъхьэ шъузыращэкІэ, «Сыдэущтэу зыдгъэхыен?» шъуІоу, ыкІи «Сыда тІощтыр?» шъуІоу шъумыгумэкІ; 12сыда пІомэ къэшъуІон фаер а сыхьатым Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ шъуигъэшІэшт.

 

ЛІы баеу акъыл зимыІэм ехьылІэгъэ гъэсэпэ тхыдэр

 

13ЦІыф купышхом хэтэу лІы горэ Хьисэ къелъэІугъ:

–Дин гъэсакІу, тэ тятэ къыкІэныжьыгъэ мылъкур сэ сшы къыздегъэгощ.

 

 

12:6 чапыч – арапыбзэкІи тыркубзэкІи «хъурышэ» мэхъу.

12:8 ЦІыф Лъэпкъым ы Къо – еплъ 5:24.

 

14 –Шъузэрэгощыщт шІыкІэр къышъосІонэу хэта сызыгъэуцугъэр?– риІожьыгъ Хьисэ. 15 ЕтІанэ цІыфмэ ариІуагъ:

–Шъуфэсакъ! Сыд фэдэ нэйпсыягъэ къызыхэшъумыгъаф, сыда пІомэ цІыфым сыд фэдиз мылъку иІэми, ар ищыІэныгъэ епхыгъэпышъ ары.

16ЕтІанэ Хьисэ зы гъэсэпэ тхыдэ афиІотагъ:

–ЛІы бай горэм ичІыгу лэжьыгъабэ къыхэкІыгъ. 17Арэущтэу зэхъум, ышъхьэ фиІожьэу къыублагъ: «Сыда сшІэщтыр? Сэ силэжьыгъэхэр зэрыслъхьан зи сиІэп».

18– ЕтІанэ къыІуагъ: «Мырэущтэу сшІэщт. Сикъакъырхэр скъутэнхэшъ, нахь инхэу сшІыжьынхэшъ, сигъажъорэ симылъкурэ зэкІэ ахэмэ арыслъхьащт. 19ЕтІанэ сэ зэсІожьыщт: Илъэсыбэ пфырикъун Іаджи уиІ. Зыгъэпсэф, шхэ, ешъу, зыгъатхъ!»

20– Ау Тхьэм къыриІуагъ: «О акъыл зимыІэ цІыф! Мы чэщ дэдэм о ппсэ хэсхыжьыщт. Мы бгъэтІылъыгъэхэр хэт къызыфэнэжьыщтыр?»

21 – Ежь ышъхьэ пае мылъушхо зыугъоеу, ау Тхьэм ыдэжькІэ мылъушхо зимыІэм джары къехъулІэщтыр.

 

ГумэкІыным ехьылІагъ

(Маттэ 6:25-34, 19-21)

 

22– Арышъ шъосэІо,– ариІуагъ Хьисэ игъогу рыкІохэрэм, – «Сыда тшхыщтыр?» шъуІоу, шъуищыІэныгъэ пае шъумыгумэкІ. «Сыда тщыгъыщтыр?» шъуІоу, шъупкъы паий шъумыгумэкІ. 23ЩыІэныгъэр гъомылэм нахьи нахь лъапІ, пкъыри щыгъыным нахьи нахь лъапІ. 24 Къуалэхэм шъуяплъ: Ахэмэ чылапхъи апхъырэп, лэжьыгъи къахыжьырэп. Конхэри къакъырхэри яІэхэп, ау щытми Тхьэм къареты. Шъо бзыухэм анахьи бэкІэ шъуанахь лъапІ! 25 ГумэкІынымкІэ хэта шъо шъуащыщэу зы Іэнтэгъу фэдиз нэмыІэми икІыхьагъэ хэзыгъэхъон зылъэкІыщтыр? 26Ащ фэдэу мэкІэ тІэкІур зышъумылъэкІыкІэ, адрэ къэнагъэ пстэуми апае сыда шъузкІэгумэкІырэр?

27– Къэгъагъэхэм якъэкІыкІэ шъуеплъ. Ахэр лажьэхэрэп, ци аджырэп, ау сэ шъосэІо, ежь пачъыхьэу Сэлмэн* сыд фэдизэу дахэу кІэракІэщтыгъэми, ахэмэ

 

12:27 пачъыхьэ Сэлмэн – Сулиман ары. Илъэхъан ыдэжь ар пачъыхьэ пстэуми анахьи нахь баеу щытыгъ. Еплъ Пачъыхьэхэм якъэбархэр зэрыт апэрэ тхылъым (3-я Царств) 10:23.

