Des1Des2Des3Des4Des5Des6

21

ЯТІОКІЫРЭ ЗЫНЭРЭШЪХЬ

 

Паул Ерусалим зэрэкІуагъэр

 

Ахэмэ тыкъызахэкІыжьым, къухьэмкІэ тежьи, занкІэу Кос къалэм тыкІуагъ. ЯтІонэрэ мафэм Родос къалэм тыкІуи, ащ тыщежьи, Патарэ къалэм тынэсыгъ. 2Финикие хэкум кІорэ къухьэ горэ къэдгъоти, титІысхьи, тежьагъ. 3Кипр хыгъэхъунэр къызэлъагъом, къухьэм исэмэгубгъукІэ ар къэдгъанэзэ, Сирие хэкум тыкІуи, Тир къалэм къухьэр щеуцолІагъ, сыда пІомэ а къалэм къухьэр щаунэкІын фэягъ. 4ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр а къалэм къыщыдгъотхи, мэфиблэ ахэмэ адэжь тыкъэнагъ. Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ ахэмэ зэхаригъэшІы­кІыгъэу, Ерусалим мыкІонэу Паул къыраГуагъ. 5Ау а къалэм тызэрэщыІэн фэе уахътэр зытешІэм, ащ тыдэ­кІи, тигъогу тытехьажьыгъ. ШІошъхъуныгъэ зиІэхэр зэкІэ, бзылъфыгъэхэри сабыйхэри ягъусэхэу, къалэм къыддыдэкІыгъэх. ЕтІанэ хыІушъом лъэгонджэмышъхьэкІэ тыщытІыси, Тхьэм телъэІугъ. 63ым адрэм ыІапэ ыубытыжьи, къухьэм титІысхьажьыгъ, ахэми ядэжь агъэ­зэжьыгъ.

7ЕтІанэ Тир къалэм тыщежьи, къухьэкІэ кІоныр тыухызэ, Птолемаидэ къалэм тынэсыгъ. Ащ дэжьым тшыхэм шІуфэс щятхи, зы мафэ ахэмэ адэжь тыщы­Іагъ. 8ЯтІонэрэ мафэм ащ тыдэкІыжьи, Кесарие къалэм тыкІуагъ. А къалэм Филипп зыцІэу, Тхьэм игущыІэхэр зыгъэІурэм иунэ тихьи, ащ ыдэжь тыкъэ­нагъ. Ар нэбгыриблым* ащыщыгъ. 9А Филипп дэмы­кІуагъэхэу пхъуиплІ иІагъ. Тхьэм ежь игущыІэхэр ахэмэ агухэм къарилъхьахэу къаригъаІощтыгъэх.

10Мэфэ заулэрэ ащ дэжь тызыщэІэм, Агав* зыцІэу зы пегъымбар горэ Иудей хэкум къикІи къэкІуагъ. 11Тадэжь къакІуи, Паул ибгырыпх къышти, ежь ыІэ­хэри ылъакъохэри зэтырипхэхи къыІуагъ:

–Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ мырэущтэу къеІо: «Джурт­хэм мы бгырыпхыр зиер Ерусалим щызэтырапхэнышъ, хымэ лъэпкъхэм* аІэкІалъхьащт».

12А гущыІэхэр зызэхэтэххэм, тэри а чІыпІэм щыпсэ­урэ тшыхэри Ерусалим мыкІонэу Паул телъэІугъ. 13Джащыгъум Паул пэгъокІ къытыжьыгъ:

–Сыда шъушІэрэр? Шъугъызэ, сыда сыгу къызкІежъу­гъаорэр? Си Зиусхьан Хьисэ ыцІэ пае Ерусалим сыщы­рапхыщтми, сыщылІэщтми сыфэхьазыр.

 

21:8 нэбгыриблыр – еплъ 6:1-6.

21:10 Агав – еплъ 11:28.

21:11 хымэ лъэпкъхэр – мыщ дэжьым ащ къикІырэр Рим (Рум) цІыфхэу тетыгъо зиІэхэр ары.

 

14Паул къэдгъэнэнэу зытэмылъэкІым, «Тхьэм ыІуагъэр орэхъу», тІуи зытыушъэфыгъ.

