Des1Des2Des3Des4Des5Des6

17

ЯПШІЫКІУБЛЭНЭРЭШЪХЬ

 

Фессалоникэ къалэм ицІыфхэм Паулрэ игъусэхэмрэ

къин зэрарагъэщэчыгъэр

 

Паулрэ игъусэхэмрэ Амфипол къалэмрэ Аполлоние къалэмрэ къаблэкІхи, Фессалоникэ къалэм къэкІуагъэх.

 

16:37 Рим цІыфхэр – Рим (Рум) хабзэм тетэу Рим цІыфхэу тетыгъо зиІэхэм якъэралыгъошхо ицІыфхэр агъэпщынэнхэм пае, къамыщкІэ яохэ хъущтыгъэп.

 

Джуртхэм а къалэм синэгогу щыряІагъ. 2Паул ихабзэ тетэу ахэмэ адэжь синэгогум чІахьи, шэмбэт мэфищэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэмэ ащыщ къафеджэзэ янэкъо­къугъ. 3Мэссихь* къин ыщэчынышъ, лІагъэхэм къахэтэ­джыкІыжьын фаеу зэрэщытыгъэр зэхаригъэшІыкІызэ, къафигъэшъыпкъэжьыгъ.

–Хьисэу зикъэбар сэ къышъозгъэІурэр Мэссихьэу щыт,– къыІуагъ. 4Джуртхэм ащыщхэу заулэмэ шІошъ­хъуныгъэ яІэ хъуи, Паулрэ Силэрэ гъусэ афэхъугъэх. Ащ нэмыкІэу Тхьэр зыгъэлъапІэрэ алыджхэм ащыщхэу бэхэми, бзылъфыгъэ цІэрыІохэм ащыщхэу бэхэми шІошъ­хъуныгъэ яІэ хъугъэ.

5Ау шІошъхъуныгъэ зиІэ мыхъугъэ джуртхэр мэшъугъо­хэти, цІыф зэхэхьапІэм хъулъфыгъэ дэихэр къыщагъот­хи, цІыф купышхо аугъоий, къалэр къагъэбырсырыгъ. ЕтІанэ Иасон иунэ Іулъадэхи, Паулрэ Силэрэ къыра­щынхэшъ, цІыфхэм апашъхьэ къыращэнхэу ауж иты­гъэх. 6Ахэр замыгъотхэм, Иасонрэ къош заулэрэ къалэм итхьаматэхэм апашъхьэ ралъашъохи, куохэзэ, мырэу­щтэу къаІуагъ:

–Дунаир зэкІэ зэІэзыгъахьэрэ цІыфхэр мыщ дэжьыми къэкІуагъэх. 7Иасон ахэр иунэ ригъэблэгъагъэх. «НэмыкІ пачъыхьэу Хьисэ зыцІэр щыІ», аІозэ, Кайсарым иунашъо­хэм апэуцожьых.

8Ахэмэ арэущтэу аІозэ, а гущыІэхэр зэхэзыхыгъэ цІыф купышхомрэ къалэм итхьаматэхэмрэ къагъэбырсы­рыгъэх. 9Ащ нэужым къалэм итхьаматэхэм Иасонрэ игъусэхэмрэ шэсы ахъщэр арагъэгъэтІылъи атІупщы­жьыгъэх.

 

Верие къалэм ицІыфхэм ащыщхэу бэхэр Хьисэ игъогу

зэрэтехьагъэхэр

 

10Чэщ зэрэхъоу, ашыхэм Паулрэ Силэрэ Верие къалэм агъэкІуагъэх. Ахэр зынэсхэм, джуртхэм ясинэгогу чІэхьа­гъэх. 11Фессалоникэ къалэм дэсхэм анахьи Верие къалэм дэсхэм нахь шъыпкъагъэ яІагъ. Тхьэм игущыІэхэр ягуапэу аштагъэх. Паул къыІуагъэхэр Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэм атефэхэмэ алъэгъуным пае, мафэ къэси Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм ахэплъыхьэщтыгъэх. 12Джуртхэм

 

17:3 Мэссихь – еплъ 2:30.

 

ащыщхэу бэхэми, лъытэныгъэ зиІэ алыдж бзылъфыгъэхэм­рэ хъулъфыгъэхэмрэ ащыщхэу купхэми, шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ.

