Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Зиусхьаным дунаем къыгъэзэжьынэу тыкъигъэгугъагъ

Мыры ятІонэрэ тхылъэу къышъуфэстхырэр, силъапІэхэр. А тхылъитІумкІи мы Іофхэр шъугу къызэрэзгъэкІыжьырэмкІэ шъыпкъэу къыжъугурызгъэІонэу сыпылъ. 2Пегъымбар лъапІэхэм къаІогъэ гущыІэхэри, ти Зиусхьанэу тымыкІодэу Тыкъэзыгъэнэжьырэм шъуиапостолхэм къаригъэІогъэ унашъори шъугу къэжъугъэкІыжьынэу сыфай.

3ЗэкІэмэ апэу мыр шъушІэн фае: Мы дунаем иаужыпкъэрэ мафэхэм мыукІытэрэ кІэнэкІакІохэр къэтэджыщтых. Яхъопсэныгъэ Іаехэм къыращэкІыхэзэ, 4мырэущтэу аІощт: «Исус къыгъэзэжьынэу тыкъигъэгугъагъ. Адэ, тыдэ щыІа? Сыда пІомэ тятэжъхэр дунаем ехыжьыгъэх, ау Тхьэм дунаер къызигъэхъугъэм щегъэжьагъэу зэкІэ зэрэщытыгъэм фэдэу щыт». 5Арэущтэу егупшысэхэу, бэшІагъэу Тхьэм игущыІэкІэ уашъохэмрэ чІылъэмрэ псым къыхигьэшІыкІыхэу, псымкІэ къызэригъэхъугъэхэр ашІэрэп. 6Псыри Тхьэм пэсэрэ дунаем къытыригъауи, ыгъэкІодыгъагъ. 7Ащ фэдэу джырэ уашъохэмрэ джырэ чІылъэмрэ а гущыІэ дэдэмкІэ Тхьэм машІом къыфигъэнэжьыгъэх. Тхьэм цІыфхэм хьыкум атришІыхьанышъ, ежь ищынагъо зыгу имылъхэр зыкІодыжьыщт ахърэт мафэм нэсы ахэр къыгъэнэщтых.

8Мы шъыпкъэр шъоркІэ мынафэу щэрэмыт, силъапІэхэр: Зиусхьаным ыдэжькІэ зы мафэр илъэс миным фэд, илъэс минри зы мафэм фэд. 9ЦІыф куп зэрэгугъэрэм фэдэу, Зиусхьаным Іофхэу цІыфхэр къызэригъэгугъагъэхэр ыгъэцэкІэнхэу ыгъэгужъощтэп. Ау Тхьэм щыІагъэ къышъуфыриІ, сыда пІомэ цІыф зи кІодынэу фэмыеу, цІыф пстэуми япсэкІодхэм афыкІэгъожьынхэу фаешъ ары.

10Ау Зиусхьаныр къызыкІожьыщт мафэр тыгъуакІом фэдэу амышІахэу къэсыщт. А мафэм мэкъэшхо пыІукІызэ, уашъохэр кІодыжьыщтых, мы дунаер къызхэшІыкІыгъэ пстэури машІокІэ стынхэшъ, кІодыжьыщтых. ЧІылъэри ащ тет пстэури машІокІэ стыжьыщтых.

11,12ЗэкІэри арэущтэу зэрэкІодыжьыщтым пае, Тхьэм имафэ шъупаплъэу, а мафэр нахь псынкІэу къызэрэсы-

 

щтым ыуж шъуитэу, гукъэбзагъэкІи Тхьэм ищынагъокІи шъупсэун фае. А мафэр къызыскІэ, уашъохэр машІокІэ кІодыжьыщтых. Дунаер къызхэшІыкІыгъэхэри фэбэгъэшхом ыгъэткІущтых. 13Ау Тхьэм тыкъызэригъэгугъагъэм тетэу, шъыпкъагъэ зыдэщыІэ ошъуакІэри чІылъакІэри щыІэ зэрэхъущтым тыщыгугъэу тыпэплъэ.

14Арышъ, силъапІэхэр, ахэмэ шъузэрапаплъэрэм пае, лажьэ зи шъуимыІэу, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, гупсэфыныгъи шъуиІэу, Тхьэм ыпашъхьэ шъузэрихьащтым ыуж шъуит. 15ШъумыкІодэу шъукъигъэнэжьынэу игъо къышъуфыригъэфэныр ары Зиусхьаным щыІагъэ зыфиІэр, ар зыгурыжъугъаІу, тэ тшы Паулэу шІу тлъэгъурэм Тхьэм къыритыгъэ зэхэшІыкІыныгъэмкІэ къызэрэшъуфитхыгъэм фэдэу. 16Мы Іофхэм къатегущыІэзэ, итхылъ пстэуми арэущтэу арытэу ытхыгъ. Итхылъхэм гурыІогъуаехэри арытых. ЗэхэшІыкІыныгъэ зимыІэхэу, агухэмкІэ теубытэныгъэ зимыІэ цІыфхэм Паул итхылъхэр зэІагъахьэ, адрэ тхылъ лъапІэхэр зэрэзэІагъахьэхэрэм фэдэу. Арэущтэу зэрашІэрэмкІэ загъэкІодыжьы.

17Арышъ, силъапІэхэр, мыр шъушІэгъахэшъ, Тхьэм иунашъохэм атекІырэ цІыфхэм ягъогу пхэнджхэм шъузэрэдамыхьыхыными, шъыпкъагъэу шъузытетым шъузэрэтемыкІыжьыными шъуфэсакъ. 18Ти Зиусхьанэу тымыкІодэу Тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос ынэшІу къызэрэшъущифэ зэпытыными, ежьыр нахьышІоу зэрэшъушІэными ыуж шъуит. Джыри мыухыжьын мафэми нэсыфэ щытхъушхор ий. Амин.