Des1Des2Des3Des4Des5Des6

16

ЯПШІЫКІУХЭНЭРЭШЪХЬ

 

ЛІы баим иунэзехьэ тхьагъэпцІым ехьылІэгъэ гъэсэпэ

Тхыдэр

 

–ЛІы бай горэм унэзехьэ горэ иІагъ,– ариІуагъ Хьисэ игъогу рыкІохэрэм. –«Мы лІым уимылъку пшІуегъэкІоды», аIуи, цІыфхэм лІы баим раІуагъ. 2Арэущтэу лІы баир иунэзехьэ къеджи риІуагъ: «О къыохьылІагъэу сыд мы зэхэсхырэр? Симылъку зэрэзепхьэгъэ шІыкІэр сэгъэлъэгъу. Джы нэуж симылъку о зепхьэ хъущтэп».

3 –Унэзехьэм ышъхьэ фиІожьыгъ: «Сыда сэ сшІэщтыр? Ситхьаматэ сиІоф сІехыжьы. ЧІыгур стІынэу кІуачІэ икъун сиІэп, сылъэІонэуи сэукІытэ. 4СиІоф сІихыжьмэ, сшІэщтыр джы сэшІэ, цІыфхэм яунэхэм сырагъэблэгъэным пае».

5 –Арэущтэу унэзехьэр цІыфхэу итхьаматэ ичІыфэ зытелъхэм зырызэу къяджи, ахэмэ ащыщэу апэрэм риІуагъ: «Ситхьаматэ ичІыфэу сыд фэдиза птелъыр?»

6– ЧІыфэр зытелъ лІым къыІуагъ: «Дэгъэ къошынишъэ стелъ».

–Адрэм риІожьыгъ: «Мары уичІыфэ тхылъ къэштэжьи, тІыси, псынкІэу шъэныкъо итх».

7 –ЕтІанэ унэзехьэм нэмыкІ зыгорэми риІуагъ: «О чІыфэу сыд фэдиза птелъыр?»

–Ащ къыІуагъ: «Коц дзыуишъэ стелъ».

–Адрэм риІожьыгъ: «УичІыфэ тхылъ къэштэжьи, тІокІиплІ итх».

8–Арэущтэу зэхъум, тхьаматэр иунэзехьэ тхьагъэпцІым щытхъужьыгъ, ІушыгъэкІэ зэрэзекІуагъэм пае, сыда пІомэ, мы дунаим ицІыфхэр ежьхэр зэрэзэдэзекІохэрэмкІэ нэфынэ шъыпкъэм щызекІорэ цІыфхэм анахьи нахь Іушых. 9Ау сэ шъосэІо, дунэе мылъкумкІэ ныбджэгъухэр зэжъугъэгъотых, а мылъкур зышъуухыкІэ, мыкІодыжьын псэупІэм шъурагъэблэгъэным пае.

10–Іоф макІэхэмкІэ узщыгугъышъунэу щыт цІыфым ІофыбэхэмкІи ущыгугъышъущт, Іоф макІэхэмкІи узщыгугъышъунэу щымыт цІыфым ІофыбэхэмкІи ущыгугъышъущтэп. 11Арэущтэу зыхъукІэ, дунэе мылъкур зешъухьанэу зыщыгугъышъунхэ цІыфхэу шъущымытыгъэмэ, ащыгъум мылъку шъыпкъэр хэт шъо шъуІэ къизылъхьащтыр? 12 НэмыкІхэм ямылъкукІэ зыщыгугъышъунхэ цІыфхэу шъущымытыгъэмэ, шъо шъуимылъку зешъухьанэу хэта къышъозытыщтыр?

13 –Зы унэІутыр тхьэмэтитІум афэлэжьэн ылъэкІыщтэп; сыда пІомэ, е зыр ыуджэгъунышъ, адрэр шІу ылъэгъущт, е зым шъыпкъэу фыщытынышъ, адрэр зэрипэсыщтэп. Шъо Тхьэми ахъщэми шъуафэлэжьэн шъулъэкІыщтэп.

 

Тэурат хабзэмрэ Тхьэм и Тетыгъошхорэ

(Маттэ 11:12-13)

 

14Ахъщэр шІу дэдэу зылъэгъурэ фарисейхэм ар зэкІэ зызэхахым, Хьисэ дэхьащхыгъэх. 15 Ау Хьисэ ахэмэ ариІуагъ:

–Шъорыба, шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэм зафэзыгъадэхэу, цІыфмэ апашъхьэ зафэу зыщызыгъэлъагъохэрэр, ау Тхьэм шъо шъугухэм арылъыр ешІэ; сыда пІомэ цІыфмэ агъэлъапІэрэ Іофхэр Тхьэм ыдэжькІэ лъэшэу пыутых.