13Паул Верие къалэми Тхьэм игущыІэхэр щигъэІухэу зэрэщытыр Фессалоникэ щыщ джуртхэм къызашІэ­жьым, Верие къакІохи, цІыф купышхор зэкІагъэплъыхьагъэх ыкІи къагъэбырсырыгъэх. 14Ардэдэм ышыхэм Паул хыІушъом агъэкІуагъ, ау Силэрэ Тимофейрэ Верие къалэм къыдэнагъэх. 15Паул зыщэхэрэм Афинэ къалэм нэсы ащагъ. Силэрэ Тимофейрэ ыдэжь шІэхэу къэкІонхэу Паул зыщагъэхэм унашъо зафешІым ыуж, ахэмэ агъэзэ­жьыгъ.

 

Паул Афинэ къалэм дэс цІыфхэм апашъхьэ

къызэрэщыгущыІагъэр

 

16Паул Афинэ къалэм Силэрэ Тимофейрэ щапаплъэзэ, тхьэ нэпцІ сурэтхэр къалэм дизэу зелъэгъум, ыгу къеуагъ. 17Арэущтэу Паул джуртхэмрэ Тхьэр зыгъэлъа­пІэхэрэмрэ синэгогум щянэкъокъущтыгъ, мафэ къэси зэхэхьапІэм цІыфхэу щызэІукІэхэрэм щянэкъокъу­щтыгъ. 18Философхэу эпикурейхэмрэ* стоикхэмрэ* зыцІэхэм ащыщхэу зы куп Паул къенэкъокъухэу аублагъ.

–Мы шъхьаубатэм сыда къыІонэу зыфаер?– аІуагъ зызаулэмэ.

–Мы лІым хыматхьэхэм якъэбар зэрехьэ,– аІуагъ адрэ­хэмэ. Арэущтэу зыкІауагъэр Паул Хьисэ ехьылІэгъэ къэбарышІумрэ лІагъэхэр къызэрэтэджыжьыщтхэм* ехьылІэгъэ къэбарышІумрэ зэраригъэІущтыгъэхэр ары.

 

17:18 эпикурей философхэр – алыдж философэу Эпикурей зыцІэр Хьисэ къэхъуным ыпэкІэ, я 270-рэ илъэсым дунаим ехыжьыгъ. Ащ зэриІуагъэмкІэ, щыІэныгъэмкІэ анахьышІоу щыІэр утхъэжьэу упсэуныр ары.

17:18 стоик философхэр – ахэмэ алыдж философэу Сено зыцІэм ыІо­гъагъэхэр цІыфхэм зэхаригъэшІыкІыщтыгъэх. (Сено зылІагъэр Хьисэ къэхъуным ыпэкІэ я 265-рэ илъэсыр ары) Стоик философхэм зэра ІуагъэмкІэ утхъэжьыныр зыфаІорэр къин плъэгъуми, шІу плъэгъуми, узыфаер къыбдэхъуми, къыбдэмыхъуми рэхьатэу гупсэфыныгъэкІэ ущыІэныр ары.

17:18 лІагъэхэр къызэрэтэджыжьыщтхэр – «Къэтэджыжьыныгъэ» зыфа­Іорэ гущыІэр алыджыбзэкІэ къаІомэ, ар бзылъфыгъэ тхьэ горэм ыцІэу пхэнджэу къагурыІонкІи мэхъу.

 

19ЕтІанэ а философхэм Ареопаг* Іуашъхьэм щызэІукІэрэ хасэм ыдэжь Паул зыдащи къыраІуагъ:

–ІофыкІэхэу о цІыфхэм ябгъашІэхэрэр зэхэтэбгъэ­шІыкІынха? 20Сыда пІомэ гущыІэ гъэшІэгъонхэр тэ ттхьакІумэхэм о къареогъадзэх. Ахэмэ къарыкІырэр тшІэмэ тшІоигъу.

21Афинэ къалэм щыщ пстэуми, хымэхэу ащ дэсхэми къэбарыкІэхэр къаІонхэмрэ ядэІунхэмрэ нэмыкІкІэ мафэ­хэр агъакІощтыгъэхэп.

22ЕтІанэ Паул Ареопаг Іуашъхьэм щызэІукІэрэ хасэм ыпашъхьэ къиуцуи, мырэущтэу къыІуагъ:

–Шъо Афинэ лІыхэр! Лъэныкъо пстэумкІэ шъо тхьэ Іаджыхэр инэу жъугъэлъапІэхэу сэлъэгъу; 23сыда пІомэ сэ къэскІухьэзэ, шъуитхьэлъэІупІэхэм сызяплъым, мырэущтэу зытетхэгъэ къурмэншІыпІэ* горэ къэзгъо­тыгъ: «ТымышІэрэ Тхьэм пае». Арышъ, шъо шъумы­шІэрэ Тхьэу жъугъэлъапІэрэм икъэбар ары сэ шъо шъозгъэІурэр.

