Des1Des2Des3Des4Des5Des6

13

ЯПШІЫКІУЩЭНЭРЭШЪХЬ

 

О уипсэкІодшІагъэхэм афыкІэгъожь

е ор-орэу зыбгъэкІодыжьыгъэу мэхъу

 

А мафэхэм цІыф куп Хьисэ ыдэжь къакІохи, Галилей цІыфхэу Іэшъхьэтет Пилат* ицІыфхэм аригъэукІыгъагъэхэм якъэбар къыфахьыгъ. А Галилей цІыфхэм алъырэ якъурмэныпхъэ ылъымрэ зэхэлъадэхэу, Пилат ицІыфхэм ахэр аригъэукІыгъагъэх.

 

12:58 хьыкумышІэр – зы цІыф горэ хыеу е мысэу щытмэ, хабзэм иунашъо тетэу зэхэзыфырэр ары.

13:1 Пилат – еплъ 3:1.

 

2Хьисэ ыдэжь къэкІуагъэхэм ариІожьыгъ:

–Мы Галилей цІыфхэр арэущтэу зэрэкІодыгъэхэм пае, Галилеим щыщхэу адрэ цІыф пстэумэ анахьи нахь псэкІодышІэхэу шъогугъа? 3Хьау, арэущтэу щытэп, сэ шъосэІо! Ау шъуипсэкІодшІагъэхэм шъуафыкІэмыгъожьмэ, шъори зэкІэ ащ фэдэ къабзэу шъукІодыщт. 4Хьаури Силоам зыцІэ чІыпІэм ит унэ плъэпІэ лъагэр нэбгырэ пшІыкІуеу къызытеуи, чІиукІыхьагъэхэр адрэ цІыфхэу Ерусалим дэс пстэуми анахьи нахь мысагъэхэкІэ шъогугъа? 5Хьау, арэущтэу щытэп, сэ шъосэІо! Ау шъуипсэкІодшІагъэхэм шъуафыкІэмыгъожьмэ, шъори зэкІэ ащ фэдэ къабзэу шъукІодыщт.

 

Ынджыр чъыг гъугъэм ехьылІэгъэ гъэсэпэ тхыдэр

 

6ЕтІанэ Хьисэ мы гъэсэпэ тхыдэр къафиІотагъ:

–ЛІы горэм исэнэшъхьэ хатэ ынджыр чъыг хэтэу иІагъ. Зыгорэ къыпыкІагъэмэ еплъынэу зэкІом, зи къыпыкІагъэу ыгъотыгъэп. 7Джащыгъум сэнэшъхьашІэм риІуагъ: «Мары илъэсищ хъугъэу мы чъыгым зыгорэ къыпыкІэмэ сеплъынэу сыкъэкІо, ау зи пытэу згъотырэп. Арышъ иупкІыжь, сыд пае чІыгум ыкІуачІэ хьаулыеу хихыра?»

8– СэнэшъхьашІэм къыриІожьыгъ: «Тхьаматэ, мы илъэсым щигъэтыгу. Чъыгыр ихъурэягъэкІэ къэстІыхьанышъ, ебз тІэкІуи чІэстэкъон. 9 КъэкІорэгъэм къыпыкІэнкІи мэхъу. Джащыгъуми къызыпымыкІэкІэ, иупкІын плъэкІын».

 

Хьисэ бзылъфыгъэ горэу зиузэнкІыжьын зымылъэкІэу,

зытхыцІэ уфагъэу щытыр шэмбэт мафэм зэригъэхъужьыгъэр

 

10 Шэмбэт мафэм синэгогу горэм Хьисэ цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр щаригъашІэщтыгъэх. 11 Бзылъфыгъэ горэ илъэс пшІыкІуй хъугъэу, зыгъэсымаджэрэ

джынапцІэ хэсэу ащ дэжьым щыІагъ. ЗиузэнкІыжьын ымылъэкІэу, ытхыцІэ уфагъэу щытыгъ. 12Хьисэ ар зелъэгъум, еджи риІуагъ:

– Нын, джы щегъэжьагъэу ухъужьыгъэу, шъхьафитэу ухъугъ.

13ЕтІанэ ыІэхэр а бзылъфыгъэм зытырелъхьэм, ардэдэм ащ зиузэнкІыжьи хъужьыгъэ, Тхьэми щытхъу фишІыгъ.

14 Ау Хьисэ шэмбэт мафэм сымаджэр зэригъэхъужьыгъэм пае, синэгогу пащэр губжи, цІыфмэ ариІуагъ:

– ЦІыфыр лэжьэн фаеу мэфих щыІ. А мафэхэм зыжъугъэхъужьынэу шъукъакІо нахь, шэмбэт мафэм шъукъэмыкІу.

15 –Шъо нэпитІу зиІэхэр!– риІожьыгъ Зиусхьаным а пащэм. –Шъуащыщэу зыгорэ щыІа, зицу е зищыд шэмбэт мафэми къыкІэзытІэтыкІэу, цощым къычІэзыщэу псы езымыгъашъорэ? 16Арэу зыхъукІэ, мы бзылъфыгъэу Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм ащыщэу, илъэс пшІыкІуй хъугъэу шэйтаным ыпхыгъэр шэмбэт мафэм шъхьафит сшІэу згъэхъужьын фэягъэба?

17Хьисэ ар къызеІом, къыпэгущыІэжьырэ цІыф пстэури укІытэжьыгъэх, къэнэгъэ цІыфхэри Хьисэ Іофышхо гъэшІэгъонхэу ышІагъэ пстэуми апае гушІощтыгъэх.

