Des1Des2Des3Des4Des5Des6

21

ЯТЮКІЫРЭ ЗЫНЭРЭШЪХЬ

 

Шъузабэм ахъщэу Тхьэм пае ытыгъэр

(Марк 12:41-44)

 

Хьисэ Тхьэм иунэшхо чІэтэу зэплъэм, цІыф байхэм Тхьэм тын фашІэу, ахъщэхэр пхъуантэхэм адалъхьэхэу ылъэгъугъ. 2Яплъы зэхъум, шъузэбэ тхьамыкІэ горэм гъоплъэ ахъщитІу пхъуантэм дилъхьэу ылъэгъугъ.

3Шъыпкъэр шъосэІо,– къыІуагъ, –мы шъузэбэ тхьамыкІэм адрэ пстэуми анахьи нахьыбэ дилъхьагъ; 4сыда пІомэ ахэмэ ахъщэу къялыжьыгъэм щыщ далъхьагъэти ары, ау а шъузабэм зэрыпсэунэу мэкІэ тІэкІоу иІэр зэкІэ дилъхьагъ.

 

Тхьэм иунэшхо зэрэзэхакъутэщтыр Хьисэ къызэриІуагъэр

(Маттэ 24:1-2; Марк 13:1-2)

 

5Тхьэм иунэшхо мыжъо дахэхэмкІи тынхэу цІыфхэм Тхьэм фашІыгъэхэмкІи дахэу гъэкІэрэкІагъэу зэрэщытым зыгорэхэр зытегущыІэхэм, Хьисэ къыІуагъ:

6Мыщ дэжьым щышъулъэгъурэр мыжъуитІу къызэтемынэжьэу, пстэури къызызэхэтэкъощт мафэхэр къэсыщтых.

7Дин гъэсакІу, о зыфэпІогъэ Іофхэр сыдигъо къэхъущтха, ахэр къызэрэхъущтхэм янэшанэхэри сыдха?– къеупчІыгъэх ахэр.

 

Нэшанэхэмрэ къиныбэ щэчыныгъэмрэ

(Маттэ 24:3-14; Марк 13:3-13)

 

8 –ЦІыфхэм шъукъызэрамыгъэпцІэщтым шъуфэсакъ,– къыІожьыгъ Хьисэ. –Сыда пІомэ сэ сцІэкІэ зэджэжьхэу, «Сэры Мэссихь», аІоу ыкІи «Мафэр къэблэгъагъ», аІоу цІыфхэу къэкІощтхэр бэу хъущтых. Ахэмэ ауж шъуимыхь. 9 Заохэм якъэбархэмрэ цІыфхэм пачъыхьагъухэм ягъэпсыкІэ акъутэжьынэу къызэрэтаджэхэрэм якъэбархэмрэ зызэхэшъухыкІэ, шъукъэмыщт. А Іофхэр къэхъунхэ фае, ау дунаим икІэух занкІэу къэсыщтэп.

10Зы лъэпкъыр адрэ лъэпкъым, зы пачъыхьагъури адрэ пачъыхьагъум езэонэу къэтэджыщт,– етІанэ ариІуагъ Хьисэ. 11 –ЧІыпІэ-чІыпІэхэмкІи чІыгур ин дэдэу щысысыщт, зэпахырэ узхэри гъаблэхэри къэхъущтых. УашъомкІи щынэгъошхо нэшанэхэр къикІыщтых.

12Ау мы Іоф пстэури къэхъунхэм ыпэкІэ, сэ сцІэ зэрэжъугъэлъапІэрэм пае, цІыфхэм шъуаубытыщт, къини шъуагъэщэчыщт. Синэгогухэм шъуаратыщт, хьапсхэми шъуачІадзэщт, пачъыхьэхэмрэ Іэшъхьэтетхэмрэ апашъхьи шъуращэщт. 13Джащыгъум ахэмэ апашъхьэ къэбарышІум шыхьат шъуфэхъущт. 14Ау мыр шъугухэм арыжъугъэлъ: Зыжъугъэхыеу яшъуІощтыр ыпэкІэ жъугъэхьазырыным шъупымылъ; 15сыда пІомэ къышъонэкъокъухэрэр къышъупэмыуцужьышъунхэу ыкІи къышъупэмыгущыІэжьышъунхэу гущыІэхэри акъылышIуагъэри къышъостыщтых. 16Шъуянэ-шъуятэхэми, шъушыхэми, шъуиблагъэхэми, шъуиныбджэгъухэми тетыгъо зиІэхэм шъуаІэкІагъэхьащт, шъуащыщэу зы купи аукІыщт. 17 Шъо сэ сцІэ зэрэжъугъэлъапІэрэм пае, цІыф пстэуми шъуауджэгъущт. 18Ау зы шъхьац налъи шъо шъушъхьэхэм ахэкІодыкІыщтэп. 19 Теубытэныгъэ шъуиІэмэ, шъупсэхэр мыкІодхэу къэжъугъэнэжьыщтых.