24–Тхьэу дунаири дунаим тетхэри къэзыгъэхъугъэр уашъоми чІылъэми я Зиусхьанэу щыт. Ар цІыфхэм аІэкІэ ашІыгъэ тхьэлъэІупІэ унэшхохэм арысэу щытэп. 25Ащ зыгорэ зэрищыкІагъэм фэдэу, цІыфмэ аІэкІэ ІэпыІэгъу фэхъунхэу ищыкІагъэп. Ежьыр ары псэ зыхэт пстэури щызыгъаІэхэрэри, жьы къязыгъащэрэри, ящыкІагъэ пстэури язытрэри. 26Тхьэм зы цІыф закъом цІыф лъэпкъ пстэури къыхигъэхъукІыгъэх, дунаим ты­дэкІи щыпсэунхэм пае. Ятетыгъохэмрэ япсэупІэхэмрэ гъунэу афэхъущтхэр къыгъэнэфагъэх. 27Тхьэм цІыфхэр къызфигъэхъугъэр ахэр ежьым лъыхъоу ыкІи Іэбэ-лъа­бэхэзэ, зыгорэущтэу къагъотыныр ары. Ау щытми, Тхьэр тэ тщыщэу хэти пэчыжьэп, 28«Ежьыр ары тызыгъэпсэу­рэри, къэтэзыгъэкІухьэрэри, тыщызыгъаІэрэри», зыго­рэм зэриІуагъэм

 

 

17:19 Ареопаг – «Ареопаг» зыфаІорэ гущыІэм къикІырэр «Арес иІуа­шъхьэ» ары. Алыджхэм ятхьэу зыфаІохэрэм ащыщхэу заом итхьэу Арес арыгъэ. Афинэ къалэм дэсхэм яхасэ а Іуашъхьэм щызэІукІэщтыгъ.

17:23 къурмэншІыпІэ – алыджхэм тхьабэ агъэлъапІэщтыгъэ. Ау амышІэрэ тхьэ щыІэмэ, ари агъэлъэпІэным пае, амышІэрэ тхьэхэм апае къурмэншІыпІэхэр агъэуцугъэх.

 

фэдэу*. «Тэ тырибын», шъо шъуитхакІохэм* ащыщэу зы куп къызэриІуагъэм фэдэу. 29–Арышъ, Тхьэм тызэрибыным пае, цІыфхэм яІэпэІэ­сагъэрэ яакъылыгъэрэкІэ ашІыгъэхэу дышъэм, тыжьы­ным, мыжъом ахашІыкІыгъэ шъо теплъэхэм Тхьэ афэд­гъадэ хъущтэп. 30БлэкІыгъэ лъэхъаныхэм цІыфмэ шІэны­гъэ ямыІэу зыщэтым, Тхьэр наекІэ ахэмэ къяплъыгъа­гъэп, ау джы цІыф пстэури, тыдэ щыІэхэми, япсэкІод­хэм афыкІэгъожьынхэу унашъо къафешІы; 31сыда пІомэ Тхьэм зы мафэ къыгъэнэфагъ. А мафэм Тхьэм ежьым къыгъэнэфэгъэ лІым дунаим ицІыф пстэуми шъыпкъа­гъэкІэ хьыкум атыригъэшІыхьащт. Ащ фэдэу зэрэхъу­щтыр Тхьэм цІыф пстэуми къафигъэшъыпкъэжьыгъ а лІыр лІагъэхэм къызэрахигъэтэджыкІыжьыгъэмкІэ.

32ЛІагъэхэр къызэрэтэджыжьыщтхэм икъэбар Паул къы­Іоу зызэхахым, зы куп Паул дэхьащхыгъ, ау адрэ купым ыІуагъ:

–О зикъэбар къэпІуагъэм джыри тедэІунэу тыфай.

33Арэущтэу Паул ахэмэ ахэкІыжьыгъ. 34Ау цІыф заули Паул гъусэ фэхъухи, шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ. Ареопаг Іуашъхьэм щызэІукІэрэ хасэм щыщ Дионисый, етІанэ Дамар зыцІэу зы бзылъфыгъэ горэмрэ нэмыкІ купымрэ а шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэхэм ащыщыгъэх.