Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Пегъымбар нэпцІхэмрэ дин гъэсэкІо нэпцІхэмрэ

(Иудэ 4-13)

Ау Тхьэм ылъэпкъ пегъымбар нэпцІхэри хэтыгъэх. Ащ фэдэу дин гъэсэкІо нэпцІхэр шъори къышъухэтыщтых. ЦІыфхэм гу лъамытэу ахэр зыгъэунэхъун Іофхэр арагъашІэщтых. Зиусхьанэу ашъхьэ къэзыщэфыжьыгъэри адэщтэп. Арэущтэу псынкІэу ежьхэм загъэунэхъужьы. 2Ахэмэ ямыхъомышІэ псэукІэ игъогу цІыфыбэ техьащт, арэущтэуи шъыпкъагъэм игъогу цІыфыбэ къырагъэхъоныщт. 3ЯнэйпсыягъэкІэ гущыІэ нэпцІхэр къаІохэзэ, шъуишІуагъэ зэрагъэкІыщт. Тхьэм ахэр зигъэмысэхэрэр бэшІагъэ, Тхьэу ахэр зыгъэкІодыщтри чъыерэп.

1:17 Мары сэ шІу слъэгъурэ Скъо кІасэу сыгу зэІурэр - еплъ Маттэ 17:1-8; Марк 9:2-8; Лука 9:28-36.

1:19 нэф къэшъыныр - Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэр ары.

1:19 нэфылъ жъуагъор - Христос инэфынэ ары.

 

4Сыда пІомэ Тхьэр мэлэІичхэу псэкІод зышІагъэхэми ашъхьасыгъэп, ау Іэхъу-лъэхъухэр атрилъхьэхи, цІыфхэм хьыкум зыщатыришІыхьащт ахърэт мафэм нэсы, джэхьнэмым ишІункІыгъэ хэтынхэу фигъэзагъэх. 5Тхьэр пасэми дунаем къышъхьасыгъэп, псы къиушхор* Тхьэм ищынагъо зыгу имылъ цІыфхэм ядунай къызытырегъаом. Ау пегъымбар Нухьэ шъыпкъагъэм игъогу икъэбар зэригъэІущтыгъэм пае, нэбгырибл игъусэхэу Тхьэм ар мыкІодэу къыгъэнэжьыгъ. 6Къалэхэу Содомрэ Гоморрэрэ* кІодынхэу ыгъэмысэхи, машІокІэ ыгъэстыхи, яжьэу ыгъэхъугъэх. Арэущтэу ахэмэ къяхъулІагъэмкІэ ежь ищынагъо зыгу имылъ цІыфхэм къяхъулІэщтыр Тхьэм къыгъэлъэгъуагъ. 7Шъыпкъагъэ зиІэ Лутэу* а цІыфхэу Тхьэм иунашъохэм атекІыгъэхэм ямыхъомышІэ псэукІэ къыхэкІыкІэ улэугъэр ахэмэ адэмыкІодэу Тхьэм къыгъэнэжьыгъ, 8сыда пІомэ мы лІэу шъыпкъагъэ зиІэр адэпсэоу, хабзэ зыхэмылъ Іофхэу ашІэщтыгъэхэр зелъэгъухэм ыкІи зызэхеххэм, ыгоу шъыпкъагъэ зиІэм мафэ къэси къеощтыгъ. 9Ащ фэдэу Тхьэм ищынагъо зыгу илъхэм яшІошъхъуныгъэ гъэунэфыгъэу хъу зыхъукІэ, зэрэхищыжьыщт шІыкІэр ешІэ. Шъыпкъагъэ зимыІэхэми ябзэджагъэ аригъэпщыныжьызэ, ахърэт мафэм нэсы къызэригъэнэщт шІыкІэри ешІэ ащ, 10зэкІэми апэу цІыфхэу зипсэкІодышІэ шэныжъым ихъопсэныгъэ мыкъабзэхэм къыращэкІхэу, тетыгъо зиІэхэр зэзымыпэсхэрэр ары.

