Des1Des2Des3Des4Des5Des6

17

ЯПШІЫКІУБЛЭНЭРЭШЪХЬ

 

ЦІыфхэм псэкІод ашІэнэу дэзыхьыхырэ Іофхэм, псэкІод гъэгъуным, шІошъхъуныгъэм, ІорышІэным яхьылІагъ

(Маттэ 18:6-7, 21-22; Марк 9:42)

 

–ЦІыфхэм псэкІод ашІэнэу дэзыхьыхырэ Іофхэр къэхъунхэ фае, ау а Іофхэр къызпкъырыкІырэ цІыфыр сыхьатмыгъо ежьагъ, ариІуагъ Хьисэ игъогу рыкІохэрэм. 2 –А цІыфым мы цІыкІухэм ащыщэу зыгорэм псэкІод ышІэнэу дихьыхыным нахьи, мыжъо шъхьал ежьым ыпшъэтыкъ кІэрашІэу хым хадзагъэмэ, ежьымкІэ нахьышІущтыгъ. 3 Арышъ, шъузфэсакъыжь.

–О пшы* псэкІод ышІэмэ, ар зэрэпсэкІодыр еІожь, ыкІи ар кІэгъожьмэ, фэгъэгъу. 43ы мафэм ыкІоцІы гъогогъуиблэ оркІэ псэкІод ышІэмэ, къыгъэзэжьэу, «СыкІэгъожьыгъ», ыІомэ, фэгъэгъужь.

5–ШІошъхъуныгъэу тиІэм къытфыхэгъахъу!– аІуи, апостолхэм* Зиусхьаным къыраІуагъ.

6–Горчицацэм* фэдизэу шІошъхъуныгъэ шъуиІэу, мы ынджыр чъыгым, «Зыкъыхэтхъыжьи, хым зыщыхэшІэжь», ешъуІомэ, къышъодэІущт,– къыІуагъ Зиусхьаным.

7 –Шъуащыщэу зыгорэм унэІутэу иІэр жъоу е мэлхэр ыгъэхъухэу тІон. А унэІутыр губгъом къызикІыжькІэ, «ПсынкІэу къакІуи, Іанэм къыпытІысхь», риІона? 8Ар хэгъэкІыри, риІощтыр мыры: «Пчыхьэшъхьашхэ къысфэгъэхьазыри, уицыякІэ дэупкІи, сэшхэфэ, сешъофэ, къысшъхьэщыт. Ащ нэужым о ушхэни уешъони уфит». 9УнэІутым унашъоу фэпшІыгъэр зэригъэцэкІагъэм пае, щытхъу фэпшІыщта? Сыгугъэрэп. 10Ащ фэдэу шъори унашъоу Тхьэм къышъуфишІыгъэр зыжъугъэцэкІэрэ ужым, мырэущтэу шъуІон фае: «Тэ тыунэІут ныІэп. Тэ тшІагъэр тшІэн фаеу щытыр ары ныІэп».

 

17:3 О пшы – шыхэр зы диным рыкІохэрэр ары.

17:5 апостолхэр – еплъ 6:13.,

17:6 горчицэ – арапыбзэкІи тыркубзэкІи «хъардэл» зыфаІорэр ары.

 

Хьисэ шъоджэ уз Іаер зиІэ лІы нэбгырипшІ зэригъэхъужьыгъэхэр

 

11 Хьисэ Ерусалим кІозэ, Самарие хэкумрэ Галилей хэкумрэ азыфагу кІоцІырыкІыщтыгъ. 12Къуаджэ горэм дахьэ пэтызэ, шъоджэ уз Іаер зиІэ лІы нэбгырипшІ къыІукІагъэх. Чыжьэу къэуцухи, 13 мэкъэшхокІэ къэджагъэх:

–Хьисэ, тхьаматэ, гукІэгъу къытфэшІ!

14Ахэр зелъэгъухэм, Хьисэ къыІуагъ:

–ШъукІуи, дин пащэхэм зяжъугъэлъэгъу.

Ахэр гъогум рыкІохэзэ, къабзэу хъужьыгъэх.

15Ахэмэ ащыщэу зым зэрэхъужьыгъэр зелъэгъум, мэкъэшхокІэ Тхьэм щытхъу фишІэу къыгъэзэжьыгъ. 16Хьисэ ылъакъохэм адэжь бгъэгукІэ зыкъыщыридзыхи, щытхъу фишІыгъ. А лІыр Самарие хэкум* щыщыгъ.

17 –НэбгырипшІыр къабзэу хъужьыгъэхэба?– къыІуагъ Хьисэ. –Адрэ нэбгырибгъур тыдэ къэнагъэха? 18Мы лІы хымэ закъом нэмыкІ къыгъэзэжьэу, Тхьэм щытхъу фишІынэу зи къахэкІыгъэп, ара?

19ЕтІанэ Хьисэ а лІым риІуагъ:

–Тэджи кІожь, уишІошъхъуныгъэ уигъэхъужьыгъ.

