Des1Des2Des3Des4Des5Des6

11

ЯПШІЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм Израил лъэпкъым гукІэгъу къызэрыфишІырэр

ЕтІанэ сэупчІэ: Тхьэр ежь ылъэпкъ фэмыежьэу хъу­гъа? Хьау, ар хъухэщтэп. Сыда пІомэ сэри Израил лъэпкъым сыщыщ, Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм сащыщ, Вениамин иунэгъо лъэпкъ сыщыщ. 2Шъы­пкъэ, Тхьэм лъэпкъэу къыхихыгъэм фэмыежьэу хъугъэу щытэп. Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытэу,* пегъымбар Иляс икъэбар зэрыт чІыпІэм ыдэжь итыр шъошІэба? Иляс Израил цІыфхэм яхьылІагъэу Тхьэм ыпашъхьэ мы­рэущтэу ыІуи щытхьаусхагъ: 3«3иусхьан, уипегъэмбархэр аукІыгъэх, уикъурмэншІыпІэхэри зэхакъутагъэх. Сэ сиза­къоу сыкъэнагъ, спси ыуж итых». 4Ау Тхьэм Иляс сыда къыриІожьыгъэр?* «Тхьэ нэпцІэу Ваал ыпашъхьэ лъэгон­джэмышъхьэкІэ мытІысыгъэхэу цІыф минибл къызфэзгъэ­нагъ». 5Джыри арэущтэу щыт. Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ­кІэ ежьым къыхихыгъэхэу, цІыф куп къэнагъэхэу щыІэх. 6Тхьэм ахэр къызкІыхихыгъэхэр ынэшІу къызэращифэрэр ары. Ахэмэ ІофышІухэу ашІагъэхэм яІоф ащ хэлъэп. Армырмэ Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ нэшІу щыфэныгъэ хъужьрэп.

7Сыд етІанэ? Израил лъэпкъыр зылъыхъугъэр агъоты­гъэп, ау Тхьэм къыхихыгъэ цІыф купым агъотыгъ. Къэ­нагъэхэр гуркъэхэу* хъугъэх. 8Тхьэм игущыІэ тхыгъэ­хэм зэрарытым фэдэу,*

«Тхьэм ахэмэ агухэм гулъытэ ямыІэу ыгъэхъугъэх.

Анэхэми амылъэгъоу, атхьакІумэхэми зэхамыхэу ыгъэхъугъэх,

непэрэ мафэм нэсыфэ». 9Пачъыхьэ Даути къыІуагъ:*

11:2-3 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытэу – еплъ Пачъыхьэхэм якъэ­бархэр зэрыт апэрэ тхылъым (3-я Царств) 19:10.

11:4 Тхьэм . . . къыриІожьыгъэр – еплъ Пачъыхьэхэм якъэбархэр зэрыт апэрэ тхылъым (3-я Царств) 19:18.

11:7 гуркъагъэ – къаигъагъэкІэ къыбгурыІонэу умыдэныр ары.

11:8 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 29:4; Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 29:10.

11:9-10 пачъыхьэ Даути къыІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 69:22-23 (урыс библиемкІэ 68:23-24).

«Ахэмэ яешхэ-ешъошхо лъахъи, хъытыуи, ахэр зыгъэлъэпаорэ мыжъуи афэрэхъу. Тхьэм яфэшъуашэ арерэгъэпщыныжь. 10Ахэмэ амылъэгъушъунэу Тхьэм анэхэр ерэгъэ-

ушІункІых, егъашІэми атхыцІэхэр ерэуфэх».

Хымэ лъэпкъхэр мыкІодхэу, Тхьэм къызэригъэнэжьхэрэр

11Арышъ сэупчІэ: джуртхэр зэлъэпаохэм, тефэпа­гъэха? Хьау, ар хъухэщтэп. Ау джуртхэр гъогу занкІэм зэрэтекІыгъэхэм пае, нэмыкІрэ лъэпкъхэр мыкІодхэу къэнэжьынхэу Тхьэм гъогу афишІыгъ, джуртхэр ахэмэ аригъэшъугъунхэм пае. 12Джуртхэр гъогу занкІэм зэрэ­текІыгъэхэм пае, дунаем тет нэмыкІрэ цІыфхэм шІубэ агъотыгъ, джуртхэми яІоф къызэрадэмыхъугъэм пае, нэмыкІрэ лъэпкъхэм шІубэ агъотыгъ. Арышъ, джуртхэу мыкІодхэу Тхьэм къыгъэнэжьыщтхэм япчъагъэ зикъукІэ, сыдэу шІуба ащ къыхэкІыщтыр!

13Джы шъо, хымэ лъэпкъхэм, сыкъыжъудэгущыІэ: Шъо хымэ лъэпкъхэм шъуиапостолэу сызэрэхъугъэм пае, си­Іоф сэгъэлъапІэ. 14СиІоф зыфэзгъэлъапІэрэр сэ слъэпкъ щыщхэр шъо хымэ лъэпкъхэм шъуязгъэшъугъунышъ, ахэмэ ащыщхэу зы куп мыкІодхэу Тхьэм къыгъэнэжьын­хэу ары. 15Сыда пІомэ Тхьэм джуртхэр ымыдэхэ зэхъум, дунаем тет нэмыкІ цІыфхэр ежьым ешІужьы­гъэхэу ыгъэхъугъэх. Ащыгъум Тхьэм джуртхэр джыри зэ зидэжьхэкІэ, сыд фэдэщт? Ар лІагъэхэм ахэр къызэ­рахэтэджыкІыжьхэрэм фэдэщт. 16Тхьацум иапэрэ Іахьэ Тхьэм ратымэ, тхьацур зэкІэри Тхьэм ий. Чъыгым ылъапсэ Тхьэм иемэ, чъыг къутамэхэри Тхьэм иех.

17Хатэм дэт зейтун чъыгым* икъутамэхэм ащыщхэу заулэ Тхьэм гуикІыкІи, о, шъофым ит зейтун чъыг къутамэм фэдэр адрэ къутамэхэм ачІыпІэ угуигъэ­уцуагъ. Хатэм дэт зейтун чъыгым икъутамэхэу къэнагъэ­хэм урягъусэу а чъыгым ылъапсэми ипсыми яшІуагъэ къыуагъэкІы. 18Арышъ, Тхьэм а чъыгым гуикІыкІыгъэ къутамэхэм апашъхьэ узщыщымытхъужь. Узщытхъужьмэ, мыр зыщымыгъэгъупш: О уишІуагъэ лъапсэм ебгъэкІы-

11:17 зейтун чъыгыр – «маслинэ» ары.

рэп, лъапсэм ишІуагъэ о къыуегъэкІы нахь. 19Ащыгъум о къысэпІонкІи мэхъу: «Чъыгым сэ сыгуигъэуцонэу а къутамэхэр Тхьэм чъыгым гуикІыкІыгъэх». 20Шъыпкъэ, ахэмэ шІошъхъуныгъэ зэрямыІэм пае, Тхьэм чъыгым гуи­кІыкІыгъэх, ау о шІошъхъуныгъэ зэрэуиІэм пае, пчІы­пІэ укъенэ. Арышъ, зымыгъэпаг, щынагъуи зигъаІ. 21Сыда пІомэ хатэм дэт чъыгым икъутамэхэм Тхьэр ашъхьамысыгъэмэ, о къыпшъхьасыщта?