Дысыхэу, къаигъэхэу, уашъом щытхъушхо щызиІэхэми яхъоныным щымыщынэхэу щытых. 11МэлэІичхэм а цІыфхэм анахьи нахь лъэкІыныгъи, нахь тетыгъуи яІэ пэтми, Тхьэм ыпашъхьэ ахэмэ щяхъонхэрэп ыкІи щагъэмысэхэрэп. 12Ау мы цІыфхэр зыфэдэхэр акъыл зимыІэ хьакІэ-къуакІэхэу зищытыкІэ къырищэкІхэу зэрэщытым фэдэу, зекІохэрэр ары. А цІыфхэр аубытынхэм ыкІи агъэкІодынхэм пае, къэхъугъэх. Зи зыхамышІыкІрэ Іофхэм яхъоных. НэмыкІрэ цІыфхэр зэрагъэунэхъухэрэмкІэ ежьхэм загъэунэхъужьы.

2:5 псы къиушхор - еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм

6:1-7:24.

2:6 къалэхэу Содомрэ Гоморрэрэ - еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ

тхылъэу ытхыгъэм 19:24-25.

2:7 Лут - еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм

19:1-16,29.

 

13Бзэджагъэу ашІагъэм ифэшъуашэ агъотыжьыщт. Мэфэ реным ахъщабэ зытырагъэкІодэжьэу загъэтхъэжьынэу ягуап. КъызыжъудашхэкІэ, укІытагъохэу ыкІи нэпэтеххэу щытхэзэ, шъукъызэрагъапцІэрэмкІэ загъэтхъэжьы. 143инэ шІэным анэхэр фалІэхэу, псэкІодшІэнымкІэ загъэшхэкІын алъэкІырэп. Тхьэм игъогу шъыпкъэу темытхэр зыІэпащэх. Агухэр нэйпсыягъэм есагъэх - ахэмэ Тхьэм ынае къащифагъ. 15Гъогу занкІэм текІыхи, гъощагъэх. Восор ыкъоу Валаам* игъогу техьагъэх. Ахъщэ къыгъэхъэным пае, бзэджагъэ зышІэн зигуапэу щытыгъэр ары. 16Ау бзэджагъэу ышІагъэм пае, щыд горэ егыигъ. Щыдэу бзэ зимыІэр цІыф макъэкІэ къэгущыІи, пегъэмбарым иделагъэ пэуцугъ.

17А цІыфхэр псынэ гъужьыгъэхэми жьыбгъэшхом зэрифэрэ ошъуапщэхэми афэдэх. МыкІодыжьын шІункІыгъэм икуупІэ Тхьэм ахэмэ къафигъэнэфагъ. 18Ахэмэ пэгагъэ зыхэлъ гущыІэхэмрэ пкІэ зимыІэ гущыІэхэмрэ къаІохэзэ, гъогу пхэнджым гъощагъэхэу тетхэм къаІэпыкІыжьхэу зыублагъэ цІыфхэр зыІэпащэх. Ахэр зэрызыІэпащэхэрэ шІыкІэр мары: Іофхэу цІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъыр зыкІэхъопсыхэрэр агъэцэкІэнхэуи, мыхъомышІэ псэукІэм зыратынэуи агъэгушхох. 19Шъхьафитныгъэу зыфаІорэмкІи агъэгугъэх, ау ежьхэр кІодыныгъэм ипщылІых, сыда пІомэ сыд щыщми тетыгъо къыпфызиІэм ипщылІ ухъугъ. 20А цІыфхэм ти Зиусхьанэу ыкІи тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Исус Христос зэрашІагъэмкІэ дунаем ибзэджэгъэ шІоим зыщадзыягъэу, ау етІанэ бзэджагъэм зырагъэубытыжьэу тетыгъо афыриІэу хъужьмэ, кІэухым дэжь ахэмэ яІоф ыпэм нахьи нахь Іае мэхъу. 21Шъыпкъагъэм игъогу ашІагъэу, етІанэ текІыжьхэу унэшъо лъапІэу апостолхэм къафагъэнагъэм акІыб фагъэзэным нахьи, Христос икъэбарышІу игъогу амышІагъэмэ, ежьхэмкІэ нахьышІущтыгъ. 22ГущыІэжъ шъыпкъэм тетэу ахэмэ къяхъулІагъ: «Хьэм* къыжыгъэм фегъэзэжьы», ыкІи «Къоу агъэкъэбзэжьыгъэм шІоим зыхигъэукІорэинэу фегъэзэжьы».

2:15 Валаам - еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм

22:4-35.

2:22 хьэ - еплъ ГущыІэжъхэу пачъыхьэ Сэлмэн ытхыгъэхэм (Притчи) 26:11.