Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Ибрахьимэ икъэбар шІошъхъуныгъэм къикІырэр къызэригъэнафэрэр

Тятэжъышхо Ибрахьимэ ехьылІагъэу сыда тІощтыр? Ежь-ежьырэу сыд ыгъэхъагъэр? 2Ибрахьимэ Іофхэу ышІагъэхэм апае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэмэ, Ибрахьимэ зэрызыщытхъужьынэу зыгорэ иІэщтыгъ – ау Тхьэм ыдэжькІэп. 3Сыда пІомэ Тхьэм

 

игущыІэ тхыгъэхэм сыда арытыр?* «Ибрахьимэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъугъэти, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ».

4Зыгорэм Іоф зишІэкІэ, лэжьапкІэр тынэу къыратырэп, ифэшъуашэшъ къыраты нахь. 5Ау шІушІагъэхэм ащымыгугъырэ цІыфэу ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм иІоф зытетыр мары. А цІыфым ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, ащ къикІырэр Тхьэу псэкІод зышІэгъэ цІыфхэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зылъытэн зылъэкІырэмкІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ а цІыфым шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщт. 6Джары пачъыхьэ Даути зытегущыІагъэр, шІушІагъэхэм яІоф хэмылъэу, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэрэ цІыфыр сыхьатмафэ зэрежьагъэр къызеІом:*

7«ЗибзэджэшІагъэхэр Тхьэм зыфигъэгъугъэхэу, зипсэкІодхэр зыфигъэкІодыгъэ цІыфхэр сыхьатмафэ ежьагъэх. 83иусхьаным зипсэкІодхэр зыфимылъытэрэ цІыфыр сыхьатмафэ ежьагъ».

9А сыхьэтмэфагъэр зыгъотхэрэр сунэт ашІыгъэхэу щытхэм язакъоу ара, хьауми сунэт амышІыгъэхэу щытхэри ара? Сунэт амышІыгъэхэу щытхэри ары, сыда пІомэ Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ иІэ зэрэхъугъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр къэтІуагъ. 10Тхьэм ежьым ыдэжькІэ Ибрахьимэ шъыпкъагъэ иІэу зилъытагъэр Ибрахьимэ сунэт ашІыным ыпа, хьаури ыужа? Ыуж арэп, ыпагъ. 11Ибрахьимэ сунэт ашІыным ыпэкІэ, шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр къэзыгъэлъагъорэ мыхъурэу* ыкІи тамыгъэу сунэт шІыныр ащ къыфигъэнагъ. А Іофыр ащ фэдэу зыщыткІэ, Ибрахьимэ сунэт амышІыгъэ цІыфхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм ятэ фэдэу афэхъу, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ахэми шъыпкъагъэ яІэу ылъытэным пае. 12Ибрахьимэ сунэт ашІыгъэ цІыфхэми ятэ фэдэу афэхъу. Ахэми ятэ фэдэу

4:3 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытыр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 15:6.

4:6-8 Даути . . . къызеІом, – еплъ Сэбур (Псалтыр) 32:1-2 (урыс библиемкІэ 31:1-2).

4:11 мыхъур – арапыбзэкІэ «хъытым», тыркубзэкІи «мыхьыр» ары.

 

зыкІафэхъугъэр сунэт зэрашІыгъэхэм изакъоп, ахэр Ибрахьимэ илъэужхэм атехьагъэхэу, ар сунэт ашІыным ыпэ, шІошъхъуныгъэм игъогоу зэрыкІуагъэм ахэри зэрэрыкІохэрэри ары.

Ибрахьимэ Тхьэм зэрэщыгугъыгъэм пае, Тхьэм къызэригъэгугъагъэр иІэ хъугъэ

13Тхьэм Ибрахьимэрэ ащ къытехъукІыщт цІыфхэмрэ къыгъэгугъагъэх чІылъэр яІэхьышІоу къызэралъысыщтымкІэ. Ибрахьимэ Тэурат хабзэм итхэр ыгъэцэкІагъэхэу арэп Тхьэм а ІэхьышІумкІэ зыкІигъэгугъагъэр, ау Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр ары нахь. 14Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэхэрэр арыгъэмэ, Тхьэм цІыфхэр къызэригъэгугъэгъэ ІэхьышІур къызылъысыщтхэр, ащыгъум шІошъхъуныгъэр хьаулыеу хъущтыгъ, Тхьэм къызэригъэгугъагъэми пкІэ иІэщтыгъэп. 15Сыда пІомэ Тэурат хабзэм Тхьэм игубж къехьы, ау хэбзэ унашъо зыдэщымыІэм хабзэм текІыни щыІэп.

16Арышъ, Тхьэм къыгъэгугъагъэхэр шІошъхъуныгъэ зиІэхэр ары. Арэущтэу зыфэхъугъэр Тхьэм тыкъызэригъэгугъэгъэ Іофхэр ынэшІу щыфэныгъэкІэ къызэрэтитырэр нафэ хъунри ары, шІошъхъуныгъэ зиІэхэу, Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыф пстэуми Тхьэм къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр агъотышъунри ары – Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэу зыфасІохэрэр Тэурат хабзэм тетхэу рыкІохэрэм ямызакъоу, Тэурат хабзэм темытхэу Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэу иІагъэм фэдэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэри ары. Шъыпкъэ, Ибрахьимэ тэ пстэуми тятэ фэдэу къытфэхъу, 17Тхьэм Ибрахьимэ риІуагъэу, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Лъэпкъ Іаджыми ты уафэхъунэу узгъэнэфагъ». Тхьэм ыдэжькІэ Ибрахьимэ тэ пстэуми тят. Тхьэр ары Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ зыфыриІагъэр – Тхьэу лІагъэхэр къэзыгъэхъужьрэр, илъэкІыныгъэкІи щымыІэ Іофхэр къэзыгъэхъурэр.

18ГугъапІэ зыщэмыІэжьым, Ибрахьимэ Тхьэм щыгугъэу, шІошъхъуныгъэ иІагъ. Арэущтэу, «О къыптехъукІыщт цІыфхэр уашъом ижъуагъохэм фэдизэу бэ хъущтых»,

4:17 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:5.

 

ыІуи, Тхьэм ащ къызэрэриІогъагъэм фэдэ къабзэу* Ибрахьимэ лъэпкъ Іаджыми ты афэхъугъ. 19ИшІошъхъуныгъэ зи къыщымыкІэу, ыпкъ лІэныгъэм пэблагъэ зэрэхъугъэм еплъыгъэп, сыда пІомэ илъэсишъэм пэгъунэгъугъэти ары – Сарэ сабый къызэрэхэмыкІыщтми еплъыгъэп. 20ШІошъхъуныгъэ иІэу Тхьэм къызэригъэгугъагъэмкІэ гуцафэ ышІыгъэп. ИшІошъхъуныгъэ нахь пытэу хъуи, Тхьэм щытхъу фишІыгъ. 21Тхьэм къызэригъэгугъагъэр ыгъэцэкІэн зэрилъэкІыщтым щыгугъыныгъэшхо иІагъ. 22ТхьэмкІэ ащ фэдизэу шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ. 23«Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ» зыфаІорэ гущыІэхэр зэхьылІагъэхэр Ибрахьимэ изакъоу арэп, 24тэри ары. Тхьэм ежьым ыдэжькІэ тэри шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэщт тэ, Исус Христосэу ти Зиусхьан лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, тэри ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэщт. 25Тэ псэкІод зэрэтшІагъэм пае, Тхьэм Исус лІэныгъэм ІэкІигъэфагъ, ежьым ыдэжькІэ тэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным паий, Тхьэм ар лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъ.