Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Ащыгъум джуртэу ущытыныр сыд фэда зэрэнахьышІур? Е сунэт уашІыгъэу ущытыным сыд ишІуагъэу къакІорэр? 2Лъэныкъо пстэумкІи ишІуагъэу къакІорэр бэу ины. Ыпэ рапшІэу, Тхьэм ежь игущыІэхэр къызыІэкІилъхьагъэхэр джуртхэр ары.

3Ахэмэ ащыщхэу куп мышъыпкъэхэу къычІэкІыгъэхэмэ, ахэмэ ямышъыпкъагъэ Тхьэм ишъыпкъагъэ ыгъэкІодыжьышъущта? 4Хьау, ыгъэкІодыжьышъущтэп. Тхьэр сыдигъуи шъыпкъэ, ау хэтрэ цІыфи пцІыус, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«О Тхьэ, гущыІэхэу къапІохэрэмкІэ узаф, уагъэмысэми уишъыпкъагъэ нафэ хъущт».

5Тэ тибзэджагъэ Тхьэр зэрэшъыпкъэр нахь къегъэнафэмэ, сыд тІона? Игубж къызыттрилъхьэкІэ, Тхьэр мызафэу тІона? ЦІыфхэр къызэрэгущыІэхэрэм фэдэу, ахэр къэсэІох. 6Хьау, ар хъухэщтэп. Тхьэр зафэ. Тхьэр мызафэмэ, дунаем ицІыфхэм сыдэущтэу хьыкум атыришІыхьэшъущта? 7Зыгорэм мырэущтэу къыІонкІи мэхъу: «Сэ симышъыпкъагъэ Тхьэр зэрэшъыпкъэр нахь къыгъэнафэу, Тхьэм ищытхъушхо цІыфхэм нахьышІоу къаригъэлъэгъумэ, псэкІод зышІэрэм фэдэу Тхьэм сыда сызкІигъэмысэщтыр?» 8ШІугъи къыхэкІыным пае, бзэджагъэ тшІэна? А гущыІэ дэдэхэр тыжэ къыдэкІыгъэхэу аІозэ, цІыф заулэхэр ІэягъэкІэ къыттегущыІэх. Тхьэм ащ фэдэ цІыфхэм яфэшъуашэ аригъэпщыныжьыщт.

Шъыпкъагъэ зиІэ цІыф зи щыІэп

9Сыд етІанэ, тэ джуртхэр нэмыкІ цІыфхэм анахьи тынахьышІуа? Хьау, тэ зыкІи танахьышІоп. Джурт пстэури, нэмыкІ лъэпкъхэм ащыщ пстэури псэкІодым ыІэ зэрилъхэр къэдгъэнэфагъ, 10Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

3:4 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 51:4 (урыс библиемкІэ 50:6).

3:10-18 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 14:1-3; 5:9; 140:3; 10:7; (урыс библиемкІэ 13:1-3; 5:10; 139:4; 9:28) Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 59:7-8; Сэбур (Псалтыр) 36:1 (урыс библиемкІэ 35:2).

 

«Шъыпкъагъэ зиІэ цІыф зи щыІэп. 11 ЗэхэшІыкІыныгъэ зиІэ цІыфи зи щыІэп, Тхьэм игъогу лъыхъурэ цІыфи зи щыІэп. 12ЗэкІэри Тхьэм игъогу текІыгъэх; зэкІэми пкІэ ямыІэжь хъугъэ. ШІу зышІэрэри зи щыІэп. 13Ачыйхэр шъхьэ зытемылъ къэ шІоихэм афэдэх. АбзэгукІэ цІыфхэр агъапцІэх. Блэм ищэнаут аГупэхэм ателъ. 14Ажэхэми хъонэным идыдж адиз. 15Ахэмэ цІыфым ылъ агъэчъэным пае лъэчъэх. 16Тыдэ зыдакІохэрэми цІыфхэр щагъэкІодых ыкІи

