Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Мэлахъом мэлхэм ынаІэ зэратригъэтырэм фэдэу, Тхьэм ицІыфхэм шъунаІэ атежъугъэт

Чылыс зэІукІэм инахьыжъхэу къышъухэтхэм сышъолъэІу. Сэри чылыс зэІукІэ горэм инахьыжъхэм сащыщ. Христос къинхэу ыщэчыгъэхэм сыряшыхьат, Христос ищытхъушхоу къэлъэгъонэу щытымкІи Іахьэ сиІэщт. СызэрэшъолъэІурэр мыры:

2Мэлахъом мэлхэм ынаІэ зэратригъэтырэм фэдэу, шъори Тхьэм ицІыфхэу шъуадэжь щыІэхэм мэлахъо шъуафэхъуи, шъунаІэ атежъугъэт, егъэзыгъэ хэмылъэу, ау шъуигуапэу, Тхьэм ыгу зэреІурэм фэдэу. Мылъкум шъукІэмыхъопсэу, шъугу етыгъэу ахэмэ шъуафэлажь. 3Ау шъуІэ илъ цІыфхэм лІыгъэкІэ тетыгъо афышъуиІэу шъуадемызекІу, ау шапхъэ шъуафэхъуным пае, шІу шъушІэ. 4ЕтІанэ Христосэу апэрэ мэлахъор къызылъэгъожькІэ, текІоныгъэм итанджэу щытхъушхо зиІэу мыкІодыжьыщтыр къышъуитыщт.

5Шъо, ныбжьыкІэхэри, нахьыжъхэм шъуафэІорышІ. Пэгагъэ шъугухэм арымылъэу шъузэфыщыт, сыда пІомэ

«Тхьэр пэгагъэ зыгу илъ цІыфым пэуцу,

ау пэгагъэ зыгу имылъым ынэшІу къыщефэ».*

4:18 Еплъ ГущыІэжъхэу пачъыхьэ Сэлмэн ытхыгъэхэм (Притчи) 11:31. 5:5 Еплъ ГущыІэжъхэу пачъыхьэ Сэлмэн ытхыгъэхэм (Притчи) 3:34.

 

6Арышъ, лъэкІыныгъэ зиІэ Тхьэм ыпашъхьэ зыщыжъугъэцІыкІу, ежьым ыгъэнэфэгъэ уахътэр къызыскІэ, шъукъиІэтыжьыным пае. 7ШъуигумэкІыгъо пстэури Тхьэм фэжъугъаз, сыда пІомэ ащ ынаІэ къышъутырегъэтышъ ары.

8ЗыщыІэныгъэ зижъугъаІ, шъумычъыеуи шъусакъ. Гъуахъорэ аслъаным фэдэу, шъуипыеу шэйтаным зыгорэ зэхицунтхъэным лъыхъузэ къекІухьэ. 9ШІошъхъуныгъэм игъогу шъукъызэкІэмыкІожьэу шъутетэу, шэйтаным шъупэуцужь, сыда пІомэ шъушыхэм, дунаем тыдэ щыІэхэми, ащ фэдэ къинхэр зэращэчхэрэр шъошІэ.

10НэшІу щыфэныгъэ пстэури зиІэ Тхьэм ищытхъушхоу мыкІодыжьыщтымкІэ Іахьэ шъуиІэнэу къышъоджагъ, Христос Исус шъугухэм зэрарылъым пае. Зы тІэкІурэ къин зышъущэчырэ ужым, ежь Тхьэм шъукъызэтыригъэуцожьынышъ, шъугухэр ыгъэпытэнхэшъ, шІошъхъуныгъэм игъогу шъукъызэкІэмыкІожьэу, пытэу шъутыригъэтыщт. 11МыкІодыжьын лъэкІыныгъэшхор Тхьэм ий. Амин.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

12Сшы шъыпкъэу слъытэрэ Силуан* иІэпыІэгъукІэ тІэкІу къышъуфэсэтхы. Зыфэстхырэр шъушІошъ згъэхъунэуи, къыжъугурызгъэІонэуи, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэм ехьылІагъэу стхыгъэр зэрэшъыпкъэм шыхьат сыфэхъунэуи ары. Гъогу шъыпкъэм шъутемыкІэу, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэм зыхэшъумыгъэн.

13Тхьэм шъукъызэрэхихыгъэм фэдэу, Вавилон* щыІэ чылыс зэІукІэу Тхьэм къыхихыгъэм шІуфэс къышъуехыжьы. Скъо Марки* шІуфэс къышъуехыжьы. 14ШІулъэгъуныгъэкІэ ІаплІ зэшъущэкІызэ, шІуфэс зэшъухыжь.

Шъо зэкІэ Христос зыгу илъхэм гупсэфыныгъэ Тхьэм къышъуерэт. Амин.

5:12 Силуан – Паул дэлажьэу игъогогъухэм ащыщыгъэр арын фае. Еплъ Апостол. 15:22-18:5.

5:13 Вавилон – ащ къикІын фаер Рим (Рум) къэлэшхор ары. Еплъ Исус Христос апостол Иуан Іофхэу къыфигъэнэфагъэхэм 18.

5:13 Марк – Иуан МарккІи заджэхэрэр арын фае. Еплъ Кол. 4:10. Ащыгъум «скъоу» къызэриІуагъэмкІэ Петрэ къыригъэкІыгъэр «сиІэпыІэгъу» ары.