22Мары Тхьэм ишІугъэрэ ипхъэшагъэрэ: игъогу текІы­гъэхэм афэпхъашэу щыт, ау о Тхьэм ишІугъэ зыхэмы­гъэнмэ, ишІугъэ къыплъигъэсыщт. Армырмэ, ори а чъыгым угуикІыкІыщт. 23Джуртхэми яшІошъмыхъуны­гъэ ханэжьмэ, Тхьэм ахэри чъыгым гуигъэуцожьыщтых, сыда пІомэ, Тхьэм ахэр гуигъэуцожьынхэ ылъэкІыщт. 24Шъо, (хымэ лъэпкъхэр), шъофым ит зейтун чъыгым Тхьэм шъугуикІыкІи, хатэм дэт зейтун чъыгым шъу­гуигъэуцожьыгъ. Ащыгъум хатэм дэт зейтун чъыгым щыщ къутамэхэр, (джуртхэр ары), ежьхэм ячъыг гуи­гъэуцожьынхэу ТхьэмкІэ нахь къинына?

Тхьэм Израил лъэпкъым ежь ыдэжь къызэригъэгъэзэжьырэр

25Сшыхэр, Іушыщэу шъузышІомышІыжьыным пае, мы шъэфыр шъумышІэу шъущытынэу сыфаеп. Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэу Тхьэм игъогу техьащтхэм япчъа­гъэ екъуфэ, Израил лъэпкъым щыщ купым гуркъагъэ яІэу Тхьэм ыгъэхъугъэх. 26Арэущтэу Израил лъэпкъыр зэкІэ мыкІодэу Тхьэм къыгъэнэжьыщт, игущыІэ тхыгъэ­хэм зэрарытым фэдэу,*

«ЦІыфхэр мыкІодхэу къэзыгъэнэжьыщтыр Сион

къалэм* къыдэкІыщт. Ар къызыкІокІэ, бзэджагъэр Якъубэ ылъэпкъ хи­гъэкІодыкІыжьыщт». 27(ЕтІанэ Тхьэм ыІуагъ:)

«Мы зэзэгъыныгъэр ары сэррэ ахэмрэ тазыфагу

дэслъхьащтыр, япсэкІодхэр затесхыжьхэкІи».

11:26-27 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъым­бар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 59:20-21; 27:9.

11:26 Сион къалэр – Ерусалим къалэр ары.

28Джуртхэм къэбарышІур зэрамыдагъэм пае, шъо шъуишІуагъэ а Іофым къыхэкІэу Тхьэм ипый хъугъэх. Ау Тхьэм джуртхэр къызэрэхихыгъэхэм пае, ахэр шІу елъэгъух, ятэжъышхохэм яхьатыркІэ. 29Сыда пІомэ Тхьэм цІыфхэм тынхэр заритхэкІэ, ибынхэм ащыщ хъунхэуи зяджэкІэ, арэущтэу зэришІагъэм фыкІэгъо­жьырэп. 30Шъо (хымэ лъэпкъхэр), Тхьэм шъуедэІущты­гъэп, ау Израил лъэпкъыр Тхьэм зэремыдэІугъэм пае, джы Тхьэм шъо гукІэгъу къышъуфишІыгъ. 31Ащ фэдэу джы джуртхэр Тхьэм едэІухэрэп, шъо гукІэгъоу къы­шъуфишІыгъэмкІэ Тхьэм ахэми гукІэгъу къафишІыным пае. 32Сыда пІомэ Тхьэм цІыф пстэури мыдэІоны­гъэм хэтхэу къыгъэнагъэх, ахэмэ зэкІэмэ гукІэгъу къа­фишІыным пае.

33Тхьэм ишІугъэшхо, изэхэшІыкІыныгъэшхо, ишІэныгъэшхо сыдэу инха!

Игухэлъышхохэр зыми зэхифын ылъэкІыщтэп. ИІофхэм аужы зи ихьан ылъэкІыщтэп. 34 «Хэта Зиусхьаным ыгу илъыр зышІэрэр?

Хэта ащ упчІэгъу фэхъугъэр? 35Хэта Тхьэм зыгорэ езытыгъэр

Тхьэм ащ тын къыритыжьынэу?»* 36Іоф пстэури Тхьэм ыІэ къикІыгъ. ИлъэкІыныгъэкІи ищытхъушхо паий Іоф пстэури

щыІ. МыкІодыжьын щытхъушхор Тхьэм ий. Амин.