къин щарагъэщэчы. 17Зэзэгъыныгъэм игъогу ашІэрэп. 18Тхьэм ищынагъуи агухэм арылъэп». 19Тэурат хабзэм къыІохэрэр Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэт цІыфхэм зэрариІохэрэр тэшІэ. Арэущтэу цІыф пстэуми ажэ аригъэубытыгъэу хъугъэ, дунаем тет цІыф пстэури Тхьэм ыдэжькІэ мысэхэу хъугъэ, 20сыда пІомэ цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэ хъущтэп. Ау Тэурат хабзэм итхэр ары псэкІод зэрэтшІагъэр тэзыгъашІэхэрэр.

ЦІыфхэм шІошъхъуныгъэмкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэ зэрэхъурэр

21Ау джы Тэурат хабзэм иІоф хэмылъэу, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэрэ гъогур къыгъэнэфагъ. Тэурат хабзэм итхэмрэ пегъымбархэм къаІуагъэхэмрэ* а гъогум шыхьат фэхъух. 22Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэу яІэм игъогу ары Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэрэ гъогур. ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми шъыпкъагъэ яІэу елъытэ. ЦІыф зэхэдзыныгъэ зи щыІэп, 23сыда пІомэ цІыф пстэуми псэкІод ашІагъ, Тхьэм ыдэжь къикІырэ щытхъушхомкІи Іахьэ яІэп. 24Христос Исус ашъхьэ зэрищэфыжьыгъэм пае, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ

3:21 Тэурат хабзэм итхэмрэ пегъымбархэм къаІуагъэхэмрэ – мыщ дэжьым ащ къикІырэр джуртхэм ятхылъ лъэпІэ пстэури ары.

 

уасэ амытэу ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу елъытэх. 25ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр ащ ылъэу къащым щыкІэкІыщтымкІэ Тхьэм ежь ешІужьыгъэхэу ыгъэхъуным пае, Исус къурмэныпхъэу ыгъэнэфагъ. Тхьэм ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьынэу ары Исус къурмэныпхъэу зыфигъэнэфагъэр. Сыда пІомэ Тхьэм игушъэбагъэкІэ пасэм цІыфхэм япсэкІодшІагъэхэр аригъэпщыныжьыгъагъэхэп. 26Ащ нэмыкІэу Тхьэм Исус къурмэныпхъэу зыфигъэнэфагъэр джырэ лъэхъанэми ежь ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьынэу ары: Ежь шъыпкъагъэ зэриІэри, ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэми ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэхэрэри ары Тхьэм ащ фэдэу къыгъэлъагъорэр.

27Ащыгъум тызэрызыщытхъужьрэр щыІэжьа? Хьау, щыІэжьэп. Тара хабзэу ар зыІорэр? Іофхэу тшІэн фаехэр зыІорэ хабзэр ара? Хьау, шІошъхъуныгъэм ихабзэ ары. 28Сыда пІомэ цІыфым шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытэрэр тшІошъ мэхъу. Тэурат хабзэм иІоф ащ хэлъэп. 29Тхьэр джурт закъохэм я Тхьэу щыта, хьауми нэмыкІ лъэпкъхэми я Тхьэу щыта? Адэ, нэмыкІ лъэпкъхэми я Тхьэу щыт. 30Сыда пІомэ зы Тхьэ закъо нахь щыІэп. Сунэт ашІыгъэхэу щытхэм шІошъхъуныгъэ зэряІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ахэмэ шъыпкъагъэ яІэу ылъытэщтых, сунэт амышІыгъэхэу щытхэми яшІошъхъуныгъэкІэ Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэщт. 31Арэущтэу тІомэ, шІошъхъуныгъэмкІэ Тэурат хабзэр тэгъэкІода? Хьау, дгъэкІодырэп, Тэурат хабзэр тэгъэшъыпкъэжьы нахь.