 

ащыщэу зыгорэми фэдэу гъэкІэрэкІагъэу щытыгъэп. 28А уцэу губгъом непэ итэу неущ хьакум радзэжьыщтыр Тхьэм арэущтэу зигъэкІэракІэкІэ, ащ нахьи бэкІэ нахьыбэу шъо шъуигъэкІэрэкІэщт, шъо шІошъхъуныгъэ зимакІэхэр! 29Шъо шъушхыщтымрэ шъузэшъощтымрэ ауж шъуимыт ыкІи шъуафэмыгумэкІ. 30Сыда пІомэ ащ фэдэ Іоф пстэури ары дунаим тет лъэпкъхэр зылъыхъухэрэр. Ахэр зэрэшъуищыкІагъэр шъу Ятэ лъапІэ ешІэ. 31 Ау ыпэ рапшІэу Тхьэм и Тетыгъошхо иІофхэм ауж шъуит, етІанэ адрэ къэнэгъэ Іофхэри къышъуІэкІэхьащтых.

32– Шъумыщын, шъо куп тІэкІур, сыда пІомэ шъу Ятэ лъапІэ и Тетыгъошхо къызыскІэ, тетыгъо къышъуитынэу игуап. 33 Шъуихьапщыпхэр шъущэхи, ахъщэр тхьамыкІэхэм яшъут. Жъы мыхъужьын ахъщалъэхэр зыфэшъушІых, нахь макІэ мыхъужьын мылъкушхо уашъом щызэжъугъэгъот. Ащ дэжьым тыгъуакІо горэ а мылъкушхом щекІолІэшъущтэп, хъунэхэми ашхыщтэп. 34Сыда пІомэ шъуимылъкушхо зыдэщыІэм шъугухэри щыІэщтых.

 

Шъумычъыеу шъусакъ!

(Маттэ 24:45-51)

 

35 –Шъо шъуицыякІэхэр дэупкІагъэхэу, шъуиостыгъэхэри хэгъэнагъэхэу хьазырэу шъущыт. 36ЦІыфхэу зитхьаматэ нысащэм къикІыжьыным паплъэхэу, къэлапчъэм къызэрэтеоу фыІузыхынэу хьазырэу щытхэм афэдэу шъущыт. 37Тхьаматэр къызыкІожьыкІэ, унэІутхэу мычъыехэу ыкІи сакъыхэу къыгъотыжьхэрэр сыхьатмафэ ежьагъэх. Шъыпкъэр шъосэІо, ицыякІэ диупкІэнышъ, Іанэм пигъэтІысхьащтых, ежьыри къэкІонышъ, ашъхьэщытыщт. 38Чэщныкъом дэжь е нэфшъэгъо атэкъэІогъум дэжь тхьаматэр къэкІожьыгъэу, а унэІутхэр мычъыехэу ыкІи сакъыхэу къызигъотыжьхэкІэ, ахэр сыхьатмафэ ежьагъэх. 39Ау мыр зэжъугъашІэ: Унэр зием тыгъуакІор къызыкІощт сыхьатыр ышІэщтыгъэмэ, чъыещтгъэп, иуни къыригъахьэу илъыр рыригъэтыгъукІыщтгъэп. 40Шъори шъухьазырын фае, сыда пІомэ ЦІыф Лъэпкъым ы Къо къэкІожьынэу шъузымыгугъэрэ сыхьат горэм дунаим къэкІожьыщтышъ ары.

41 –Зиусхьан,– къыІуагъ Петрэ, –мы гъэсэпэ тхыдэр тэщ пае къэпIуагъа, хьауми цІыф пстэуми апае къэпІуагъа?

