Des1Des2Des3Des4Des5Des6

22

ЯТЮКІЫРЭ ТІУНЭРЭШЪХЬ

 

Тхьэмэтэ Хэсэшхом щыщ тхьаматэхэм Хьисэ

тхьагъэпцІыгъэкІэ аукІынэу гухэлъ зэрашІыгъэр

(Маттэ 26:1-5, 14-16; Марк 14:1-2, 10-11; Иуан 11:45-53)

 

Хьалыгъу Мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэшхо мафэхэу ПасхъэкІэ заджэхэрэр* къэблэгъагъэх. 2Дин пэщэшхохэмрэ Тэурат егъэджэкІо пащэхэмрэ Хьисэ цІыфхэм амышІэу зэрагъэкІодыщт шІыкІэм лъыхъущтыгъэх, сыда пІомэ ахэр цІыфхэм ащыщынэщтыгъэхэти ары. 3Джащыгъум Хьисэ игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІумэ ащыщэу ИскариоткІэ заджэхэрэ Иудэ ыгу шэйтаныр ихьагъ. 4ЕтІанэ Иудэ дин пэщэшхохэмрэ Тхьэм иунэшхо иухъумакІохэм япащэхэмрэ адэжь кІуи, Хьисэ зэраІэкІигъэхьащт шІыкІэмкІэ адэгущыІагъ. 5 Ахэр гушІуагъэх, ахъщи ратынэу къагъэгугъагъ. 6Арэущтэу Иудэ адишти, цІыф купышхохэм амышІэу Хьисэ аГэкІигъэхьаным пае, Іэрыфэгъу уахътэ паплъэу ыублагъ.

 

Хьисэ игъогу рыкІохэрэм Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр

зэрагъэхьазырыгъэр

(Маттэ 26:17-25; Марк 14:12-21; Иуан 13:21-30)

 

7Хьалыгъу Мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэкІ мэфэшхо мафэхэм ащыщэу Пасхъэ шъынэр зыщышІуаубзын фэе мафэр къэсыгъ. 8Арэущтэу зэхъум, Хьисэ Петрэрэ Иуанрэ ыгъэкІуагъэх, мырэущтэу ариІуагъэу:

 

22:1 Хьалыгъу Мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэкІ мэфэшхо мафэхэу ПасхъэкІэ заджэхэрэр – еплъ 2:41.

 

–ШъукІуи, Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр тшІыным пае жъугъэхьазыр.

9–Тыдэ щыдгъэхьазырынэу уфая?– къыраІожьыгъ ахэмэ.

10ШъукъэдаІу!– ариІуагъ Хьисэ. –Къалэм шъузэрэдахьэу, зы лІы горэм псы къошын ыхьэу къышъуІукІэщт. А лІым ыуж шъуитэу унэу зэрыхьэрэм шъори шъуихьи, 11 унэр зием ешъуІу: «Дин гъэсакІом къыуеІо: Сэррэ сигъогу рыкІохэрэмрэ Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр зыщытшІыщт хьакІэщыр тыдэ щыІа?» 12Джащыгъум гъэкІэрэкІагъэу зы хьэкІэщышхо лъагэ горэ шъуигъэлъэгъущт. Ащ дэжьым зэкІэри щыжъугъэхьазыр.

13Ахэр етІанэ кІохи, Хьисэ къызэрариІуагъэм тетэу къагъоти, Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр агъэхьазырыгъ.

 

Зиусхьаным ипчыхьэшъхьашхэ

(Маттэ 26:26-30; Марк 14:22-26; 1 Кор. 11:23-35)

 

14Сыхьатыр къызэсым, апостол нэбгырэ пшІыкІутІур игъусэхэу Хьисэ Іанэм пэтІысхьагъ.

15Къин сщэчыным ыпэкІэ, мы Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр къыжъудэсшІымэ лъэшэу сшІоигъуагъ,– ариІуагъ ахэмэ. 16–Сыда пІомэ сэ шъосэІо, Тхьэм и Тетыгъошхо къэсыгъэу, Пасхъэ мэфэкІ мэфэшхом къикІырэр шъыпкъэ къыщэхъуфэ, Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр сэ сшІыжьыщтэп.

17ЕтІанэ Хьисэ зы шъуалъэ къышти, Тхьэм щытхъу фишІи къыІуагъ:

Мыр къашъушти, мыщ итым щыщ шъукъыздешъу; 18сыда пІомэ сэ шъосэІо, Тхьэм и Тетыгъошхо къэсыфэ, сэнэшъхьэ къутамэм ипс сешъожьыщтэп.

