Des1Des2Des3Des4Des5Des6

19

ЯПШІЫКІУБГЪОНЭРЭШЪХЬ

 

Хьисэрэ Закхейрэ

 

Ащ нэужым Хьисэ Ерихон къалэм дэхьагъэу ащ кІоцІырыкІыщтыгъ. 23акхей зыцІэу зы лІы горэ ащ дэсыгъ. Ар хьакъулахь ахъщэр хэзыххэрэм япащэхэм ащыщыгъ, цІыф баеуи щытыгъ. 3 Хьисэ хэтми зыщыщыр зэригъэлъэгъумэ шІоигъуагъ, арышъхьэкІэ ежьыр лІы мылъагэу щытыти, цІыф купышхом хэтэу зи ылъэгъун ылъэкІыщтыгъэп. 4Арыти, цІыфхэм апэ ишъи, ынджыр чъыг горэм дэпшыягъ, Хьисэ ылъэгъуным пае, сыда пІомэ Хьисэ а гъогумкІэ блэкІын фэягъ.

5Хьисэ а чІыпІэм зынэсым, дэплъыий, Закхей риІуагъ:

–Закхей, псынкІэу къех, непэ уадэжь себлэгъэн фае.

63акхей псынкІэу къехыжьи, игуапэу иунэ Хьисэ ригъэблэгъагъ. 7 ЦІыф пстэуми ар залъэгъум, агу емыІоу аІуагъ:

–ПсэкІод зышІэрэм ыдэжь хьакІэу ихьагъ.

83акхей къэтэджи, Зиусхьан Хьисэ къыриІуагъ:

–Мо къэдаІолъ, Зиусхьан! Симылъку ызыныкъо тхьамыкІэхэм ястыщт. Зы Іоф горэмкІэ цІыф горэ згъэпцІагъэмэ, фэдиплІ ар фэспщыныжьыщт.

9ЦІыфхэр мыкІодхэу къэзыгъэнэжьырэр непэ мы унагъом ыдэжь къэкІуагъ,– риІуагъ Хьисэ Закхей, –сыда пІомэ мы лІыри Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм ащыщ. 10Сыда пІомэ ЦІыф Лъэпкъым ы Къо къызфэкІуагъэр цІыфхэу кІодыгъэхэм алъыхъунышъ, мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэр ары.

 

Минэ зыцІэ ахъщэхэм яхьылІэгъэ гъэсэпэ тхыдэр

(Маттэ 25:14-30)

 

11 ЦІыфхэр Хьисэ гущыІэхэу къыІохэрэм ядэІухэ зэхъум, мы гъэсэпэ тхыдэр къыпигъэхъуагъ; сыда пІомэ Хьисэ Ерусалим игъунэгъоу щытыгъ, Тхьэм и Тетыгъошхо ардэдэм къэлъэгъонэуи цІыфхэр гугъэщтыгъэх. 12Арэущтэу зэхъум, Хьисэ къыІуагъ:

Зы пщы горэ зы хэгъэгу чыжьэ горэм кІонэу щытыгъ, ежь ихэгъэгу пае пачъыхьэ заригъэшІынышъ, етІанэ къыгъэзэжьыным пае. 13 ДэкІыным ыпэкІэ, иунэІутхэм ащыщхэу нэбгырипшІ къяджи, минэ* зыцІэ ахъщэ зырыз арити ариІуагъ: «Къэсэгъэзэжьыфэ, мы ахъщэмкІэ къэшъущэф ыкІи шъущэ».

14Ау мы пщым ихэгъэгу щыщ цІыфхэм ежьыр ауджэгъущтыгъэти, «Мы лІыр пачъыхьэ къытфэхъунэу тыфаеп», аІоу арагъэІонэу лІыкІохэр пщым ыужкІэ а хэгъэгум агъэкІуагъэх.

15Ащ пае къэмынэу а пщыр пачъыхьэу агъэнэфагъ. ЕтІанэ пщым къызегъэзэжьым, унэІутхэу ахъщэхэр зэритыгъагъэхэм къяджагъ. Ахэмэ ащыщэу хэти ищэн-щэфэн ІофкІэ ыгъэхъагъэхэр зэригъашІэмэ шІоигъуагъ.