42– Хэта адэ, зэхэшІыкІыныгъэ зиІэу, зыщыгугъышъунэу унэзехьэу тхьаматэм унэІутхэу иІэхэм пащэ афишІыщтыр игъом яшхын аритынэу?– къыІуагъ Зиусхьаным. 43 –А унэІутыр сыхьатмафэ ежьагъ, итхьаматэ къэкІожьыгъэу, арэущтэу ышІэу къызигъотыжькІэ. 44 Шъыпкъэр шъосэІо, тхьаматэм имылъку зэкІэ а унэІутым ыІэ рилъхьащт. 45 Ау а унэІутым «Сэ ситхьаматэ шІэхэу къэкІожьыщтэп», ыгукІэ ыІоу, адрэ унэІутхэм, бзылъфыгъи хъулъфыгъи, яоу ыкІи ешхэу, ешъоу, уташъоу зиублэкІэ, 46 а унэІутыр зымыгугъэрэ мафэ горэм ыкІи зыщимышІэрэ сыхьат горэм итхьаматэ къэкІожьыщт. А унэІутыр укІыкІаеу ыукІыщт, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм къиныгъэ зыщадищэчын чІыпІэми ыгъэкІощт.

47– Ау итхьаматэ зыфаер ышІэщтыгъэ пэтми, унэІутэу зызымыгъэхьазырыгъэм, е тхьаматэр зыфаер зымыгъэцэкІагъэм утыныбэ къытефэщт. 48 Ау итхьаматэ зыфаер зымышІэу, утын зифэшъуашэ зышІагъэм нахь утын макІэ къытефэщт. Тхьэм бэ зэритыгъэм бэ ытыжьынкІи къыщыгугъыщт, бэ зыІэ рилъхьагъэми нахьыбэкІи къыщыгугъыщт.

 

Зы унэм зэдисхэр зэрэзэмызэгъыщтхэр

(Маттэ 10:34-36)

 

49– ЧІылъэм машІо есыдзыным пае, сэ сыкъэкІуагъ. А машІор зэхэнагъэемэ, сыдэу сыгопэщтыгъ! 50ЦІыфхэм Іаеу сэ саумэхъын* фаеу щыт, ар охъуфэ инэуи сэгумэкІы! 51 Зэзэгъыныгъэ чІылъэм къыфэсхьыным пае, сыкъэкІуагъэу шъогугъа? Хьау, сэ шъосэІо, зэмызэгъыныгъэ къэсхьынэу ары нахь, 52 сыда пІомэ джы щегъэжьагъэу, зы унэм ис нэбгыритфыр лъэныкъуитІоу зэрэгъэхъущт: щыр тІум пэуцущт, тІури щым пэуцущт. 53ЛъэныкъуитІоу зэрэгъэхъунхэшъ, тыр къом пэуцущт, къори тым пэуцущт, ныр пхъум пэуцущт, пхъури ным пэуцущт, гуащэри нысэм пэуцущт, нысэри гуащэм пэуцущт.

 

12:50 саумэхъын – еплъ 3:3.

 

Мы лъэхъанэм инэшанэхэм къарыкІырэр зыгурыжъугъаІу

(Маттэ 16:2-3)

 

54– Тыгъэ къохьапІэмкІэ ошъуапщэ къытехьэу шъулъэгъумэ, «Ощх къещхыщт», занкІэу шъоІо, арэущтэуи мэхъу,– ариІуагъ Хьисэ цІыф купышхом. 55 –Къыблэ лъэныкъом къикІырэ жьыбгъэри къепщэ хъумэ, «Фабэ дэдэу хъущт», шъоІо, арэущтэуи мэхъу. 56Шъо нэпитІу зиІэхэр! ЧІылъэмрэ уашъомрэ ятеплъэ къикІырэр къыжъугурэІо, мы лъэхъанэм инэшанэхэм къарыкІырэр сыд пае къыжъугурымыІора?

 

О уидэогъу узэрешІужьыным ыуж ит

(Маттэ 5:25-26)

 

57 –Сыд пае шъо шъушІэн фаер шъор-шъорэу зэхэшъумышІыкІыра? 58ГущыІэм пае, о уидэогъу уригъусэу хьыкумышІэм* ыдэжь узыкІокІэ, гъогум шъурыкІозэ, узэрешІужьыным ыуж ит. Армырмэ уидэогъу хьыкумышІэм ыпашъхьэ уригъэуцощт, ащи хьапс ухъумакІом уІэкІилъхьащт, хьапс ухъумакІоми хьапсым учІидзэщт. 59Сэ осэІо, аужырэ чапычыр отыжьыфэ, хьапсым укъычІэкІыжьыщтэп.