Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

 

Джурт тхьаматэхэм Петрэрэ Иуанрэ Тхьэмэтэ Хэсэшхом

 ыпашъхьэ зэрэращагъэхэр

 

Петрэрэ Иуанрэ цІыфхэм адэгущыІэхэзэ, дин пащэхэр, Тхьэм иунэшхо иухъумакІохэм ятхьаматэ, саддукейхэр* лъэшэу губжыгъэхэу итІум къабгъодэхьагъэх; 2сыда пІомэ Петрэрэ Иуанрэ цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр арагъашІэхэу, Хьисэ лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэм пае, лІагъэ­хэр къызэрэтэджыжьыщтхэр агъэІущтыгъэти ары. 3Арэу­щтэу ахэмэ Петрэрэ Иуанрэ аубытхи, пчыхьашъхьэ хъу­гъэти, ятІонэрэ мафэм нэсы хьапсым чІагъэсыгъэх. 4Петрэ­рэ Иуанрэ къэбарэу агъэІурэр зэхэзыхыгъэхэм ащыщхэу бэмэ ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ. Ахэмэ япчъа­гъэ нэбгырэ минитф фэдиз хъугъэ.

5ЯтІонэрэ мафэм джурт тхьаматэхэр, нахьыжъхэр*, Тэу­рат егъэджэкІо пащэхэр* Ерусалим щызэІукІагъэх. 6Дин пэщэшхоу* Аннэ* зыцІэр ащ дэжьым щыІагъ, етІанэ Кайафэ*, Иуан, Александр, нэмыкІ лІыхэу дин пэщэшхом иунагъо щыщхэр ащ дэжьым

 

4:1 саддукейхэр – дин пащэхэм ащыщхэу, диным пылъхэу зы тхьамэтэ купэу щытыгъэх. Ахэмэ тхылъ лъапІэхэу алъытагъэхэр Тэурат хабзэм итхылъитф ары ныІэп.

4:5 нахьыжъхэр – лъытэныгъэ зиІэ джурт дин тхьаматэ купэу щытыгъэх. Ахэмэ ащыщхэу заулэ Тхьэмэтэ Хэсэшхом щыщыгъэх.

4:5 Тэурат егъэджэкІо пащэхэр – Тэурат хабзэм итхэмрэ джуртхэм адрэ тхылъ лъапІэхэу яІэхэм арытхэмрэ цІыфхэм агурызыгъаІоу щытыгъэ пащэхэр ары.

4:6 дин пэщэшхор – дин пащэхэм ятхьаматэуи Тхьэмэтэ Хэсэшхом итхьаматэуи щытыгъ.

4:6 Аннэ – Хьисэ къызэхъу нэужым я 6-15 илъэсхэм къакІоцІ дин пэщэшхоу щытыгъ.

4:6 Кайафэ – Аннэ ыпхъу илІэу щытыгъ, Хьисэ къызэхъу нэужым я 18-36 илъэсхэм къакІоцІ дин пэщэшхоу щытыгъ.

 

щыІагъэх. 7Ахэмэ Петрэрэ Иуанрэ утыгум къыращэхи яупчІыгъэх:

–Сыд фэдэ кІуачІэкІэ, е хэт ыцІэкІэ а лІыр хъужьыгъа?

8Ар зэІом, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ Петрэ ыгу инэу илъ хъуи ариІуагъ:

–Шъо тэ тлъэпкъ итхьаматэхэри, нахьыжъхэри! 9ЛІэу зылъакъохэм атеуцон зымылъэкІыгъэм тэ шІоу фэтшІагъэм иІоф шъухаплъэзэ, «Сыдэущтэу ар хъужьы­гъа?» шъуІозэ, непэ шъукъытэупчІы. 10Арышъ, шъо зэ­пстэуми, Израил лъэпкъым зэкІэ мыр зэжъугъашІэ: Наза­рет къалэм щыщ Хьисэ Мэссихь ыцІэ ыкІуачІэ ары мы лІыр зыгъэхъужьыпагъэр, ащ паий ар шъуапашъхьэ ит. Хьисэ ары къащым тешъуІулІагъэр, ау Тхьэм ар лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъ. 11Ежьыр ары

«Унэ зышІыхэрэм зэрамыпэсэу чІадзыжьыгъэ мыжъоу

мыжъо лъэпсэ дэдэу унэм фэхъугъэр».*

12–ЦІыфхэр мыкІодхэу къэзыгъэнэжьырэ закъор Хьисэ ары. Ащ ыцІэ нэмыкІэу, Тхьэм уашъом ычІэгъ чІэт цІыф­хэм аритыгъэу зи щыІэп тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьын зылъэкІынэу.

