Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

ЦІыфхэм ятеплъэ шъуемыплъэу, цІыф пстэури шъуизэфэдэн фаех

Сшыхэр, ти Зиусхьанэу Исус Христосэу щытхъушхо зи­ІэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэзэ, цІыфхэм ятеплъэ шъуе­мыплъэу, цІыф пстэури шъуизэфэдэн фаех. 2Дышъэ Іэ­лъын ыІэхъуамбэ пылъэу, щыгъын лъапІэхэр щыгъхэу зы лІы бай гори, щыгъыныжъхэр щыгъхэу зы лІы тхьа­мыкІэ гори шъуизэІукІэ къыхэхьагъэу тІон. 3Щыгъын лъапІэхэр зыщыгъырэ лІым шъуеплъэу, «Мо, къебла-

гъи тІыс», ешъуІомэ, ау тхьамыкІэм, «Модэ щыт», шъу­Іоу, е «Мо слъакъохэм адэжь къэтІыс», ешъуІомэ, 4ащыгъум цІыф зэхэдзыныгъэ шъошІыба? ХьыкумышІэ­хэу гупшысэ Іаехэр зиІэхэм афэдэу шъухъугъэба?

5Сшы лъапІэхэр, шъукъэдаІу. Мы дунаем ицІыф тхьа­мыкІэхэр арыба Тхьэм къыхихыгъэхэр, шІошъхъуны­гъэмкІэ баиныгъэ шъыпкъэр агъотыжьыным паий, Тхьэм ежьыр шІу зылъэгъухэрэр къызэригъэгугъэгъэ тетыгъо­шхомкІэ ІэхьышІу къалъысыным паий? 6Ау шъо тхьамы­кІэр зэшъупэсыгъэп. Байхэр арыба шъуезыгъэзыхэрэри, хьыкумышІэхэм апашъхьэ шъуизыщэхэрэри? 7Ахэр ары­ба шъо къызэрышъуаджэхэрэ цІэу Исус Христос ыцІэ лъапІэм ІэягъэкІэ тегущыІэхэрэр?

8Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытэу,* типачъыхьэ иуна­шъоу, «О пшъхьэ шІу зэрэплъэгъурэм фэдэу, уигъунэ­гъуи шІу лъэгъу», ыІоу зыфиІорэр шъыпкъагъэкІэ шъогъэцакІэмэ, дэгъоу шъошІэ. 9Ау цІыфхэм ятеплъэ шъуеплъэу, цІыф пстэури шъуизэфэдэхэу щымытхэмэ, псэкІод шъошІэ, Тхьэм иунашъохэми шъуатекІыгъэу мы­сэ шъохъу. 103ыгорэ Тхьэм иунашъохэм зэкІэм ядэІоу, ау зы унэшъо закъом текІымэ, унашъо пстэуми атекІыгъэу мысэ мэхъу. 11Сыда пІомэ «Зинэ умышІэ», зыІуагъэм* ыкІи «ЦІыф умыукІы» ыІуагъ. Арышъ, зинэ умышІэу цІыф горэ уукІымэ, Тхьэм иунашъо утекІыгъэу мэхъу.

12Арышъ, Тхьэм иунашъохэу цІыфхэм шъхьафитныгъэ яІэ зыгъэхъушъухэрэм атетэу Тхьэм хьыкум зытыришІы­хьащт цІыфхэм зэрафэшъуашэм фэдэу, шъугущыІ ыкІи шъузекІу. 13Сыда пІомэ гукІэгъуныгъэ зыгу имылъым Тхьэм гукІэгъуныгъэ фимышІэу хьыкум тыришІыхьащт. Ау гукІэгъуныгъэр гъэмысэныгъэм текІощт.

ШІошъхъуныгъэмрэ шІушІэнымрэ

14Сшыхэр, зыгорэм шІугъэ ымышІэу, «ШІошъхъуны­гъэ сиІ», ыІомэ, сыда ащ ишІуагъэу къэкІощтыр? Ащ фэдэ шІошъхъуныгъэм а цІыфыр мыкІодэу къыгъэнэ-

2:8 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:18.

2:11 зыІуагъэм – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 20:13,14.

жьын ылъэкІына? 15Шъу зы шы горэм е шъу зы шып­хъу горэм щыгъыни, мафэм ышхыщт шхыни имыІэу тІон. 16«Гъогу мафэх, гупсэфыныгъэ шъуиІэу шъопсэу. Зыжъугъэфаб ыкІи зыжъугъэшхэкІ», ыІоу шъуащыщэу зыгорэм ахэмэ ариІоу, ау ящыкІагъэр аримытымэ, сыда ащ ишІуагъэу къэкІощтыр? 17ШІошъхъуныгъэм иІоф ащ фэдэу щыт. ШІу зымышІэрэм ишІошъхъуныгъэ лІагъэм фэд.

18Ау зыгорэм къыІонкІи мэхъу:

-Зы цІыфым шІошъхъуныгъэ иІ, адрэм шІушІагъэхэр иІэх.

Ащ фэдэ цІыфым сэ есІон:

-ШІушІагъэхэр зимыгъусэ шІошъхъуныгъэу зыфапІорэр сэгъэлъэгъу, шІоу сшІэхэрэмкІэ сишІошьхъуныгъэ озгъэ­лъэгъущт.

19Зы Тхьэ нахь зэрэщымыІэмкІэ шІошъхъуныгъэ уиІ. Ар дэгъу. ДжынапцІэхэми ар ашІошъ мэхъу ыкІи мэкІэ­зэзых. 20О зэхэшІыкІыныгъэ зимыІэ цІыф, шІушІагъэхэр зимыгъусэ шІошъхъуныгъэм ишІуагъэ къызэрэмыкІощтыр къыбгурызгъэІонэу уфая? 21Тятэжъышхо Ибрахьимэ* ыкъо Исхьакъ къурмэншІыпІэм зытырелъхьэм, ышІагъэм пае Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъыта­гъэба! 22Арэущтэу Ибрахьимэ ишІошъхъуныгъэрэ ишІу­шІагъэхэмрэ зэрэзэгъусагъэхэр олъэгъу. Ибрахьимэ ишІу­шІагъэхэр ары ишІошъхъуныгъэ изыгъэкъугъэхэр. 23Мы гущыІэхэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэри* къэшъы­пкъэжьыгъэх: «Ибрахьимэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъугъэ. Арыти, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъа­гъэ иІэу ылъытагъ». Тхьэм иныбджэгъукІи Ибрахьимэ еджэщтыгъэх. 24Арэущтэу шъолъэгъуба, цІыфым шІошъ­хъуныгъэ зэриІэм имызакъоу шІу зэришІэрэри ары Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зыкІилъытэрэр?

25Ащ фэдэу бзылъфыгъэ хэтакІоу Раав* зыцІэм джурт лІыкІохэр ригъэблагъэхи, нэпэмыкІ гъогукІэ зыкІарегъэ­тхъужьым, ышІагъэм пае Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ

2:21 Ибрахьимэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 22:1-14.

2:23 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:6.

2:25 Раав – еплъ Исус Навин икъэбар зэрыт тхылъым 2:1-21.

шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэба? 26Арэущтэу псэ зимыІэ пкъыр зэрэлІагъэм фэдэу, шІушІагъэхэр зимыгъусэ шІошъхъуныгъэри лІагъэм фэд.