Des1Des2Des3Des4Des5Des6

20

ЯТЮКІЭНЭРЭШЪХЬ

 

Джурт тхьаматэхэр Хьисэ итетыгъо къезытыгъэмкІэ

къызэреупчІыгъэхэр

(Маттэ 21:23-27; Марк 11:27-33)

 

Мафэ горэм Тхьэм иунэшхо чІэтэу, Хьисэ цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэхэзэ, къэбарышІур аригъэІущтыгъэ. Джащыгъум дин пэщэшхохэмрэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ нахьыжъхэр ягъусэхэу къыбгъодахьэхи къеупчІыгъэх:

2КъытаІу, мы Іофхэр пшІэнхэу фитыныгъэр тыда къыздипхыгъэр, е ахэр пшІэнхэу тетыгъор хэта о къыозытыгъэр?

3Сэри шъо зы Іоф горэкІэ сышъоупчІыщт,– ариІожьыгъ Хьисэ. –ПэгъокІ къысэшъут. 4Иуан цІыфхэр ыумэхъынхэу хэта къэзыгъэкІуагъэр, цІыфхэр ара, хьауми Тхьэр ара?

5 –«Тхьэр ары Иуан къэзыгъэкІуагъэр», тІомэ, «Адэ, сыд пае Иуан къыІуагъэхэр шъушІошъ мыхъугъэха?» къыІожьыщт,– аІозэ, ахэр зэупчІыжьыгъэх. 6–Ау «ЦІыфхэр ары къэзыгъэкІуагъэхэр», тІомэ, цІыф пстэури мыжъохэмкІэ къытаохэзэ, таукІыщт, сыда пІомэ Иуан пегъымбарэу зэрэщытыгъэр ашІошъ мэхъу.

7Арыти, –Иуан къэзыгъэкІуагъэр тшІэрэп,– къаІуагъ.

8Ащыгъум сэри шъосІощтэп, мы Іофхэр сшІэнхэу фитыныгъэр къыздисхыгъэр,– ариІожьыгъ Хьисэ.

 

СэнэшъхьэшІэ бзаджэхэм яхьылІэгъэ гъэсэпэ тхыдэр

(Маттэ 21:33-46; Марк 12:1-12)

 

9ЕтІанэ Хьисэ цІыфхэм мы гъэсэпэ тхыдэр афиІуатэу ыублагъ:

-ЛІы горэм сэнэшъхьэ хатэ ыгъэтІысхьи, сэнэшъхьашІэ* горэхэм аІэкІилъхьагъ. Ащ нэужым хымэ хэгъэгу горэм бэрэ къэтынэу кІуагъэ. 10Сэнэшъхьэ пычыжьыгъор къызэсым, исэнэшъхьэ Іахьэ къыратыжьынэу сэнэшъхьашІэхэм адэжь зы унэІут горэ ыгъэкІуагъ. Ау сэнэшъхьашІэхэр унэІутым къеохи, ІэнэкІэу къатІупщыжьыгъ. 11 Хатэр зием етІани зы унэІут горэ ыгъэкІуагъ, ау ащи къеохи, лые къырахи, ІэнэкІэу къатІупщыжьыгъ. 12ЕтІани ящэнэрэ унэІут горэ ыгъэкІуагъ. Ари къауІи, къыд афыжьыгъ.

13 –Джащыгъум сэнэшъхьэ хатэр зием къыІуагъ: «Сыда сшІэщтыр? Сэ шІу слъэгъурэ скъо кІасэр згъэкІон. Ащ лъытэныгъэ къыфашІынкІи мэхъу».

14Ау сэнэшъхьашІэхэм хатэр зием ыкъо залъэгъум, зэупчІыжьхи зэраІожьыгъ: «Мыры сэнэшъхьэ хатэр къызыфэнэжьыщтыр. Ар тэжъугъэукІи, сэнэшъхьэ хатэр тэ къытфэнэжьыщт». 15 Арэущтэу сэнэшъхьэ хатэм къыдадзыжьи къаукІыгъ.

Сэнэшъхьэ хатэр зием сыда ахэмэ аришІэщтыр?– къыпигъэхъожьыгъ Хьисэ. 16Ар къэкІонышъ, сэнэшъхьашІэхэр ыгъэкІодынхэшъ, сэнэшъхьэ хатэр нэмыкІхэм аІэкІилъхьащт.

Тхьэм ерэмыд!– къаІуагъ цІыфхэм ар зызэхахым.

