Des1Des2Des3Des4Des5Des6

14

ЯПШІЫКІУПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

 

Хьисэ зэкІэбэгагъэу щыт лІы горэ шэмбэт мафэм зэригъэхъужьыгъэр

 

Шэмбэт мафэ горэм фарисейхэм ятхьаматэхэм ащыщэу зыгорэм иунэ щышхэнэу Хьисэ зырегъэблагъэм, цІыфхэр Хьисэ еплъакІощтыгъэх. 2 ЗеплъакІохэм, зэкІэбэгагъэу щыт лІы горэ Хьисэ ыпашъхьэ къиуцуагъэу алъэгъугъ. 3 Хьисэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ фарисейхэмрэ ариІуагъ:

–Шэмбэт мафэм сымаджэр бгъэхъужьыныр хабзэкІэ хъущта, мыхъущта?

4Ау ахэмэ заушъэфыгъ. Зызаушъэфым, Хьисэ сымаджэм теІаби, ыгъэхъужьыгъ. ЕтІанэ ытІупщыжьыгъ.

5 ЕтІанэ Хьисэ ахэмэ яупчІыгъ:

–Шъуащыщэу зыгорэм ищыд е ицу шэмбэт мафэм псынэм ифэмэ, а сыхьатым къырихыжьынба?

6Ахэмэ пэгъокІ къыратышъугъэп.

 

ХьакІэхэмрэ бысымымрэ зэрагъэшІэн фае Іофхэр

 

7ХьакІэхэм тхьэмэтэ тІысыпІэхэр аубытхэу Хьисэ гу зылъетэм, мы гъэсэпэ тхыдэр къафиІотагъ:

8–Зыгорэм ешхэ-ешъошхо горэм уригъэблагъэмэ, тхьэмэтэ тІысыпІэм умытІыс, сыда пІомэ ощ нахьи нахь тхьаматэ горэ къыригъэблэгъагъэхэм ахэтынкІи мэхъу. 9Джащыгъум бысымэу ори ари шъукъезыгъэблэгъагъэр къыббгъодэхьанышъ, къыуиІощт: «Мы лІым о уитІысыпІэ ет». Арэу зыхъурэм, о уукІытэжьыгъэу, аужырэ тІысыпІэр уубытын фаеу хъущт. 10Ау узырагъэблагъэкІэ, аужырэ тІысыпІэм тІыс. Джащыгъум бысымыр о къыббгъодэхьанышъ, къыуиІощт: «ТІэкІу дэкІотай, синыбджэгъу». Ар адрэ хьэкІэ пстэуми апашъхьэ оркІэ нахь щытхъу мэхъу; 11сыда пІомэ хэти зышъхьэ зыгъэиныжьырэр Тхьэм ыгъэцІыкІущт, ежь ышъхьэ зыгъэцІыкІужьырэри Тхьэм ыгъэиныщт.

12ЕтІанэ Хьисэ ибысым риІуагъ:

–Щэджэгъуашхэ е пчыхьэшъхьашхэ о зыпшІыкІэ, уиныбджэгъухэр, е пшыхэр, е уиблагъэхэр, е уигъунэгъу байхэр къемыгъэблагъэх. Ахэр къебгъэблагъэхэмэ, афэпшІагъэр къыпфашІэжьынэу урагъэблэгъэжьэнкІи мэхъу. 13 Ау ешхэ-ешъошхо зыпшІыкІэ, тхьамыкІэхэр, сэкъатхэр, лъащэхэр, нэшъухэр къегъэблагъэх. 14 АфэпшІагъэр ахэмэ къыпфашІэжьын зэрамылъэкІырэм пае, сыхьатмафэ уежьагъ. Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэр къызытэджыжьхэкІэ, афэпшІагъэр Тхьэм къыпфишІэжьыщт.

 

Ешхэ-ешъошхом ехьылІэгъэ гъэсэпэ тхыдэр

(Маттэ 22:1-10)

 

15Хьисэ игъусэхэу Іанэм пэсхэм ащыщэу зыгорэм мыр зызэхехым, къыІуагъ:

–Тхьэм и Тетыгъошхо къызыскІэ, адрэ хьакІэхэм ягъусэу Іанэм пэсыщтыр сыхьатмафэ ежьагъ.

16–Зы лІы горэм ешхэ-ешъошхо ышІыгъ, – риІуагъ Хьисэ а лІым, –цІыфыбэхэри къыригъэблэгъэнхэу ариІуагъ. 17 Ешхэ-ешъошхор зыщаублэщт сыхьатыр къызэсым, зы унэІут горэ къыригъэблэгъэнхэу зэриІогъэгъэ

цІыфхэм адэжь мырэущтэу ариІонэу ыгъэкІуагъ: «Джы шъукъеблагъ, пстэури хьазыр».

