Des1Des2Des3Des4Des5Des6

28

ЯТЮКІЫРЭ ИНЭРЭШЪХЬ

 

Мелит хыгъэхъунэм Паул къыщехъулІагъэхэр

 

Тыпсаоу тыкъызэнэжьым, а хыгъэхъунэм МелиткІэ* зэреджэхэрэр зэдгъэшІагъ. 2Хыгъэхъунэм исхэр шІугъэ­шхокІэ къытпэгъокІыгъэх. Ощхышхоу ыкІи чъыІэшхоу зэрэщытым пае, машІо ашІи, тэ зэкІэ тырагъэблэгъагъ. 3Паул чы бэу ыугъои, машІом зытырелъхьэм, фэбагъэм блэ горэ чыхэм къахигъэкІи, ыІэ къеуи, къыкІэрылэлэу къыкІэрынагъ. 4Хыгъэхъунэм исхэмэ блэр Паул ыІэ къыпылэлэу залъэгъум, зэраІожьыгъ:

–Мы лІыр укІакІо горэу щытын фае; сыда пІомэ хым псаоу къыхэкІыжьыгъэми, Тхьэм ишъыпкъагъэ ар псэунэу фит ышІыгъэп.

5Ау Паул ыІэ ыгъэсыси, блэр машІом хидзи, блэм иягъэ Паул къекІынэу хъугъэп.

 

27:39 хытІуалэ – псэу чІыгум къыхахьэрэр ары. 28:1 Мелит – Малтэ ары.

 

6«А лІыр бэгыщт е ошІэ-дэмышІэу зэхэфэнышъ, лІэщт», аІуагъ ахэмэ, ау бэрэ пэплъагъэхэу, Паул зи къыщымышІыгъэу залъэгъум, ягупшысакІэ зэблахъуи, «Мыр тхьэ гор», аІуагъ.

7А чІыпІэм игъунэгъоу хыгъэхъунэм итхьаматэу Пу­блый зыцІэм чІыгушхохэр щыриІагъэх. Ащ тыригъэ­благъи, мэфищэ игуапэу тихьакІагъ. 8Публый ятэ плъы­рыстырымрэ ныбэузымрэ зыкІаубытагъэу пІэм сымаджэу хэлъыгъ. Паул сымаджэм ыдэжь ихьи, Тхьэм фелъэІуи, ыІэхэр тырилъхьэхи, ыгъэхъужьыгъ. 9Арэущтэу зэхъум, хыгъэхъунэм щыІэ нэмыкІ сымаджэхэри Паул ыдэжь къакІохи, Паул ахэри ыгъэхъужьыгъэх. 10Гъогогъу пчъа­гъэкІэ лъытэныгъэ къытфашІыгъ, тыкъызежьэжьыми, тищыкІагъэхэр къытфахьыгъ.

 

Паул Рим къэлэшхом зэрэнэсыгъэр

 

11Мэзищ зытешІэм, Александрие къалэм щыщэу, «Тхьэ ТIуазэхэр»* зыфаІорэ къухьэу, а хыгъэхъунэм кІымафэм щыІагъэм титІысхьи, ащ тыкъыщежьагъ. 12Сиракуз къа­лэм тыІухьи, мэфищэ ащ тыщыІагъ. 13Ащ тыкъыщежьи, Ригие къалэм тынэсыгъ. Зы мафэм ыуж къыблэм къи­кІырэ жьыбгъэр къепщэу ыубли, ятІонэрэ мафэм Пу­теол къалэм тынэсыгъ. 14Ащ тшы заулэ къыщыдгъотхи, ахэмэ адэжь мэфиблэ тыщыІэнэу къытэлъэІухи тырагъэ­блэгъагъ. Ащ нэужым Рим къэлэшхом тыкІонэу гъогум тытехьажьыгъ. 15Рим дэс тшыхэм тыкъызэрэкІощтыр зэхахыгъагъэти, «Аппый ЗэхэхьапІэ»* зыцІэ къалэмрэ «Хьэ­кІэщыпІищ»* зыцІэ къалэмрэ анэсы къытпэгъокІынхэу къэкІуагъэх. Паул ахэр зелъэгъухэм, Тхьэм щытхъу фи­шІи, гу къызыІэпишІыхьажьыгъ. 16Рим тыкъызынэсым, Рим тетыгъо зиІэхэм Паулрэ ежьым иухъумакІо дзэлІым­рэ язакъоу дэсынхэу фит ашІыгъэх.

 

28:11 Тхьэ ТІуазэхэр – Зевс зыфаІорэ тхьэ нэпцІым ыкъоу тІуазэхэу, Касторрэ Поллуксрэ ары. Къухьэ зыфыхэрэм а тхьэ нэпцІитІур агъэ­лъапІэщтыгъэх.

28:15 «Аппый ЗэхэхьапІэ» зыцІэ къалэр – Рим къэлэшхом киломстрэ 70-кІэ пэчыжьэу, икъыблэ лъэныкъокІэ итыгъ.

28:15 «ХьэкІэщыпІищ» зыцІэ къалэр – Рим къэлэшхом километрэ 55–кІэ пэчыжьэу. икъыблэ льэныкъомкІэ итыгъ.

