Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ИУАН АПЭРЭ ТХЫЛЪЭУ ЫТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ГущыІэу щыІэныгъэ шъыпкъэ къытэзытырэр

УблапІэм къыщегъэжьагъэу щыІагъэу, тэ зэхэтхыгъэу, тынэхэмкІи тлъэгъугъэу, тызэплъыгъэу, тІэхэмкІи тызтеІэбагъэр – цІыфхэм щыІэныгъэ язытырэ ГущыІэр ары, ежьыри ары зикъэбар къэтІуатэрэр. 2А щыІэныгъэр къэлъэгъуагъ. Ар тлъэгъугъэ, шыхьати тыфэхъугъ. А мыкІодыжьын щыІэныгъэу Ты лъапІэм ыдэжь щыІагъэу, тэ къытфэлъэгъуагъэм икъэбар къышъуфэтэІуатэ. 3Гъусэ шъукъытфэхъуным пае, тэ тлъэгъугъэу ыкІи зэхэтхыгъэм икъэбар къышъуфэтэІуатэ. Гъусэныгъэ зыфытиІэхэр Ты лъапІэмрэ ежь Ыкъоу Исус Христосрэ ары. 4Мыр зыфэттхырэр шъуигушІуагъо щыкІагъэ зи имыІэу, икъугъэу хъуныр ары.

Тхьэр нэфынэу щыт

5Къэбарэу Тхьэм Ыкъо къытиІуагъэу тэ къышъодгъэІурэр мары: Тхьэр нэфынэу щыт, шІункІыгъи зи ежьым

 

хэлъэп. 6Тхьэм тэ тыригъусэу тІо пэтми, етІани шІункІыгъэм тыхэтэу тызекІомэ, пцІы тэусы, шъыпкъагъэри дгъэцакІэрэп. 7Тхьэр нэфынэм зэрэхэтым фэдэу, нэфынэм тыхэтэу тызекІомэ, гъусэныгъэ зэфытиІ, Ыкъоу Исус ылъэу къащым щыкІэкІыгъэми псэкІод пстэури тыгухэм арегъэкъэбзыкІыжьых.

8ПсэкІод зи тимыІэу тІомэ, зытэгъэпцІэжьы, шъыпкъагъи тыгухэм арылъэп. 9Ау типсэкІодхэр Тхьэм ыпашъхьэ итлъхьэхэмэ, ар шъыпкъэу ыкІи зафэу зэрэщытым пае, типсэкІодхэр къытфигъэгъущтых, зэкІэ къончагъэхэри тыгухэм аригъэкъэбзыкІыжьыщтых. 10Тэ псэкІод тымышІагъэу тІомэ, Тхьэр пцІыусэу тІуагъэу мэхъу, игущыІэхэри тыгухэм арылъхэп.

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Христос Ты лъапІэм тэ къытфелъэІу

Шъо, сибынхэм афэдэхэр, псэкІод шъумышІэным пае, мыр къышъуфэсэтхы. Ау зыгорэм псэкІод ышІэмэ, Ты лъапІэм тэ къытфелъэІунэу зыгорэ тиІ – ар шъыпкъагъэ зиІэ Исус Христос ары. 2Къурмэныпхъэу тэ типсэкІодхэр тфэзыпщыныжьырэр ежьыр ары, ау тэ типсэкІодхэм язакъоп, дунаем ицІыф пстэуми япсэкІодхэри ары.

3Тхьэр шъыпкъэу зэрэтшІэрэр тэзыгъашІэрэр иунашъохэр зэрэдгъэцакІэхэрэр ары. 4ЦІыф горэм, «Тхьэр сэшІэ», еІо пэтми, Тхьэм иунашъохэр ымыгъэцакІэхэмэ, ар пцІыус, шъыпкъагъи ащ хэлъэп. 5Ау зыгорэм Тхьэм игущыІэхэр ыгъэцакІэхэмэ, шъыпкъэу Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ щыкІагъэ зи имыІэу, икъугъэу а цІыфым ыгу илъ. Тхьэр тыгухэм зэрарылъыр тэзыгъашІэрэр мары: 6«Тхьэр сыгу илъ» зыІорэр Исус зэрэзекІощтыгъэм фэдэу зекІон фае.

УнэшъуакІэр

7СилъапІэхэр, унэшъуакІэ горэп сэ къышъуфэстхырэр, апэм къыщегъэжьагъэу шъуиІэгъэ унэшъожъыр ары нахь. А унэшъожъыр къэбарэу зэхэшъухыгъэр ары.

 

8Ау щытми, унашъоу къышъуфэстхырэр унэшъуакІ; а унашъом ишъыпкъагъэ Христос шъо къышъуфигъэлъэгъуагъ, сыда пІомэ шІункІыгъэр мэкІодыжьы, нэфынэ шъыпкъэр къэлъэгъогъах.

9ЦІыф горэм «Сэ нэфынэм сыхэт», еІо пэтми, ышы* ыуджэгъумэ, ар шІункІыгъэм джыри хэт. 103ыш шІу зылъэгъурэр нэфынэм хэт, ащи псэкІод ышІэнэу зыгъэлъэпэон зи щыІэп. 11Ау зыш зыуджэгъурэр шІункІыгъэм хэт, шІункІыгъэми хэтэу мэзекІо, зыдакІорэри ышІэрэп, сыда пІомэ шІункІыгъэм ынэхэр нэшъоу ыгъэхъугъэхэшъ ары.