16Апэрэ унэІутыр къакІуи къыІуагъ: «Тхьаматэ, къысэптыгъэ минэ ахъщэмкІэ фэдипшІ къэзгъэхъагъ».

17Тхьаматэм ащ риІуагъ: «Дэгъоу пшІагъэ, сиунэІут дэгъу! Іоф макІэхэмкІэ сызщыгугъышъунэу лІэу узэрэщытыгъэм пае, къэлипшІ къыпІэкІэслъхьащт».

18ЯтІонэрэ унэІутыр къакІуи къыІуагъ: «Тхьаматэ, къысэптыгъэ минэ ахъщэмкІэ фэдитф къэзгъэхъагъ».

19Тхьаматэм ащ риІуагъ: «Къэлитф о къыпІэкІэслъхьащт».

20Ящэнэрэ унэІутри къакІуи къыІуагъ: «Тхьаматэ, мары о уиминэ ахъщэ. Хъэдэн горэм кІоцІысщыхьи, щызгъэлъыгъ. 21ЛІы пхъашэу узэрэщытым пае, сыкъыпщыщынагъ. УмыгъэтІылъыгъэр къэоштэжьы, чІыгум о хэмыпхъагъэри къэохыжьы».

22–Итхьаматэ ащ риІуагъ: «О уигущыІэхэмкІэ узгъэмысэщт, о унэІут бзадж!

 

19:13 минэ дышъэ ахъщэу лэжьакІом мэзищкІэ лэжьапкІэу ратыщтыгъэр ары.

 

О пшІэщтыгъ сэ лІы пхъашэу сызэрэщытри, сымыгъэтІылъыгъэр къызэрэсштэжьырэри, чІыгум хэсымыпхъагъэр къызэрэсхыжьырэри. 23 Сиахъщэ банкым сыда о зыкІимылъхьагъэр? Ащыгъум къызысэгъэзэжьым, сиахъщэ хэхъуагъэу къычІэсхыжьыщтыгъ».

24ЕтІанэ тхьаматэм къыбгъодэтхэм ариІуагъ: «Мы лІым минэ ахъщэр Іышъухи, минэ ахъщипшІ зиІэм ешъут».

25Ахэмэ раIуагъ: «Тхьаматэ, минэ ахъщипшІ ащ иІахэба

26Тхьаматэм къыІожьыгъ: «Сэ шъосэІо, Тхьэм хэт щыщми зиІэм нахьыбэ къыритыщт, ау Тхьэм зи зимыІэм иІэ тІэкІури Іихыжьыщт. 27Ау джы сэ сипыйхэу пачъыхьэ сафэхъунэу фэмыягъэхэр къашъущэхи, сапашъхьэ щышъуукІых».

 

Щытхъушхо иІэу, Хьисэ Ерусалим зэрэдэхьагъэр

(Маттэ 21:1-11; Марк 11:1-11; Иуан 12:12-19)

 

28Хьисэ а гущыІэхэр къызеІохэм ыуж, Ерусалим дэкІоенэу игъогу техьажьыгъ. 29Елеон зыцІэ Іуашъхьэм Іус къуаджэхэу Виффагиерэ Вифаниерэ зыцІэхэм Хьисэ ягъунэгъу зэхъум, игъогу рыкІохэрэм ащыщхэу нэбгыритІу ыпэкІэ ыгъэкІуагъэх, 30мырэущтэу ариІозэ:

–ШъуапэкІэ ит къуаджэм шъудахь. Шъузэрэдахьэу щыд къунанэу зы цІыф ныбжьи зытемытІысхьагъэр епхыгъэу шъуапэ къифэщт. Ар къыкІэрышъутІэтыкІи, мо къашъущэ. 31«Сыд ар къызыкІыкІэрышъутІэтыкІырэр?» ыІоу, зыгорэ къышъоупчІымэ, мырэущтэу ешъуІу: «Зиусхьаныр ащ фай».

32 А лІыкІуитІур кІохи, Хьисэ зэрариІуагъэм тетэу зэкІэ къагъотыгъ. 33Щыд къунаныр къызыкІэратІэтыкІым, ар зиехэм къараІуагъ:

–Сыда щыд къунаныр зыкІыкІэрышъутІэтыкІырэр?