13Джурт тхьаматэхэм Петрэрэ Иуанрэ ягушхоныгъэ за­лъэгъум, гъэсэныгъэ зимыІэ лІы къызэрыкІохэу зэрэ­щытхэми гу зылъатэм, агъэшІэгъуагъ, Хьисэ зэригъуса­гъэхэри къашІэжьыгъ. 14Ау а лІэу агъэхъужьыгъэр ахэмэ ягъусэу ащ дэжьым щытэу алъэгъугъэти, ащ нахьыбэ араІо­жьын алъэкІыгъэп. 15Арэущтэу зэхъум, Синедрион* хасэ унэм Петрэрэ Иуанрэ чІагъэкІыжьхи, ежьхэр зэупчІыжь­хэу аублагъ. 16ЗэупчІыжьхэзэ мырэущтэу зэраІожьыгъ:

–Мы лІитІум сыда ятшІэщтыр? Ерусалим дэс цІыф пстэуми ахэмэ Іофышхо гъэшІэгъон зэрашІагъэр ашІэ. «Іофышхо ашІагъэп», тэ тІо хъущтэп. 17Ау хъугъэм икъэбар ащ нахьи нахьыбэу цІыфмэ ахэмыхьаным пае, «Хьисэым ыцІэкІэ зы цІыф горэм шъудэгущыІэмэ,

4:11 Еплъ Сэбур (Псалтыр) 118:22 (урыс библиемкІэ 117:22).

4:15 Синедрион – Тхьэмэтэ Хэсэшхор ары. Дин Іофхэм яхьылІагьэу хьыкум зышІэу, анахь тетыгъошхо зиІэ хасэу джуртхэм яІагъэр ары. Тхьаматэ нэбгырэ 70-рэ Тхьэмэтэ Хэсэшхом щыщыгъэх. А хэсэшхом итхьаматэу дин пэщэшхор арыгъэ.

 

къиныбэ шъодгъэщэчыщт», тІонышъ, мы лІыхэм афэдгъэпытэн фае.

18ЕтІанэ Петрэрэ Иуанрэ хэсэ унэм къычІащэжьхи, Хьисэ ыцІэкІэ зи къамыІожьынэуи, цІыфхэм зи арамыгъэ­шІэжьынэуи афагъэпытагъ. 19Ау Петрэрэ Иуанрэ ахэмэ араІожьыгъ:

–Тхьэм тедэІуным нахьи, шъо тышъодэІуныр Тхьэм­кІэ тэрэза, мытэрэза, шъор-шъорэу хьыкум тешъу­шІыхьан фае. 20Ау тэ Іофхэу тлъэгъугъэхэмрэ зэхэ­тхыгъэхэмрэ къэтымыІо хъущтэп.

21ЕтІанэ джурт тхьаматэхэм, «ШъукъытэмыдэІумэ, къи­ныбэ шъодгъэщэчыщт», аІуи, джыри зэ афагъэпыти къа­тІупщыжьыгъэх. Ахэмэ къин арагъэщэчынэу ушъхьагъу агъотыгъэп, сыда пІомэ а хъугъэ-шІагъэм пае, цІыф пстэуми Тхьэм щытхъу фашІыщтыгъэти ары. 22Мы Іофы­шхо гъэшІэгъонымкІэ апостолхэм агъэхъужьыгъэ лІым ыныбжь илъэс тІокІитІум ехъущтыгъ.

 

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэр Тхьэм зэрелъэІугъэхэр

 

23Петрэрэ Иуанрэ къызатІупщыжьхэм, ягъусэхэм адэжь агъэзэжьи, дин пэщэшхохэмрэ нахьыжъхэмрэ къа­раIуагъэр аІотэжьыгъ. 24Ахэмэ ар зызэхахым, зэдаштэу амакъэ инэу къаІэти, Тхьэм елъэІугъэх:

–Зиусхьан, уашъори, чІыри, хыри, ахэмэ ащыІэ пстэури къэзыгъэхъугъэр оры. 25Тятэжъышхо Даутэ ыжэкІэ о укъэгущыІагъ. Ар о къыпфэлажьэу щытыгъ, о п Псэ Лъа­пІэ илъэкІыныгъэкІи мы гущыІэхэр ащ ебгъэІуагъэх:*

«Хымэ лъэпкъхэр сыда зыкІэгубжыхэрэр?

