Des1Des2Des3Des4Des5Des6

10

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

Сшыхэр, сыгу зыкІэхъопсырэри Тхьэм сызэрелъэІу зэ­пытырэри сэ слъэпкъ Израил мыкІодэу къыгъэнэжьыныр ары. 2Агу етыгъэу Тхьэм зэрэфэлажьэхэрэмкІэ сыряшы­хьат, ау зэхэшІыкІыныгъэм тетхэу лажьэхэрэп. 3Тхьэм ежьым ыдэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу зэрилъы­тэрэ гъогур къагурымыІоу, ежьхэм ягъогукІэ Тхьэм ыдэ­жькІэ шъыпкъагъэ зэряІэщтым ыуж зэритыгъэхэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэрэ гъогур адагъэп. 4Сыда пІомэ Тэурат хабзэм игугъапІэ Христос ары, Тхьэми хэти ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу елъытэ.

Тхьэм хэти мыкІодэу къыгъэнэжьын ылъэкІыщт

5ЦІыфым Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъы-

9:33 Тхьэм къызэриІорэм фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 28:16; 8:14.

9:33 мыжъошхор – Христос ары.

тэрэм ехьылІагъэу пегъымбар Мусэ мырэущтэу ытхыгъ:* «Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэм Тэурат хабзэмкІэ щыІэныгъэ иІэщт». 6Ау цІыфым шІошъхъуныгъэ зэри­Іэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэ­рилъытэрэм ехьылІагъэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм мы­рэущтэу арыт:* «Хэта уашъом дэкІоещтыр, угукІэ умыІо», (а гущыІэхэм къарыкІырэр уашъом дэкІоеныр ары, Хри­стосэу цІыфхэр мыкІодхэу къэзыгъэнэжьырэр къырищэ­хыным пае). 7Е «Хэта чІылъэм икуупІэ* ехыщтыр?» умыІо, (Христос лІагъэхэм къахищэным пае, къыдищэ­ежьыныр ары а гущыІэхэм къарыкІырэр). 8Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм сыда арытыр?

«Тхьэм игущыІэхэр къыппэгъунэгъух, ужи дэлъых, угуи илъых».

А гущыІэхэу шІошъхъуныгъэм ехьылІагъэхэр ары шъузэдгъэІухэрэр. 9УжэкІэ цІыфхэм апашъхьэ Исус Зиус­хьанэу зэрэщытыр къыщыпІомэ, Тхьэм ар лІагъэхэм къы­зэрахигъэтэджыкІыжьыгъэмкІи угукІэ шІошъхъуныгъэ уиІэмэ, умыкІодэу Тхьэм укъигъэнэжьыщт. 10Сыда пІомэ цІыфэу зыгукІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщт, цІыфмэ апашъхьэ Исус Зиусхьанэу зэрэщытыр къыщызыІорэри мыкІодэу Тхьэм къыгъэнэжьыщт. 11Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм Хри­стос ехьылІагъэу зэрарытым фэдэу,* «Хэти ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр кІэгъожьыщтэп». І2Джуртми урым­ми азыфагу зэхэдзыныгъэ зи дэлъэп. А зы Зиусхьаныр зэкІэми я Зиусхьан, ежьым елъэІурэ пстэуми шІу къа­фешІэ. 13Сыда пІомэ «Хэти къыдэІэпыІэнэу ежььым елъэ­Іурэр мыкІодэу Зиусхьаным къыгъэнэжьыщт».*

14Ау ЗиусхьанымкІэ шІошъхъуныгъэ ямыІэмэ, сыдэу­щтэу елъэІунха? Ащ икъэбари зэхамыхыгъэмэ, сыдэу­щтэу шІошъхъуныгъэ яІэ хъущта? Икъэбари зыми ари­мыгъэІумэ, сыдэущтэу зэхахына? 15Тхьэми цІыфхэр къы-

10:5 пегъымбар Мусэ . . . ытхыгъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:5.

10:6-8 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм ... арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 30:12-14.

10:7 чІылъэм икуупІэ – лІагъэхэм ядунае ары.

10:11 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм ... зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 28:16.

10:13 Еплъ Пегъымбар Иоил тхылъэу ытхыгъэм 2:32.

мыгъакІохэмэ, сыдэущтэу ахэмэ Христос ехьылІэгъэ къэ­барышІур агъэІуна? Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрары­тым фэдэу,* «КъэбарышІур зыгъэІурэ цІыфхэм алъа­къохэр сыдэу дахэха!»

16Ау щытми, къэбарышІум едэІунхэу цІыф пстэуми адагъэп. Сыда пІомэ пегъымбар Исайас мырэущтэу къы­Іуагъ:* «Зиусхьан, къэбарышІоу дгъэІугъэр хэта зышІошъ хъугъэр?» 17Арэущтэу къэбарышІур зэрэзэхахырэмкІэ цІыфхэм шІошъхъуныгъэ яІэ мэхъу, зыгорэм Тхьэм игущыІэхэр зэригъэІухэрэмкІи а къэбарышІур зэхахы. 18Ау сэ сэупчІэ: КъэбарышІур зэхамыхыгъэу ара? Хьау, бэу зэхахыгъ, сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«КъэбарышІур зыгъэІугъэмэ амакъэ чІылъэм ты-

дэкІи цІыфхэм щызэхахыгъ,

ягущыІэхэри чІылъэм ыкъуапэхэм анэсыгъэх».

19Джыри зэ сэ сэупчІэ: Израил цІыфхэм къэбарышІур

къагурымыІуагъэу ара? Хьау, бэу къагурыІуагъ, сыда

пІомэ Тхьэм ыцІэкІэ пегъымбар Мусэ апэрэу къыІуагъ:*

«Зы лъэпкъ горэм щымыщхэм шъуязгъэшъу-

гъощт, зэхэшІыкІыныгъэ зимыІэ лъэпкъыми шъуфэзгъэ­губжыщт». 20ЕтІанэ Тхьэм ыцІэкІэ пегъымбар Исайас гушхоны­гъэкІэ къыІуагъ:*

«Къыслъымыхъугъэ цІыфхэм сыкъагъотыгъ, къыскІэмыупчІагъэхэми зязгъэлъэгъугъ». 21Ау Израил лъэпкъым ехьылІагъэу мырэущтэу къеІо:* «КъысэмыдэІурэ лъэпкъ къаигъэр къысэшІужьыным пае, мэфэ реным сІэхэр фэсщэигъэх».

10:15 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 52:7.

10:16 пегъымбар Исайас .. . къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 53:1.

10:18 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 19:4 (урыс библиемкІэ 18:5).

10:19 пегъымбар Мусэ ... къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 32:21.

10:20 пегъымбар Исайас . . . къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 65:1.

10:21 къеІо – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 65:2.