17 Ау Хьисэ ахэмэ яплъи къыІуагъ:

Ащыгъум мы гущыІэхэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэм* сыда къарыкІырэр:

«Унэ зышІыхэрэм зэрамыпэсэу чІадзыжьыгъэ

мыжъор

мыжъо лъэпсэ дэдэу унэм фэхъугъ»?

18А мыжъом тефэрэр къызэпкъыриутыщт, ау зытефэрэр мыжъом ыщытІэщт.

 

20:9 сэнэшъхьашІэхэр – сэнэшъхьэ хатэм щылажьэхэрэр ары.

20:17 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр – еплъ Сэбур (Псалтыр) 118:22 (урыс библиемкІэ 117:22).

 

19Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ дин пэщэшхохэмрэ Хьисэ мы гъэсэпэ тхыдэр ежьхэм яхьылІагъэу къызэриІотагъэр къагурыІуагъэти, а сыхьат дэдэм Хьисэ къаубытынэу пылъыгъэх, ау цІыфхэм ащыщынэщтыгъэх.

 

Хьакъулахь ахъщэм ехьылІагъ

(Маттэ 22:15-22; Марк 12:13-17)

 

20Арыти, Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ дин пэщэшхохэмрэ Хьисэ еплъакІощтыгъэх, къуалъхьэкІи ащэфыгъэхэу, шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэм афэдэу тхьагъэпцІыгъэкІэ зызышІырэ цІыф куп фагъэкІуагъэх. Хьисэ хэкум ипщэу тетыгъор зиІэм ыІэ ІэкІагъэхьаным пае, зы гущыІэ горэм тыраубытэнэу гугъэщтыгъэх. 21 Ахэр Хьисэ къеупчІыгъэх:

–Дин гъэсакІу, о шъыпкъагъэр къызэрэпІорэри, цІыфхэм шъыпкъагъэр зэрябгъашІэрэри тэшІэ. ЦІыфхэм ятеплъэ уемыплъэу, цІыф пстэури уизэфэдэхэу щытых, шъыпкъагъэм тетэуи Тхьэм игъогу цІыфхэм яогъашІэ. 22Кайсарым* хьакъулахь ахъщэр етты хъущта, мыхъущта?

23 Ау Хьисэ ахэмэ ятхьагъэпцІыгъэ гу лъитагъэти ариІуагъ:

–Сыд пае сыхэжъугъэукъонэу шъупылъа? 243ы динар* ахъщэ сэжъугъэлъэгъу. Хэта зисурэт мыщ итыри, хэта зыцІэ мыщ тетхагъэри?

–Кайсарыр ары,– къаІуагъ ахэмэ.

25Ащыгъум Кайсарым иер Кайсарым ешъутыжь, Тхьэм иери Тхьэм ешъутыжь,– ариІуагъ Хьисэ.

26Арэущтэу цІыфхэм апашъхьэ гущыІэ горэм щытыраубытэнэу алъэкІыгъэп, пэгъокІэу Хьисэ аритыгъэри агъэшІагъозэ заушъэфыгъ.

 

20:22 Кайсар а лъэхъаным, Хьисэ къызэхъу нэужым я 14-37 илъэсхэм къакІоцІ, Тиверый зыцІэр Рим Кайсарэу щытыгъ.

20:24 динар – ар лэжьакІом имэфапкІэщтыгъ.

 

Саддукейхэр лІагъэхэм якъэтэджыжьын ехьылІагъэу Хьисэ къызэреупчІыгъэхэр

(Маттэ 22:23-33; Марк 12:18-27)

 

27 Саддукейхэу* лІагъэхэр къызэрэтэджыжьыщтхэр зышІошъ мыхъухэрэм ащыщхэу заулэ Хьисэ къыбгъодахьэхи къеупчІыгъэх:

28Дин гъэсакІу, пегъымбар Мусэ мырэущтэу къытфитхыгъ:* «ЛІы горэм ышы лІэу, бын имыІэу шъуз къыкІэнмэ, ышы унагъо фишІыным пае, а лІым шъузабэр къыщэжьын фае». 29Джы зэкъошибл щыІагъ. Ахэмэ ащыщэу апэрэм шъуз къыщагъ, ау бын къыкІэмынэу дунаим ехыжьыгъ. 30ЯтІонэрэми а шъузыр къыщэжьыгъ. Ащи бын къыкІэмынэу дунаим ехыжьыгъ. 31 Ящэнэрэми а шъузыр къыщэжьыгъ. Ащ фэдэуи яблэнэрэм нэс бын къакІэмынэу зэкІэри дунаим ехыжьыгъэх. 323эпстэуми ауж дэдэу шъузыри дунаим ехыжьыгъ. 33Джы лІагъэхэр къызытэджыжьхэкІэ, хэта зишъузыщтыр ар? Сыда пІомэ блыми шъузэу яІагъэшъ ары.