ЦІыфхэм пкІэ зимыІэ гухэлъхэри сыда зыфыряІэр?

26Дунаим ипачъыхьэхэм зыкъаІэтыгъ, пащэхэри зэрэугъойхи,

Зиусхьанэу Тхьэмрэ ежь и Мэссихьэу дагъэ зыщи­фагъэмрэ

апэуцунхэу зэгурыІуагъэх».

27–А гущыІэхэр шъыпкъэх, сыда пІомэ пщы Иродрэ* Іэшъхьэтет Понтый Пилатрэ хымэ

 

4:25-26 мы гущыІэхэр ащ ебгъэІуагъэх – еплъ Сэбур (Псалтыр) 2:1-2.

4:27 пщы Ирод – Ирод Антипэ ары. Хьисэ къэхъуным ыпэкІэ я 4-рэ илъэсым щегъэжьагъэу Хьисэ къызэхъу нэужым я 39-рэ илъэсым нэсы, ар Галилей хэкумрэ, Перей хэкумрэ япщэу щытыгъ. Еплъ Лука 23:7-11.

 

 

лъэпкъхэмрэ Израил цІыфхэмрэ ягъусэхэу, о п Къо лъапІэ Хьисэу дагъэ зыщыпфагъэм пэуцунхэу мы къалэм щызэрэугъоигъэх. 28О пкІочІэшхокІи, уигухэлъ тетэуи хъун фэегъэ Іофхэу ыпэ­кІэ бгъэнэфагъэхэр ахэмэ агъэцэкІагъэх. 29Джы, Зиусхьан, «ШъукъытэмыдэІумэ, къиныбэ шъодгъэщэчыщт», аІозэ, ахэмэ къызэраІорэм еплъ, уигущыІэхэр гушхоныгъэ пстэумкІи дгъэІунхэу тэ, къыпфэлажьэхэрэм, кІуачІэ къы­тэт. 30Арышъ, п Къо лъапІэу Хьисэ ыцІэкІэ сымаджэхэр бгъэхъужьынхэуи, нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр къэбгъэ­лъэгъонхэуи, Іофышхо гъэшІэгъонхэр пшІэнхэуи о пІэ къэщэй.

31Тхьэм зелъэІухэ ужым, чІыпІэу зыщызэрэугъоигъэ­хэр къэсысыгъ. Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ зэкІэмэ агухэм инэу арылъ хъуи, гушхоныгъэкІэ Тхьэм игущыІэхэр агъэІоу рагъэжьагъ.

 

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэм мылъкоу яІэр язэрэзэфэдагъэр

 

32ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр зэкІэ зыгу-зыпсэу щытыгъэх. Зыми имылъку ехьылІагъэу «Мыр сэсый» ыІуагъэп, ар зэкІэ язэфэдагъ. 33Апостолхэр Хьисэ лІа­гъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэм лъэкІыныгъэшхо­кІэ шыхьат фэхъугъэх, Тхьэм ынэшІуи зэкІэми инэу къа­щифэу щытыгъ. 34ЩыкІагъэ зиІэ цІыф зи ахэтыгъэп; сыда пІомэ, е чІыгу, е унэ зиІэ пстэуми ахэр ащэжьхэти, ахъщэу къыкІэкІыгъэр къахьыти, 35апостолхэм апа­шъхьэ ралъхьэщтыгъ. А ахъщэм щыщэу апостолхэм хэти ищыкІагъэм фэдиз ратыщтыгъ.

36Кипр хыгъэхъунэм* щыщэу, Левый унэгъо лъэпкъым щыщэу лІы горэ щыІагъ. А лІым Юсыф ыцІагъ. Апостол­хэр ащ ВарнавэкІэ еджэщтыгъэх. (Варнавэ зыфаІорэ лІы­цІэм къикІырэр «ЦІыфхэр Зыгъэгушхорэр» ары.) 37 Ащ хьа­сэу иІагъэр ыщи, ахъщэр къыхьи, апостолхэм апашъхьэ къырилъхьагъ.

 

4:36 хыгъэхъунэ – чІыгу гъушъэу псы гузэгум итыр ары.