Des1Des2Des3Des4Des5Des6

15

ЯПШІЫКІУТФЭНЭРЭШЪХЬ

 

Апостолхэмрэ* нахьыжъхэмрэ* Ерусалим зэІукІэ зэрэщашІыгъэр

 

Зы лІы горэхэр Иудей хэкум къикІыхи, Антиохием къакІохи, ашыхэмэ арагъашІэу аублагъ, мырэущтэу аІозэ:

–Пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ сунэт шъуашІын фаеу зэритым пае, сунэт шъуамышІымэ, шъумыкІодэу Тхьэм шъукъигъэнэжьыщтэп.

2Паулрэ Варнавэрэ ахэмэ агурымыІохэу, лъэшэу янэ­къокъугъэх. Арыти, Паулрэ Варнавэрэ цІыф заулэ ягъу­сэхэу, мы Іофым ехьылІагъэу Ерусалим дэс апостол­хэмрэ нахьыжъхэмрэ адэжь агъэкІонхэу ашыхэм тыра­убытагъ. 3Арэущтэу чылыс зэІукІэм щыщхэр Паулрэ Варнавэрэ адэкІуатэхэзэ, гъогум тырагъэхьагъэх. Паулрэ Варнавэрэ хэкухэу Финикиерэ Самариерэ кІоцІырыкІы­гъэх. КІоцІырыкІыхэ зэхъум, хымэ лъэпкъхэм ащыщхэр Тхьэм игъогу зэрэтехьагъэхэм икъэбар афаІотэжьызэ, ашы пстэури инэу агъэгушІуагъэх. 4Ерусалим зынэсхэм, чылыс зэІукІэм щыщхэми, апостолхэми, нахьыжъхэми ахэр рагъэблэгъагъэх. Тхьэм ахэмэ ашІэнхэу аригъэлъэ­кІыгъэ Іоф пстэури араІотэжьыгъэх.

5Ау шІошъхъуныгъэ зиІэ лІы горэхэу диным рыкІорэ цІыф купэу фарисей* купкІэ заджэхэрэм ащыщхэр къэ­тэджхи къаІуагъ:

–Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэри сунэт шъушІынхэ фае, пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ итхэри яжъугъэгъэцэ­кІэнхэ фае.

6А Іофым тегущыІэнхэу апостолхэри нахьыжъхэри зэрэугъоигъэх. 7Бэрэ зызэнэкъокъухэ ужым, Петрэ къэтэджи, адрэхэм ариІуагъ:

–Сшыхэр, шъори шъошІэба, хымэ лъэпкъхэм ащыщ­хэм ЗиусхьанымкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъуным пае, къэбарышІур язгъэІунэу блэкІыгъэ мафэхэм Тхьэм шъо сэ сыкъызэрэшъухихыгъэр? 8Тхьэу цІыфхэм агухэм ары­лъыр зышІэрэм ежь ы

15:1 апостол – еплъ 1:2.

15:1 нахьыжъхэр – еплъ 11:30.

15:5 фарисейхэр – еплъ 5:34.

 

Псэ ЛъапІэ тэ къызэрэтфыригъэгъэхыгъэм фэдэу, хымэ лъэпкъхэм ащыщхэми къафы­ригъэхызэ, ахэр зэридэхэрэр къыгъэлъэгъуагъ. 9Тэррэ ахэмрэ тазыфагу Тхьэм зэхэдз зи ышІыгъэп, сыда пІомэ ахэми агухэр шІошъхъуныгъэмкІэ ыгъэкъэбзэжьыгъэх. 10Тэри тятэжъхэми тфэмыхьыгъэ къиныр ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм атешъулъхьэзэ, сыда Тхьэр жъугъэунэ­фынэу ыуж шъузыкІитыр? 11Ау ти Зиусхьанэу Хьисэ Мэссихь ынэшІу щыфэныгъэм игъогукІэ тэ тымыкІодэу, Тхьэм тыкъызэригъэнэжьырэр тшІошъ мэхъу, ынэшІу щыфэныгъэ игъогукІэ хымэ лъэпкъхэм ащыщхэри мыкІодхэу, Тхьэм къызэригъэнэжьыхэрэм фэдэу.

