Des1Des2Des3Des4Des5Des6

22

ЯТІОКІЫРЭ ТІУНЭРЭШЪХЬ

 

–Тэ тшыхэри тятэхэри, зызгъэхыижьынэу къышъо­сІощтым шъукъедэІу.

2Ахэмэ Паул джуртыбзэкІэ адэгущыІэу зызэхахым, нахь заушъэфыгъ. ЕтІанэ Паул къыІуагъ:

3–Сэ сыджурт, Киликие хэкум щыщэу Тарс къалэм сыкъыщыхъугъ. Мы къалэу Ерусалим сыщапІугъ. Гама­лиил зыцІэм* ылъакъохэм адэжь сыщысэу, тятэжъхэм

 

21:34 пытапІэр – Антоние зыцІэ пытапІэр ары. Рим (Рум) дзэр ащ чІэсыгъ.

21:38 хъункІэкІо миниплІ – апсэ емыблэжьхэу яхэгъэгу фэлажьэхэу, а хъункІэкІо миниплІым Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщхэу а хэгъэгур ашІозыубытыгъэхэм ар къызэратрахыжьыным ыуж итыгъэх. Джурт тхакІо Юсеф зыцІэм зэритхыгъэм фэдэу, Хьисэ къызэхъу нэуж я 54-рэ илъэсым а цІыфхэу яхэгъэгу фэлажьэхэрэм адрэ джуртхэм зыкъарагъэІэтыгъ.

22:3 Гамалиил – еплъ 5:34.

 

я Тэурат хабзэ фэсакъыпэу сигъэшІагъэ. Непэ шъо пстэу­ри Тхьэм шъузэрэфэлажьэрэм фэдэ къабзэу, сыгуи сыпси етыгъэу Тхьэм сыфэлажьэ. 43иусхьаным игъогу рыкІо­хэрэм олІэхэфэкІэ, къин язгъэщэчыщтыгъ. СицІыфхэм ахэмэ яхъулъфыгъэхэми ябзылъфыгъэхэми Іэхъу атыряз­гъалъхьэти, хьапсым чІязгъадзэщтыгъэх. 5Ар зэрэшъы­пкъэр дин пэщэшхоми Тхьэмэтэ Хэсэшхом* щыщ пстэуми къысфаушыхьатын алъэкІы. Ахэмэ Дамаск дэс джурт тшы­хэм тхылъхэр афатхыххи къысатыгъэх. ЕтІанэ Дамаск сы­кІонэу щытыгъ, а гъогум рыкІохэрэм Іэхъухэр ателъхэу сицІыфхэм Ерусалим къязгъэщэнхэшъ, титхьаматэхэм ахэ­мэ къин атырязгъэлъхьаным пае.

 

Паул Зиусхьанэу Хьисэ игъогу зэрэтехьагъэм икъэбар

къызэриІотэжьыгъэр

(Апостол. 9:1-19; 26:12-18)

 

6–Дамаск сыкІозэ, къалэм игъунэгъоу сызынэсым, щэджагъом дэжь ошІэ-дэмышІэу зы нэфынэ уашъом къехи, сыкъиуцухьагъ. 7ЧІыгум сытефагъэу, зы макъэ го­рэм къысиІоу зэхэсхыгъ:

–«Шаул, Шаул, сыд пае къин сэ сэбгъэщэчырэ?»

8–« О ухэта, Зиусхьан?» сІуагъэ.

–«Назарет щыщ Хьисэу къин зэбгъэщэчырэр сэры», къысиІожьыгъ ащ. 9Сигъусэхэм нэфынэр алъэгъугъ, ау сэ къыздэгущыІагъэм ымакъэ зэхахыгъэп.

10–«Сыда сшІэщтыр, Зиусхьан?» сІуагъэ.

–«Къэтэджи, Дамаск кІо», къысиІожьыгъ Зиусхьаным. «О пшІэнхэу Тхьэм къыпфигъэнэфагъэхэр зэкІэ ащ дэжьым зыгорэм къыщыуиІощтых». 11А нэфынэшхом къыхэкІыкІэ сынэхэм зи амылъэгъужь зэрэхъугъэм пае, сигъусэхэм сІэ аІыгъэу Дамаск сащагъ.

12–Ананый зыцІэу, Тэурат хабзэм итхэм арыкІоу, Тхьэм ищынагъо зыгу илъ лІы горэ Дамаск дэсыгъ. Джурт пстэуми ащ лъытэныгъэ фыряІэу щытыгъ. 13Ар садэжь къакІуи, къызбгъодахьи къысиІуагъ:

–«Сшы Шаул, о унэхэр къэплъэжьыщтых», къысиІуагъ. Ардэдэм сынэхэр къэплъэжьхи, а лІыр сэ слъэгъугъэ.

 

22:5 Тхьэмэтэ Хэсэшхом – еплъ 4:15.

