Des1Des2Des3Des4Des5Des6

08

ЯЕНЭРЭШЪХЬ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ тыпсэуныр

Арышъ, зипсэкІодышІэ шэныжъ игъогу рымы­кІохэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъогу нахь рыкІорэ цІыф­хэу, Христос Исус зыгу илъхэр Тхьэм зыкІи ыгъэмы­сэщтхэп. 2Сыда пІомэ Исус Христос тыгухэм арылъэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу щыІэныгъэ шъыпкъэр къытэзы­тырэм ихабзэ псэкІодымрэ лІэныгъэмрэ яхабзэ ыІэчІэгъ сыкъычІихыжьи, шъхьафит сишІыжьыгъ. 3ТипсэкІоды­шІэ шэныжъ ибзэджагъэ пае, Тэурат хабзэм лъэкІы­ныгъэ имыІэу ымышІэшъугъэр Тхьэм ышІагъ. Ежь Ыкъо псэкІодышІэ цІыфхэм апкъ фэдэу пкъы иІэу, псэкІодхэм апае къурмэныпхъэ хъунэу Тхьэм къыгъэ­кІуагъ, арэущтэуи а пкъымкІэ псэкІодыр ыгъэмысагъ. 4Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр тэ, типсэкІодышІэ шэныжъ игъогу тырымыкІоу. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъогу нахь рыкІохэрэм, шъыпкъагъэр дгъэцэкІэныр ары, шъы­пкъагъэр дгъэцэкІэн фаеу, Тэурат хабзэм ыІоу зэритым фэдэу.

5Сыда пІомэ цІыфхэу зипсэкІодышІэ шэныжъ игъогу рыкІохэрэм яшэныжъ зыкІэхъопсырэ Іофхэм ягупшысэ зэпытых, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъогу рыкІохэрэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ иІофхэм ягупшысэх. 6ШъуипсэкІоды­шІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэ Іофхэм шъуягупшысэным Іэягъэу къыхэкІырэр лІэныгъэр ары, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ иІофхэм шъуягупшысэным шІугъэу къыхэкІырэр щыІэныгъэрэ гупсэфыныгъэрэ ары, 7сыда пІомэ цІыфэу зипсэкІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэ Іофхэм ягупшысэ­рэр Тхьэм ипый мэхъу. А цІыфыр Тхьэм ихабзэ иунашъо едэІурэп, едэІуни ылъэкІырэп. 8Шъыпкъэ, цІыфхэу зи­псэкІодышІэ шэныжъым игъогу рыкІохэрэм Тхьэм ыгу яІурэп.

9АрышъхьакІэ шъо шъуипсэкІодышІэ шэныжъ игъогу шъурыкІоу щытэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъыпкъэу шъу­гухэм арылъмэ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ игъогу шъурэкІо нахь. Христос Ыпсэ ЛъапІэ зыгу имылъыр Христос ицІыф­хэм ащыщэп. 10Ау Христос шъугухэм арылъмэ, шъуи­псэкІодхэм къахэкІыкІэ шъупкъыхэр лІэщтхэми, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ шъуиІэу шъузэрилъытэрэм пае, шъугурэ шъупсэрэкІэ шъупсаоу шъущыт.

11Тхьэу Исус лІагъэхэмэ къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм арылъмэ, ащыгъум Тхьэу Хри­стос лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэм Ыпсэ Лъа­пІэу шъугухэм арылъым илъэкІыныгъэкІэ шъупкъыхэу лІэщтхэми щыІэныгъэ къаритыщт.

12Арышъ, тшыхэр, типсэкІодышІэ шэныжъ игъогу ты­рыкІонэу тпшъэ илъэп. 13Сыда пІомэ шъуипсэкІоды­шІэ шэныжъ игъогу шъурыкІомэ, шъукІодыщт, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ бзэджагъэу шъушІэхэрэр жъугъэкІодхэмэ, щыІэныгъэ шъыпкъэр жъугъотыщт.

14Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ едэІурэ цІыф пстэури Тхьэм ибыных. 15Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэм къа­рилъхьагъэм шъуигъэпщылІэу ыкІи шъуигъэщынэу щытэп. Ау Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэм къарилъ­хьагъэм Тхьэм ибын фэдэу шъуедэ. А Псэ ЛъапІэм, «Аввэу* Ты лъапІэ!» тІоу, Тхьэм тырегъаджэ. 16Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Тхьэм тызэрибынхэр къыІозэ, тыгухэм ягъу­сэу къеушыхьаты. 17Тхьэм тызэрибыным пае, Тхьэм ибынхэм ІэхьышІоу къалъысырэр тэри къытлъигъэсыщт. А ІэхьышІоу Тхьэм Христос къылъигъэсырэри Христос тыригъусэу тэри къытлъигъэсыщт, сыда пІомэ Христос тыригъусэу къин тщэчмэ, Христос тыригъусэуи Тхьэм щытхъушхо тиІэ ыгъэхъущт.

Щытхъушхоу къэлъэгъощтыр

18Мы лъэхъанэм къинхэу тщэчхэрэр щытхъушхоу* Тхьэм джы нэсыфэ цІыфхэм аримыгъэшІагъэу, тиІэ ыгъэ­хъущтым фэбгъэдэн зэрэфэмышъуашэм сыщэгугъы. 19Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури гузажъохэзэ пэплъэх. Зыпаплъэхэрэр Тхьэм ежь ибынхэм а щытхъушхор яІэ къызэригъэхъурэр ежь къыгъэхъугъэ пстэуми къызы­щаригъэлъэгъущт мафэр ары. 20Сыда пІомэ Тхьэм ежь къыгъэхъугъэ пстэуми ягухэлъ амыгъотынэу ыухыгъ. Арэущтэу зыкІэхъугъэр ежьхэр арэущтэу фэягъэхэкІэ арэп, ау ягухэлъ амыгъотынэу зыухэсыгъэ Тхьэр фэя-

8:15 аввэ – «ты» ары.

8:18 щытхъушхор – Тхьэм цІыфхэр мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэу лъэ­кІыныгъэшхо зэриІэр аужыпкъэм къызэригъэлъагъорэр ары.

гъэти ары. 21Ау Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури Іофэу зыщыгугъыхэу зыпалъэхэрэр мыхэр ары: Тхьэм ахэр кІодыныгъэм ипщылІыныгъэ къыхихыжьхэу, шхьафит ышІыжьынхэри, Тхьэм ибынхэм яшъхьафитныгъэрэ ящы­тхъушхорэ ахэми яІэ хъунри ары.

22Сыда пІомэ Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури джы нэ­сыфэ щэІухэзэ, сабыйн къызфэхъущт бзылъфыгъэм къин зэрищэчрэм фэдэу, къин зэращэчрэр тэшІэ. 23Ау къин зыщэчхэрэр Тхьэм къыгъэхъугъэхэм язакъоп. Тхьэм итын хэм ащыщэу апэрэу ежь Ыпсэ ЛъапІэ тэ, зыгу къырилъ­хьагъэхэри, тыгукІэ тэщэІу, Тхьэм ибын фэдэу тидэ­нышъ, тпкъыхэр шъхьафит зыщишІыжьыщт мафэм ти­шъыпкъэу тыпаплъэу. 24Сыда пІомэ мы Іофхэм тащы­гугъэу тызэрапаплъэрэм пае, тымыкІодэу Тхьэм тыкъи­гъэнэжьыгъ. Ау Іофхэу тызщыгугъыхэу тызпаплъэхэ­рэр къэлъагъохэмэ, ащыгъум ахэмэ тапэплъэу тыщытэп. Сыда пІомэ ынэкІэ ылъэгъурэм хэта щыгугъэу паплъэ­рэр? 25Ау тэ тынэкІэ тымылъэгъурэм тыщыгугъэу тыпэплъэшъ, теубытэныгъэ тиІэу тыпэплъэ.

