Des1Des2Des3Des4Des5Des6

07

ЯБЛЭНЭРЭШЪХЬ

ЗэлІ-зэшъузыным ехьылІэгъэ хабзэмрэ Христос тызэрэфыщытынымрэ

Сшыхэр, хабзэм итхэу тхыгъэхэр зышІэрэ цІыфхэу шъущытышъ, цІыфыр опсэуфэ хабзэм тетыгъо зэрэ­фыриІэр шъошІэба? 2ГущыІэм пае, шъузым илІ опсэуфэ, хабзэмкІэ а шъузыр а лІым епхыгъэу щыт. Ау илІ зы­лІэкІэ, хабзэм шъузыр шъхьафит ешІы. 3Арышъ, илІ псаоу пэтызэ, шъузыр нэмыкІрэ лІы горэм дэпсэумэ, зинэ ышІагъэу аІощт. Ау илІ зылІэкІэ, а унашъом шъузым тетыгъо фыриІэжьэп. НэмыкІрэ лІы горэм дэкІожьмэ, зинэ ышІагъэу хъурэп.

4Ащ фэдэу, сшыхэр, Христос ыпкъ зэрэлІагъэм пае, Тэурат хабзэм иІоф къышъухэмылъыжьэу, а хабзэм ыдэ­жькІэ шъо цІыф лІагъэхэм шъуафэд. Джы Христосэу Тхьэм лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъэм ие шъу­хъугъ, Тхьэм ищытхъукІэ шІугъэ дгъэцэкІэным пае. 5Сыда пІомэ типсэкІодышІэ шэныжъ игъогу тыры­кІо зэхъум, Тэурат хабзэм зэкІигъэплъыхьэгъэ псэкІо­дышІэ хъопсэныгъэхэр тпкъы щыщхэм ахэлъыгъэх, лІэныгъэр а хъопсэныгъэхэм къахэкІэу. 6Ау джы Тэу­рат хабзэу тызыпхэу щытыгъэм иІоф къытхэмылъыжьэу, а хабзэм ыдэжькІэ цІыф лІагъэхэм тафэдэу тыхъуи, Тхьэм Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ тыкъычІихыжьи, шъхьа­фит тишІыжьыгъ. Арышъ, Тхьэм тызэрэфэлажьэрэ шІы­кІэр ыпэрэм фэдэу тхыгъэ хабзэм тетэу арэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ихэбзакІэ тетэу ары нахь.

Тэурат хабзэмрэ псэкІодымрэ

7Джы сыд тІона? Тэурат хабзэм псэкІод хэлъа? Хьау, ар хъухэщтэп! Ау Тэурат хабзэм иунашъохэр щымыІагъэ­хэмэ, псэкІодыр зыфэдэр сшІэщтгъэп, сыда пІомэ Тэу­рат унашъом «Хъопсэныгъэ мыхъун угу имыгъэлъ»*, къымыІуагъэмэ, хъопсэныгъэ мыхъуныр зыфэдэр сшІэ­щтыгъэп. 8Ау псэкІодым игъо фифи, а унашъомкІэ сыд щыщырэ хъопсэныгъэ мыхъуныр сыгу къырилъхьагъ;

7:7 Хъопсэныгъэ мыхъун угу имыгъэлъ – а унашъор Тхьэм пегъымбар Мусэм къыфигъэнэгъэ унэшъуипшІым щыщэу япшІэнэрэ унашъор ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 20:17.

сыда пІомэ Тэурат хабзэр щымыІэмэ, псэкІодри лІа­гъэм фэд. 9Зэгорэм Тэурат хабзэр сымышІэу сыпсэу­щтыгъ. Ау Тхьэм иунашъо къызэкІом, псэкІодым кІуа­чІэ иІэ хъуи, 10сэри лІагъэм фэдэу сыхъугъ. Арэущтэу цІыфхэм щыІэныгъэ агъотыным пае, унашъоу Тхьэм къытфишІыгъэм сигъэлІагъ. 11Тхьэм иунашъокІэ псэ­кІодым игъо къыфифи, сигъэпцІагъ, а унашъомкІи си­гъэлІагъ. 12Арэущтэу Тэурат хабзэр лъапІэ, унашъори лъапІэ, зафэ ыкІи дэгъу ыкІи.

13Ащыгъум зы Іоф дэгъу горэм сигъэлІагъэу ара? Хьау, ар хъухэщтэп. Ау псэкІодыр зыфэдэр нафэ хъуным пае, Тэуратым ихэбзэшІукІэ псэкІодым сигъэлІагъ. Арэу­щтэу унашъомкІэ псэкІодым идэигъэшхо нафэ мэхъу.

14Тэурат хабзэр Тхьэм ыдэжь къызэрикІыгъэр тэшІэ. Ау сэ сыцІыф тхьамыкІ, псэкІодыми сырипщылІ. 15Іофэу сэ сшІэрэр къызгурыІорэп; сыда пІомэ Іофэу сшІэнэу сызыфаер згъэцакІэрэп, ау сыуджэгъурэ Іофыр сэгъэца­кІэ. 16Ау Іофэу сшІэнэу сызыфэмыер згъэцакІэмэ, Тэурат хабзэр дэгъоу зэрэщытыр зэрэздэрэр ары ащ къикІырэр. І7Арышъ, псэкІод зышІэрэр сэрэп, сыгу илъ псэкІодыр ары нахь. 18СипсэкІодышІэ шэныжъ сеплъымэ, шІугъэ сыгу зэримылъыр сэшІэ; сыда пІомэ шІугъэ сшІэнэу сы­фаеми, згъэцэкІэнэу скІуачІэ къыхьырэп. 19ШІугъэу сшІэ­нэусызыфаер згъэцакІэрэп, ау бзэджагъэу сшІэнэу сызы­фэмыер сэгъэцакІэ. 20Ащыгъум Іофэу сшІэнэу сызыфэ­мыер згъэцакІэмэ, ар зыгъэцакІэрэр сэрэп, сыгу илъ псэкІодыр ары нахь.

21Арэущтэу мыщ фэдэ хабзэ мы Іофым хэлъэу сэлъэ­гъу: ПІІугъэ згъэцэкІэнэу сыфаеми, бзэджагъэр сапэ къысшІуфефэ. 22Сыда пІомэ сыгукІэ Тхьэм ихабзэ сыщэгу­шІукІы, 23ау спкъы щыщхэм нэмыкІ хэбзэжъ ахэлъэу сэлъэгъу. А хэбзэжъыр сиакъыл ыдэрэ хэбзэшІум пэуцу. А хэбзэжъым спкъы щыщхэм ахэлъ псэкІод хэбзэжъым сыфегъэпщылІы. 24Сыдэу сыцІыф тхьамыкІа! Спкъэу сызыгъэкІодырэм сыкъыхищыжьэу, сымыкІодэу хэт сы­къэзыгъэнэжьыщтыр? 25Тхьэм щытхъушхор ий. Ежьыр ары Исус Христосэу ти Зиусхьан спкъэу сызыгъэкІо­дырэм сыкъыхыригъэщыжьэу, сымыкІодэу сыкъэзыгъэ­нэжьыщтыр.

Арэущтэу сиакъылкІэ Тхьэм ихабзэ сырипщылІ, ау сипсэкІодышІэ шэныжъкІэ псэкІодым ихабзэ сыри­пщылІ.