Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

 

Петрэрэ Иуанрэ Тхьэм иунэшхо икъэлапчъэ дэжь

зылъакъохэм атеуцон зымылъэкІырэ лІы горэ

зэрэщагъэхъужьыгъэр

 

Зы мафэ горэм щэджэгъоужым цІыфхэр Тхьэм зыще­лъэІурэ сыхьат щым дэжь* Петрэрэ Иуанрэ Тхьэм иунэ­шхо кІощтыгъэх. 23ы лІы горэ, къызыхъугъэм щегъэ­жьагъэу ылъакъохэм атеуцон ымылъэкІэу, Тхьэм иунэ­шхо икъэлапчъэхэм ащыщхэу «Къэлапчъэ дах» зыфаІо­рэм къахьыщтыгъ. Ар мафэ къэси къахьыти, Тхьэм иунэ­шхо чІахьэхэрэм сэдакъэкІэ ялъэІунэу а къэлапчъэм дэжь агъэтІысыщтыгъ. 3А лІым Петрэрэ Иуанрэ Тхьэм иунэ­шхо чІахьэхэзэ зелъэгъухэм, ялъэІугъ:

–Сэдакъэ къысэшъут!

 

3:1 сыхьатыр щым дэжь – гущыІэ-гущыІэу зэбдзэкІымэ, «ябгъо­нэрэ сыхьатыр» мэхъу. Ащ къикІырэр щэджэгъоужым сыхьатыр щыр ары.

 

4Петрэрэ Иуанрэ анэхэр а лІым тырагъэдыкъагъэхэу, еплъыхэзэ, Петрэ къыІуагъ:

–Мо зэ къытэплъ!

5Зыгорэ къыратынкІэ ащыгугъэу а лІыр афыдэплъыягъ.

6–Дышъи тыжьыни сэ зи сиІэп,– къыІуагъ Петрэ, –ау сиІэр осэты: Назарет къалэм щыщ Хьисэ Мэссихь ыцІэкІэ унашъо пфэсэшІы, къэтэджи, къэкІухь!

7ЕтІанэ Петрэ а лІым ыІэ джабгъу къыубыти къы­гъэтэджыгъ. Ардэдэм а лІым ылъакъохэмрэ ылъэ­гуанджэхэмрэ кІуачІэ къахэхьажьыгъ. 8Ар къызщылъэ­ти, ылъакъохэм атеуцожьи, къыкІухьэу ыублагъ. ЕтІанэ Петрэрэ Иуанрэ ягъусэу Тхьэм иунэшхо чІахьи, къыкІу­хьэу, дэпкІаезэ Тхьэм щытхъу фишІыгъ. 9ЦІыф пстэуми ар къыкІухьэу, Тхьэм щытхъу фишІэу алъэгъугъ. 103а­лъэгъум, Тхьэм иунэшхо «и Къэлапчъэ дах» зыфаІорэм ыдэжь лъэІуакІоу щысыщтыгъэр арэу цІыфхэм къашІэ­жьыгъ, агучІи изыгъэу а лІым къехъулІагъэр лъэшэу агъэшІэгъуагъ.

 

Петрэ цІыф купышхом ыпашъхьэ къызэрэщыгущыІагъэр

 

11ЛІэу агъэхъужьыгъэр Петрэрэ Иуанрэ ауж имыкІэу, цІыфхэм зэкІэ лъэшэу агъэшІагъоу пачъыхьэ Сэлмэн ыцІэкІэ заджэхэрэ щагоу шъхьэ зытелъ пкъэу къэлапчъэ­хэр зиІэм ыдэжь чъэхи, а нэбгырищым адэжь къыщы­зэрэугъоигъэх. 12Петрэ ар зелъэгъум, цІыфмэ ариІуагъ:

–Израил лІыхэр, сыд пае ар жъугъэшІагъора? Сыд пае ащ фэдизэу тэ шъукъытэплъыра? Тэр-тэрэу лъэкІыны­гъэшхо тиІэу, е Тхьэр инэу тэ тэгъэлъапІэшъ, мы лІым зекІон едгъэлъэкІыгъэу шъогугъа? 13Мы лІым къехъу­лІагъэмкІэ Ибрахьимэ, Исхьакъ, Якъубэ я Тхьэу тятэ­жъышхохэм я Тхьэ цІыфхэм апашъхьэ ы Къо Хьисэ ищы­тхъушхо къыщигъэлъэгъуагъ. Ар тетыгъо зиІэхэм шъо аІэкІэжъугъэхьагъ. Іэшъхьэтет Пилат* ар шъхьафитэу къытІупщыжьынэу тыриубытагъэ пэтми, ащ ыпашъхьэ Хьисэ

 

3:13 Пилат – Рим (Рум) цІыфхэм ащыщэу, Понтый Пилат, Хьисэ къызэхъу нэужым я 26-36 илъэсхэм къакІоцІ хэкухэу Иудей, Са­марие, Идумей яІэшъхьэтетэу щытыгъ.

