Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ЯКЪУБЭ ТХЫЛЪЭУ ЫТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Якъубэ, Тхьэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ сафэлажьэ. Шъо дунаем итэкъухьагъэхэу щыпсэурэ унэ­гъо лъэпкъ пшІыкІутІум шІуфэс шъосэхыжьы.

ШІошъхъуныгъэмрэ зэхэшІыкІыныгъэмрэ

2Сшыхэр, шъуишІошъхъуныгъэ ишъыпкъагъэ зыгъэ­унэфырэ къин зэфэшъхьафхэм шъуахафэмэ, шъугушІу, 3сыда пІомэ мы къинхэм шъуишІошъхъуныгъэ ишъы­пкъагъэ загъэунэфы ужым, а къинхэм теубытэныгъэ къа­рыкІэу зэрэщытыр шъошІэ. 4Теубытэныгъэми иІоф рерэ­гъэкъу, лъэныкъо пстэумкІи зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэхэу шъухъуным пае. 5Ау шъуащыщэу зыгорэм изэхэшІыкІыныгъэ щыкІагъэ иІэмэ, Тхьэм ерэ­лъэІу, ащи зэхэшІыкІыныгъэ къыритыщт. Сыда пІомэ зыми емыгыеу, игуапэу Тхьэм зэкІэми аретышъ ары. 6Ау

емыхъырэхъышэу, шІошъхъуныгъэкІэ ерэлъэІу, сыда пІомэ Тхьэм ехъырэхъышэрэр хыорэу жьыбгъэм адыкІи мыдыкІи ыфызэ, зэридзэрэм фэд. 7Тхьэм зыгорэ къы­ритынкІэ ащ фэдэ цІыфыр орэмыгугъэ. 8Ар темыубыта­гъэу, акъыл тІуанэ зиІэ цІыф, ышІэрэ пстэумкІи теубы­тэныгъэ иІэп.

ТхьамыкІагъомрэ баиныгъэмрэ

9Къош тхьамыкІэр Тхьэм ар зэриІэтыгъэмкІэ орэгушІо. 10Ау баир Тхьэм ар зэригъэцІыкІугъэмкІи орэгушІо, сыда пІомэ уцым икъэгъагъэ фэдэу кІодыжьыщт. 11Тыгъэр къыкъокІы, къыдэкІуае, фэбэ дэдэ мэхъу. Фэбагъэми уцыр егъэгъу. Уцым икъэгъагъэ къыпэтэкъушъ, идэ­хагъэ мэкІодыжьы. Джащ фэдэу лІы баир иІофхэм апы­лъызэ кІодыжьыщт.

Къинхэу цІыфхэм яшъыпкъагъэ зыгъэунэфыхэрэмрэ Іофхэу цІыфхэм псэкІод ашІэнэу дэзыхьыххэрэмрэ

12ЦІыфэу зишъыпкъагъэ гъэунэфыгъэу хъу зыхъукІэ, теубытэныгъэ зиІэр сыхьатмафэ ежьагъ, сыда пІомэ ишъыпкъагъэ гъэунэфыгъэу зыхъурэ ужым, мыкІодыжьын щыІэныгъэ танджэу ежьыр шІу зылъэгъухэрэр къызэри­гъэгугъагъэхэр Тхьэм а цІыфым къыритыщт.

13ЦІыф горэ ишъыпкъагъэ зыгъэунэфырэ къиным ха­фэмэ, «Тхьэр ары сызыгъэунэфэу сыдэзыхьыхрэр», ерэ­мыІу. Бзэджагъэм Тхьэр зыІэпищэшъущтэп. Тхьэми зыми бзэджагъэ ышІэнэу дихьыхыщтэп. 14Хэти ежь ихъопсэ­ныгъэ Іаехэр ары зыІэпызыщэхэу ыкІи зыдэзыІыгъхэу дэзыхьыххэрэр. 15Хъопсэныгъэ Іаер лъэрмыхьэ хъумэ, псэкІодшІэныр къелъфы; псэкІодшІэнри икъугъэу хъу зыхъукІэ, лІэныгъэр къелъфы.

16Сшы лъапІэхэр, зыми зешъумыгъэгъапцІ. 17Сыдрэ тын дэгъури тын шъыпкъэри уашъом ыдэжь къекІы, уашъом щыІэ нэфынэхэм Ятэ лъапІэ ыдэжь къекІы. ЗызэзыхъокІырэ жьаухэм афэдэу ащ зызэблихъужьырэп. 18Ежь фэягъэти шъыпкъагъэм игущыІэхэмкІэ ибынэу тигъэхъугъ, ежьым къыгъэхъугъэ пстэуми ащыщхэу апэ­рэу тыхъуным пае.

Тхьэм игущыІэхэм уядэІунымрэ бгъэцэкІэнхэмрэ

19Сшы лъапІэхэр, мыр зэжъугъашІэ. Хэти дэІонымкІэ псынкІэу орэхьазыр, ау шІэхэу орэмыгущыІэ, псынкІэуи орэмыгубж. 20Сыда пІомэ цІыфым игубжыныгъэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэр ыгъэцакІэрэп. 21Арышъ, къы­шъуханэрэ гу шІоигъэ пстэури бзэджагъэ пстэури хэшъу­нэжьых. Тхьэм шъугухэм къарилъхьэгъэ гущыІэхэу шъу­псэхэр мыкІодхэу къэзыгъэнэжьын зылъэкІыщтхэр гу­шъэбагъэкІэ шъуубытых.

22Тхьэм игущыІэхэм шъуядэІу къодыекІэ хъущтэп, жъу­гъэцэкІэнхэ фае. Армырмэ зышъогъэпцІэжьы. 23Сыда пІомэ а гущыІэхэм ядэІоу зымыгъэцакІэрэр зынапэу гъунджэм къищырэм еплъырэ цІыфым фэд. 24Ар зэплъы­жьышъ, ІокІыжьы, итеплъи зыфэдагъэр щэгъупшэжьы. 25Ау цІыфэу ышІэрэ пстэумкІэ сыхьатмафэ ежьагъэр мыры: Тхьэм иунашъохэу щыкІагъэ зимыІэхэу ыкІи икъу­гъэхэу, цІыфхэм шъхьафитныгъэ яІэ зыгъэхъухэрэм дэгъоу ахэплъэрэ зэпытэу, Іофхэу зэдэІугъэхэри щымыгъу­пшэжьэу зыгъэцакІэрэр ары.

26Тхьэм ищынагъо ыгу зэрилъыр зыгорэ шІошІэу, ау ыбзэгу ымыубытмэ ащ зыкъегъэпцІэжьы, идини пкІэ иІэп. 27Ау Тхьэу Ты лъапІэм ыдэжькІэ Тхьэм ищынагъо къабзэу, щыкІагъэ зимыІэр мыр ары: гузэжъогъум хэт­хэу ибэхэмрэ шъузабэхэмрэ уакІэлъыплъэнри, лажьэ уи­мыІэу мы дунаем ибзэджагъэ зыщыбдзыенри ары.