 

14–«Тхьэр зыфаер зэбгъэшІэнэу, Шъыпкъагъэр Зиер плъэгъунэуи ащ ымакъэ зэхэпхынэуи тятэжъхэм я Тхьэ укъигъэнэфагъ», къыІуагъ Ананый. 15«Арышъ, о Іофхэу плъэгъугъэхэмрэ зэхэпхыгъэхэмрэ цІыфхэм зэкІэ апа­шъхьэ къыщыпІохэзэ, Шъыпкъагъэр Зием уришыхьа­тыщт. 16Джы сыда зызкІэбгъэгужъорэр? Къэтэджи, зысэ­гъэумэхъи, Зиусхьаным елъэІуи, ащ уипсэкІодхэр угу рырегъэукъэбзыкІыжьых».

 

Зиусхьаным игущыІэхэр хымэ лъэпкъхэм аригъэІунхэу

Паул зэригъэкІуагъэр

 

17–ЕтІанэ Ерусалим къэзгъэзэжьи, Тхьэм иунэшхо сычІахьи, ащ сычІэтэу сызыщелъэІум, зыгорэ къысфэ­лъэгъуагъ. 18Хьисэ сэ слъэгъуи, ащ къысиІуагъ:

–«ЗыгъэпсынкІи, шІэхэу Ерусалим дэкІ, сыда пІомэ шыхьатныгъэу къысфэпшІырэр адэщтэп».

19–«Зиусхьан», къэсІожьыгъ сэ, «оркІэ шІошъхъуны­гъэ зиІэхэр сэ сицІыфхэм хьапсым чІязгъадзэхэу зэрэщы­тыгъэри, синэгогухэм щязгъаохэу зэрэщытыгъэри мы цІыфхэм ашІэ. 20О уишыхьатэу Стефан* ылъ къызы­кІагъэкІым, сэ ащ дэжьым сыщытыгъ. ЗэраукІыгъэри афэздагъ, зыукІыгъэхэми ящыгъынхэр афэсыухъумагъэх».

21–«КІожь», къысиІуагъ Зиусхьаным. «Хымэ лъэпкъ­хэм адэжь чыжьэу узгъэкІощт».

 

Паулрэ Римыдзэ пэщэшхомрэ

 

22Паул мы гущыІэхэр къеІохэфэ нэс, цІыфхэр едэІу­щтыгъэх. Джащыгъум мэкъэшхокІэ къэзэрэгъэкууагъэх:

–А лІыр дунаим техыжь. Псэунэу фэшъуашэп!

23Ахэр къэзэрэгъэкуохэзэ, ящыгъынхэр дадзыехэзэ, сапэр датэкъуаещтыгъ. 24Джащыгъум дзэ пэщэшхом дзэлІхэм Паул пытапІэм аригъэщагъ. ЦІыфхэр Паул пэуцухэзэ, арэущтэу зыкІэкуохэрэр зэригъэшІэным пае, къамыщкІэ еохэзэ еупчІынхэу дзэ пэщэшхом дзэлІхэм унашъо афишІыгъ. 25КъамыщкІэ Паул еонхэм пае, шъо кІапсэхэмкІэ зырапхым, Паул ащ дэжьым щыт дзэ пащэм риІуагъ:

 

22:20 Стефан – еплъ 7:57-60.

 

–ХьыкумышІэм ыпашъхьэ ишъумыщэу, рим цІыфхэм* ащыщэу зыгорэм къамыщкІэ шъуеонэу шъуихабзэкІэ хъущта?

26Дзэ пащэм ар зызэхехым, дзэ пэщэшхом ыдэжь кІуи, ар ригъэшІагъ.

–Сыда пшІэщтыр? Мы лІыр рим цІыфхэм ащыщ,– ри­Іуагъ ащ.

27Дзэ пэщэшхор Паул къыбгъодахьи къыриІуагъ:

–КъысаІу! О рим цІыфхэм уащыща?

–Сащыщ,– къыІуагъ Паул.

28–Рим цІыфхэм сащыщ хъуным пае, ахъщабэ тез­гъэкІодагъ,– къыІуагъ дзэ пэщэшхом.

–Сэ рим цІыфэу сыкъэхъугъ,– къыІуагъ Паул.

29Паул еупчІынхэу щытыгъэхэр занкІэу зэкІэкІожьы­гъэх. Дзэ пэщэшхом Паул рим цІыфхэм зэращыщыр къызешІэм, дзэлІхэм Паул Іэхъу зэрэтыраригъэлъхьагъэм пае, щынагъэ.

 

Тхьэмэтэ Хэсэшхом ыпашъхьэ Паул зэрэращагъэр

 

     30ЯтІонэрэ мафэм джуртхэм Паул зэрагъэмысагъэр дзэ пэщэшхом зэригъэшІэпэнэу фэягъэти, дзэлІхэм Паул къаригъэтІэтэжьи, дин пэщэшхохэри Тхьэмэтэ Хэсэшхом щыщ пстэури зэрэугъоинхэу унашъо ышІыгъ. ЕтІанэ Паул къыщи, апашъхьэ къыригъэуцуагъ.