 

Тхьэм и Тетыгъошхо къызэрэкІощтыр

(Маттэ 24:23-28, 37-41)

 

20 –Тхьэм и Тетыгъошхо сыдигъо къэкІощта?– аІуи, фарисейхэр Хьисэ къызеупчІыхэм, ащ ариІожьыгъ:

–Тхьэм и Тетыгъошхо нэрылъэгъоу къэкІощтэп, 21 цІыфхэми, «Мары, ар мыщ дэжьым щыІ», е «Муары, модэ щыІ», аІощтэп. Сыда пІомэ Тхьэм и Тетыгъошхо шъо къышъухэт.*

22ЕтІанэ Хьисэ игъогу рыкІохэрэм ариІуагъ:

–ЦІыф Лъэпкъым ы Къо* имафэхэм ащыщэу зы мэфэ закъо нэмыІэми шъулъэгъу зышъушІоигъо мафэхэр къэкІощтых, ау ар шъулъэгъущтэп. 23 «Мары, ЦІыф Лъэ

 

17:16 Самарие хэкур – еплъ 9:52.

17:21 Тхьэм и Тетыгъошхо шъо къышъухэт – е шъо шъугухэм арылъ. Еплъ 6:20.

17:22 ЦІыф Лъэпкъым ы Къо – еплъ 5:34.

 

ЦIыф Лъэпкъым ы Къо мыщ дэжьым щыІ», е «Муары, модэ щыІ», къышъуаІощт, ау ащ дэжьым шъумыкIу, а цІыфхэми шъуакІэлъымычъ; 24сыда пІомэ зы ошъокъуапэм къыщегъэжьагъэу адрэ ошъокъуапэм нэс пчыкІэм* дунаир зэригъэнэфырэм фэдэу, ежьыр къызыкІожьыщт мафэм ыдэжь ЦІыф Лъэпкъым ы Къо къэлъэгъожьыщт. 25Ау ыпэ рапшІэу къиныбэ ыщэчын фаеу щыт, джырэ цІыфхэми ежьыр зэрамыпэсын фаеу щыт.

26 –Пегъымбар Нухьэ имафэхэм адэжь Іофхэр зэрэщытыгъэхэм фэдэу, ЦІыф Лъэпкъым ы Къо дунаим къызыкІожьыным ыпэрэ мафэхэм адэжь Іофхэр щытыщтых. 27 ЦІыфхэр шхэщтыгъэх ыкІи ешъощтыгъэх, къащэщтыгъ ыкІи дакІощтыгъэх, Нухьэ къухьэм зитІысхьэгъэ мафэм нэсыфэкІэ. ЕтІанэ псы къиугъэшхор* къакІуи, ахэр зэкІэ ыгъэкІодыгъэх.

28–Пегъымбар Лут* имафэхэм адэжь Іофхэри ащ фэдэу щытыгъэх: ЦІыфхэр шхэщтыгъэх ыкІи ешъощтыгъэх, щэщтыгъэх ыкІи щафэщтыгъэх, чІыгуми хапхъэщтыгъэх, унэхэри ашІыщтыгъэх. 29Ау Лут Содом къалэм зыдэкІыгъэ мафэм машІорэ тхъомзашхъорэ уашъом къыщещхыхи, ахэр зэкІэ ыгъэкІодыгъэх.

30–ЦІыф Лъэпкъым ы Къо къызылъэгъожьыщт мафэм ыдэжьи Іофхэр ащ фэдэ къабзэу щытыщтых. 31А мафэм унашъхьэм тетыр ихьапщыпхэу унэм илъхэр зыдихьынхэу унэм ерэмыхьажь. Губгъом итыми унэм къерэмыгъэзэжь. 32Лут ишъуз* къехъулІагъэр шъугу къэжъугъэкІыжь. 33Хэтми зыпсэ мыкІодэу къызэригъэнэжьыщтым ыуж итым ыпсэ шІокІодыщт, ау хэти зыпсэ зышІокІодырэм ыпсэ мыкІодэу къыгъэнэжьыщт. 34Сэ шъосэІо, а чэщым нэбгыритІу зы пІэм хэлъыщтых. Язырэр мэлэІичхэм уашъом дахьыещт, адрэри къагъэнэщт. 35БзылъфыгъитІу зэдэхьаджэщтых, язырэр мэлэІичхэм уашъом дахьыещт, адрэри къагъэнэщт. 36 НэбгыритІури губгъом итыщтых, язырэр мэлэІичхэм уашъом дахьыещт, адрэри къагъэнэщт.

 

17:24 пчыкІэ – шыблэм инэфын ары.

17:27 псы къиугъэшхор – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 7:6-23.

17:28-29 пегъымбар Лут – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхы-гъэм 19:15-25.

17:32 Лут ишъуз – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:26.

 

 

37Тыда ар зыщыхъущтыр, Зиусхьан?– къыраІуагъ Хьисэ.

Хьайуан псэхалІэр зыдэщыІэм бгъэжъхэри щызэрэугъоищтых,-- ариІожьыгъ Хьисэ.