18–Ау къафагъэгъунхэм пае, зэпстэури зэфэдэу лъаІохэу аублагъ. Апэрэм риІуагъ: «Сэ зы хьасэ къэсщэфыгъ, ар сыкІоу зэсымыгъэлъэгъумэ хъущтэп. Къысфэгъэгъу».

19 –Адрэм къыІуагъ: «ЦуипшІ къэсщэфыгъэшъ, язэрэщыт згъэунэфынэу сэкІо пэт. Къысфэгъэгъу».

20–Ящэнэрэми къыІуагъ: «Сэ шъуз къэсщагъэшъ, сыкъэкІон слъэкІыщтэп».

21 –Джащыгъум унэІутым къыгъэзэжьи, хъугъэ-шІагъэр итхьаматэ къыриІожьыгъ. КъызыреІожьым, бысымыр къэгубжи, унэІутым риІуагъ: «ПсынкІэу къалэм иурамышхохэмрэ иурам цІыкІухэмрэ атехьи, тхьамыкІэхэр, сэкъатхэр, нэшъухэр, лъащэхэр мо къащэх».

22–УнэІутым къызегъэзэжьым, къыІуагъ: «Тхьаматэ, уиунашъо згъэцэкІагъэ, ау джыри тІысыпІэ нэкІхэр щыІэх».

23 –Джащыгъум тхьаматэм унэІутым риІуагъ: «Гъогухэмрэ гъогу лъагъохэмрэ атехьи, сиунэ из хъуным пае, уапэ къифэрэ цІыфхэр къэкІонхэу шІы. 24Сэ шъосэІо, а цІыфхэу сэ къезгъэблэгъэнхэу зэсІогъагъэхэм ащыщэу зи сиІанэ къыхэІэнэп».

–Сыда пІомэ кьеблэгъагъэхэр бэ, ау къыхэхыгъэу щытхэр макІэх,– къыпигъэхъожьыгъ Хьисэ.

 

Хьисэ игъогу рыкІоным къын щэчыныгъэу хэлъыр

(Маттэ 10:37-38)

 

25 ЦІыф купышхохэр Хьисэ игъусэхэу кІощтыгъэх. Хьисэ зафигъази, ахэмэ ариІуагъ:

26–Хэт щыщми садэжь къакІоу, зянэ, зятэ, зишъуз, зибынхэр, зышхэр, зышыпхъухэр шІу зэрилъэгъухэрэм нахьи, зыпси шІу зэрилъэгъурэм нахьи, сэ нахьышІу сызымылъэгъурэр сигъогу рыкІохэрэм ащыщ хъун ылъэкІыщтэп. 27Хэти зикъащ зезыхьэу, сэ сауж къырымыкІорэм сэ сигъогу рыкІохэрэм ащыщ хъун ылъэкІыщтэп.

28–Шъуащыщэу зыгорэм унэ плъэпІэ лъагэ ышІынэу фае хъумэ, ыпэрапшІэу тІысэу, тефэщтым еплъэу, а унэр зэрэригъэкъун ахъщэ иІэмэ, зэупчІыжьын фаеба? 29Арэущтэу ымышІэмэ, лъапсэр ыгъэуцугъэу, ащ унэр ыухын зимылъэкІыкІэ, ар къэзылъэгъурэ цІыф пстэури къыдэхьащхыхэу, 30мырэущтэу аІощт: «Мы лІым унэр ышІэу ригъэжьагъ, ау фэухыгъэп».

31 –Ащ фэдэуи, зы пачъыхьэ горэм нэмыкІ пачъыхьэ горэм зао ришІылІэнэу ыгу хэлъмэ, ыпэ рапшІэу тІысынышъ, дзэлІ мин тІокІ зиІэ пыеу къыфакІорэм ежьым идзэлІ минипшІыкІэ пэуцушъущтмэ, егупшысын фаеба? 32Пэуцун ымылъэкІмэ, пыир чыжьэу щытэу, лІыкІохэр фигъэкІонхэшъ, зэшІужьынхэу ригъэлъэІущтых. 33Ащ фэдэу шъуащыщэу хэти иІэ пстэури къэзымыгъанэрэр сэ сигъогу рыкІохэрэм ащыщ хъун ылъэкІыщтэп.

 

Щыугъэ зыхэмылъ щыгъур

(Маттэ 5:13; Марк 9:50)

 

34–Щыгъур дэгъу. Ау щыгъум ищыугъэ хэкІымэ, сыдэущтэу ищыугъэ ащ хэплъэхьажьыщт? 35 Хьасэмрэ ебзымрэкІэ нахьышІу хъущтэп, чІадзыжьы нахь.

–РыдэІонэу тхьакІумэ зиІэм зэхерэх.