19ЕтІанэ Хьисэ хьалыгъур къыштагъ, Тхьэм щытхъу фишІи, зэгуичи, ахэмэ арити къыІуагъ:

Мы хьалыгъур сэ спкъэу шъо сишІуагъэ шъокІынэу стыщтыр ары. Шъугу сыкъэжъугъэкІыжьыным пае, шъушхы.

20 Ащ фэдэу пчыхьэшъхьашхэ ужым шъуалъэр къышти къыІуагъ:

Мы шъуалъэм сэнэпсэу итым къикІырэр зэзэгъыныгъакІэу Тхьэм ежьыррэ шъоррэ шъуазыфагу дилъхьарэр ары. А зэзэгъыныгъакІэр къэзыгъэшъыпкъэжьырэр лъэу шъо сишІуагъэ шъокІынэу сэ къыскІэкІыщтыр ары.* 21 Ау тетыгъо зиІэхэм сэ саІэкІэзыгъэхьащтыр сигъусэу мы Іанэм пэс. 22ЦІыф Лъэпкъым ы Къо* Тхьэм зэриухыгъэм тетэу, дунаим ехыжьыщт. Ау тетыгъо зиІэхэм ар аІэкІэзыгъахьэрэр сыхьатмыгъо ежьагъ.

23Хьисэ ар зеІом, игъогу рыкІохэрэр зэупчІыжьхэу аублагъ:

Тэ тщыщэу хэта ар зышІэнэу зыгу хэлъыр?

 

Хьисэ игъогу рыкІохэрэм ащыщэу анахь инэу алъытэн

фаемкІэ зэрэзэнэкъокъугъэхэр

 

24Хьисэ игъогу рыкІохэрэм ащыщэу анахь инэу алъытэн фаемкІэ зэнэкъокъухэу аублагъ.

25Дунаим тет пачъыхьэхэр цІыфхэм апшъэ дэсых,– ариІуагъ Хьисэ. –Тетыгъор зиІэхэми шІу зышІэхэрэмкІэ цІыфхэр зэрагъаджэх. 26Шъо шъуазыфагу арэп зэрэщытын фаер. Ар мыхъоу, шъуазыфагу анахь иныр цІыкІум фэдэу орэхъу, тхьаматэри шъхьагърытым фэдэу орэхъу. 27Хьауми хэта анахь иныр, Іанэм пэсыр ара, шъхьагърытыр ара? Іанэм пэсыр арыба? Ау шъхьагърытым фэдэу сэ сышъухэт. 28Сэ къин сщэчэу сызыщэтым, сигъусагъэхэр шъоры. 29Сэ тетыгъо сиІэнэу c Ятэ къызэрэситыгъэм фэдэу, шъори тетыгъо шъуиІэнэу шъосэты. 30Сэ си Тетыгъошхо къызыскІэ, сиІанэ шъупэсэу шъушхэщт ыкІи шъуешъощт, Израил иунэгъо лъэпкъ пшІыкІутІум хьыкум атешъушІыхьанэу пачъыхьэ тІысыпІэхэм шъуатетІысхьащт.

 

22:20 А зэзэгъыныгъакІэр къэзыгъэшъыпкъэжьырэр лъэу шъо сишІуагъэ шъокІынэу сэ къыскІэкІыщтыр ары – пэсэрэ зэзэгъыныгъэу Тхьэм ежьымрэ ылъэпкъырэ азыфагу дилъхьагъэр къэзыгъэшъыпкъэжьыгъагъэр къурмэныпхъэм ылъ арыгъэ. А лъыр цІыфхэм атыраутхэгъагъ. Еплъ пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 24:7-8. Ащ фэдэу зэзэгъыныгъакІэу Тхьэм ежьыррэ ицІыфхэмрэ азыфагу дилъхьагъэр зыгъэшъыпкъэжьыгъэр Хьисэ ылъэу къащым щыкІэкІыгъэр ары. А зэзэгъыныгъэм зэритым фэдэу, цІыф горэм ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъумэ, мыкІодэу Тхьэм ар къыгъэнэжьыщт.

22:22 ЦІыф Лъэпкъым ы Къо – еплъ 5:24.

 

«Сэ сыкъэмышІэу къэпІощт», Хьисэ Петрэ зэрэриІуагъэр

(Маттэ 26:31-35; Марк 14:27-31; Иуан 13:36-38)

 

31 –Симон, Симон, къэдаІу. МэкъумэщышІэм коцымрэ уарзэмрэ зэрэзэхидзыхэрэм фэдэу, шъуигъэунэфыным пае, шэйтаным Тхьэм фитыныгъэ къыІихыгъ. 32Ау шІошъхъуныгъэм игъогу утемыкІынэу Тхьэм сыпфелъэІугъ. О садэжь къызыбгъэзэжькІэ, пшыхэм* агухэр гъэпытэх.