15А мафэхэм ауж зыдгъэхьазыри, Ерусалим тыкІуагъ. 16Кесарием щыщхэу, ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыф заулэ тигъусагъэх. Ахэмэ Мнасон зыцІэм иунэу тызыщы­псэущтым тащагъ, Мнасон Кипр хыгъэхъунэм щыщыгъ, ежьыри апэ дэдэу ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэ­хэм ащыщыгъ.

 

Паул Якъубэ ыдэжь зэрэкІуагъэр

 

17Ерусалим тызынэсым, тшыхэм ягуапэу тырагъэблэ­гъагъ. 18ЯтІонэрэ мафэм Паул тигъусэу Якъубэ* ыдэжь тыкІуагъ. Нахьыжъхэр зэкІэ ащ дэжьым щы­Іагъэх. 19Паул ахэмэ шІуфэс арихи, иІофкІэ Тхьэм хымэ лъэпкъхэм адэжь Іофхэу щишІагъэхэр зырызхэу афиІотэжьыгъэх.

20Паул ахэр къыІуатэхэу зызэхахым, ахэмэ Тхьэм щытхъу фашІыгъ. ЕтІанэ Паул къыраІуагъ:

–О тшы, джуртхэм ащыщхэу мин пчъагъэхэм шІошъ­хъуныгъэ яІэ зэрэхъугъэри, Мусэ и Тэурат хабзэ яшъы­пкъэу зэрэпылъхэри олъэгъу. 21Ясабыйхэр сунэт амышІынхэуи яхабзэхэм атемытынхэуи пІоу, джуртхэу хымэ лъэпкъхэм ахэсхэри зэкІэ пегъымбар Мусэ игъогу те­кІынхэу о ябгъашІэу аІозэ цІыфхэм зэрахьэрэ къэбар пхэнджыр а шІошъхъуныгъэ зиІэхэм зэхахыгъ. 22Сыда тшІэщтыр? ЦІыфхэр къэзэрэугъоищтых; сыда пІомэ о укъызэрэкІуагъэр зэхахыщт. 23Арышъ, тэ къызэрэуатІорэм фэдэу зекІо. ТхьарыІо зышІыгъэ нэбгыриплІ тиІ. 24Ахэр зыдащэхи, ягъусэу Тэурат хабзэм иуна­шъо тетэу зыгъэкъэбзэжьи, ашъхьэхэр ябгъэупсынхэм пае* ахъщэ ят. Ар залъэгъукІэ, о къыохьылІагъэу зэхахыгъэ къэбархэр шъыпкъэхэу зэрэщымытхэри, ор­орэу Тэурат хабзэм утетэу, Тэурат хабзэм итхэр зэрэбгъэцакІэхэрэри цІыф пстэуми ашІэщт. 25Ау хымэ лъэпкъхэм ащыщхэу ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъу­гъэхэм тэ зэдэтштэгъэ Іофыр тхылъкІэ*

 

21:18 Якъубэ – еплъ 12:17.

21:24 ашъхьэхэр ябгъэупсынхэм пае – еплъ 18:18.

21:25 тхылъкІэ – еплъ 15:23-29.

 

зэрядгъэшІагъэм фэдэу, цІыфхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къур­мэныпхъэм ыл, лъым, атхьалэгъэ псэушъхьэхэм ал, зинэ шІэным защадзыен фае.

       26ЯтІонэрэ мафэм Паул а лІыхэр зыдищэхи, ягъусэу зигъэкъэбзэжьыгъ. ЕтІанэ Тхьэм иунэшхо чІахьи, ежьым­рэ а лІыхэмрэ зызыщагъэкъэбзэжьырэ мафэхэр заухы­щтри, якъурмэн зырыз дин пащэм зырагъэшІыщт мафэри дин пащэхэм ариІуагъ.

