Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Ты лъапІэм шІулъэгъуныгъэшхоу къытфыриІэм шъуегупшыс, «Шъо шъусибын», еІо. Ежь ибынхэуи тыщыт. Мы дунаем ицІыфхэм тызкІамышІэрэр Ты лъапІэр зэрамышІагъэр ары. 2СилъапІэхэр, джы Тхьэм тырибын, тэ тызфэдэ хъущтыр джыри нафэу щытэп. Ау ар нафэ хъу зыхъукІэ, ежьым фэдэу тызэрэхъущтыр тэшІэ, сыда пІомэ ежьыр зэрэщытыр тлъэгъущт. 3Хэти Христос щыгугъэу, арэущтэу зэрэхъущтыми щыгугъэу паплъэрэ цІыфым ыгу егъэкъабзэ, Христос ыгу къабзэу зэрэщытым фэдэу.

4Хэти псэкІод зышІэрэр Тхьэм иунашъо текІы, сыда пІомэ псэкІодшІэныр унашъом текІыныр ары. 5Ау Христос типсэкІодхэр ттырихынхэу къызэрэкІуагъэр шъо шъошІэ. Ежьыми псэкІод зи хэлъэп. 6Хэти Христос зыгу илъ зэпытым псэкІод ышІэу щыт зэпытыщтэп. Ау хэти псэкІод зышІэрэм Тхьэр шІошъхъуныгъэкІэ ылъэгъугъэп ыкІи ышІагъэп.

7Шъо, сибынхэм афэдэхэр, зыми зыкъешъумыгъэгъапцІ. Шъыпкъагъэр зыгъэцакІэрэм шъыпкъагъэ иІ, Христос шъыпкъагъэр зэриІэм фэдэу. 8ПсэкІод зышІэрэр шэйтаным ибын, сыда пІомэ ублапІэм щегъэжьагъэу шэйтаным псэкІод ешІэшъ ары. Тхьэм Ыкъо мы дунаем къызфэкІуагъэр шэйтаным иІофхэр ыгъэкІодынхэу ары. 9Хэти Тхьэм ибын хъугъэм псэкІод ышІэу щыт зэпытыщтэп, сыда пІомэ Тхьэм ащ ыгу къырилъхьагъэр ежь Ыпсэ ЛъапІэ ары, ари Тхьэм ибын ыгу илъ зэпытыщт. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ псэкІод ышІэн зэримылъэкІырэм пае, Тхьэм ибын псэкІод ышІэу щыт зэпытыщтэп. 10Тхьэм ибынхэри шэйтаным ибынхэри зэрэзэхэбдзыщтхэр мары: Хэти шъыпкъагъэр зымыгъэцакІэрэр Тхьэм ибынхэм ащыщэп, ащ фэдэуи хэти зыш шІу зымылъэгъурэр Тхьэм ибынхэм ащыщэп.

ШІу шъузэрэлъэгъу

11Апэм къыщегъэжьагъэу къэбарэу зэхэшъухыгъэр мыры: ШІу шъузэрэлъэгъу. 12Шэйтаным ибынхэм

3:12 Каин – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 4:3-8.

 

ащыщэу Каин* зыцІэу зыш зыукІыгъэм фэдэу шъумыхъу. Ышы сыда зыкІиукІыгъэр? Ежьым ышІагъэхэр бзаджэхэу, ыш ышІагъэхэр шъыпкъэхэу щытыгъэхэти ары. 13Сшыхэр, мы дунаем ицІыфхэм шъуауджэгъумэ шъумыгъэшІагъо. 14Тшыхэр шІу зэрэтлъэгъухэрэм пае, лІэныгъэм тыІэкІэкІи, щыІэныгъэм тызэрэІэкІэхьагъэр тэшІэ. Зыш шІу зымылъэгъурэр лІэныгъэм ыІэ илъ. 15Хэти зыш зыуджэгъурэр цІыф укІакІоу щыт. МыкІодыжьын щыІэныгъэ цІыф укІакІом ыгу зэримылъыр шъо шъошІэ.

16ШІулъэгъуныгъэр зыфэдэр тэзыгъашІэрэр мыры: Исус Христос ыпсэ тфитыгъ. Тэри тыпсэ тшыхэм афэттын фае. 17Зыгорэм дунаем имылъку иІэу, ау щытми ыш щыкІагъэ иІэу зилъэгъукІэ, ыгу фигъэпытэмэ, Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ сыдэущтэу ыгу илъын? 18Шъо, сибынхэм афэдэхэр, бзэмрэ гущыІэмрэ язакъокІэ шІу тызэрэлъэгъумэ икъущтэп. ШІушІагъэхэмрэ шъыпкъагъэмрэкІэ шІу тызэрэлъэгъун фае.

Тхьэм ыпашъхьэ гушхоныгъэ щытиІэныр

19ШІу тызэрэлъэгъуныр ары шъыпкъагъэм тызэрэтетыр тэзыгъашІэрэри, 20тыгухэм тагъэмысэ къэсми, Тхьэм ыпашъхьэ тыгухэр щызыгъэпсэфырэри. Сыда пІомэ Тхьэр тыгухэм анахьи нахь ин ыкІи зэкІэри ешІэшъ ары.

21Арэущтэу силъапІэхэр, тыгухэм тамыгъэмысэмэ, гушхоныгъэкІэ Тхьэм пэгъунэгъу тэхъу. 22Тхьэм иунашъохэри, ежьым Іофхэу игъоу ылъытэхэрэри зэрэдгъэцакІэхэрэм пае, тызкІэлъэІурэр къытеты. 23Мары иунашъо: Ыкъо Исус Христос ыцІэкІэ шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэнри, Христос унашъо къызэрэтфишІыгъэм фэдэу,* шІу тызэрэзэрэлъэгъунри ары. 24Тхьэм иунашъохэр зыгъэцакІэрэ цІыфым ыгу Тхьэр илъ зэпыт, а цІыфри Тхьэм ыгу илъ зэпыт. Тхьэр тыгу зэрилъ зэпытыр тэзыгъашІэрэр, ежь Ыпсэ ЛъапІэу тыгухэм къарилъхьагъэр ары.

3:23 Христос унашъо къызэрэтфишІыгъэм фэдэу – еплъ Иуан 13:34; 15:12,17.