Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Бзэгур уубытыныр

Сшыхэр, шъуащыщэу бэ гъэсакІоу орэмыхъу, сыда пІо­мэ Тхьэм тэ гъэсакІохэм хьыкумэу къыттришІыхьащтыр нахь хьыкумышхоу зэрэхъущтыр шъошІэ. 2Тэ зэкІэми Іаджыри псэкІод тэшІэ. ЦІыф горэм игущыІэхэмкІэ псэкІод ымышІэмэ, зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэу щыт, ыпкъ зэкІэ ыгъэІорышІэн елъэкІы.

3Шыхэм шхоІур ажэмэ адэтэлъхьэ, дгъэІорышІэнхэм пае. АщкІэ зэкІэ апкъ зетэщэ. 4Къухьэхэми шъуяплъ. Ахэр иных, жьыбгъэшхохэми афых. Ау щытми, къухьэр зезыфэрэм къухьэм ыкІэ пыт хьанцэ цІыкІумкІэ зыды­фаем егъазэ. 5Ащ фэдэу бзэгури пкъым щыщэу зы пкъы­гъо цІыкІу, ау бэ егъахъэ. Шъуеплъ, мэшІо цІыкІум мэзышхор зэрэзэкІигъанэрэм. 6Бзэгури зыгъэкІодырэ ма­шІом фэд. Мы дунаем ибзэджагъэ ащ тиз. Тэ тпкъы щыщхэм ащыщэу бзэгур ары пкъыр зэкІэ мыкъабзэу зышІырэр, щыІэныгъэм ищэрэхъи* машІо хэзыгъанэ­рэр. Джэхьнэмым имашІу ары ежь бзэгум машІо къы­кІэзыдзагъэр.

7Сыдрэ хьакІэ-къуакІи, бзыуи, ныбэкІэ цуахъорэ псэу­шъхьи, псым хэс псэушъхьи цІыфхэмэ агъэІасэх ыкІи агъэІэсагъэх, 8ау бзэгур зыми ыгъэІэсэн ылъэкІы­рэп. Ар къэбгъэуцун умылъэкІэу бзаджэ гор, лІэныгъэ къызхэкІырэ щынаутри хиз.

9БзэгумкІэ Тхьэу Ты лъапІэм щытхъу фэтэшІы, бзэгум­кІи ежь фэдэнхэу Тхьэм къыгъэхъугъэ цІыфхэм тяхъоны. 10А жэ дэдэм щытхъури хъонэныри къыдэкІых. Арэущтэу щытмэ хъущтэп, сшыхэр. 11А зы псынэ дэдэм псы ІэшІури псы дыджыри къикІын ылъэкІына? 12Сшыхэр, ынджыр

3:6 щыІэныгъэм ищэрэхъ – зы цІыф горэм ищыІэныгъэ зэкІэ ары.

чъыгым* зейтун* къыпыкІэн ылъэкІына? Е сэнэшъхьэ къулэм ынджыр къыпыкІэн ылъэкІына? Джащ фэдэу псынэ щыугъэм псы ІэшІу къикІын ылъэкІыщтэп.

ЗэхэшІыкІыныгъэу уашъом къикІырэр

13Шъо шъуащыщэу хэта зэхэшІыкІыныгъи гулъытэны­гъи зиІэр? Ащ изекІокІэ дэгъукІэ гушъэбагъэу зэхэшІы­кІыныгъэм къикІырэр иІэу, ишІушІагъэхэр къерэгъэлъа­гъох. 14Ау шъугъоныгъэ дыджымрэ зэщыхьаныгъэмрэ шъугухэм арылъхэмэ, шъузыщымытхъужь, шъыпкъа­гъэри шъумыгъэпцІы. 15Ащ фэдэ зэхэшІыкІыныгъэр уа­шъом къикІырэп, ар мы дунаем щыщ нахь. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи хэлъэп, джынапцІэхэр хэлъхэ нахь. 16Сыда пІо­мэ шъугъоныгъэрэ зэщыхьаныгъэрэ зыдэщыІэм, Іофхэр зэІыхьагъэхэу щэхъух, сыдрэ дэигъэри щыІэ мэхъу.

17Ау уашъом къикІырэ зэхэшІыкІыныгъэр ыпэ рапшІэу къабзэ, етІанэ зэшІужьыныгъэ хэлъ, гушъабэ, ІорышІэ, гукІэгъу хэлъ зэпыт, шІу ешІэ зэпыт, зафэ, тхьагъэпцІы­гъэри хэлъэп. 18ЗэшІужьыныгъэ зышІэхэрэр ары шъып­къагъэр къызхэкІырэ чылапхъэр гупсэфыныгъэкІэ цІыф­хэм агухэм арызылъхьэхэрэр.