 

Ерусалим зэракъутэщтыр Хьисэ къызэриІуагъэр

(Маттэ 24:15-21; Марк 13:14-19)

 

20–Ерусалим дзэхэм къауцухьагъэу зышъулъэгъукІэ, икъутэжьыгъо къызэрэблэгъагъэр шъушІэщт. 21 Ащыгъум Иудей хэкум ис цІыфхэр Іуашъхьэхэм ярэкІолІэжьых, къалэм дэсхэри дэрэкІыжьых, губгъом итхэри къалэм дэрэмыхьажьых. 22 Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт пстэури къэшъыпкъэжьынхэм пае, цІыфхэм ашІагъэхэр Тхьэм зыщаригъэпщыныжьын мафэхэр мырых. 23 А мафэхэм бзылъфыгъэ лъэрмыхьэхэмрэ быдзэшъо сабый зиІэхэмрэ сыхьатмыгъо ежьэщтых. Мы хэгъэгум ицІыфхэр къинышхо хэфэщтых, Тхьэри мы лъэпкъым лъэшэу къыфэгубжыщт. 24 Ахэмэ ащыщхэр сэшхокІэ аукІыщтых, адрэхэри гъэрэу къаубытыгъэхэу лъэпкъ пстэуми адэжь ащэщтых. Хымэ лъэпкъхэм ялъэхъан ыухыфэ, ахэмэ Ерусалим лъэгукІэ аутэщт.

 

ЦІыф Лъэпкъым ы Къо дунаим къызэрэкІожьыщтыр

(Маттэ 24:29-31; Марк 13:24-27)

 

25Нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр тыгъэм, мазэм ыкІи жъуагъохэм къащылъэгъощтых. ЧІылъэм тет цІыф лъэпкъхэм ашІэщтыр амышІэу агу кІодыщт. Хыри лъэшэу къыдэуаеу ибырсыр мэкъэшхо къэІущт. 26Дунаим къыщыхъущтхэм паплъэхэу, цІыфхэр щынагъом хэтхэу мэхыщтых, сыда пІомэ уашъом щыІэ кІуачІэхэр хъыещтыхэшъ ары. 27Джащыгъум ЦІыф Лъэпкъым ы Къо ошъуапщэм хэтэу, лъэкІыныгъэшхорэ щытхъушхорэ иІэхэу къакІоу цІыфхэм алъэгъущт. 28 А Іофхэр къэхъухэу заублэкІэ, шъукъэтэджи, шъушъхьэхэр къэшъуІэтых, сыда пІомэ Тхьэм къиным шъузщыхихыжьыщт мафэр къэблэгъагъэшъ ары.

 

Ынджыр чъыгым шъыпкъагъэу къыдгуригъаІорэр

(Маттэ 24:32-35; Марк 13:28-31)

 

29ЕтІанэ Хьисэ зы гъэсэпэ къэбар горэ ариІуагъ:

Ынджыр чъыгымрэ адрэ чъыг пстэумрэ шъуяплъ. 30 Чъыгхэр къэтІэмхэу зыфежьэхэкІэ, гъэмафэр къызэрэблагъэр зыми къышъуимыІоу шъошІэба? 31 Ащ фэдэу шъори мы Іофхэр къэхъухэу зышъулъэгъухэкІэ, Тхьэм и Тетыгъошхо благъэ къызэрэхъугъэр шъушІэ.

32Шъыпкъэр шъосэІо, мы Іофхэр зэкІэ къэхъунхэм ыпэ, мы лъэпкъыр кІодыщтэп. 33Уашъомрэ чІылъэмрэ кІодыжьыщтых, ау сэ сигущыІэхэр кІодыжьыщтхэп.

 

Сыдигъуи шъусакъ!

 

34Ешхэ-ешъонымкІи, утэшъонымкІи, мы дунаим игугъухэмкІи шъушъхьэхэр зэІышъумыгъэхьанхэу шъузыфэсакъыжь. Армырмэ шъумышІахэу а мафэр къышъутеошт. 35 Сыда пІомэ а мафэр чІылъэшъхьашъом тет цІыф пстэуми хъытыум фэдэу къафэкІощт. 36Сыдигъуи шъусакъ, къэхъущт пстэуми шъуахэкІыным паий, кІуачІэ жъугъотынышъ, ЦІыф Лъэпкъым ы Къо ыпашъхьэ шъузэрихьащтымкІэ Тхьэм шъуелъэІу зэпыт.

37Мафэ къэс Хьисэ Тхьэм иунэшхо чІэтэу, цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэщтыгъэх, ау чэщ къэхъу къэс, къалэм дэкІыти, Елеон зыцІэ Іуашъхьэм чэщыр щырихыщтыгъ. 38Жьэу пчэдыжь къэс Хьисэ едэІунхэу цІыф пстэури Тхьэм иунэшхо къэкІощтыгъэх.