26Ащ фэдэу тэ, лъэкІыныгъэ зимыІэхэм, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къыддэІэпыІэ; сыда пІомэ Тхьэм тызэрелъэІун фэе шІыкІэр тшІэрэп. Ау гущыІэхэм къамыІошъурэ щэ­ІуныгъэхэмкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Тхьэм къытфелъэІу. 27Тхьэу цІыфхэм агухэм арылъыр зыгъэунэфырэм ежьым Ыпсэ ЛъапІэ ыгу илъыри ешІэ, сыда пІомэ Тхьэр зэ­рэфаем тетэу Ыпсэ ЛъапІэ Тхьэм ицІыф лъапІэхэм афелъэІу.

28Тхьэр шІу зылъэгъурэ цІыфхэу, игухэлъ тетэу ибын­хэм ащыщ хъунхэу зэджагъэхэм Іоф пстэуми яшІуагъэ Тхьэм зэраригъэкІырэр тэшІэ. 29Тхьэм цІыфхэу къы­хихыгъэхэр ежь Ыкъо фэдэнхэу ыгъэнэфагъэх, Ыкъо къошыбэ апэ итыным пае. 30Тхьэм цІыфхэу ыгъэнэфа­гъэхэр ибынхэм ащыщ хъунхэуи яджагъ. Зэджагъэхэри ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу ылъытагъэх. Ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ зиІэхэу ылъытагъэхэми щытхъу­шхо яІэ ыгъэхъугъ.

Тхьэм шІулъэгъуныгъэу къытфыриІэр

31Ахэр зытІорэ ужым, джыри сыд тІона? Тхьэр тигъу­сэмэ, хэта къытпэуцужьын зылъэкІыщтыр? 32Тхьэу Зыкъо шъхьамысыжьэу тэ зэпстэуми пае къурмэныпхъэу зы-

шІыгъэм Ыкъо тыригъусэуи шІугъэ пстэури къытитын­ба? 33Тхьэм къыхихыгъэ цІыфхэр хэт зыгъэмысэн зы­лъэкІыщтыр? Тхьэр ары ежьым ыдэжькІэ ахэмэ шъы­пкъагъэ яІэу зылъытэрэр. 34Хэта тызыгъэмысэн зылъэ­кІыщтыр? Сыда пІомэ Христос Исус лІи, лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъ. Джы Тхьэм иджабгъукІэ гос, Тхьэми къытфелъэІу. 35Тхьэм шІулъэгъуныгъэу къы­тфыриІэм хэт тыпызыгъэкІын зылъэкІыщтыр? Гузэжъо­гъу тыхэтми, гухэкІыгъо тиІэми, къин тагъэщэчми, мэ­лакІэ тылІэми, зыщытлъэн тимыІэми, щынагъо тыхэтми, сэшхокІэ тагъэщынэми – мы къэтІуагъэ пстэуми Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ тыпагъэкІын алъэкІырэп. 36Тхьэм игу­щыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«(О Тхьэ), ощ пае тызэраукІыщтымкІэ мафэ къэс

щынагъо щыІ. ШІуабзыщт мэлхэм афэдэу талъытэ». 37Ау мы Іоф пстэумкІи шІу тызылъэгъугъэм илъэ­кІыныгъэкІэ текІоныгъэшхор тэтый. 38Сыда пІомэ хэти Тхьэм шІулъэгъуныгъэу къытфыриІэм тыпигъэкІын зэри­мылъэкІыщтым сыщэгугъы; лІэныгъэми, псэуныгъэми, мэлэІичхэми, джынэ пащэхэми, лъэкІыныгъэ зиІэ джы­нэхэми, джы Іофхэу щыІэхэми, къэкІощт уахътэм Іоф­хэу щыІэщтхэми, 39уашъом сыд щыщ щыІэми, чІылъэ чІэгъми, сыд щыщ щыІэми* а шІулъэгъуныгъэм тыпызы­гъэкІын зи щыІэп. Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэуми ащыщэу зи Тхьэм шІулъэгъуныгъэу Исус Христосэу ти Зиусхьан къытыригъэгъэлъэгъугъэм тыпигъэкІын ылъэкІыщтэп.