34–Джырэ цІыфхэм къащэх ыкІи дэкІох,– ариІожьыгъ Хьисэ ахэмэ. 35 –Ау лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьынхэшъ, адрэ дунаим щыпсэунхэу зифэшъуашэхэм шъуз къащэжьыщтэп, лІыми дэкІожьыщтхэп. 36Ахэр мэлэІичхэм афэдэх, лІэн алъэкІыжьыщтэп ыкІи лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэхэшъ, Тхьэм ибынхэу щытых. 37Ау лІагъэхэр къызэрэтэджыжьыщтхэр пегъымбар Мусэми нафэу къыгъэлъэгъуагъ. Сыда пІомэ пэнэ куандэм икъэбар* Тэурат хабзэм зэрыт чІыпІэм ыдэжь ит пегъымбар Мусэ Тхьэу Зиусхьаным «Ибрахьими, Исхьакъи, Якъуби я ТхьэкІэ» зэреджэрэр. 38Ащ къикІырэр Тхьэр псэухэмрэ лІагъэхэу зыфаІохэрэмрэ я Тхьэу зэрэщытыр ары; сыда пІомэ ежьым ыдэжькІэ пстэури псэух.

39Хьисэ ар къызеІом, Тэурат егъэджэкІо пащэхэм ащыщхэу заулэмэ къаІуагъ:

 

20:27 Саддукейхэр – дин пащэхэм ащыщхэу, диным пылъхэу зы тхьаматэ купэу щытыгъэх. Ахэмэ тхылъ лъапІэхэу алъытагъэхэр Тэурат хабзэм ит тхылъитфыр ары ныІэп.

20:28 Пегъымбар Мусэ мырэущтэу къытфитхыгъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 25:5-6.

20:37 пэнэ куандэм икъэбар – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 3:2-6.

 

–Дин гъэсакIу, дэгъоу къэпІуагъ.

40ЕтІанэ ащ нэмыкІыкІэ Хьисэ къеупчІыжьынэу хэти тегушхуагъэп.

 

Мэссихь хэта зыкъор?

(Маттэ 22:41-46; Марк 12:35-37)

 

41 Ащ дэжьым Хьисэ ахэмэ ариІуагъ:

–Мэссихь* Даутэ ыкъоу сыдэущтэу аІонэу хъугъа? 42, 43Сыда пІомэ ежь Даутэ мыщ фэдэу къызэриІуагъэр Сэбурым итба:*

«Тхьэу Зиусхьаным сэ си Зиусхьан къыриІуагъ:

О уипыйхэр лъэгукІэтын пфэсшІыхэфэ,

сэ сиджабгъукІэ къызготІысхь»?

44Ежь Даутэ Мэссихь «Си ЗиусхьанкІэ» еджэ,–къыпигъэхъожьыгъ Хьисэ. –Арэу зыхъукІэ, сыдэущтэу Мэссихь Даутэ ы Къоу хъура?

 

Хьисэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэм ямысагъэ къызэрэхигъэщыгъэр

(Маттэ 23:1-36; Марк 12:38-40; Лука 11:37-54)

 

45 ЦІыф пстэури Хьисэ къедэІухэ зэхъум, игъогу рыкІохэрэм ариІуагъ:

46–Тэурат егъэджэкІо пащэхэм шъуафэсакъ. Ахэмэ шъошэ кІыхьэхэр ащыгъхэу къакІухьаныр якІас. ЗэІукІэхэми ежьхэм аІэхэм цІыфхэр ащырагъэбэунхэр шІу алъэгъу. Синэгогухэм цІыфхэр защызэІукІэхэкІи, ешхэ-ешъошхохэм адэжьи тхьэмэтэ тІысыпІэхэр аубытынхэри шІу алъэгъу. 47 Шъузабэхэм яунэхэри къатырахых. ЦІыфхэм зыкъарагъэгъэшІэгъоным пае, ятхьэлъэІухэр агъэкІыхьэх. Тхьэм ахэмэ яфэшъуашэ инэу аригъэпщыныжьыщт.

 

20:41 Мэссихь – еплъ 2:26.

20:42-43 Сэбурым итба – еплъ Сэбур (Псалтыр) 110:1 (урыс библиемкІэ 109:1).