33Зиусхьан, сэ о сыуигъусэу хьапсым сыкІощтми, лІэныгъэм сыІукІэщтми, сыфэхьазыр, – къыриІуагъ Симон Петрэ Хьисэ.

34Петрэ, сэ осэІо,– къыІожьыгъ Хьисэ, –непэ атакъэр Іоным ыпэкІэ, сэ сыкъэмышІэу гъогогъуищэ къэпІощт.

 

Ахъщалъэр, Іалъмэкъыр, сэшхор

 

35Ахъщалъи Іалъмэкъи шъумыІыгъхэу, цуакъэхэри шъущымыгъхэу шъузыдэсэгъэкІым*, щыкІагъэ горэ шъуиІагъа?– ариІуагъ Хьисэ.

Хьау, щыкІагъэ зи тиІагъэп,– къаІожьыгъ ахэмэ.

36Ау джы, ахъщалъи, Іалъмэкъи зиІэм зыдерэшт,–ариІуагъ Хьисэ. –Сэшхо зимыІэми ищыгъын кІыІутелъ ерэщи, сэшхо къерэщэф. 37Сэ шъосэІо, мы гущыІэхэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр* сэ къысэхъулІэхэзэ, къэшъыпкъэжьынхэ фае: «Хабзэм текІыгъэхэм ащыщэу ежьыр алъытагъ». Сыда пІомэ сэ къысэхьылІагъэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр къэхъу пэтхэшъ ары.

38–3иусхьан, мары сэшхуитІу тиІ,– къаІуагъ ахэмэ.

–Ар икъущт,– ариІожьыгъ Хьисэ.

 

22:32 о пшыхэр – зы диным рыкІохэрэр ары.

22:35 шъузыдэсэгъэкІым – еплъ 10:4.

22:37 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр – еплъ Пегъымбар Ешай тхылъэу ытхыгъэм 53:12.

 

Хьисэ Елеон зыцІэ Іуашъхьэм Тхьэм зэрэщелъэІугъэр

(Маттэ 26:36-46; Марк 14:32-42)

 

39Хьисэ Ерусалим дэкІи, ихабзэ тетэу Елеон Іуашъхьэм дэкІоягъ. Игъогу рыкІохэрэри игъусагъэх. 40ЗыдэкІощт чІыпІэм зынэсым, ариІуагъ:

–ПсэкІодшІэным шъудимыхьыхынэу Тхьэм шъуелъэІу.

41 ЕтІанэ Хьисэ зы мыжъо дзыгъом фэдизэу ахэмэ ахэкІи ІукІыгъ. ЛъэгонджэмышъхьэкІэ тІыси, Тхьэм елъэІугъ:

42–Сэ c Ят, уфаемэ мы къин щэчыныгъэм ишъуалъэ сэ сІых. Ау сэ сызыфаер мыхъоу, о узыфаер орэхъу.

43Джащыгъум зы мэлэІич горэ уашъом къехи, кІуачІэ ригъэгъотыжьынэу къыфэлъэгъуагъ. 44 Хьисэ гумэкІыгъэшхом хэтэу, нахь лъэшэу Тхьэм елъэІугъ. ИпкІэнтІэпсхэри лъы ткІопсхэм афэдэу чІыгум теткІощтыгъэх.

45Тхьэм зелъэІум ыуж Хьисэ къызэтэджыжьым, игъогу рыкІохэрэм адэжь зэкІом, гумэкІыгъэшхо зэряІэм пае, хэчъыягъэхэу къыгъотыжьыгъэх.

46Сыд пае шъучъыера?– ариІуагъ Хьисэ ахэмэ. –Шъукъэтэджи, псэкІодшІэным шъудимыхьыхынэу Тхьэм шъуелъэІу.

 

Хьисэ зэраубытыгъэр

(Маттэ 26:47-56; Марк 14:43-50; Иуан 18:3-12)

 

47Хьисэ гущыІэзэ, игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум ащыщэу Иудэ зыцІэр апэ итэу цІыф купышхо къэкІуагъ. Иудэ Хьисэ ебэунэу къыбгъодэхьагъ.

48Иудэ, ЦІыф Лъэпкъым ы Къо укъызэребэурэмкІэ тетыгъо зиІэхэм аІэкІэогъахьа?– риІуагъ Хьисэ.

49Хьисэ игъусэхэм къэхъущтым гу зылъатэм, къаIуагъ:

–Зиусхьан, сэшхохэмкІэ тахэона?

50Хьисэ игъусэхэм ащыщэу зыр дин пэщэшхом иунэІутым еуи, иджабгъу тхьакІумэ гуиупкІыгъ.

51 –Икъун! Ыуж икІ!– къыІуагъ Хьисэ. ЕтІанэ унэІутым ытхьакІумэ теІаби ыгъэхъужьыгъ.