 

Джуртхэр Тхьэм иунэшхо Паул зэрэщытебэнагъэхэр

 

27А мэфиблыр зыщыблэкІыным, Асие хэкум щыщэу джурт заулэмэ Тхьэм иунэшхо Паул щалъэгъугъ. ЦІыф купышхор зэкІэ зэкІагъэплъыхьи, Паул аубыти, 28мы­рэущтэу кууагъэ:

    –Шъо Израил лІыхэр шъукъыддэІэпыІ! Тэ тлъэпкъми, ти Тэурат хабзэми, мы чІыпІэ лъапІэми къапэуцун­хэу тыдэкІи цІыфхэм зэкІэ щязыгъашІэрэ лІыр мыр ары. Ащ нэмыкІэу алыджхэри Тхьэм иунэшхо чІигъахьэхэзэ*, мы чІыпІэ лъапІэр ыуцІэпІыгъ.

     29Арэущтэу зыкІаІуагъэр ыпэкІэ Ефес къалэм щыщ Трофим Паул игъусэу къалэм щалъэгъугъагъэти ары. Паул ар чІэмыхьапхъэу Тхьэм иунэшхо чІигъэхьагъэу ашІошІыгъ.

    30Къалэм дэс цІыф пстэури къэтэджхи, зэхэлъэдагъэх. Паул аубыти, Тхьэм иунэшхо къычІащыжьыгъ. Ардэдэми пчъэхэр агъэпытагъэх. 31Паул аукІынэу зыпэхьэхэм, Ерусалим зэкІэ зэрэзэІыхьагъэм икъэбар Рим дзэ пэ­щэшхом ыдэжь нэсыгъ. 32Дзэ пэщэшхом ардэдэм дзэ­лІхэри, дзэ пащэхэри зыдищэхи, цІыфхэм ахэлъэдагъ. ЦІыфхэм дзэ пэщэшхори дзэлІхэри залъэгъухэм, Паул еонхэм ыуж икІыжьыгъэх.

    33Джащыгъум дзэ пэщэшхор къыІухьи, Паул дзэлІхэм аригъэубыти, гъучІ ІэхъуитІу тыралъхьанэу унашъо афишІыгъ. ЕтІанэ яупчІыгъ:

    –Мыр хэта? Сыда ышІагъэр?

    34ЦІыф купышхом хэтхэм ащыщэу зым зыр ыІозэ, адрэм нэмыкІ ыІозэ зэрэгъэкуощтыгъэх. Бырсырышхом къыхэкІыкІэ дзэ пэщэшхом шъыпкъэр

 

21:28 Алыджхэр Тхьэм иунэшхо чІигъахьэхэзэ – хымэ горэ Тхьэм иунэшхо чІэт хымэхэм ящагу блэзыщэу, Тхьэм иунэшхо ыкІоцІ изыщагъэр аукІын фаеу щытыгъ.

 

зэригъэшІэн ылъэкІыгъэпти, Паул пытапІэм* дзэлІхэм аригъэщагъ. 35ДэкІояпІэм Паул зынэсым, цІыф купышхор къызэрэте­бэнагъэхэм пае, дзэлІхэм ар ІэкІэ ахьын фае хъугъэ. 36ЦІыф купышхом хэтхэу Паул къыкІэлъыкІощтыгъэхэр куощтыгъэх:

–УкІы ар.

 

 

Паул цІыф купышхом хэтхэм апашъхьэ

къызэрэщыгущыІагъэр

 

37ДзэлІхэм Паул пытапІэм ащэн фаеу зэхъум, Паул дзэ пэщэшхом риІуагъ:

–Зыгорэ къыосІонэу фит сыкъэпшІына?

–Алыджыбзэ ошІа?– къыІожьыгъ ащ. 38–Мысырым щыщэу, бэмышІэу цІыфхэм зыкъязыгъэІэтыгъэу, укІэ­кІо миниплІ* шъоф нэкІым изыщагъэр орыба?

39–Сэ сыджурт,– къыІожьыгъ Паул, –Киликие хэкум щыщэу, лъытэныгъэ зиІэ Тарс къалэм ицІыфхэм сащыщ. ЦІыфмэ апашъхьэ сыкъыщыгущыІэнэу фит сыкъэшІ.

40Дзэ пэщэшхом фит къызешІым, Паул дэкІояпІэм теуцуи, ыІэ цІыфхэм афиІэтыгъ. ЗэкІэми зызаушъэфым, Паул джуртыбзэкІэ мырэущтэу къыІуагъ: