Des1Des2Des3Des4Des5Des6

18

ЯПШІЫКІОЕНЭРЭШЪХЬ

 

Паул Коринф къалэм Тхьэм игущыІэхэр зэрэщигъэІущтыгъэхэр

 

Ащ нэужым Паул Афинэ къалэм дэкІыжьи, Коринф къалэм кІуагъэ. 2Паул а къалэм зы джурт горэ, Акилэ ыцІэу, Понт хэкум къыщыхъугъэр къыщигъоти ІукІагъ. Ежьымрэ ишъхьэгъусэ Прискиллэмрэ Италие хэгъэгум къикІыгъакІэхэу щытыгъэх; сыда пІомэ Кайсар Клаудый* джуртхэр зэкІэ Рим къэлэшхом

 

17:28 зыгорэм зэриІуагъэм фэдэу – Крит хыгъэхъунэм щыщ тхакІо Епименид арыгъэнкІэ мэхъу.

17:28 шъуитхакІохэр – е Арат зыцІэр е Клеант зыцІэр ары.

18:2 Клаудый – еплъ 11:28. Хьисэ къызэхъу нэужым я 49-рэ илъэсым ыдэжь Клаудый джуртхэр Рим къэлэшхом къыдифыгъэх.

 

 

къыдэкІыжьынхэу унашъо афишІыгъагъ. Паул Акилэрэ Прискиллэрэ адэжь кІуагъэ. 3Ясэнэхьэтхэр зэфэдэу зэрэщытым пае, Паул ахэмэ адэжь щыІэу адэлажьэщтыгъ. Ахэмэ ясэнэхьэт чэтэгъэІэгъэшІыныр арыгъэ. 4Шэмбэт мафэ къэсми Паул къыІохэрэр джуртхэмрэ алыджхэмрэ ашІошъ ыгъэхъуным ыуж итэу, синэгогум щянэкъокъущтыгъ.

5Силэрэ Тимофейрэ Македоние хэкум къызекІыхэм, Паул ыгу етыгъэу Тхьэм игущыІэхэр цІыфмэ ариІотэнхэм пылъзэ, Хьисэ зэрэ Мэссихьыр* джуртмэ апашъхьэ къыщи­ушыхьатэу щытыгъ. 6Ау джуртхэр Паул пэуцужьхи зехъонхэм, ищыгъынхэр ахэмэ апашъхьэ щиутхыпкІыхи, мырэущтэу ариІуагъ:

–Шъо шъулъы шъо шъушъхьэ къытерэфэжь! Сэ лажьэ зи сиІэп. Джы щегъэжьагъэу хымэ лъэпкъхэм зафэзгъэзэшт.

7Арэущтэу Паул синэгогум къычІэкІыжьи, Тхьэр зы­гъэлъапІэрэ лІы горэу Иуст иунэ кІуагъэ. Ащ иунэ синэ­гогум бгъодэтыгъ. 8Синэгогум ипащэу Крисп, иунагъо зэкІэ игъусэу, ЗиусхьанымкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъугъэ. Коринф къалэм дэсхэу Паул едэІухэрэм ащыщхэу цІыфы­бэми шІошъхъуныгъэ яІэ хъуи зыра­гъэумэхъыгъ.

93ы чэщ горэм Зиусхьаныр Паул къыфэлъагъуи къыриІуагъ:

–Умыщын, зымыушъэфэу, къэгущыІэ зэпыт, 10сыда пІомэ сэ сыуигъусэщт. О лые къыуихынэу зыми ыІэ къыбнэсыщтэп. Сэ сицІыфхэм ащыщхэу бэ мы къалэм дэсых.

11Арэущтэу Паул цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр аригъа­шІэхэзэ, зы илъэсырэ ныкъорэ а къалэм дэсыгъ.

12Галлион* Ахаие хэкум иІэшъхьэтетэу хъу зэхъум, джуртхэр зэгъусэ хъухи, Паул тебанэхи, хьыкумышІэм ыпашъхьэ ращагъ.

13–Хабзэм иунашъо темытэу Тхьэр агъэлъэпІэнэу мы лІым цІыфхэм арегъашІэ,– къаІуагъ ахэмэ.

 

18:5 Мэссихь – еплъ 2:30.

18:12 Галлион – Хьисэ къызэхъу нэужым я 51-рэ илъэсым Галлион Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщ Ахаие хэкум иІэшъхьэтетэу хъунэу агъэнэфагъ. Ахаие хэкур джырэ Грецием икъыблэ Іахьэу щытыгъ. Коринф а хэкум икъэлэшхоу щытыгъ.