52 Ащ нэужым Хьисэ ежьыр зыубытынэу къэкІогъэ дин пэщэшхохэми, Тхьэм иунэшхо иухъумакІохэм япащэхэми, нахьыжъхэми ариІуагъ:

 

ХъункІакІо горэ шъуубытыщтым фэдэу, сэшхохэмрэ умэхэмрэ шъуІыгъхэу шъукъэкІуагъа? 53Мафэ къэси Тхьэм иунэшхо сышъухэтыгъ, арышъхьакІэ сышъуубытыгъэп. Ау джы игъо шъуфифагъ, мы сыхьатми шІункІыгъэ бзаджэм тетыгъор ие хъугъэ.

 

Петрэ Хьисэ ымышІэу къызэриІуагъэр

(Маттэ 26:57-58, 69-75; Марк 14:53-54, 66-72; Иуан 18:15-18, 25-27)

 

54Арэущтэу ахэмэ Хьисэ аубыти, Іуащи, дин пэщэшхом иунэ ращагъ. Петрэ чыжьэкІэ ауж итэу алъыкІуагъ. 55 Щагу гузэгум машІор рашІыхьи къызетІысэкІыхэм, Петри ахэтІысхьагъ. 563ы унэІут пшъашъэ горэм Петрэ машІом пэсэу ылъэгъуи, къызеплъыпэм, къыІуагъ:

–Мыри Хьисэ игъусагъ.

57–Хьау,– къыІуагъ Петрэ, – ар сшІэрэп, пшъашъ.

58 Зы тІэкІу тешІагъэу нэмыкІ горэми Петрэ къылъэгъуи къыІуагъ:

–Ори ахэмэ уащыщ.

–Хьау, лІы, сэ ахэмэ сащыщэп, – къыІожьыгъ Петрэ.

59 Зы сыхьат фэдиз тешІагъэу, етІани зыгорэм теубытагъэу къыІуагъ:

Щэч хэмылъэу мы лІыри ащ игъусагъ, сыда пІомэ ар Галилей щыщ.

60Хьау, лІы, а зыфапІорэр сшІэрэп,– къыІожьыгъ Петрэ. КъэгущыІэзэ, ардэдэм атакъэр къэІуагъ. 613иусхьаным зыкъызэригъэзэкІи, Петрэ еплъыгъ. Джащыгъум Зиусхьаным къыриІогъэгъэ гущыІэхэр Петрэ ыгу къэкІыжьыгъэх:

–Непэ атакъэр Іоным ыпэкІэ, сэ сыкъэмышІэу гъогогъуищэ къэпІощт.

62 Ар ыгу къызэкІыжьым, Петрэ щагум дэкІи, лъэшэу гъыгъэ.

 

УхъумакІохэр Хьисэ зэрэкІэнэкІагъэхэр

(Маттэ 26:67-68; Марк 14:65)

 

63 Хьисэ зыухъумэщтыгъэхэр ежьым кІэнакІэщтыгъэх ыкІи еощтыгъэх.

64Хьисэ ынэхэр щапхэхи еупчІыгъэх:

–Упегъымбармэ, хэтми къыоуагъэм ыцІэ къаІо!– 65 Къехъонхэзэ, нэмыкІ Іаджи къыраІуагъ.

 

Хьисэ Тхьэмэтэ Хэсэшхом ыпашъхьэ зэрэращагъэр

(Маттэ 26:59-66; Марк 14:55-64; Иуан 18:19-24)

 

66Нэф къызэшъым, цІыфмэ анахьыжъхэри, дин пэщэшхохэри, Тэурат егъэджэкІо пащэхэри къызэІукІэхи, Тхьэмэтэ Хэсэшхом* ыпашъхьэ Хьисэ ращагъ.

67Мэссихьыр орымэ, къытаIу,– къыраІуагъ.

Сэ къышъуасІомэ, шъушІошъ хъущтэп,– ариІожьыгъ Хьисэ. 68Сэри сышъоупчІымэ, пэгъокІ къысэшъутыщтэп ыкІи сышъутІупщыжьыщтэп. 69Ау джы щегъэжьагъэу ЦІыф Лъэпкъым ы Къо лъэкІыныгъэшхо зиІэ Тхьэм иджабгъукІэ госыщт.

70– Ащыгъум о Тхьэм ури Къоу ара?– къаІуагъ ахэмэ зэкІэмэ.

–Ары, шъо зэрэшъуІорэм фэдэу арэу сыщыт,–* ариІожьыгъ Хьисэ.

71 –Сыда нэмыкІ шыхьат зэрэтищыкІэгъэжьыр?– къаІуагъ ахэмэ. –Ежь ижэдэкІэу зэхэтхыгъэба?