12ЗэІукІэгъэ цІыф пстэуми заушъэфи, хымэ лъэпкъхэм адэжь Тхьэм Варнавэрэ Паулрэ нэшэнэ гъэшІэгъонышхо­хэу къыщаригъэгъэлъэгъуагъэхэри, Іофышхо гъэшІэгъон­хэу щаригъэшІагъэхэри къызаІотэжьхэм, ядэІугъэх. 13ЕтІанэ гущыІэныр заухым, Якъубэ* къэгущыІэу ыублагъ:

–Сшыхэр, къасІорэм шъукъедэІу. 14Тхьэр лъэпкъэу ежь ыцІэкІэ зэреджэщтыр къыхихыным пае, хымэ лъэ­пкъхэм ащыщхэм яплъынэу апэу зэрэхъугъэр Симон зэ­хэтигъэшІыкІыгъ. 15Пегъымбархэм ягущыІэхэр Петрэ къыІуагъэхэм атефэх. Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэра­рытым фэдэу,*

16«ЕтІанэ къэзгъэзэжьынышъ,

пачъыхьэ Даутэ иунэу зэхэфагъэр

зэтезгъэуцожьыщт», Зиусхьаным еІо.

«Зэхэкъутагъэхэри сшІыжьынхэшъ,

а унэр зэтезгъэуцожьыщт,

17дунаим ицІыфхэу къэнагъэхэмрэ

сэ сицІыфхэу хъунхэу сызэджэгъэ хымэ лъэпкъ

пстэумрэ Зиусхьаным лъыхъунхэм пае.

18 Мырэущтэу зыІуагъэр Зиусхьанэу мы Іофхэр бэшІагъэу цІыфмэ языгъэшІагъэр ары».

19Якъубэ етІанэ къыпигъэхъожьыгъ:

 

15:13 Якъубэ – еплъ 12:17.

15:15-18 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Амос тхылъэу ытхыгъэм 9:11-12; Пегъымбар Ешай тхылъэу ытхыгъэм 45:21.

 

–Арышъ, сэ сызэрэгугъэрэмкІэ, хымэ лъэпкъхэм ащыщхэу, Тхьэм игъогу техьэхэрэм къин атетлъхьэ хъущтэп. 20Ау цІыфхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къур­мэныпхъэм ыл, зинэ шІэным, атхьалэгъэ псэушъхьэхэм* ал, лъым* зыщадзыенэуи, ежьхэм къарамышІэнэу зыфэмыер нэмыкІ цІыфхэм арамышІэнэуи тэ афэттхын фае; 21сыда пІомэ пэсэрэ зэманхэм къащегъэжьагъэу пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ итхэр къэлэ пстэуми щызы­гъэІухэрэри шэмбэт мафэ къэси ащ итхэм зыщяджэхэрэ синэгогухэри щыІэх.

 

Апостолхэмрэ нахьыжъхэмрэ хымэ лъэпкъхэм

ащыщхэу шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэхэм

тхылъэу афатхыгъэр

 

22Арэущтэу чылыс зэІукІэр зэрэщытэу ягъусэу апо­столхэмрэ нахьыжъхэмрэ тыраубытагъ ежьхэм яцІыфхэм ащыщхэу лІы заулэ хахынхэу, Паулрэ Варнавэрэ Антио­хие адагъэкІонхэм пае. Ашыхэм ятхьаматэхэм ащыщхэу Иудэу ВарсавэкІэ заджэхэрэмрэ Силэрэ хахыгъэх. 23Мы­рэущтэу тхылъ атхи аратыгъ:

«Тэ тышъушыхэу апостолхэри, нахьыжъхэри, шъо хымэ лъэпкъхэм ащыщ шыхэу Антиохие къалэм дэсхэми, Сирие хэкуми Киликие хэкуми арысхэми, шІуфэс къышъотэхыжьы.