 

 

щызэшъупэсыгъэп. 14ЦІыф ЛъапІэу ыкІи Зафэр зэшъупэсыгъэп, зы укІакІо горэ шъхьафитэу къышъуфи­тІупщыжьынэуи Іэшъхьэтет Пилат шъуелъэІугъ. 15 Щы­Іэныгъэ шъыпкъэр цІыфмэ язытырэр арэущтэу шъу­укІыгъэ, ау Тхьэм ар лІагъэхэм къахигъэтэджыкІы­жьыгъ. Тэри а Іофым тыришыхьат. 16Мы лІэу шъу­лъэгъурэм ыкІи шъушІэрэм Хьисэ ыцІэ зэрэщыгугъы­гъэм пае, кІуачІэ иІэ хъугъэ. Хьисэ ыцІэрэ Хьисэ ыдэжь къикІырэ шІошъхъуныгъэмрэ ары шъо пстэуми шъуапашъхьэ мы лІыр щызыгъэхъужьыпагъэр.

17–Ащ нэмыкІэу, сшыхэр, шъори шъуитхьаматэхэми Хьисэ ешъушІагъэр зэхэшъумышІыкІэу зэрэшъушІагъэр сэшІэ. 18Тхьэм пегъымбар пстэуми агухэм къарилъхьи, къаригъэІуагъ, ежь и Мэссихь къиныбэ ыщэчын фаеу зэрэщытыщтыр, Тхьэм зэриухыгъэм тетэуи хъугъэ. 19Арыти, Тхьэм шъуипсэкІодхэр къышъуфигъэгъунхэм пае, ахэмэ шъуафыкІэгъожьи, Тхьэм игъогу шъутехь. 20Ащыгъум шъугухэм зызыщагъэпсэфыжьын лъэхъаныхэр Зиусхьаным ыдэжь къикІыщтых, Тхьэм Мэссихьэу къышъу­фигъэнэфэгъэ Хьисэи къыгъэкІожьыщт. 21Тхьэм зэпстэури тэрэзэу зэтригъэуцожьыфэ, Мэссихь уашъом щыІэн фае, Тхьэм ипегъымбар лъапІэхэм агухэм къарилъхьи, къызэра­ригъэІуагъэм тетэу. 22ГущыІэм пае, пегъымбар Мусэ къы­Іуагъ:* «Зиусхьанэу шъуи Тхьэм шъушыхэм ащыщэу, сэ сфэдэ пегъымбар горэ къыгъэкІощт. Ащ къышъуиІощт пстэуми шъуядэІун фае. 23А пегъымбарым къыІохэрэм хэт щыщми ямыдэІурэр лъэпкъым хэкІынышъ, кІоды­жьыщт».

24–Адрэ пегъымбар пстэуми, пегъымбар Самуел щегъэ­жьагъэу ащ къыкІэлъыкІуагъэхэми, пегъымбархэу Тхьэм игущыІэхэр зыгу къырилъхьэхи, къызэригъэІогъэ пстэу­ми мы мафэхэм ягугъу ашІыщтыгъ. 25Пегъымбархэм ажэ­кІэ Тхьэм цІыфхэр къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр зыгъот­хэрэр шъоры, Тхьэм ежьыррэ шъуятэжъышхохэмрэ азы­фагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэм иІахьышІуи зыгъотхэ­рэр шъоры, Тхьэм пегъымбар Ибрахьимэ зэрэриІуагъэм тетэу, «О къыптехъукІыщт цІыфым дунаим ылъэпкъ пстэуми сынэшІу щыфэныгъэр анигъэсынэу сшІыщт». 26Тхьэм ежь ы Къуи къызегъэлъагъом, лъэпкъхэм апэу ежь ы Къо къызфигъэкІуагъэр шъоры, шъуащышу хэти

 

3:22 пегъымбар Мусэ къыІуагъ – еплъ Пегъэмбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:15,18.

 

шъуащыщэу хэти игъогу бзаджэ тырыригъэгъэкІэу, ынэшІу къыщыригъэфэным пае.