34 –Зиусхьаныр ащ фай,– къаÍуагъ ахэмэ.

35 ЕтІанэ щыд къунаныр Хьисэ дэжь къащи, ящыгъынхэр тыралъхьахи, Хьисэ тырагъэтІысхьагъ. 36Хьисэ щыд къунаным тесэу кІо зэхъум, цІыфхэм ящыгъынхэр гъогум фытыраубгъощтыгъэх.

37Ерусалим игъунэгъоу гъогур Елеон Іуашъхьэм къызщехырэ чІыпІэм Хьисэ зынэсым, Іофышхо гъэшІэгъонхэу алъэгъугъэ пстэуми апае гушІохэу, мэкъэшхокІэ Тхьэм щытхъу фашІэу, игъогу рыкІорэ куп пстэуми аІоу аублагъ:

38 –Зиусхьаным ыцІэкІэ къакІорэ пачъыхьэм щытхъушхор ий! Мамырныгъэ уашъом щыІ! Анахь Иным щытхъушхор ий!* 39 ЦІыф купышхом хэтэу фарисей заулэмэ Хьисэ къыраІуагъ:

Дин гъэсакІу, уигъогу рыкІохэрэм щагъэтынэу яІу!

40Сэ шъосэІо,– къыІожьыгъ Хьисэ, –ахэмэ щагъэтмэ, мыжъохэр къэкуощтых.

41 Хьисэ Ерусалим нахь игъунэгъу къэси, къалэр зелъэгъум, ащ фэгъызэ къыІуагъ:

42О мамырныгъэ къыпфэзыхьыщт Іофхэр непэ пшІагъоет, ау джы о унэхэм ахэр ашІогъэбылъыгъэу щытых; 43сыда пІомэ, уипыйхэм пытапІэхэмкІэ укъызыщауцухьащт мафэхэр къыпфэкІощтых. Ахэмэ о укъаухъурэищт, тэдрэ лъэныкъокІи къыптезэрэгъэбэнэщтых. 44 Уипыйхэм ори уибынхэу къыбдыдэсхэри шъуагъэкІодыщт, мыжъуитІу зэтелъэуи къагъэнэщтэп, умыкІодэу Тхьэм укъызигъэнэжьын уахътэр къызэрэпфифагъэр къызэрэбгурымыІуагъэм пае.

 

Хьисэ щэн-щэфакІохэр Тхьэм иунэшхо къызэрэчІифыгъэхэр

(Маттэ 21:12-17; Марк 11:15-19; Иуан 2:13-22)

 

45 ЕтІанэ Хьисэ Тхьэм иунэшхо чІахьи, щэн-щэфакІохэр* къычІифхэу ыублагъ. 46Ахэмэ ариІуагъ:

–Тхьэм къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт:* «Сэ сиунэ тхьэлъэІупІэу щытыщт». Ау шъо «хъункІэкІо гъэбылъыпІэм»* фэдэу шъушІыгъэ.

 

19:38 Еплъ Сэбур (Псалтыр) 118:25-26 (урыс библиемкІэ 117:25-26).

19:45 щэн-щэфакІохэр – ахэмэ къурмэныпхъэ былымхэр Тхьэм иунэшхо ищагу щащэщтыгъэх.

19:46 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Ешай тхылъэу ытхыгъэм 56:7.

19:46 хъункІэкІо гъэбылъыпІэ – еплъ Пегъымбар Иеремие тхылъэу ытхыгъэм 7:11.

 

47Мафэ къэси Тхьэм иунэшхо чІэтэу, Хьисэ цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэщтыгъэх. АрышъхьакІэ дин пэщэшхохэм, Тэурат егъэджэкІо пащэхэм, адрэ тхьаматэхэу цІыфмэ яІэхэм Хьисэ зэрагъэкІодыщт шІыкІэм лъыхъухэу аублагъ, 48ау цІыф пстэуми ягуапэу Хьисэ едэІущтыгъэхэти, мыхъунэу рашІэнэу зи агъотыгъэп.