12Шъо, сибынхэм афэдэхэр, шъуипсэкІодхэр Христос ыцІэкІэ къызэрэшъуфэгъугъэхэм пае, къышъуфэсэтхы. 13Шъо, тыхэр, ублапІэм къыщегъэжьагъэу ЩыІэр* зэрэшъушІэрэм пае, къышъуфэсэтхы. Шъо, кІалэхэр, шэйтаным шъузэрэтекІуагъэм пае, къышъуфэсэтхы. Шъо, сабыйхэр, Ты лъапІэр зэрэшъушІэрэм пае, къышъуфэсэтхы. 14Шъо, тыхэр, ублапІэм къыщегъэжьагъэу ЩыІэр* зэрэшъушІэрэм пае, къышъуфэсэтхы. Шъо, кІалэхэр, лъэкІыныгъэ зэрэшъуиІэм пае, къышъуфэсэтхы. Тхьэм игущыІэхэр шъугухэм арылъых, шэйтаными шъутекІуагъ.

15Мы дунаери мы дунаем иІофхэри шІу шъумылъэгъух. Мы дунаер шІу зылъэгъурэ цІыфым ыгу Ты лъапІэм ишІулъэгъуныгъэ илъэп. 16Сыда пІомэ мы дунаем иІофхэу – цІыфхэм япсэкІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэ Іофхэри, цІыфхэм анэхэр зыкІэхъопсырэ Іофхэри, цІыфхэр зэрыпэгэрэ Іофхэри – Ты лъапІэм ыдэжь къикІыхэрэп, мы дунаер ары нахь къыздикІыхэрэр. 17Мы дунаери, мы дунаем иІофхэу цІыфхэр зыкІэхъопсыхэрэри мэкІодыжьых, ау Тхьэр зыфаер зыгъэцакІэрэ цІыфыр егъашІэми щыІэщт.

Антихристос

18Шъо, сибынхэм афэдэхэр, мыр аужырэ сыхьат дэдэр ары. Антихристосыр* къызэрэкІощтыр зэрэзэхэшъухы-

2:9 ышы – зы диным рыкІохэрэр зэкъошхэу мэхъух.

2:13 ублапІэм къыщегъэжьагъэу ЩыІэр – Исус Христос ары.

2:18 Антихристос – Христос ипый ары.

 

гъэм фэдэу, джы Антихристос Іаджи къэкІуагъэ. Арэущтэу аужырэ сыхьат дэдэр къызэрэсыгъэр тэшІэ. 19А цІыфхэр тэ тхэкІыгъэх, ау ахэр тэ тщыщыгъэхэп. Сыда пІомэ ахэр тэ тщыщыгъэхэмэ, тадэжь къанэщтыгъэх. Ау тэ тхэкІыгъэх, арэущтэуи ахэмэ ащыщэу зи тэ зэрэтщымыщыр нафэ хъугъэ.

20Ау Христос Ыпсэ ЛъапІэ къышъуфыригъэхыгъ, шъо зэкІэми шъыпкъагъэри шъошІэ. 21Шъыпкъагъэр шъумышІэу сІозэ арэп тхылъ къызкІышъуфэстхырэр, ау шъошІэшъ ары. Шъыпкъагъэм зы пцІы къызэрэхэмыкІыщтри шъошІэ. 22Хэта адэ пцІы зыусырэр? Исус зэрэ-Христосыр зымыдэрэр ары. Ащ фэдэ цІыфыр ары Антихристосыр. Ты лъапІэри Къо лъапІэри ащ ыдэхэрэп. 23Хэти Къо лъапІэр зымыдэрэм ыгу Ты лъапІэри илъэп. Къо лъапІэр зыдэрэм ыгу Ты лъапІэри илъ.

24Арышъ, апэм къыщегъэжьагъэу зэхэшъухыгъэр шъугухэм арыжъугъэлъ зэпыт. Апэм къыщегъэжьагъэу зэхэшъухыгъэр шъугухэм арылъ зэпытмэ, Къо лъапІэри Ты лъапІэри шъугухэм арылъ зэпытыщтых. 25Христос тыкъызэригъэгугъагъэр мыкІодыжьын щыІэныгъэр ары.

26Тхьэм игъогу шъо шъутезыгъэкІынэу ыуж итхэм яхьылІагъэу мы Іофхэр къышъуфэсэтхых. 27Ау шъо Христос ежь Ыпсэ ЛъапІэ къышъуфыригъэхыгъ, Ыпси шъугухэм арылъ зэпыт, зыгорэми зыгорэ шъуигъэшІэнэу шъуищыкІагъэп, сыда пІомэ Христос Ыпсэ ЛъапІэ Іоф пстэуми яхьылІагъэу шъуегъашІэ. Ащ шъыпкъагъэ иІ, пцІы ащ зи хэлъэп. Ащ зэрэшъуигъэшІагъэм фэдэу, Христос шъугухэм арыжъугъэлъ зэпыт.

Тхьэм ибынхэр

28Арэущтэу, шъо, сибынхэм афэдэхэр, Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэр къэсыгъэу ежьыр къызылъагъокІэ, ежь ыпашъхьэ гушхоныгъэ щытиІэу, тымыукІытэжьыным пае, ежьыр шъугухэм арыжъугъэлъ зэпыт.

29Христос шъыпкъагъэр зэриІэр шъошІэшъ, хэти шъыпкъагъэр зыгъэцакІэрэри Тхьэм зэрибыныр шъошІэ.