Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

ШІошъхъуныгъэ зимыІэхэм афэдэу шъумызекІу

Арышъ, Христос ыпкъыкІэ къин зэрищэчыгъэм пае, шъори ежь игупшысакІэкІэ лъэкІыныгъэ зижъугъэІэн фае, сыда пІомэ хэтми ыпкъыкІэ къин зыщэчыгъэм псэкІодым иІоф хэлъыжьэп. 2Арэущтэу мы дунаем тыщыпсэунэу къытфэнэжьырэ мафэхэм цІыфхэр зыкІэхъопсырэ Іофхэм атетэу тымызекІожьэу, Тхьэр зэрэфаем тетэу тэзекІо. 3Тхьэр зымышІэрэ цІыфхэр зекІонхэу зэрякІасэм фэдэу, шъори пасэм шъузэрэзекІощтыгъэр икъугъэба? МыхъомышІэ псэукІэм зешъутызэ шъупсэущтыгъ, хъопсэныгъэ шІойхэми шъукъыращэкІыщтыгъ, утэшъоныгъэми, ешхэ-ешъоныгъэми шъушъхьарытІупщэу шъуапылъыщтыгъ. Тхьэ нэпцІ гъэлъэпІэныгъэ емыкІуми шъухэтыщтыгъ. 4Ахэмэ ямыхъомышІэ псэукІэу гъунэ зимыІэм джы гъусэ шъузэрэфэмыхъурэм пае, агъэшІагъо ыкІи къышъохъоных. 5Ау бэ темышІэу псаухэми лІагъэхэми хьыкум атезышІыхьащтым  пэгъокІ  ратын  фае.  6Сыда  пІомэ  Христос

3:20 ежьым емыдэІугъэхэр – пегъымбар Нухь изэман щыпсэурэ цІыфхэу Тхьэм емыдэІухэу, Нухьэ къухьэр зешІым, ар зэришІырэр зымыдагъэхэр ары.

3:20 нэбгырий – пегъымбар Нухьэрэ, ащ ишъхьэгъусэрэ, Нухьэ ыкъохэмрэ, ахэмэ яшъхьэгъусэхэмрэ ары.

 

лІагъэхэми* къэбарышГур* зыфаригъэІугъэр Тхьэм цІыф пстэуми лІэныгъэм ихьыкум зэратыришІыхьэрэм фэдэу, ахэр мы дунаем зытетхэм, лІэныгъэм ихьыкум атришІыхьагъэ пэтми, Тхьэр зэрэпсэурэм фэдэу, ахэри псэунхэр ары.

7Ау Іоф пстэуми якІэух къэблэгъагъ. Арышъ, Тхьэм шъуелъэІушъуным пае, гурыІоныгъэри зыщыІэныгъэри зижъугъаІ. 8ЗэкІэмэ апэу шъугу етыгъэу шІу шъузэрэлъэгъу, сыда пІомэ шІулъэгъуныгъэм псэкІодыбэ егъэгъу. 9Шъумытхьаусыхэу шъузэрэгъэхьакІ. 10Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ лъэкІыныгъэ зэфэшъхьафхэу шъуІэ къырилъхьагъэхэм шІоу шъуарылажьэу, лъэкІыныгъэу Тхьэм хэти ыІэ къырилъхьагъэмкІэ ишІуагъэ адрэхэм арерэгъэкІыжь. 11КъэгущыІэрэм Тхьэм ыдэжь къикІырэ гущыІэхэр къерэІожьых. ЦІыфхэм зишІуагъэ языгъэкІырэм Тхьэм лъэкІыныгъэу къыритырэмкІэ ишІуагъэ арерэгъэкІ. Ар шъушІэмэ, Исус Христос шъугухэм зэрарылъым пае, шъушІэрэ пстэумкІи цІыфхэм Тхьэм щытхъу фяжъугъэшІыщт. МыкІодыжьын щытхъушхори лъэкІыныгъэшхори Тхьэм ий. Амин.

Христос игъогу шъузэрэрыкІорэм пае, къин шъущэчыщт

12СилъапІэхэр, шъуишъыпкъагъэ зыгъэунэфырэ къинышхоу шъущэчрэр* шъумыгъэшІагъо, къышъохъулІэрэри гъэшІэгъонэу къышъущэрэмыхъу. 13Ау Христос къинхэу ыщэчыгъэхэмкІэ Іахьэ зэрэшъуиІэм пае шъугушІу, сыда пІомэ Христос щытхъушхо иІэу къызылъэгъощт мафэм ыдэжь гушІогъошхо шъуиІэщт. 14Христос ыцІэ зэрэжъугъэлъапІэрэм пае, цІыфхэр къышъохъонхэмэ, сыхьатмафэ шъуежьагъ, сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу щытхъушхо зиІэр шъуигъусэ. 15Шъуащыщэу зыгорэм къин ыщэчы хъумэ, цІыф укІакІоу, е тыгъуакІоу, е бзэджашІэу, е иІоф зыхэмылъым пылъэу щытзэ, зыкІищэчрэр арэу орэмыхъу. 16Ау Христос игъогу зэрэрыкІорэм пае, зыгорэм къин ыщэчмэ орэмыукІытэ,  ау  Христос  игъогу  рыкІохэрэм  зэращы-

4:6 лІагъэхэми – еплъ 1 Петрэ 3:19.

4:6 къэбарышІур – еплъ 1 Петрэ 1:12.

4:12   шъуишъыпкъагъэ   зыгъэунэфырэ   къинышхоу   шъущэчрэр Христос игъогу шъузэрэрыкІорэм пае къинэу шъущэчрэр ары.

 

щым пае, Тхьэм щытхъу ферэшІ. 17Сыда пІомэ Тхьэм ежь иунагъо хьыкум тыришІыхьанэу зиублэщт уахътэр къэсыгъ. ХьыкумшІыныр тэркІэ къеублэмэ, Тхьэм икъэбарышІу емыдэІухэрэм сыда къяхъулІэщтыр?»

18 «Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэри ерагъэу мыкІодхэу къэнэжьхэмэ, Тхьэм ищынагъо зыгу имылъхэми псэкІод зышІэ-

хэрэми сыда къяхъулІэщтыр?»* 19Арышъ, Тхьэр зыфаем тетэу къин зыщэчхэрэм Тхьэу ахэр  къэзыгъэхъугъэу  узщыгугъышъущтым  ыІэ  зырарэлъхьи, шІу арэшІэ зэпыт.