 

Паул Рим къэлэшхом къэбарышІур зэрэщигъэІущтыгъэр

 

17Мэфищ нэужым Паул джуртхэм ятхьаматэхэр къа­ригъэщагъэх. Ахэр къызызэрэугъоихэм, ариІуагъ:

–Сшыхэр, тэ тлъэпкъ мыхъун зи есымышІагъэу, тя­тэжъхэм яхабзэхэми сатемыкІыгъэ пэтми, Ерусалим сыщаубыти, Рим цІыфхэм саІэкІалъхьагъ. 18Ахэр сэ сиІоф зыхэплъэхэм ыуж, укІ зифэшъошэ мыхъун зи къы­сагъотылІагъэпти, сыкъатІупщыжьынэу фэягъэх. 19Ау джуртхэр Рим цІыфхэм сызэратІупщыжьыщтым зыпэуцу­жьхэм, Кайсарым сиІоф хьыкум тыришІыхьанэу сылъэІон фаеу хъугъэ. Ау сэ слъэпкъ седэоныр арэп арэущтэу зыфэсшІагъэр. 20Іофхэр арэущтэу зэрэщытхэр ары шъус­лъэгъунэу ыкІи сыкъыжъудэгущыІэнэу шъукъызкІязгъэ­щагъэр. Шъыпкъэ, Израил цІыфхэр зыщыгугъыхэу, зы­паплъэхэрэм* пае Іэхъухэр стелъых.

21–О уикъэбар зэрыт тхылъ горэ Иудей хэкум къикІэу къытфэкІуагъэп,– къыраІожыгъ ахэмэ. –Ащ дэжьым къикІыхэу, мыщ дэжьым къэкІогъэ тшыхэми ощ пае къэбар Іае горэ ыкІи къытфахьыгъэп ыкІи къытаІуагъэп. 22О уигупшысэхэр къапІохэзэ, тябгъэдэІумэ тшІоигъу; сыда пІомэ цІыфхэр тыдэкІи а цІыф купэу диным ры­кІорэм* зэрэщыпэуцухэрэр тэ тэшІэ.

23Зы мафэ горэ агъэнафи, Паул зэрыс унэм цІыф купышхо къэкІуагъ. Пчэдыжьым щегъэжьагъэу пчы­хьашъхьэм нэсы Тхьэм и Тетыгъошхо* икъэбар Паул агуригъаІозэ, а тетыгъошхом шыхьат фэхъугъ. Пегъым­бар Мусэ и Тэурат хабзэ итхэмрэ пегъымбархэм атхыгъэ тхылъхэм арытхэмрэ* ащыщхэм къяджэзэ, Паул Хьисэ ехьылІагъэу къыІохэрэр ашІошъ ыгъэхъуным пылъыгъ. 24Паул къыІуагъэхэр зы куп ышІошъ хъугъэ, нэмыкІхэми ашІошъ хъугъэп.

25А джуртхэр зэгурымыІохэу зэбгырыкІыжьынхэм ыпэ­кІэ, Паул мы гущыІэхэр къыІуагъэх:

–Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ пегъымбар Ешай шъуятэжъхэм яхьылІагъэу шъыпкъагъэр къыригъэІуагъ:*

 

28:20 Израил цІыфхэр зыщыгугъыхэу, зыпаплъэхэрэр – Мессихь ары.

28:22 цІыф купэу диным рыкІорэр – еплъ 24:5.

28:23 Тхьэм и Тетыгъошхо – еплъ 1:3.

28:23 пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ итхэмрэ пегъымбархэм атхыгъэ тхылъхэм арытхэмрэ – еплъ 13:15.

 

26«Мы лъэпкъым ыдэжь кІуи, мырэущтэу еІу:

Шъо егъашІэм зэхэшъухы зэпытыщт, ау къыжъугурыІощтэп;

шъо егъашІэм шъулъэгъу зэпытыщт, ау гу лъышъутэщтэп.

27Сыда пІомэ мы цІыф лъэпкъым щыщхэм агухэм гулъытэ ямыІэ хъугъэ.

Ахэмэ атхьакІумэхэмкІэ жъажъэу зэхахы, анэхэри аупІыцІагъэх.

Арэущтэу щымытыгъэмэ, анэхэмкІэ алъэгъущтыгъ,

атхьакІумэхэмкІи зэхахыщтыгъ, агухэмкІи къагурыІощтыгъ,

садэжьи къагъэзэжьыгъэмэ, сэ ахэр згъэхъужьыщтыгъэх».

28–Арышъ, цІыфхэр мыкІодхэу, Тхьэм къызэригъэнэ­жьхэрэм икъэбар хымэ лъэпкъхэм Тхьэм къызэранигъэ­сыгъэр шъо зэжъугъашІэ. Ахэри а къэбарым едэІущтых!

29Паул а гущыІэхэр къызеІохэм, джуртхэр лъэшэу зэ­цІацІэхэзэ, унэм икІыжьыгъэх.

30Паул чырэкІэ ыубытыгъэ унэм илъэситІум щыпсаоу, ыдэжь къакІорэ цІыф пстэури ригъэблагъэщтыгъэх. 31 Зы цІыфи зыкІи къыпэмыуцоу, Тхьэм и Тетыгъошхо икъэбар ыгъэІущтыгъ, Зиусхьанэу Хьисэ Мэссихь ехьылІагъэу гушхоныгъэкІи цІыфхэм аригъашІэщтыгъ.

 

28:25-27 къыригъэІуагъ – еплъ Пегъымбар Ешай тхылъэу ытхыгъэм 6:9-10.