24ЦІыф заулэ тэ къытхэкІыхи, «Сунэт шъуашІын фае, Мусэ и Тэурат хабзэ итхэми шъуядэІун фае», аІозэ, ягущыІэхэмкІэ шъузэІагъэхьагъэуи шъуагъэгумэкІыгъэуи тэ зэхэтхыгъ, ау тэ ахэр къэдгъэкІуагъэхэп. 25Арышъ, тэ тызэІукІагъ. ЛІы заулэ тэ къыхэтхынышъ, тэ шІу тлъэгъурэ Варнавэрэ Паулрэ ягъусэхэу къышъуфэдгъэкІонхэу тызэгурыІуагъ. 26ИтІур Зиусхьанэу Хьисэ Мэссихь ыцІэ фэлажьэхэзэ, апсэ еблэжьыгъэхэп. 27Арэущтэу Иудэрэ Силэрэ къышъуфэтэгъакІох. Ахэми тэ ттхыгъэр ажэкІэ къыжъугурагъэІощт. 28Мы унашъохэу шъузэдэІун фаехэм анэмыкІэу, зи

 

15:20 атхьалэгъэ псэушъхьэхэр – джурт хабзэм иунашъо тетэу, псэу­шъхьэхэр шІуабзы зыхъукІэ, лъыр зэкІэ кІагъэчъын фае.

15:20 лъы – джурт хабзэм иунашъо тетэу, лъы зыхэлъ шхын пшхы мыхъунэу щыт.

 

къышъутетымылъхьанэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІи тэри игъоу тлъытагъэ: 29ЦІыфхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къурмэныпхъэм ыл, лъым, атхьалэгъэ псэушъхьэхэм ал, зинэ шІэным защыжъудзый. Шъо къышъуашІэнэу шъузыфэмыери нэмыкІ цІыфхэм яшъумышІ. А Іофхэм защыжъудзыемэ, дэгъур шъошІэ. Шъотхъэжь».

30Арэущтэу а лІыхэр гъогум тырагъэхьагъэх. Ахэр Антиохие зынэсхэм, чылыс зэІукІэм щыщхэр аугъоихи, тхылъыр аратыгъ. 31 Ахэр тхылъым зеджэхэм, къэбарэу ащ итым ыгъэгушхохэзэ ыгъэгушІуагъэх. 32Иудэрэ Си­лэрэ, ежьхэр пегъымбархэу щытхэу, гущыІабэкІэ ашыхэм агухэр агъэпытэхэзэ, агъэгушхуагъэх. 33Ахэр зы тІэкІурэ ащ дэжьым зыдэсхэ ужым, къэзыгъэкІуагъэхэм адэжь агъэзэжьынэу ашыхэм гъогу мафэкІэ гъогум къытыра­гъэхьажьыгъэх. 34Ау Силэ Антиохие къыдэнэнэу тыри­убытагъ, Иудэми Ерусалим ыгъэзэжьыгъ. 35Паулрэ Вар­навэрэ Антиохие къыдэнагъэх. НэмыкІыбэхэм ягъусэ­хэу, цІыфхэм Зиусхьаным игущыІэхэр арагъашІэхэзэ, къэбарышІури арагъэІузэ, Антиохие дэсыгъэх.

 

Паулрэ Варнавэрэ зэрэзэгокІыгъэхэр

 

36Зы тІэкІу тешІагъэу Паул Варнавэ риІуагъ:

–Тхьэм игущыІэхэр зыщыдгъэІугъэ къэлэ пстэуми адэс тшыхэм адэжь дгъэзэжьынышъ, зыфэдэхэр зэрэщытхэр зэдгъэлъэгъунхэу тыгъэкІожь.

37Варнавэ Иуан МарккІи заджэхэрэр ягъусэу зыди­щэнэу фэягъ. 38Ау Паул ар ягъусэу зыдищэнэу игъоу ылъытагъэп; сыда пІомэ Иуан МарккІэ заджэхэрэр Памфилие хэкум ахэмэ щагокІи, Іоф адишІэнэу адэкІо­гъагъэп. 39Паулрэ Варнавэрэ ащ фэдизэу зэрэзэнэкъо­къугъэхэм пае, зэгокІыгъэх. Варнавэ Марк зыдищи, Кипр хыгъэхъунэм* къухьэкІэ кІуагъэ. 40Ау Паул гъусэ фэхъу­нэу Силэ къыхихыгъ. Ашыхэм Тхьэм ынэшІу ахэмэ къащи­фэнэу зыфагъазэ ужым, ахэр гъогум техьагъэх. 41Чы­лыс зэІукІэхэм ащыщхэр агъэгушхохэзэ, Сирие хэкумрэ Киликие хэкумрэ къакІухьэщтыгъэх.

 

15:39 хыгъэхъунэ – еплъ 4:36.