 

14Паул къэгущыІэнэу къызщыригъэжьэщтым, Гал­лион джуртхэм ариІуагъ:

–Шъо джуртхэр, мы лІым мыхъун горэ е бзэджагъэ горэ ышІагъэмэ, сэ сигуапэу сышъодэІущтыгъ. 15Ау джы гущыІэхэмкІи, цІэхэмкІи, шъо шъуи Тэурат хабзэкІи шъузэрэзэнэкъокъурэм пае, шъор-шъорэу мы Іофым шъухаплъ. Сэ мы Іофым хьыкум тесшІыхьанэу сыфаеп.

16Ащ нэужым Галлион ахэр хьыкумышІ унэм къычІи­гъэкІыжьыгъэх. 17ЕтІанэ ахэмэ зэкІэ синэгогум ипащэу Сосфен аубыти, хьыкумышІы унэм ипчъэІупэ щеуагъэх. Ау Галлион ащ ыгъэгумэкІыгъэп.

 

Паул Сирие хэкум щыщ Антиохие къалэм зэригъэзэжьыгъэр

 

18Паул Коринф къалэм мэфэ пчъагъэр зыдэсым ыуж, ышыхэм аІапэ ыубытыжьи, Прискиллэрэ Акилэрэ игъу­сэхэу, Сирие хэкум кІонэу къухьэ горэм итІысхьагъ. Кенхрей къалэм* Паул ышъхьэ джашъоу щаригъэупсыгъ; сыда пІомэ тхьэрыІуагъэ ышІыгъагъэти ары*. 19Ефес къалэм къызынэсхэм, Паул Прискиллэрэ Акилэрэ къы­гъанэхи, синэгогум чІахьи, джуртхэм щянэкъокъугъ. 20Паул ахэмэ адэжь нахь баІорэ щыІэнэу къызелъэІухэм, ыдагъэп. 21Ау ежьэжьынэу аІапэ зеубытыжьым, ыІуагъ:

–КъэкІощт мэфэкІ мэфэшхом Ерусалим сыщыІэн фае, ау Тхьэм ыІомэ, шъуадэжь къэзгъэзэжьыщт.

ЕтІанэ Ефес къалэм къухьэкІэ щежьэжьыгъ.

22Кесарие къалэм зынэсым, Ерусалим дэкІоягъ. Чылыс зэІукІэм щыщхэм шІуфэс арихи, етІанэ Антиохие къалэм ехыгъ. 233ы тІэкІурэ Антиохием зыдэс нэужым, Паул гъогум техьажьи, ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми агухэр ыгъэпытэхэзэ, зэкІэлъыкІоу Галатиерэ Фригиерэ яхэку къыкІухьагъ.

 

18:18 Кенхрей къалэр – Коринф къалэм епхыгъэу, къухьэуцупІэ иІэу, хыІушъом Іутыгъ.

18:18 тхьэІуагъэ ышІыгъагъэти ары – тхьэІуагъэ горэ зэрагъэцэкІагъэм инэшанэ фэдэу джуртхэм ашъхьэ джашъоу аупсы хабзэу яІагъ.

 

Аполлос Тхьэм игущыІэхэр Ефес къалэм

зэрэщигъэІущтыгъэхэр

 

24А мафэхэм Александрие къалэм щыщэу, Аполлос зыцІэу джурт горэ Ефес къэкІуагъ. Ар жашІоу щытыгъ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэмкІи шІэныгъэшхо

иІагъ. 25Зиусхьаным игъогу икъэбар ежьыр рагъэшІагъэу щытыгъ. Ыгу етыгъэу къэгущыІэзэ, шъыпкъагъэм тетэу Хьисэ икъэбар цІыфхэм аригъашІэщтыгъ. Ау щытми, умэхъыныгъэу Иуан зытегущыІэщтыгъэм нэ­мыкІ* умэхъыныгъэр зэрэщыІэр ышІэщтыгъэп. 26Ар гушхоныгъэкІэ синэгогум къыщыгущыІэу ригъэжьагъ. Прискиллэрэ Акилэрэ Аполлос къэгущыІэу зызэхахым, ар яунэ къащи, Зиусхьаным игъогу икъэбар нахь дэ­гъоу къыгурагъэІуагъ.

27Аполлос Ахаие хэкум кІонэу гухэлъ зешІым, ышыхэм а къалэм дэс шІошъхъуныгъэ зиІэхэм тхылъ афатхыгъ, «Аполлос къызыкІокІэ ежъугъэблагъ», аІозэ. Аполлос ащ дэжьым зынэсым, Тхьэм ынэшІу къызэращи­фагъэм пае, шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэхэм инэу адэІэ­пыІэщтыгъ. 28Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт­хэмкІэ Хьисэ зэрэ Мэссихьыр къафигъэшъыпкъэжьызэ, гу­щыІэ лъэшхэмкІэ цІыфхэм апашъхьэ джуртхэм щатекІуагъ.