 

Горчицэцэмрэ тэджэпсымрэ яхьылІэгъэ гъэсэпэ тхыдэхэр

(Маттэ 13:31-33; Марк 4:30-32)

 

18–Тхьэм и Тетыгъошхо* зыфэдэр сыда?– къыІуагъ Хьисэ. –Ар сыдым фэзгъэдэна? 19Ар зыфэдэр горчицацэр* ары. Ар лІы горэм къышти, ихатэ щишІагъ. Ар къэкІи, чъыгы хъугъэ, ошъогу бзыухэри икъутамэхэм атесхэу хъугъэ.

20 – Тхьэм и Тетыгъошхо сыдым фэзгъэдэна?– джыри зэ къыІуагъ Хьисэ. 21–Ар зыфэдэр тэджэпсыр ары. Зы бзылъфыгъэ горэм ар къышти, ІэнлъищымкІэ хьаджыгъэ зэхипшыхьагъ, зэпстэури къэтэджыфэ.

 

13:18 Тхьэм и Тетыгъошхо – еплъ 6:20.

13:19 горчицэ – арапыбзэкІи тыркубзэкІи «хъардэл» зыфаІорэр ары.

 

Къэлэпчъэ зэжъур

(Маттэ 7:13-14, 21-23)

 

22Хьисэ къалэхэмрэ къуаджэхэмрэ къыкІухьэхэзэ, цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэхэзэ, игъогу Ерусалим фигъэзагъ. 23Зыгорэ ежьым къеупчІыгъ:

–Тхьаматэ, мыкІодхэу, Тхьэм къыгъэнэжьыщт цІыфхэр макІэха?

24 –Къэлэпчъэ зэжъумкІэ шъузэрэдэхьащтым зэрэшъулъэкІэу ыуж шъуит,– ариІожьыгъ Хьисэ, –сыда пІомэ сэ шъосэІо, цІыфыбэхэр дэхьанхэу ыуж итыщтых, ау алъэкІыщтэп. 25Унэ бысымыр къэтэджынышъ, къэлапчъэр зыщыфишІыжьыщт сыхьатыр къэсышт. ЕтІанэ, «Тхьаматэ, къэлапчъэр къытфыІух», шъуІоу, кІыбым шъудэтэу, къэлапчъэм шъукъытеонкІи мэхъу.

–Джащыгъум ащ къышъуиІожьыщт: «Шъо хэтми шъузщыщыр сшІэрэп».

26 –ЕтІанэ шъуІоу шъуублэщт: «Тыуигъусэу тышхэщтыгъ ыкІи тешъощтыгъ, тикъалэ иурамхэми Тхьэм игущыІэхэр ащытэбгъашІэщтыгъэх».

27 –Ау ащ къышъуиІощт: «Шъо хэтми шъузщыщыр сшІэрэп, санэІу шъуикІ, зэкІэ шъо бзэджашІэхэр!»

28–Ибрахьими, Исхьакъи, Якъуби, адрэ пегъымбар пстэури Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ чІэхьагъэхэу, ау шъо а Тетыгъошхом ыІэчІэгъ шъукъычІафыгъэу зышъулъэгъукІэ, куохьауныгъэрэ цэ зэрэгъэшхыныгъэрэ къэхъущтых. 29ЦІыфхэр тыгъэ къыкъокІыпІэмкІи, тыгъэ къохьапІэмкІи, темырымкІи, къыблэмкІи къикІынхэшъ, Тхьэм и Тетыгъошхо иешхэ-ешъошхо чІыпІэхэр щаубытыщтых. 30Джащыгъум ауж итхэм ащыщхэр апэу хъущтых, апэ итхэм ащыщхэри ауж къинэщтых.

 

Ей Ерусалим!

(Маттэ 23:37-39)

 

31А сыхьат дэдэм фарисей* куп къакІуи, Хьисэ къыриІуагъ:

 

13:31 фарисейхэр – еплъ 5:17.

 

–Мыщ дэжьым ІукІ. Армырмэ пщэу Ирод ицІыфхэм уаригъэукІыщт.

32–ШъукІуи,– ариІожьыгъ Хьисэ, –а баджэм ешъуІу: «Сэ непи неущи джынапцІэхэр цІыфхэм ахэсфыщтых, сымаджэхэри згъэхъужьыщтых, ящэнэрэ мафэми сиІоф сыухыщт». 33Ау щытми, непи, неущи, неущмыщкІи сигъогу сырыкІон фаеу щыт, сыда пІомэ пегъымбарыр Ерусалим нэмыкІ чІыпІэ щылІэ хъущтэп.

34–Ей Ерусалим, Ерусалим! УицІыфхэм пегъымбархэр аукІых, Тхьэм илІыкІохэми мыжъокІэ яохэзэ аукІых. Бзыум ищырхэр ытамэмэ ачІэгъ зэрэщычІиугъуаехэрэм фэдэу, сыд фэдизрэ уибынхэр сэ зэсыугъоилІэнхэу сыфэягъ, ау шъо шъуфэягъэп. 35Мо зэ шъуеплъ, Тхьэр шъуикъалэ нэшІукІэ къеплъыжьыщтэп. Сэ шъосэІо, «Зиусхьаным ыцІэкІэ къакІорэм щытхъушхор ий!» зыщышъуІощт мафэм нэсыфэ, сышъулъэгъужьыщтэп.