16–Пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ итхэмрэ пегъымбархэм атхыгъэхэм арытхэмрэ Тхьэм фэлажьэрэ цІыфхэм агъэІугъэх, умэхъэкІо Иуан имафэхэм анэсыфэ. Ащ къыщегъэжьагъэу Тхьэм и Тетыгъошхо ехьылІэгъэ къэбарышІур агъэІу, хэти а Тетыгъошхом ыІэчІэгъ чІэхьаным гузэжъогъукІи ыуж ит. 17Ау пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ ит хьарыфхэм анахь цІыкІур хэкІодыкІыным нахьи, уашъори чІылъэри нахь кІодыжьыщтых.

 

Шъхьэгъусэ тІупщыжьыным ехьылІагъ

(Маттэ 5:32; 19:9; Марк 10:11,12)

 

18–Хэтми зишъуз зытІупщыжьэу, нэмыкІ бзылъфыгъэ къэзыщэжьырэм зинэ ышІагъэу мэхъу. Ащ фэдэу хэтми лІы горэм ытІупщыжьыгъэ шъуз къэзыщэжьырэм зинэ ышІагъэу мэхъу.

 

ЛІы баимрэ Лазарырэ

 

19–ЛІы бай горэ щыІагъ. Ар щыгъынхэм анахь лъапІэхэмкІэ фэпагъэу, мафэ къэси ешхэ-ешъошхо ышІыщтыгъ. 20ЛІы баим икъэлапчъэ дэжь зы лІы тхьамыкІэ горэ, Лазар ыцІэу, ыкІышъо бэгухэр тетхэу щылъыгъ. 21А лІы тхьамыкІэм лІы баем иІанэ къетэкъохыгъэхэмкІэ имэлэкІалІэ ыгъэуцунэу шІоигъуагъ. Хьэхэри къекІуалІэхэти, ибэгухэр абзэихьащтыгъэх.

22–ЛІы тхьамыкІэр дунаим ехыжьыгъ, мэлэІичхэми ар Ибрахьимэ ыдэжь ахьыгъ. ЛІы баири дунаим ехыжьи, чІалъхьажьыгъ. 23 А лІы баир гугъушхо хэтэу, лІагъэхэм ячІыпІэ щыІэу къыдэплъыий, Лазари бгъодэсэу, Ибрахьимэ ылъэгъугъ. 24Ар зелъэгъум джагъэ: «Тятэ Ибрахьимэ, гукІэгъу къысфэшІи, Лазар къысфэгъакІуи, ащ ыІэхъомбапэ псым херэгъауи, сыбзэгу ерэгъэучъыІ, сыда пІомэ мы машІом сыхэтэу къинышхо сэлъэгъу».

25–Ау Ибрахьимэ къыІуагъ: «СикІал, угу къэгъэкІыжь, дунаим узытетым, уиІэхьышІу щыбгъотэу зэрэщытыгъэр, ау Лазар ащ фэдэу къин ыхьэу зэрэщытыгъэр. Ау джы ащ ыгу зыгъэрэзэн Іофхэр егъотыжьых, о къинышхом ухэт. 26Ащ нэмыкІэуи шъоррэ тэррэ тазыфагу тІуакІэ дэлъ, мыщ дэжьым къикІыхэу шъуадэжь кІонхэу фаехэр мыкІошъунхэм пае. Ащ фэдэу шъуадэжь къикІэу тадэжь зи къэкІошъурэп».

27–Арэущтэу зеІом, лІы баим къыІуагъ: «Ащыгъум тят, сыолъэІу, сятэ иунэ Лазар гъакІо, 28сыда пІомэ сэ шитф сиІ. Мы къинышхо щэчыпІэм ахэри къэмыкІонхэм пае, фэсакъынхэу агурерэгъаІу».

29–Ау Ибрахьимэ къыриІожьыгъ: «Пегъымбар Мусэ ытхыгъэмрэ адрэ пегъымбархэм атхыгъэхэмрэ яІэх, ахэмэ ярэдэІух».

30–Ау лІы баим къыІуагъ: «Хьау, тятэ Ибрахьимэ, ау лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэу зыгорэм ыгъэзэжьмэ, ахэмэ япсэкІодхэм афыкІэгъожьыщтых».

31 –Ибрахьимэ къыриІожьыгъ: «Пегъымбар Мусэмрэ адрэ пегъымбархэмрэ ямыдэІухэмэ, зыгорэ лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыщтми, ашІошъ хъущтэп».